DECRET nr. 4 din 7 ianuarie 1982privind îmbunătăţirea activităţii de mecanizare şi reglementarea raporturilor dintre staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi unităţile agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 3 din 8 ianuarie 1982  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Organizarea activităţii de mecanizare a agriculturii  +  Articolul 1Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii în calitate de unităţi specializate ale consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, împreună cu unităţile agricole de stat şi cooperatiste, organizează şi asigura executarea lucrărilor agricole în perioadele optime, cu respectarea normelor tehnologice, folosirea cu randament ridicat a parcului de tractoare şi maşini agricole, întărirea ordinii şi disciplinei în munca, în scopul creşterii producţiei agricole şi a eficientei economice.  +  Articolul 2În cadrul staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii se organizează, potrivit legii, secţii şi formaţii de mecanizare.  +  Articolul 3Secţiile şi formatiile de mecanizare organizate la unităţile agricole de stat se integreaza în activitatea acestora şi funcţionează cu dubla subordonare, atît faţă de conducerea unităţii agricole de stat, cît şi a staţiunii, pentru mecanizarea agriculturii.Personalul muncitor din secţiile şi formatiile de mecanizare este încadrat cu activitate permanenta la unitatea agricolă de stat şi are obligaţia sa participe la realizarea tuturor lucrărilor din cadrul acestei unităţi.Mecanizatorii şi celălalt personal muncitor din secţiile şi formatiile de mecanizare organizate la unităţile agricole de stat, precum şi personalul aferent mijloacelor de transport tehnologic necesar activităţii din domeniul producţiei animale, trecute în administrarea unităţilor agricole de stat, se transfera în interesul serviciului la aceste unităţi.  +  Articolul 4Secţiile şi formatiile de mecanizare organizate la unităţile agricole cooperatiste se integreaza în activitatea acestora şi funcţionează cu dubla subordonare, atît faţă de conducerea unităţii agricole cooperatiste, cît şi a staţiunii pentru mecanizarea agriculturii.Mecanizatorii şi celălalt personal muncitor existent la secţiile şi formatiile de mecanizare organizate pentru unităţile agricole cooperatiste se integreaza în activitatea acestora ca membri ai cooperativelor agricole de producţie respective. Mecanizatorii şi celălalt personal muncitor care nu sînt membri ai cooperativelor agricole de producţie vor deveni cooperatori cu aprobarea adunărilor generale.Persoanele prevăzute la alineatul precedent îşi menţin calitatea de personal muncitor al staţiunii pentru mecanizarea agriculturii.  +  Articolul 5Tractoarele, autocombinele, maşinile şi celelalte utilaje agricole din dotarea staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii se dau în folosinţă unităţilor agricole de stat şi cooperatiste pe bază de contracte încheiate pe termen lung.  +  Articolul 6Conducerile unităţilor agricole da stat şi cooperatiste stabilesc, potrivit normelor tehnologice, programele de lucrări mecanizate şi manuale, ordinea şi prioritatea de executare a lucrărilor agricole. La definitivarea acestor programe se va avea în vedere şi necesarul de forta de muncă pentru executarea intretinerilor, reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente care se executa de personalul secţiilor şi al formatiilor de mecanizare.Respectarea programelor este obligatorie pentru toţi lucrătorii care contribuie la realizarea acestora, precum şi pentru organele agricole însărcinate cu controlul îndeplinirii lor.  +  Articolul 7Conducerile unităţilor agricole de stat şi cooperatiste au obligaţia sa analizeze şi sa stabilească, împreună cu şefii de ferma, şefii de secţie şi cu mecanizatorii, modul cel mai economic de executare a lucrărilor mecanizate, cu un număr cît mai redus de oameni şi mijloace mecanice, în vederea încheierii contractelor cu staţiunile pentru mecanizarea agriculturii.  +  Articolul 8Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii răspund de dotarea cu tractoare şi maşini agricole, controlează folosirea raţională şi respectarea normelor tehnice de întreţinere a mijloacelor mecanice, executa repararea utilajelor, reconditionarea pieselor şi subansamblelor de schimb, precum şi aprovizionarea cu carburanţi, lubrifianţi, piese şi materiale, necesare desfăşurării normale a lucrărilor mecanizate pentru toate unităţile agricole.Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii au dreptul sa retragă de la unităţile agricole de producţie utilajele nefolosite corespunzător, în vederea redistribuirii acestora.  +  Articolul 9Secţiile de mecanizare ale staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii vor asigura asistenţa tehnica şi remedierea operativă a defectiunilor pentru formatiile de mecanizare, precum şi executarea de lucrări de reparaţii, montaj şi prestaţii pentru unităţile agricole şi gospodăriile populaţiei.  +  Articolul 10Pentru executarea lucrărilor de montaj utilaje şi instalaţii zootehnice, asistenţa tehnica, confecţii metalice, activitatea de service, reparaţii capitale ale utilajelor specifice şi instruirea personalului cuprins în activitatea de producţie zootehnica, în cadrul fiecărui judeţ se vor specializa centre, subordonate şi conduse direct de către trusturile de mecanizare a agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara.  +  Articolul 11Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura, pe baza programelor de dezvoltare şi tipizare aprobate, dotarea, într-o conceptie unitară, cu mijloacele mecanice necesare pentru toate sectoarele din agricultura.  +  Capitolul 2 Executarea lucrurilor agricole mecanizate  +  Articolul 12Executarea lucrărilor mecanizate se va organiza, în toate unităţile agricole, prin formaţii mari conduse de specialişti agricoli.Aceste formaţii au caracter permanent, se organizează, de regula, pe fermele de producţie agricolă din cadrul unităţilor componente ale consiliului unic şi vor funcţiona cel puţin pe durata unui ciclu de producţie sau a unui an calendaristic.La unităţile cu profil horticol, la celelalte unităţi agricole care deţin suprafeţe cu legume, cartofi, pomi şi vie, precum şi la cele cu suprafeţe de culturi furajere şi pajişti, organizate în ferme, activitatea de mecanizare se desfăşoară, după caz, prin secţii sau formaţii specializate, conduse de specialişti agricoli.În perioadele de virf, pentru efectuarea araturilor şi insamintarilor în timpul optim şi de calitate, precum şi pentru stringerea la timp şi fără pierderi a recoltei, toate mijloacele mecanice şi personalul din unităţile agricole se concentreaza pentru executarea lucrărilor din etapa respectiva.În cazul în care lucrările agricole din mai multe sectoare trebuie executate în aceeaşi perioadă, conducerile de unităţi vor stabili prioritati şi vor repartiza forta de muncă şi mijloacele mecanice existente, astfel încît să se asigure executarea concomitenta şi în bune condiţii a tuturor lucrărilor necesare.În perioadele cînd tractoarele, mijloacele de transport şi alte utilaje nu sînt necesare lucrărilor agricole, acestea vor fi folosite pentru efectuarea de prestaţii la lucrări de transport, construcţii, drumuri, hidrotehnice, de ameliorări şi alte asemenea lucrări, plata facindu-se pe baza tarifelor legale.  +  Articolul 13Specialiştii agricoli organizează activitatea formatiilor mari de mecanizare pe care le conduc şi răspund, împreună cu mecanizatorii, de executarea lucrărilor prevăzute în normele tehnologice, pentru fiecare cultura, de aplicarea programelor de chimizare şi irigaţii şi de obţinerea productiilor planificate pe solele şi culturile repartizate, precum şi de folosirea economică a tractoarelor şi maşinilor agricole, de respectarea normelor de consum la carburanţi şi lubrifianţi şi de realizarea veniturilor şi cheltuielilor ce revin atît pentru planul fermei respective, cît şi al formatiei de mecanizare.  +  Articolul 14Realizarea producţiei agricole se angajează, în acord global, de către formatia de mecanizatori, specialişti şi celălalt personal permanent din ferme şi secţii, cu unitatea agricolă în care îşi desfăşoară activitatea.Retribuirea muncii în acord global se face în raport de producţia agricolă obţinută, calitatea lucrărilor executate, respectarea prevederilor legale cu privire la efectuarea lucrărilor agricole şi a normelor agrozootehnice stabilite, realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a utilajelor şi maşinilor agricole aflate în dotarea unităţii, de încadrarea în cheltuielile materiale şi de muncă planificate.În contractul de acord global se vor prevedea, pe baza normelor tehnologice elaborate, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, volumul şi termenele de execuţie ale tuturor lucrărilor mecanizate, nivelul productiilor planificate, suma cuvenită drept retributie, tarifele pe unitatea de produs, indicii de calitate, cheltuielile de producţie, precum şi alte condiţii sau obligaţii reciproce.  +  Articolul 15Şefii de ferma, şefii de secţii şi formatiile de mecanizatori răspund de executarea la timp şi în bune condiţii a tuturor lucrărilor agricole, de la arat pînă la recoltarea, transportul şi depozitarea producţiei realizate, inclusiv pentru lucrările executate cu ajutorul altor formaţii.Retribuirea mecanizatorilor, a celuilalt personal muncitor din ferma şi secţie, inclusiv a şefului de ferma sau secţie ori a specialistului care îi conduce, se face în acord global, potrivit legii, cu tarife pe tona de produs sau la mia de lei producţie fizica, nelimitat, în raport cu producţia obţinută pe fiecare cultura de către formatia din care fac parte, independent de producţia realizată de celelalte formaţii sau pe ansamblul unităţii servite.În caz de depasire a producţiei angajate, sumele cuvenite pentru plata integrală a tuturor drepturilor de acord global şi fondul de retribuire aferent se recalculează în mod corespunzător şi se eliberează potrivit legii.Retribuirea membrilor formatiilor se face în funcţie de volumul şi calitatea lucrărilor executate de fiecare în parte, de respectarea stricta a normelor de consum la carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb.În cazul în care mecanicii agricoli şi celălalt personal din formaţii executa şi alte lucrări decît cele angajate în acord global, în aceeaşi unitate sau în alte unităţi, vor fi retribuiţi pentru aceste lucrări în acord direct, potrivit legii.Pentru executarea unor lucrări manuale mecanizatorii vor fi retribuiţi potrivit tarifelor aferente acestor lucrări.  +  Articolul 16Pentru economiile la consumul de materiale, combustibil, energie, faţă de normele stabilite, personalul din formaţii, secţii de mecanizare sau ateliere poate beneficia de premii în cursul anului, potrivit legii.În cazul în care se produc depăşiri la consumurile normate de materiale, combustibil şi energie, unitatea agricolă va recupera contravaloarea acestora de la persoanele din vina cărora s-au produs.  +  Articolul 17Principalii indicatori în raport cu care se acordă retributia pentru personalul din conducerea staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii sînt realizarea planului fizic de producţie la principalele culturi agricole stabilite, la începutul anului, de direcţia generală pentru agricultura şi industria alimentara, în funcţie de condiţiile specifice ale unităţilor agricole de stat şi cooperatiste din cadrul fiecărui consiliu unic, a volumului total planificat al lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor legale privind executarea lucrărilor agricole şi a normelor agrozootehnice stabilite, asigurarea efectuării intretinerilor şi reparaţiilor parcului de tractoare şi maşini agricole, precum şi încadrarea în cheltuielile planificate.  +  Articolul 18Toţi specialiştii care lucrează în unităţile de producţie din cadrul consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist sînt subordonaţi acestuia.Specialiştii lucrează în unităţile de stat sau cooperatiste ca reprezentanţi ai statului, raspunzind direct de realizarea sarcinilor de producţie şi economice ce le revin.În toate unităţile agricole, în afară cadrelor repartizate sau alese în conducerea acestora ca directori, presedinti de cooperative agricole de producţie sau ingineri şefi, toţi ceilalţi specialişti agricoli răspund direct de activitatea unei ferme sau sector de producţie, de realizarea producţiei şi obţinerea rezultatelor economice planificate.  +  Capitolul 3 Răspunderile consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist şi ale organelor de conducere colectivă din unităţile agricole de stat şi cooperatiste  +  Articolul 19Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist răspunde de coordonarea şi îndrumarea, în mod unitar, a activităţii de producţie a unităţilor componente, de adoptarea şi realizarea măsurilor privind profilarea şi specializarea acestor unităţi, de stabilirea şi aplicarea riguroasă, în condiţiile prevăzute de lege, a normelor de executare a lucrărilor agricole, de înfăptuirea programelor de dezvoltare şi îndeplinirea planurilor de producţie în toate unităţile.  +  Articolul 20Întreaga activitate de producţie vegetala a unităţilor agricole din consiliu se realizează în mod unitar, pe baza programului stabilit prin proiectul de organizare şi exploatare agricolă, pentru fiecare asolament în parte.Fiecare consiliu unic agroindustrial de stat şi cooperatist este obligat sa ia măsuri pentru creşterea producţiei şi dezvoltarea bazei furajere, astfel încît să asigure în întregime din producţie proprie, necesarul de furaje pentru efectivele de animale deţinute de unităţile din componenta sa, precum şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin pentru fondul de stat.  +  Articolul 21Consiliile oamenilor muncii din întreprinderile agricole de stat, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producţie şi celelalte organe de conducere colectivă ale fiecărei unităţi agricole de producţie din cadrul consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist răspund de buna gospodărire şi folosire, potrivit legii, a întregii suprafeţe de teren pe care o deţine unitatea, de dezvoltarea şi sporirea continua a producţiei, aplicarea riguroasă a normelor prevăzute în tehnologii, folosirea judicioasă a tuturor mijloacelor materiale şi financiare, astfel încît să se realizeze toate sarcinile de producţie prevăzute în plan şi să se obţină o eficienta maxima a întregii activităţi.  +  Articolul 22Fiecare unitate agricolă de stat şi cooperatista îşi desfăşoară întreaga activitate pe principiile autoconducerii, şi autogestiunii economico-financiare şi este obligată sa gospodareasca cu maxima eficienta mijloacele materiale şi financiare de care dispune, să-şi acopere cheltuielile din veniturile proprii şi sa realizeze beneficii, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 23Consiliul popular judeţean împreună cu direcţia generală pentru agricultura şi industria alimentara repartizează planul de producţie, precum şi indicatorii economico-financiari, pe fiecare unitate agricolă de stat şi cooperatista, precum şi, insumat, pe consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist.Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist împreună cu unităţile agricole efectuează repartizarea sarcinilor de plan pe sole, diferenţiat, în funcţie de gradul de favorabilitate, de potenţialul de producţie al terenului şi de baza tehnico-materială de care dispun, asigurind realizarea nivelurilor de producţie prevăzute în plan.Planul se va supune, spre dezbatere şi aprobare, în adunarea generală a fiecărei unităţi agricole şi după aceea, în adunarea generală a consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist.  +  Articolul 24Întreprinderile agricole de stat, cooperativele agricole de producţie, staţiunea pentru mecanizarea agriculturii şi celelalte unităţi agricole din componenta consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist sînt, fiecare în parte, titulare de plan şi au răspundere contractuală proprie, fiind obligate să asigure realizarea sarcinilor de producţie şi de livrare la toate culturile şi activităţile agricole, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 25Consiliile populare comunale împreună cu cooperativele agricole de producţie răspund ca întreaga suprafaţa de teren data în folosinţă membrilor cooperatori sau altor persoane ori deţinută în proprietate de producătorii cu gospodării individuale să fie lucrata corespunzător planului de cultura, pentru realizarea productiilor stabilite.  +  Articolul 26În scopul creşterii producţiei agricole, a folosirii rationale a potenţialului productiv al pămîntului, precum şi pentru aplicarea unitară a tehnologiilor şi utilizarea aceloraşi norme de consum de îngrăşăminte, pesticide şi alte materiale, pe întreg teritoriul unităţilor componente ale consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist se organizează, indiferent de deţinătorii terenurilor respective, asolamente, cu terenurile grupate pe sole omogene din punct de vedere agropedologic, cu dimensiuni optime pentru exploatarea mecanizata.  +  Articolul 27Pentru solele alcătuite din terenuri ce aparţin unei singure unităţi agricole, aceasta răspunde de efectuarea la timp şi de calitate corespunzătoare a tuturor lucrărilor, astfel încît să asigure obţinerea unei producţii maxime cu cheltuieli cît mai reduse. Producţia obţinută pe aceste sole aparţine în întregime unităţii respective.Solele alcătuite din terenuri ce aparţin mai multor unităţi agricole se dau în răspundere, în vederea executării tuturor lucrărilor şi obţinerii producţiei planificate, unităţii care deţine suprafaţa cea mai mare de teren în cadrul solei sau unei alte unităţi, care are cele mai bune posibilităţi de organizare a producţiei şi de exploatare a terenurilor, stabilită de consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist. Producţia obţinută de pe aceste sole se împarte proporţional cu suprafaţa de teren deţinută de fiecare unitate, în raport cu producţia medie realizată pe întreaga suprafaţa a solei.Cheltuielile necesare efectuării lucrărilor pe sole care cuprind terenuri aparţinînd mai multor unităţi agricole se suporta de către fiecare dintre aceste unităţi, în raport cu suprafaţa deţinută. În acest scop, sumele necesare efectuării cheltuielilor se vor vira, de către fiecare unitate, în contul unităţii agricole căreia i s-a dat în răspundere sola respectiva.Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara asigura, potrivit legii, creditele necesare fiecărei unităţi pentru acoperirea cheltuielilor de producţie.După încheierea recoltarii şi livrării producţiei se va face regularizarea cheltuielilor efectuate în raport cu producţia obţinută şi cu suprafaţa deţinută de fiecare unitate.  +  Capitolul 4 Plata lucrărilor efectuate şi a serviciilor prestate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii unităţilor agricole  +  Articolul 28Unităţile agricole de stat vor prevedea în planul de producţie cheltuielile pentru executarea lucrărilor, mecanizate, cu respectarea normelor de consum şi normativelor aprobate, urmînd sa deconteze staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, potrivit legii, cheltuielile efective făcute de acestea, la care se adauga un beneficiu de 5%.În cazul în care cheltuielile efective sînt mai mici decît cele normate, prevăzute în plan, diferenţa reprezintă economie pentru unitatea agricolă de stat şi rămîne la dispoziţia acesteia; în situaţia în care cheltuielile efective sînt mai mari decît cele normate, diferenţa se suporta de unitatea agricolă de stat.Cheltuielile efective vor cuprinde: carburanţii şi lubrifianţii, piesele de schimb şi materialele, reparaţiile, amortismentul, cheltuielile de aprovizionare aferente şi cotele de cheltuieli comune şi generale ale staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii.  +  Articolul 29Plata drepturilor cuvenite staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii pentru lucrările executate mecanizat în unităţile agricole cooperatiste, inclusiv a celor privind chimizarea şi irigarea culturilor, înscrise în contracte, se face pe baza tarifelor de plată pe unitatea de produs agricol, proporţional cu productiile realizate de fiecare unitate agricolă.Pentru obţinerea de legume timpurii în perioadele optime şi de calitate corespunzătoare, în conformitate cu prevederile programului stabilit, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii pot primi, peste tarifele prevăzute, prime de producţie, potrivit legii.Pentru lucrările şi serviciile prevăzute în anexa plata se face pe bază de tarife fixe, potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 30Lucrările executate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii în acţiuni de întrajutorare la unităţile agricole de stat şi cooperatiste se plătesc acestora la tarifele fixe corespunzătoare lucrărilor respective.Drepturile cuvenite mecanicilor agricoli pentru aceste lucrări se achită integral pe baza documentelor de recepţie, la sfîrşitul lunii.  +  Articolul 31Lucrările agricole executate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii la unităţile agricole cooperatiste se plătesc în bani sau în natura, potrivit prevederilor legale în vigoare.Pentru lucrările la care plata se face în bani, unităţile agricole cooperatiste plătesc în timpul anului, la termenele stabilite potrivit legii, 80% din suma cuvenită, pe baza tarifelor aferente lucrărilor executate.Pentru lucrările cu plata în natura, unităţile agricole cooperatiste vor preda în timpul recoltarii, la întreprinderile cu sarcini de preluare, în contul staţiunii pentru mecanizarea agriculturii, 80% din cantităţile stabilite pe baza tarifelor corespunzătoare lucrărilor executate, cu excepţia uiumului care se preda integral în funcţie de producţia recoltata.Drepturile cuvenite staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii pentru lucrările cu plata în natura se vor preda de unităţile agricole cooperatiste în cantităţi utile, înaintea altor obligaţii către stat, cu excepţia datoriilor pentru seminţe şi a produselor împrumutate din fondul de stat.