LEGE nr. 245 din 29 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformitatii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformitatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind activitatea de acreditare a laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea conformitatii"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă stabileşte principiile de baza şi cadrul organizatoric ale activităţii de acreditare a laboratoarelor şi organismelor pentru evaluarea conformitatii."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, termenii sunt definiţi după cum urmează: a) acreditare - procedura prin care organismul naţional de acreditare, recunoscut conform legii, atesta ca un laborator sau un organism este competent să efectueze sarcini specifice; b) auditul calităţii - examinare sistematica şi independenta în scopul de a determina dacă activităţile referitoare la calitate şi rezultatele aferente satisfac dispoziţiile prestabilite, precum şi dacă aceste dispoziţii sunt implementate efectiv şi sunt corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor; c) certificare - procedura prin care o terta parte da o asigurare scrisă ca un produs, proces sau serviciu este conform cu condiţiile specificate; d) conformitate - îndeplinirea de către un produs, proces sau serviciu a condiţiilor specificate; e) infrastructura pentru evaluarea conformitatii - ansamblul laboratoarelor şi organismelor care efectuează încercări, etalonari, certificari de personal, de sisteme ale calităţii, de sisteme de management al mediului, precum şi inspecţie; f) reglementare - document care conţine reguli cu caracter obligatoriu şi care este adoptat de către o autoritate; g) reglementare tehnica - reglementare care prevede condiţii tehnice, fie în mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificaţie tehnica, la un cod de buna practica, sau care preia integral conţinutul acestora; h) trasabilitate - capacitatea de regasire a istoricului, a utilizării sau a localizarii unei entităţi prin identificari înregistrate; atunci când este asociat etalonarii, termenul racordeaza echipamentele de măsurare la etaloanele naţionale sau internaţionale, la etaloanele primare, la constantele sau proprietăţile fizice fundamentale ori la materialele de referinţa. (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor."4. La articolul 3, litera d) va avea următorul cuprins:"d) sa promoveze protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice, precum şi a mediului şi apărarea intereselor consumatorilor."5. La articolul 4, literele b), c) şi e)-j) vor avea următorul cuprins:"b) reprezentare a intereselor publice; c) caracter voluntar;.............................................................. e) participare a organelor de specialitate ale administraţiei publice; f) tratare impartiala a contestaţiilor; g) armonizare cu regulile acreditării europene şi internaţionale; h) acces liber la acreditare al tuturor solicitanţilor, fără discriminări; i) asigurare a confidenţialităţii şi protecţia secretului comercial; j) aplicare a standardelor naţionale de referinţa din seria SR EN 45000, din seria SR EN ISO 9000 şi din seria SR EN ISO 14000, precum şi a acelora care vor mai fi adoptate în acest domeniu."6. La articolul 4, litera k) se abroga.7. La articolul 5 alineatul (1), partea introductivă şi literele e) şi g) vor avea următorul cuprins:"Art. 5 - (1) Pe baza îndeplinirii criteriilor cuprinse în standardele naţionale de referinţa pot fi acreditate:............................................................... e) organisme de certificare a personalului, a căror activitate se desfăşoară în domeniul evaluării conformitatii;............................................................... g) organisme de inspecţie în domeniul evaluării conformitatii."8. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIOrganismul naţional de acreditare"9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Organismul naţional de acreditare trebuie:1. să fie o persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, având statut juridic de asociaţie fără scop patrimonial, înfiinţată conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, al cărui obiectiv este sa dezvolte acreditarea şi certificarea conformitatii şi sa confere încredere în competenţa tehnica, imparţialitatea şi integritatea organismelor şi laboratoarelor acreditate;2. să aibă evaluarea favorabilă a autorităţii de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii;3. să aplice principiile de baza ale acreditării prevăzute la art. 4;4. să aibă următoarele atribuţii principale: a) elaborarea şi actualizarea regulilor acreditării în funcţie de evoluţia practicii europene şi internaţionale în acest domeniu; b) aplicarea politicii naţionale în domeniul acreditării; c) stabilirea şi aplicarea criteriilor de selectare a evaluatorilor/experţilor tehnici implicaţi în procesul de acreditare/supraveghere şi a criteriilor de monitorizare a activităţii acestora; d) acreditarea organismelor