LEGE nr. 261 din 29 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190 din 9 noiembrie 2000 privind regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:1. a) metale preţioase - aurul, argintul, platina, osmiul, ruteniul, rhodiul, iridiul şi paladiul, care au un conţinut de cel puţin 96% de metal pretios fin; b) aliajele - subprodusele metalelor preţioase cu un conţinut de cel puţin 33,3% de metal pretios, precum şi subproduse cu conţinut de metal pretios care au până la 33,3% conţinut de metal pretios; c) pietre preţioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele şi perlele naturale, pietrele ornamentale şi pietrele fine, ale căror liste vor fi anexate la normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; d) aur pentru investiţii - aurul achiziţionat de persoane fizice ori juridice sau de organisme internaţionale, în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul pentru investiţii cuprinde aurul sub forma de bare, lingouri sau plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum şi sub forma de monede din aur, având titlul mai mare de/sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur pentru investiţii se realizează atât prin livrare fizica, cat şi prin operaţiuni în conturi de metal pretios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci; e) aur financiar - aurul achiziţionat în scopul constituirii unei rezerve şi folosit ca instrument de plasament. Aurul financiar cuprinde aurul sub forma de monede sau bare şi lingouri din aur, având un titlu egal cu/sau mai mare de 995/1.000; f) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deţinut cu titlu de rezeva oficială de Banca Naţionala a României. Aurul monetar se prezintă de regula sub forma de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1.000;2. operaţiuni cu metale preţioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase - operaţiuni care au ca obiect: a) fabricarea şi producerea de aliaje: detalierea categoriilor de subproduse cu conţinut de metale preţioase care se supun prevederilor legale va fi stabilită prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) producţia bijuteriilor şi a obiectelor din metale preţioase şi aliajele acestora; c) vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea, păstrarea în depozit a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni; d) introducerea în ţara, scoaterea din ţara şi tranzitul prin România de metale preţioase şi de aliaje ale acestora, precum şi de pietre preţioase; e) marcarea bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi din aliajele acestora;3. titlu - proporţia de metal pretios continuta de un aliaj, exprimată în miimi;4. autorizaţie - actul emis de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, care acorda dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;5. bijuterii - obiecte de podoaba din metale preţioase şi aliaje ale acestora care au sau nu în componenta pietre preţioase, cum ar fi: inelele, bratarile, colierele, brosele, cerceii, lanţurile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravata, butonii de manseta, precum şi articolele de uz personal, cum ar fi: porttigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasa şi bratara) sau altele asemenea;6. obiecte de aurarie sau de argintarie - obiecte din metale preţioase şi din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masa, de toaleta, garniturilor de birou, pentru decoratiuni interioare, pentru fumatori, uzului gospodăresc, uzului religios, de arta şi altele;7. marcarea metalelor preţioase şi a aliajelor acestora - operaţiunea de certificare prin aplicarea marcii titlului şi marcii de garanţie proprie a producătorului intern, a importatorului şi a vânzătorului cu amănuntul;8. marca de garanţie proprie - semn individual înregistrat la Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;9. marca titlului - semnul convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului pretios, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi aliajele acestora."2. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIDrepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care dobândesc, deţin sau efectuează operaţiuni cu metale şi pietre preţioase"3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Persoanele fizice şi juridice au dreptul sa dobândească şi să deţină orice cantitate de bijuterii şi obiecte, monede, inclusiv lingouri şi bare din metale preţioase şi aliajele lor, precum şi pietre preţioase."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Cumpărarea, vânzarea şi tranzacţiile cu metale preţioase şi aliajele acestora, precum şi cu pietre preţioase pot fi efectuate fără restrictii de către persoane fizice şi juridice, cu condiţia ca aceste acte de comerţ sa nu reprezinte o activitate permanenta sau profesională. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele fizice sau juridice care sunt autorizate să efectueze acte de comerţ cu metale şi pietre preţioase."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni de vânzare, cumpărare şi tranzactionare cu aur pentru investiţii şi cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Naţionala a României."6. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVAutorizarea operaţiunilor cu metale preţioase, aliajele acestora şi cu pietre preţioase"7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Operaţiunile cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase menţionate la art. 1 pct. 2 lit. a)-e), efectuate de persoane fizice şi juridice, care reprezintă activităţi permanente sau profesionale, se pot desfăşura numai pe baza autorizaţiei eliberate de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, emisă pe o perioadă nedeterminată. (2) Pentru eliberarea autorizaţiei se percepe o taxa stabilită de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, iar condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."8. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VEvidenta şi controlul operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase"9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase au obligaţia să asigure evidenta stricta a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă."10. Articolul 9 se abroga.11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Controlul operaţiunilor cu metale şi pietre preţioase se exercită de către organele abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice."12. Articolul 12 se abroga.13. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIMarcarea obiectelor din metale preţioase şi aliaje ale acestora. Controlul marcarii şi al titlurilor marcate"14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - În vederea prevenirii unor acte de comerţ ilicit bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi din aliaje ale acestora, expuse comercializării, trebuie să fie marcate cu marca de garanţie proprie şi înregistrată a producătorului intern, a importatorului sau/şi a vânzătorului cu amănuntul, alăturat de marca titlului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă."15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Controlul marcarii bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi din aliaje ale acestora, precum şi controlul titlurilor marcate se vor efectua de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor."16. Articolele 15, 16 şi 17 se abroga.17. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În desfăşurarea activităţii sale Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor este singura instituţie în măsura ca, pe teritoriul României: a) sa emita norme interne de lucru şi sa stabilească tarifele pentru activităţile de analiza, marcare şi expertizare pe care le efectuează; b) sa stabilească şi sa aprobe, pe bază de tarife proprii, mărcile utilizate de fabricanti, exportatori şi importatori, precum şi modelul marcii de garanţie care exprima titlul metalului pretios în cifre arabe; c) să efectueze expertize ale metalelor preţioase şi ale pietrelor preţioase, dispuse de instanţele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice; d) să constate şi sa sanctioneze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor preţioase."18. Articolul 19 se abroga.19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor preia de la Banca Naţionala a României toate responsabilităţile şi obligaţiile specifice activităţii de analiza şi de marcare a metalelor preţioase, precum şi dotarea tehnica aferentă acestei activităţi, existenta în banca centrala. (2) Totodată Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor va prelua, în funcţie de volumul activităţii desfăşurate, personalul Băncii Naţionale a României specializat în activitatea de analiza şi marcare."20. Articolele 21-23 se abroga.21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Falsificarea marcilor individuale, folosirea acestora, precum şi folosirea unor mărci neinregistrate constituie infracţiuni şi se pedepsesc conform Codului penal, precum şi cu măsura confiscării stocului de marfa respectiv."22. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Desfăşurarea fără autorizaţie a operaţiunilor cu metale preţioase, cu aliajele acestora sau cu pietre preţioase se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum şi cu confiscarea bunurilor respective."23. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Comercializarea bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, aliaje ale acestora sau cu pietre preţioase, fără ca acestea să fie supuse în prealabil operaţiunii de marcare prevăzute la art. 13, sau marcarea necorespunzătoare a titlurilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, precum şi cu măsura confiscării bunurilor respective."24. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Contravenţiile prevăzute la art. 26 şi 27 se constata şi se sancţionează, după caz, de personalul cu atribuţii de control al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului de Interne, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru controlul respectării obligaţiei de marcare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase, şi al Băncii Naţionale a României, pentru controlul operaţiunilor cu aur financiar şi cu aur pentru investiţii, desfăşurate de bănci."25. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Prevederile din prezenta ordonanţă de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu prevederile legii privind regimul juridic al contravenţiilor."26. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Bunurile din metale preţioase care fac obiectul unor fapte ce constituie contravenţii, prevăzute la art. 26 şi 27, se confisca în favoarea statului."27. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o luna şi 6 luni, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora, cu pietre preţioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind circulaţia metalelor preţioase, aliajelor acestora şi a pietrelor preţioase. (2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind circulaţia metalelor preţioase, aliajelor acestora şi a pietrelor preţioase duce la retragerea definitivă a autorizaţiei. (3) Ministerul Finanţelor Publice va stabili prin norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă situaţiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora sau cu pietre preţioase. (4) Împotriva deciziei de suspendare sau de retragere, după caz, se poate formula contestaţie în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare."28. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) În situaţia în care autorizaţia a fost retrasă, cel care o detinea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, sa lichideze stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase, din aliaje ale acestora, precum şi stocul de pietre preţioase, existente la data retragerii autorizaţiei. (2) În cazul suspendării autorizaţiei cel care o detinea nu mai are dreptul să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora sau cu pietre preţioase pentru care a fost autorizat."29. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară una dintre operaţiunile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă trebuie să solicite autorizaţie în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Dacă cererea va fi respinsă, acestea trebuie să lichideze, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a respingerii cererii, stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase, din aliajele acestora sau din pietre preţioase."30. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Metalele preţioase sub orice formă, pietrele preţioase, pietrele fine şi materiile organice preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanţelor Publice, în tezaurul trezoreriei, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cu îndeplinirea condiţiilor legale. (2) Regulile de manipulare şi depozitare a metalelor şi pietrelor preţioase aflate în tezaurul trezoreriei se vor stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Valorificarea metalelor şi pietrelor preţioase se realizează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare."31. După articolul 34 se introduc articolele 34^1 şi 34^2 cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - (1) Persoanele fizice şi juridice ale căror obiecte din metale preţioase de natura celor prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, de după anul 1946 şi până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecată de la domiciliul reclamantului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În cazul obiectelor din metale preţioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, emise de Ministerul Finanţelor Publice şi de Banca Naţionala a României.Art. 34^2. - Metalele şi pietrele preţioase aflate în inventarul Băncii Naţionale a României se valorifica în condiţiile prevăzute de actele normative în materie existente până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."32. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ministerul Finanţelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului."33. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: a) prevederile referitoare la regimul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase; b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte metalele, pietrele preţioase şi semipretioase şi bijuteriile din aceste materiale; c) orice alte dispoziţii contrare."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------