În cazul preluării produselor cuvenite staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii în alta ordine decît cea prevăzută în alin. 4, întreprinderile cu sarcini de preluare vor plati acestora penalităţi de 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere, calculate la valoarea produselor neîncasate, stabilită pe baza preţurilor de decontare a acestora.  +  Articolul 32În cel mult 20 de zile de la încheierea lucrărilor de recoltare a fiecărei culturi, drepturile cuvenite staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii pentru lucrările executate la unităţile agricole cooperatiste se recalculează, în ceea ce priveşte tariful pe unitatea de produs, în funcţie de suprafaţa insamintata, de lucrările efectiv executate şi de producţia realizată, în cantităţi utile.La stabilirea drepturilor ce se cuvin staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii se va lua în calcul şi producţia nerealizata ca urmare a unor calamitati recunoscute de ADAS pentru care unităţile agricole cooperatiste au primit despăgubiri.  +  Articolul 33Unităţile agricole cooperatiste vor plati staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, în termen de 25 de zile de la încheierea recoltarii, diferenţa în bani sau în natura faţă de drepturile cuvenite. În cazul în care cooperativele agricole de producţie nu mai dispun de cantităţile de produse la cultura respectiva pentru plata diferenţei, acestea vor preda în echivalenta produse la unităţile cu sarcini de preluare, astfel încît staţiunile pentru mecanizarea agriculturii să-şi încaseze în întregime drepturile cuvenite în natură.În cazul în care unităţile agricole de stat şi cooperatiste nu plătesc la termen contravaloarea lucrărilor macanizate cu plata în bani, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii vor introduce în banca dispoziţii de încasare care se vor deconta din contul acestor unităţi.La culturile la care drepturile cuvenite staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii sînt mai mici decît încasările efective, diferenţa se va compensa cu drepturile cuvenite pentru alte culturi sau se va restitui din primele încasări unităţilor agricole cooperatiste respective de către staţiunile pentru mecanizarea agriculturii în termen de 25 de zile de la încheierea recoltarii culturii respective.La sfîrşitul anului se face regularizarea definitivă a diferenţelor, în raport cu productiile obţinute de unităţile agricole cooperatiste.  +  Articolul 34Produsele cuvenite drept plata în natura şi uiumurile se decontează staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii la preţurile de producţie, contractare şi achiziţie în vigoare.  +  Capitolul 5 Dispoziţii comune, tranzitorii şi finale  +  Articolul 35Cooperativele agricole de producţie pot atribui lot în folosinţă, în condiţiile prevăzute de statut, mecanicilor şi celorlalţi muncitori care au calitatea de membri ai cooperativei şi lucrează în formatiile sau secţiile de mecanizare organizate în cadrul fermelor întreprinderilor agricole de stat.Mecanizatorii care au trecut în subordinea unităţilor agricole de stat şi nu sînt membri cooperatori primesc de la unitatea agricolă de stat din care fac parte cîte un lot în folosinţă în suprafaţa de pînă la 0,10 hectare.  +  Articolul 36Consiliile unice agroindustriale de stat şi cooperatiste împreună cu unităţile agricole vor lua măsuri pentru concentrarea terenurilor din cimp, repartizate ca loturi în folosinţă personală, în sole special organizate în apropierea satelor, asigurindu-se, contra plata, executarea mecanizata a principalelor lucrări agricole.  +  Articolul 37Unităţile agricole de stat vor lua măsuri pentru a asigura, contra cost, hrana calda pentru personalul muncitor din secţiile şi formatiile de mecanizare.Prevederile alin. 1 se recomanda a fi aplicate şi de unităţile agricole cooperatiste.  +  Articolul 38În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Comitetul de Stat pentru Preţuri vor propune tarife de plată pe trei zone, care să acopere costurile de producţie pentru executarea mecanizata a lucrărilor şi normele de decontare a acestora. Tarifele vor cuprinde şi o rentabilitate medie de 5%, diferenţiată pe cele trei zone.  +  Articolul 39Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii vor asigura executarea lucrărilor mecanizabile pentru gospodăriile populaţiei din localităţile necooperativizate.Lucrările executate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii gospodariilor populaţiei din localităţile necooperativizate se vor plati, în bani, pe bază de tarife corelate cu costurile de producţie.  +  Articolul 40Autobenele pentru transport furaje verzi, autobuncarele pentru transport fainuri furajere, autovehiculele specializate pentru transportul puilor de o zi şi al pasarilor la abatoare, autovidanjele, autodezinfectoarele şi alte mijloace de transport speciale necesare activităţii în domeniul creşterii animalelor, trec de la întreprinderile de transport specializat pentru agricultura şi industria alimentara la unităţile agricole de stat cu profil zootehnic pe care le servesc.  +  Articolul 41Transferul activului şi pasivului corespunzător activităţii ce se preia de unităţile agricole de stat, împreună cu personalul şi indicatorii de plan economici şi financiari aferenţi, se face pe bază de protocoale încheiate între părţi, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret. Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, vor supune, spre aprobare, modificările în planul naţional unic şi în bugetul de stat pe anul 1982, ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 42Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 43În vederea aplicării imediate a prevederilor prezentului decret în toate unităţile agricole, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie, consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, consiliile unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, conducerile unităţilor agricole sînt obligate să asigure: a) organizarea cunoaşterii temeinice a prevederilor decretului de către toţi mecanizatorii, specialiştii agricoli, membrii cooperatori, celălalt personal muncitor care lucrează în agricultura; b) dezbaterea în adunările generale din unităţile agricole de stat şi cooperatiste, în toate colectivele de oameni ai muncii a prevederilor decretului; c) organizarea unor acţiuni de popularizare, prin afişarea la locul de muncă şi alte mijloace de informare, a reglementărilor privind activitatea de mecanizare, executarea lucrărilor agricole, răspunderile ce revin organelor agricole de stat şi cooperatiste, tuturor oamenilor muncii care lucrează în agricultura; d) semnarea de luare la cunoştinţa a dispoziţiilor decretului de către mecanizatori şi celălalt personal muncitor din staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, şefii de ferme, specialiştii agricoli, precum şi de către personalul direcţiilor generale pentru agricultura şi industria alimentara, al Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara şi celălalt personal muncitor care îndeplineşte atribuţii stabilite potrivit prezentului decret.Conducerile organelor şi unităţilor prevăzute la alin. 1 vor controla modul în care a fost asigurata popularizarea şi cunoaşterea prevederilor prezentului decret şi răspund nemijlocit de aplicarea întocmai a acestuia.  +  Articolul 44Prevederile prezentului decret intră în vigoare pe data de 10 ianuarie 1982.Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga Decretul nr. 390/1980 privind reglementarea raporturilor dintre staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi unităţile agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Anexă                          LISTA     lucrărilor agricole şi serviciilor efectuate de staţiunile    pentru mecanizarea agriculturii unităţilor agricole cooperatiste                      ce se plătesc pe bază de tarif fix
               
    1.-Recoltat - la care plata se face in procent din productie
    2.-Treierat - la care plata se face in procent din productie
    3.-Greblat fin
    4.-Balotat, adunat si capitat
    5.-Tasat siloz
    6.-Tocat furaje
    7.-Batut porumb
    8.-Macinat
    9.-Scarificat     cu exceptia lucrarilor de amenajari prevazute cu proiecte
    10.-Afinat solul    
    11.-Desfundat    
    12.-Defrisat    
    13.-Lucrari in plantatii neintrate pe rod (pomi, vii, capsuni, coacaze etc.)
    14.-Lucrari executate la culturi furajere care nu se recolteaza mecanizat
    15.-Lucrari pe pajisti
    16.-Lucrari de incarcare-descarcare
    17.-Transporturi
    18.-Lucrari stationare
    19.-Lucrari cu cupe screper si lame buldozer
    20.-Sapat gropi
    21.-Format digulete
    22.-Sortat cartofi
    23.-Sfarimat ingrasaminte chimice
    24.-Lucrari de asistenta tehnica (intretinere, reparatii, montaj utilaje si instalatii etc.).
  ────────────────────────