şi laboratoarelor menţionate la art. 5 alin. (1) şi eliberarea certificatului de acreditare; e) acordarea dreptului de utilizare a marcii naţionale de acreditare laboratoarelor şi organismelor acreditate; f) reprezentarea României în organizaţiile de acreditare europene şi internaţionale; g) dezvoltarea parteneriatului internaţional în domeniul acreditării, al recunoaşterii reciproce a acreditarilor şi certificării conformitatii; h) participarea la elaborarea reglementărilor privind protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice, precum şi a mediului şi apărarea intereselor consumatorilor; i) participarea la nivel naţional, european şi internaţional în procesul de elaborare a standardelor din domeniul sau de activitate; j) prestarea de servicii de instruire şi transfer de cunoştinţe în domeniul acreditării; k) colectarea, prelucrarea, stocarea şi diseminarea de informaţii privind acreditarea; l) editarea, publicarea şi difuzarea de documente privind acreditarea; m) elaborarea şi publicarea unui raport anual de activitate;5. sa păstreze înregistrările privind: a) laboratoarele şi organismele menţionate la art. 5 alin. (1) care solicită acreditarea, precum şi laboratoarele şi organismele acreditate; b) membrii organismului naţional de acreditare; c) comitetele tehnice de acreditare şi membrii acestora; d) evaluatorii şi experţii implicaţi în acreditare;6. sa constituie şi sa pună la dispoziţie publicului o colectie de ghiduri şi alte documente naţionale şi internaţionale referitoare la acreditare;7. să asigure participarea echilibrata în activitatea de acreditare a reprezentanţilor autorităţilor interesate, producătorilor, sindicatelor, organizaţiilor pentru apărarea intereselor consumatorilor, asociaţiilor profesionale, organismelor şi laboratoarelor acreditate şi altele asemenea;8. sa stabilească în conformitate cu standardele naţionale de referinţa: a) regulile pentru acordarea, menţinerea, suspendarea şi retragerea certificatului de acreditare a organismelor şi laboratoarelor; b) regulile privind tratarea reclamatiilor şi a contestaţiilor; c) condiţiile de utilizare a marcii naţionale de acreditare; d) criteriile de selectare a evaluatorilor/experţilor implicaţi în acreditare;9. sa initieze, sa propună şi sa stimuleze organizarea încercărilor comparative interlaboratoare;10. sa îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în alte acte normative, în legătură cu scopul sau principal;11. sa informeze periodic autorităţile despre activităţile din domeniul acreditării şi să ofere expertiza, dacă este solicitat;12. sa colaboreze cu Biroul Roman de Metrologie Legală în vederea asigurării trasabilitatii masurarilor la etaloanele naţionale şi internaţionale."10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Prevederile art. 6 trebuie să fie cuprinse în statutul-cadru al organismului naţional de acreditare. (2) Statutul organismului naţional de acreditare trebuie să respecte prevederile statutului-cadru, ale prezentei ordonanţe, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, precum şi următoarele:A. poate fi membru al organismului naţional de acreditare, cu aprobarea adunării generale, orice persoană juridică care este de acord cu statutul şi doreşte sa susţină realizarea scopului acestuia;B. adunarea generală a membrilor organismului naţional de acreditare este structurată în colegii, după cum urmează: a) Colegiul organismelor acreditate, care cuprinde reprezentanţii laboratoarelor şi organismelor de certificare şi de inspecţie acreditate, precum şi asociaţiile fără scop patrimonial ale acestora; b) Colegiul beneficiarilor, care cuprinde reprezentanţii persoanelor juridice care beneficiază de serviciile laboratoarelor şi organismelor acreditate, cum sunt agenţi economici, inclusiv întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii patronale, camere de comerţ şi industrie, organizaţii financiar-bancare şi de asigurări, asociaţii profesionale, federaţii şi confederatii sindicale, precum şi altele asemenea, inclusiv asociaţii fără scop patrimonial ale acestora; c) Colegiul consumatorilor, care cuprinde reprezentanţii organizaţiilor fără scop patrimonial de apărare a intereselor consumatorilor, a persoanelor cu handicap, a drepturilor omului, a experţilor şi consultantilor în domeniul calităţii şi/sau în domeniul protecţiei mediului, a instituţiilor de învăţământ, universitatilor, centrelor de transfer tehnologic, de incubare şi de inovare, de dezvoltare locală şi altele asemenea; d) Colegiul autorităţilor, care cuprinde reprezentanţii autorităţilor publice de reglementare interesate în dezvoltarea Sistemului naţional al infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii;C. structura organelor de conducere şi de administrare, să asigure reprezentarea echilibrata a fiecărui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate în acestea;D. organismul naţional de standardizare este membru de drept al organismului naţional de acreditare, precum şi al Consiliului director al acestuia;E. autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii numeşte, prin ordin, reprezentantul sau din Colegiul autorităţilor în Consiliul director; acesta este vicepreşedinte al organismului naţional de acreditare şi are drept de veto în luarea deciziilor contrare politicii naţionale în domeniul acreditării. (3) Autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii va elabora statutul cadru al organismului naţional de acreditare, prevăzut la alin. (1), aprobat prin ordin al conducătorului sau în termen de 30 de zile de la publicarea legii pentru aprobarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I."11. Articolul 8 se abroga.12. