LEGE nr. 247 din 29 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV. 11 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice"2. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prin prezenta ordonanţă se stabilesc normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora............................................................... (3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, cuprinse în bugetele Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Secretariatului General al Guvernului şi instituţiilor din domeniul apărării tarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale se stabilesc prin normative proprii."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În înţelesul prezentei ordonanţe autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice sunt cele definite de Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale."4. Alineatul (3) al articolului 4 se abroga.5. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"(4) Periodic, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie, a preţurilor şi a tarifelor, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei Publice, se vor actualiza limitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2. (5) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituţiilor interesate, se pot aproba şi alte normative de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit, precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţara şi în străinătate, pe bază de justificări fundamentate."6. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe numărul actual de autoturisme şi consumul lunar de carburanţi, aprobate prin normativele existente pentru serviciile publice descentralizate şi instituţiile publice subordonate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice - în parc comun sau pentru activităţi specifice - se reduc cu cel puţin 25%. Fac excepţie instituţiile publice care desfăşoară activităţi operative de inspecţie în domeniile: vamal, garda financiară, construcţii, transporturi, protecţia mediului, protecţia consumatorului, apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi serviciile de salvare şi situaţii de urgenta. În cazul în care în urma aplicării măsurii de reducere rezultă mai puţin de un autoturism, se va putea păstra în dotare un autoturism."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Cheltuielile lunare pentru telefoane se reduc cu 20% pentru toate autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, comparativ cu media lunară a acestor cheltuieli efectiv realizate în perioada ianuarie-decembrie 2001. De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe cheltuielile privind telefoanele vor putea fi majorate în raport cu evoluţia indicelui de inflaţie şi a tarifelor pentru aceste servicii. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică Ministerului Afacerilor Externe şi misiunilor diplomatice ale României, Serviciului de Protecţie şi Paza şi Agenţiei Naţionale de presa <>."8. La anexa nr. 2 titlul I litera A, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Subsecretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate acestora, secretari generali, secretari generali adjuncţi, subprefecţi, vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, secretari generali ai prefecturilor, precum şi primari de oraşe, secretari generali ai judeţelor şi al municipiului Bucureşti."9. La anexa nr. 3, titlul II va avea următorul cuprins:
           
    "II.Norme privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc:Limita maximă - litri/lună/vehicul -
    -miniştrii şi asimilaţii acestora400
    -ministere, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; Prefectura Municipiului Bucureşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti300
    -prefecturile judeţene, casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti350
    -consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti350
    -consiliile locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi oraşelor250
    -consiliile locale ale comunelor; alte instituţii publice200"
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU────────────────────