LEGE nr. 243 din 29 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, cu următoarele modificări:1. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Barcile şi ambarcatiunile înmatriculate potrivit legii, aflate pe apele de frontieră şi apele maritime interioare, se păstrează în locurile stabilite de capitaniile de port sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul sefilor sectoarelor poliţiei de frontieră, luându-se măsuri de către cei care le deţin, pentru a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegala a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite."2. La articolul 75, partea introductivă şi litera f) vor avea următorul cuprins:"Art. 75. - Sunt contravenţii, dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiuni, următoarele fapte:.................................................................. f) accesul persoanelor în fasia de protecţie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, fără documente de identitate sau fără aprobarea administraţiei publice ori fără avizul şefului formatiunii locale a poliţiei de frontieră; accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităţi dincolo de fasia de protecţie a frontierei de stat, în situaţia în care aceasta se constituie mai în adancime, precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând statului român, situate în apele de frontieră, prin alte locuri sau în alte condiţii decât cele stabilite de administraţia publică locală sau fără avizul şefului formatiunii locale a poliţiei de frontieră; accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune noua din apele de frontieră înainte de determinarea apartenentei acestora; desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 39 fără avizul direcţiilor teritoriale ale poliţiei de frontieră; efectuarea pescuitului în apele de frontieră în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autorităţile competente; păstrarea barcilor şi ambarcatiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile competente sau neluarea de către cei care le deţin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegala a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite; desfăşurarea activităţilor de agrement şi sportive în apele de frontieră fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administraţiei publice locale ori fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră; acostarea fără drept a navelor, ambarcatiunilor cu excursionisti în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop sau lipsa avizului direcţiei teritoriale a poliţiei de frontieră competente în cazul navelor şi ambarcatiunilor străine care navighează pe Dunarea interioară pe bratul Tulcea şi bratul Sulina; pasunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fasia de protecţie a frontierei de stat, la frontiera externa sau dincolo de culoarul de frontieră, la frontiera interna; pasunatul animalelor în timpul nopţii în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale sau fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 metri de la fasia de protecţie a frontierei de stat, la frontiera externa, sau de la culoarul de frontieră, la frontiera interna, către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apa; desfăşurarea vânătorii, prevăzută la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al şefului sectorului poliţiei de frontieră; fixarea pe banda magnetica, pe hârtie sau pe alt suport a imaginilor care redau porţiuni din teritoriul statelor vecine, de către persoanele care se deplaseaza sau care desfăşoară diferite activităţi în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontiera încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontiera încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea de către persoanele care se deplaseaza sau desfăşoară activităţi în apropierea frontierei de stat de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetăţenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau convenţiile privitoare la frontiera încheiate de România cu statele vecine."3. La articolul 76, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor."4. La articolul 77, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul sancţiunilor cu amendă contravenientul poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, la instanţa de judecată, potrivit legii. (3) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 75 lit. a), dacă agentul constatator apreciază ca sancţiunea amenzii este îndestulătoare, aplica amenda. În caz contrar procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite de îndată judecătoriei în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia, pentru judecarea cauzei şi aplicarea sancţiunii. Participarea procurorului este obligatorie. Împotriva hotărârii instanţei se poate face cerere de reexaminare de către contravenient sau procuror în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru procuror şi contravenientul prezenţi, sau de la comunicare, când contravenientul a lipsit la dezbateri."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PAUL PACURARUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------