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVDispoziţii finale"13. După titlul capitolului IV se introduce articolul 8^1 cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Ministerul Industriei şi Resurselor este autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii şi are responsabilitatea elaborării strategiilor şi politicilor în acest domeniu, care include acreditarea."14. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Organismul naţional de acreditare, înfiinţat conform prevederilor art. 6 pct. 1, este denumit în continuare Asociaţie. (2) Asociaţia, ca organism naţional de acreditare, funcţionează sub coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor."15. Articolele 10 şi 11 se abroga.16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Sumele reprezentând cotizaţiile pe care Asociaţia trebuie să le achite în calitate de membru sau afiliat al organizaţiilor internaţionale, europene şi regionale de acreditare se pot aloca prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor, în limita fondurilor disponibile. (2) Fondurile necesare participării la lucrările organismelor europene şi internaţionale de acreditare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor, în limita fondurilor disponibile, la solicitarea Asociaţiei, pe baza programului anual al intalnirilor."17. Articolul 13 se abroga.18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Pentru serviciile oferite, prevăzute la art. 6 pct. 3 lit. c), d) şi i)-k), precum şi pentru alte servicii prevăzute în statut Asociaţia are dreptul de a stabili şi de a incasa, după caz, tarife."19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În România Asociaţia dobândeşte, de drept, exclusivitatea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 6 pct. 3 lit. a)-f). (2) Asociaţia nu are dreptul sa presteze servicii de certificare şi inspecţie, de încercări şi de etalonare, precum şi de consultanţa pentru obţinerea sau menţinerea acreditării."20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Marca naţionala de acreditare <> este proprietatea Ministerului Industriei şi Resurselor, se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi se atribuie direct pentru administrare Asociaţiei recunoscute. (2) Marca naţionala de acreditare este o reprezentare grafica conţinând cuvântul <> însoţit de însemnele naţionale, prin care se atesta ca un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice din domeniul pentru care este acreditat de Asociaţia recunoscută. Marca naţionala de acreditare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Ministerul Industriei şi Resurselor acorda sau retrage recunoaşterea Asociaţiei ca organism naţional de acreditare, în condiţiile prezentei ordonanţe. Acordarea sau retragerea recunoaşterii se face prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. (2) Recunoaşterea Asociaţiei ca organism naţional de acreditare este valabilă atât timp cat aceasta respecta prevederile prezentei ordonanţe."22. Articolele 18-20 se abroga.23. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - În cazul lichidării sau retragerii recunoaşterii, patrimoniul dobândit de Asociaţie prin programe finanţate direct sau indirect de către Ministerul Industriei şi Resurselor, precum şi marca naţionala de acreditare <> se transfera direct altei asociaţii recunoscute conform prevederilor prezentei ordonanţe."24. Articolul 22 se abroga.25. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe ministrul industriei şi resurselor emite ordine şi instrucţiuni."26. Anexa va avea următorul cuprins:"ANEXAMARCA NAŢIONALA DE ACREDITARE <>Marca naţionala de acreditare <> consta dintr-o elipsa având raportul semiaxa orizontala/semiaxa verticala 2:1.Axa verticala este axa de simetrie pentru <>, stema României şi <>.<> font Times New Roman, corp 24● <> -font Times New Roman, corp 36.Marca are forma prezentată în figura următoare: NOTĂ:Marca este colorata după cum urmează:● <>:
       
    - literele «RO»albastru
    - literele «MAN»galben
    - literele «IA»roşu
  ● Stema României: în culorile oficiale● <>:
       
    - literele «RE»albastru
    - litera «N»galben
    - literele «AR»roşu
  ● Elipsa: negruÎn cazul în care marca trebuie să fie marita sau micşorată, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus."
   +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA────────────────