LEGE nr. 22 din 28 noiembrie 1981privind obligaţia activistilor de partid, de stat şi ai organizaţiilor de masa şi obşteşti, a cadrelor din conducerea unităţilor socialiste, a specialiştilor din agricultura şi din alte domenii de activitate de a locui în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 100 din 2 decembrie 1981    În temeiul articolului 57 din Constituţia Republicii Socialiste România semnam şi dispunem să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România Legea nr. 22 din 28 noiembrie 1981 privind obligaţia activistilor de partid, de stat şi ai organizaţiilor de masa şi obşteşti, a cadrelor din conducerea unităţilor socialiste a specialiştilor din agricultura şi din alte domenii de activitate de a locui în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea.NICOLAE CEAUŞESCUPREŞEDINTELEREPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIARealizarea politicii partidului şi statului de dezvoltare multilaterala a tuturor ramurilor şi sectoarelor economiei naţionale, de ridicare a calităţii producţiei agricole şi industriale, de imbunatatire continua a asistenţei medicale şi a celorlalte activităţi sociale impune participarea efectivă şi permanenta a activistilor de partid, de stat şi obşteşti, a cadrelor din conducerea unităţilor socialiste, a specialiştilor din agricultura, a medicilor, economistilor, profesorilor şi învăţătorilor la realizarea integrală a sarcinilor ce le revin în sectoarele în care îşi desfăşoară activitatea, integrarea deplina a acestora în viaţa economică şi socială a satelor, comunelor şi celorlalte localităţi în care muncesc.Ţinînd seama de necesitatea de a se asigura prezenta permanenta în sate şi comune a activităţilor de partid şi de stat, din organizaţiile de masa şi obşteşti, a cadrelor de conducere şi a specialiştilor, precum şi pentru creşterea contribuţiei acestora la întărirea economico-organizatorică a unităţilor socialiste,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Activistii de partid, de stat, ai organizaţiilor de masa şi obşteşti, directorii, inginerii şefi, contabilii şefi şi alte cadre din conducerea unităţilor socialiste, specialiştii din agricultura, medicii şi medicii veterinari, economistii, profesorii şi invatatorii, care prin natura atribuţiilor de serviciu trebuie să fie prezenţi permanent în unităţile şi localităţile în care lucrează, sînt obligaţi să se mute şi să-şi stabilească domiciliul în localităţile unde îşi desfăşoară activitatea.În termen de 3 luni de la numirea în funcţie, activistii, cadrele de conducere şi specialiştii prevăzuţi la alin. 1 sînt obligaţi să-şi schimbe domiciliul şi să se mute în localitatea unde lucrează.Personalul prevăzut la alin. 1, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decît municipiile şi oraşele unde domiciliază, este obligat ca în termen de cel mult 6 luni să-şi schimbe domiciliul şi să se mute în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea.Persoanele care lucrează în municipii sau oraşe şi locuiesc în sate, comune ori oraşe agroindustriale din apropierea acestora îşi păstrează, potrivit legii, domiciliul în localităţile respective.  +  Articolul 2Ministerul de Interne este obligat sa ia măsuri pentru schimbarea, în actele de identitate, a domiciliului persoanelor prevăzute în prezenta lege, în localităţile în care acestea îşi desfăşoară activitatea.Locuintele deţinute cu titlu de chiriaşi de persoanele prevăzute la art. 1 şi de membrii lor de familie, în alte localităţi decît cele în care lucrează, vor fi închiriate altor persoane, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Persoanele care îşi stabilesc domiciliul în localitatea în care lucrează şi care deţin în proprietate personală o locuinta situata în alta localitate o pot închiria sau, după caz, o pot vinde şi au dreptul să-şi construiască o noua locuinta, beneficiind, potrivit legii, de credite şi de celelalte forme de sprijin din partea statului.  +  Articolul 4Consiliul de Miniştri va lua măsuri ca organele locale şi unităţile socialiste să asigure persoanelor care doresc să-şi construiască locuinţe în localităţile în care se muta potrivit prezentei legi, materiale de construcţii, credite, atribuirea de terenuri şi alte forme de sprijin, în condiţiile prevăzute de lege. De asemenea, consiliile populare şi unităţile socialiste sînt obligate sa construiască locuinţe de serviciu pentru personalul prevăzut la art. 1 care nu îşi construieste locuinta proprietate personală.Consiliile populare şi unităţile socialiste de stat şi cooperatiste sînt obligate să asigure locuinţe pentru personalul şi membrii de familie ai acestuia care se muta în comune şi sate potrivit prevederilor prezentei legi. În cazul în care nu dispun de locuinţe proprietate de stat sau a organizaţiilor cooperatiste, pînă la construcţia locuinţelor de serviciu, consiliile populare sînt obligate să asigure acestui personal spaţii de locuit în locuintele cetăţenilor din localitatea respectiva, cu plata chiriei legale.  +  Articolul 5Ministerele şi celelalte organe centrale, precum şi consiliile populare şi unităţile socialiste din localităţile în care persoanele prevăzute la art. 1 îşi stabilesc domiciliul, sînt obligate sa sprijine încadrarea în munca a sotiilor sau soţilor acestora, potrivit pregătirii lor profesionale, în localităţile respective sau în localităţi apropiate.  +  Articolul 6Aprovizionarea cu produse agroalimentare a persoanelor prevăzute în prezenta lege se asigura potrivit programului de aprovizionare a populaţiei, în localităţile în care acestea îşi desfăşoară activitatea.Specialiştii agricoli din sate şi comune pot beneficia de loturi în folosinţă din suprafeţele stabilite pentru loturile personale potrivit statutului cooperativei agricole de producţie sau pot primi, după caz, potrivit legii, din partea unităţilor agricole de stat în care lucrează, terenuri în suprafaţa de pînă la 0,10 ha, cu obligaţia de a le cultiva şi de a creşte animale şi păsări, potrivit prevederilor legale.De asemenea, activistii, cadrele de conducere şi specialiştii care lucrează în comune şi sate pot primi în folosinţă de la consiliile populare o suprafaţa de teren, pentru grădini, de pînă la 300 mp, pe care sînt obligaţi sa o lucreze şi să obţină producţii corespunzătoare.  +  Articolul 7Schimbarea domiciliului din alte localităţi, în oraşele declarate oraşe mari, se face potrivit legii.  +  Articolul 8Personalului prevăzut la art. 1, care nu se muta spre a locui efectiv în localităţile în care lucrează, i se desface contractul de muncă potrivit legii, urmînd sa lucreze direct în producţie în specialitatea sa, fără a putea ocupa funcţii de conducere.Persoanele cărora li s-a desfăcut contractul de muncă în condiţiile alin. 1 nu vor putea ocupa funcţii de specialitate în oraşele declarate, potrivit legii, oraşe mari, precum şi în municipii.  +  Articolul 9Ministerele şi celelalte organe centrale, consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate sa ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi.Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. 1 atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 28 noiembrie 1981.PreşedinteleMarii Adunări Naţionale,NICOLAE GIOSAN─────────────────────