HOTĂRÂRE nr. 338 din 4 aprilie 2002pentru asigurarea forţei de muncă necesare la mobilizare şi pe timp de război cu personal cu obligaţii militare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 30 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 26 din Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Forţa de muncă necesară desfăşurării activităţilor economico-sociale la mobilizare şi pe timp de război se asigură prin utilizarea personalului fără obligaţii militare şi prin mobilizarea la locul de muncă a personalului cu obligaţii militare, strict necesar continuării activităţii autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice şi agenţilor economici, indiferent de forma de proprietate, denumite în continuare instituţii publice şi agenţi economici. (2) Personalul cu obligaţii militare îl constituie, conform legii, rezerviştii.  +  Articolul 2 (1) Stabilirea numărului şi structurii personalului care se mobilizează la locul de muncă, pentru fiecare instituţie publică şi agent economic, se face pe baza structurii organizatorice de funcţionare pe timp de război, necesară realizării sarcinilor prevăzute în Planul de mobilizare a economiei naţionale şi a celorlalte activităţi care susţin efortul de apărare. (2) Rezerviştii care se mobilizează la locul de muncă potrivit alin. (1) pot fi: personal încadrat pe funcţii de conducere, specialişti de înaltă calificare şi personal de execuţie strict necesar desfăşurării activităţilor, cum ar fi: şoferi profesionişti, tractorişti rutierişti, mecanici conductori utilaje de construcţii etc. (3) Instituţiile publice şi agenţii economici au obligaţia să întocmească cerere de mobilizare la locul de muncă, în termen de cel mult 90 de zile de la primirea sarcinilor stabilite prin Planul de mobilizare a economiei naţionale.  +  Articolul 3Mobilizarea la locul de muncă a rezerviştilor care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi cele asimilate cu acestea se face în procent de 100%.  +  Articolul 4 (1) Lucrările de mobilizare la locul de muncă, prevăzute la art. 4 din anexă, se avizează în ordinea următoare, de către: direcţia/serviciul de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, centrul militar judeţean/municipal/de sector, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi se aprobă de Statul Major General. (2) Aprobarea data conform alin. (1) poate fi anulată de Statul Major General atunci când instituţia publică sau agentul economic nu mai desfăşoară activitatea economico-socială pentru care a întocmit cerere de mobilizare la locul de muncă.  +  Articolul 5La completarea efectivelor unităţilor militare cu rezervişti se va avea în vedere că instituţiile publice şi agenţii economici să îşi poată asigura personalul strict necesar realizării sarcinilor prevăzute în Planul de mobilizare a economiei naţionale şi a celorlalte activităţi care susţin efortul de apărare.  +  Articolul 6Pentru ţinerea evidentei rezerviştilor angajaţi şi întocmirea lucrărilor de mobilizare la locul de muncă, la instituţiile publice şi agenţii economici prevăzuţi cu sarcini în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, prin ordinul sau decizia conducătorului respectiv, va fi numit un responsabil cu evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă.  +  Articolul 7Instruirea responsabililor cu evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă se efectuează anual sau ori de câte ori situaţia o impune, de către centrul militar judeţean/municipal/de sector şi de direcţia/serviciul de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, pe baza programelor stabilite în comun de cele două structuri.  +  Articolul 8 (1) Instituţiile publice şi agenţii economici care au în structura organizatorică de funcţionare pe timp de pace rezervişti specialişti de înalta calificare în producţia de tehnică militară în domeniile: comunicaţii, transporturi feroviare, navale şi aeriene, precum şi asistenţa sanitară au obligaţia să menţină în evidenţa proprie, până la împlinirea vârstei prevăzute de lege, situaţia militară a acestora şi după încetarea raportului de muncă, în vederea aducerii lor pentru completarea forţei de muncă la război. (2) Noua instituţie publică sau agent economic care are raporturi de muncă cu rezervistul specialist prevăzut la alin. (1) şi care îl înscrie în lucrările proprii de mobilizare la locul de muncă are obligaţia să înştiinţeze instituţia publică sau agentul economic la care acesta este menţinut în evidenţă.  +  Articolul 9Elaborarea şi actualizarea lucrărilor de mobilizare la locul de muncă se realizează în conformitate cu Metodologia de elaborare a documentelor pentru asigurarea forţei de muncă necesare la mobilizare şi pe timp de război cu personal cu obligaţii militare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contravenţională, administrativă sau civilă, după caz, şi se sancţionează conform prevederilor legale.  +  Articolul 11 (1) Îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţilor privind mobilizarea la locul de muncă, precum şi constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în domeniu, prevăzute la art. 50 lit. d) şi la art. 51 din Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, se fac de către Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Statul Major General, direcţia/serviciul de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, centrul militar judeţean/municipal/de sector prin personalul împuternicit de către şefii acestor structuri. (2) Constatările făcute cu ocazia controalelor se vor consemna în registrul unic existent la instituţia publică sau la agentul economic.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 25/1996 privind completarea forţei de muncă necesară la război cu personal cu obligaţii militare, care nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea Pascup. Ministru de interne,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa METODOLOGIEde elaborare a documentelor pentru asigurarea forţeide muncă necesare la mobilizare şi pe timp de războicu personal cu obligaţii militare  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează modalităţile de îndeplinire a obligaţiilor legale de către instituţiile publice şi agenţii economici, precum şi de direcţia/serviciile de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, centrele militare şi celelalte organe abilitate în elaborarea, avizarea şi aprobarea documentelor de mobilizare la locul de muncă.  +  Articolul 2Instituţiile publice şi agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, au obligaţia să îşi asigure la mobilizare şi pe timp de război forţa de muncă necesară pentru realizarea integrala a sarcinilor cuprinse în Planul de mobilizare a economiei naţionale şi a celorlalte activităţi care susţin efortul de apărare şi totodată să disponibilizeze rezerviştii stabiliţi din timp de pace să completeze unităţile militare la mobilizare şi pe timp de război.  +  Articolul 3Necesarul de forţa de muncă stabilit în cererile de mobilizare la locul de muncă poate să cuprindă un procent de până la 100% din rezerviştii angajaţi la instituţiile publice şi agenţii economici care desfăşoară activităţi continue în domeniile: siderurgie, metalurgie, minerit, extracţia şi prelucrarea petrolului şi gazelor, cercetare şi producţie energetica, nuclearo-electrica şi apa grea, telecomunicaţii, radiocomunicaţii, posta, transport pe calea ferată, aerian şi naval, evacuare şi reparaţie de tehnica cu specific militar, cercetare, experimentare şi producţie de tehnica militară.  +  Capitolul 2 Elaborarea, avizarea şi aprobarea documentelor de mobilizare la locul de muncă  +  Articolul 4Documentele care se întocmesc pentru mobilizarea la locul de muncă sunt: cererea de mobilizare la locul de muncă; tabelul cuprinzând funcţiile pe care pot fi încadraţi rezervişti mobilizaţi la locul de muncă; centralizatorul cuprinzând cererile de mobilizare la locul de muncă; registrul pentru evidenta nominală a angajaţilor care au obligaţii militare (rezervişti); tabelul nominal cuprinzând rezerviştii angajaţi, aflaţi în evidenta centrului militar judeţean/municipal/de sector, care pot fi mobilizaţi la locul de muncă; situaţia numerică privind rezerviştii aprobaţi pentru a fi mobilizaţi la locul de muncă la data╔; tabelul nominal cuprinzând rezerviştii specialişti de înalta calificare, la care obligaţia de mobilizare la locul de muncă se va menţine pentru vechiul loc de muncă.  +  Articolul 5 (1) Cererea de mobilizare la locul de muncă, prevăzută în anexa nr. 1, este documentul pe baza căruia se asigura necesarul de forţa de muncă. (2) Cererea se întocmeşte în doua exemplare, de către responsabilul cu evidenta militară şi mobilizarea la locul de muncă, pentru personalul cuprins în aparatul propriu al structurilor prevăzute la art. 1 din hotărâre. (3) Pentru sucursalele/filialele fără personalitate juridică, care aparţin instituţiilor publice şi agenţilor economici, sarcina întocmirii cererii revine structurii ierarhic superioare. (4) Cererea se semnează de către conducătorul instituţiei publice sau al agentului economic şi de responsabilul cu evidenta militară şi mobilizarea la locul de muncă respectiv. (5) Direcţia/serviciul de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare întocmeşte cererea de mobilizare la locul de muncă pentru personalul din aparatul de lucru al prefecturii. (6) Instituţia publică sau agentul economic prezintă spre avizare un exemplar al cererii direcţiei/serviciului de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare şi centrului militar, aflate pe raza să teritorială, iar al doilea exemplar îl păstrează în evidenta. (7) Pentru instituţiile publice şi agenţii economici prevăzuţi la alin. (3) cererile se întocmesc separat pe sucursale/filiale şi aparatul propriu şi se avizează de direcţia/serviciul de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare şi de centrul militar pe a cărui raza teritorială îşi are sediul fiecare sucursala/filiala.  +  Articolul 6 (1) Tabelul cuprinzând funcţiile pe care pot fi încadraţi rezervişti mobilizaţi la locul de muncă, prevăzut în anexa nr. 2, se întocmeşte în 3 exemplare de către responsabilul cu evidenta militară şi mobilizarea la locul de muncă. (2) Tabelul este semnat de conducătorul instituţiei publice sau al agentului economic şi cuprinde funcţiile care asigura desfăşurarea activităţilor pentru situaţiile prevăzute la art. 1 din hotărâre. (3) Tabelul cuprinzând personalul din aparatul de lucru al prefecturii este întocmit de direcţia/serviciul de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare. (4) Instituţia publică sau agentul economic înscrie în mod obligatoriu în tabel: necesarul de funcţii conform structurii organizatorice de funcţionare pe timp de război, totalul funcţiilor pe care sunt încadraţi rezervişti pe timp de pace şi funcţiile pe care pot fi încadraţi rezervişti mobilizaţi la locul de muncă. (5) În rubrica "Funcţii în care pot fi încadraţi rezervişti mobilizaţi la locul de muncă" se trec numai funcţiile din structura organizatorică de funcţionare pe timp de război, pe care pot fi încadraţi rezerviştii strict necesari a fi mobilizaţi la locul de muncă conform art. 3 din hotărâre. (6) La întocmirea tabelelor instituţiile publice şi agenţii economici care au sucursale/filiale în teritoriu fără personalitate juridică procedează conform prevederilor art. 5 alin. (3) şi (7). (7) Instituţia publică sau agentul economic prezintă spre avizare tabelul întocmit în doua exemplare şefului direcţiei/serviciului de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare şi apoi comandantului centrului militar judeţean/municipal/de sector. (8) După avizarea centrului militar instituţia publică sau agentul economic înaintează direcţiei/serviciului de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare cele doua exemplare ale tabelului împreună cu exemplarul cererii prevăzute la art. 5 alin. (5) şi (6), în vederea centralizării acestora. (9) Rezerviştii încadraţi pe funcţiile cuprinse în tabel, după aprobarea lucrărilor de mobilizare la locul de muncă de către Statul Major General, nu mai primesc alte însărcinări din partea organelor de evidenta militară.  +  Articolul 7Centralizatorul cuprinzând cererile de mobilizare la locul de muncă la nivel de judeţ/municipiu Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 3, se întocmeşte în doua exemplare de către direcţia/serviciul de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare şi conţine datele cuprinse în cererile de mobilizare la locul de muncă ale instituţiilor publice şi agenţilor economici, inclusiv ale societăţilor financiar-bancare.  +  Articolul 8 (1) Centralizatorul cuprins în anexa nr. 3, însoţit de tabelele cuprinzând funcţiile pe care pot fi încadraţi rezervişti mobilizaţi la locul de muncă, grupate sub forma de livrete, fiecare în doua exemplare, se înaintează Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale. (2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale analizează şi avizează documentele din punct de vedere al includerii instituţiilor publice şi agenţilor economici cu sarcini în Planul de mobilizare a economiei naţionale în celelalte activităţi care susţin efortul de apărare, precum şi procentele propuse şi le trimite Statului Major General pentru aprobare. (3) Statul Major General verifica, analizează şi aproba, după caz, procentele solicitate prin Centralizatorul cuprinzând cererile de mobilizare la locul de muncă, precum şi funcţiile pe care pot fi încadraţi rezervişti mobilizaţi la locul de muncă, retine exemplarul nr. 1 din cele doua documente primite şi înapoiază Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale exemplarul nr. 2, aprobat. (4) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale restituie lucrările aprobate direcţiei/serviciului de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare.  +  Capitolul 3 Transmiterea aprobării şi finalizarea documentelor de mobilizare la locul de muncă  +  Articolul 9 (1) După primirea centralizatorului aprobat, prevăzut în anexa nr. 3, direcţia/serviciul de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare completează pe versoul cererii prevăzute în anexa nr. 1 comunicarea privind aprobarea funcţiilor pe care pot fi încadraţi rezervişti mobilizaţi la locul de muncă, a cifrelor şi procentelor de mobilizare la locul de muncă. (2) Cererile de mobilizare la locul de muncă astfel completate se înapoiază instituţiilor publice sau agenţilor economici care le-au întocmit, împreună cu tabelele cuprinzând funcţiile pe care pot fi încadraţi rezervişti mobilizaţi la locul de muncă.  +  Articolul 10Pe baza datelor din comunicarea prevăzută la art. 9 alin. (1) şi din Registrul pentru evidenta nominală a angajaţilor care au obligaţii militare, prevăzut în anexa nr. 4, responsabilul cu evidenta militară şi mobilizarea la locul de muncă întocmeşte în doua exemplare Tabelul nominal cuprinzând rezerviştii angajaţi, aflaţi în evidenta centrului militar judeţean/municipal/de sector, care pot fi mobilizaţi la locul de muncă, prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 11 (1) Tabelul prevăzut în anexa nr. 5 se întocmeşte pentru rezerviştii care au domiciliul în zona de responsabilitate a centrului militar judeţean/municipal/de sector aflat pe raza teritorială a instituţiei publice sau a agentului economic respectiv. (2) Pentru rezerviştii care au domiciliul pe raza teritorială a altor judeţe/municipii/sectoare tabelele prevăzute în anexa nr. 5 se analizează şi se aproba de către centrele militare la care aceştia se afla în evidenta. (3) Cele doua exemplare ale tabelului, semnate de conducătorul instituţiei publice sau al agentului economic, se transmit spre aprobare la centrul militar judeţean/municipal/de sector, împreună cu o xerocopie de pe tabelul cuprinzând funcţiile pe care pot fi încadraţi rezervişti mobilizaţi la locul de muncă.  +  Articolul 12Centrul militar judeţean/municipal/de sector retine un exemplar al tabelului prevăzut în anexa nr. 5, iar exemplarul nr. 2, aprobat, îl înapoiază instituţiei publice sau agentului economic emitent.  +  Articolul 13Pe baza tabelului nominal cuprinzând rezerviştii angajaţi, aflaţi în evidenta centrului militar judeţean/municipal/de sector, care pot fi mobilizaţi la locul de muncă, şi a comunicării prevăzute la art. 9 alin. (1) responsabilul cu evidenta militară şi mobilizarea la locul de muncă întocmeşte Situaţia numerică cuprinzând rezerviştii aprobaţi pentru a fi mobilizaţi la locul de muncă la data..., prevăzută în anexa nr. 6.  +  Capitolul 4 Actualizarea, anularea şi păstrarea documentelor de mobilizare la locul de muncă  +  Articolul 14 (1) Actualizarea tabelelor prevăzute în anexa nr. 5 se face atunci când în structura organizatorică de funcţionare la pace a instituţiei publice sau agentului economic se produc modificări/reorganizări/desfiinţări de compartimente/angajări ce afectează peste 25% din numărul rezerviştilor aprobaţi, care pot fi mobilizaţi la locul de muncă. (2) La actualizarea tabelelor instituţiile publice şi agenţii economici vor respecta cifrele şi procentele aprobate, comunicate.  +  Articolul 15Anularea mobilizării la locul de muncă se face în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din hotărâre, în următoarele cazuri: a) când instituţia publică a fost desfiinţată sau agentul economic a fost dizolvat, se afla în procedura de lichidare judiciară sau faliment, şi-a schimbat obiectul de activitate renunţând la activităţile şi serviciile stabilite prin Planul de mobilizare a economiei naţionale sau când personalul a fost disponibilizat pe o perioada mai mare de 6 luni; b) când rezervistului i-au încetat raporturile de muncă, a fost transferat/mutat în alt loc de muncă în afară instituţiei publice sau agentului economic ori a fost condamnat la o pedeapsa privativă de libertate; c) în caz de scoatere din evidenta militară, pensionare, invaliditate sau deces.  +  Articolul 16Documentele privind lucrările de mobilizare la locul de muncă se păstrează în condiţiile prevăzute de legislaţia referitoare la păstrarea secretului.  +  Articolul 17Evidenta militară a rezerviştilor angajaţi se tine de către fiecare instituţie publică şi agent economic în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.194/1996 referitoare la atribuţiile agenţilor economici, instituţiilor publice şi autorităţilor administraţiei publice privind recrutarea, încorporarea şi evidenta militară.  +  Articolul 18Evidenta salariaţilor proprii cu obligaţii militare se tine de către fiecare instituţie publică şi agent economic în registrul prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 19 (1) La declararea mobilizării responsabilul cu evidenta militară şi mobilizarea la locul de muncă se prezintă la centrul militar pe a cărui raza teritorială îşi are sediul instituţia publică sau agentul economic, având asupra să tabelul prevăzut în anexa nr. 5 şi livretele militare ale rezerviştilor înscrişi în tabel. (2) După confruntare reprezentantul centrului militar aplica în livretele militare, la rubrica "Însemnări speciale", ştampila "MOBILIZAT LA LOCUL DE MUNCĂ".  +  Articolul 20Pentru anularea mobilizării la locul de muncă centrul militar aplica în livretul militar, la rubrica "Însemnări speciale", ştampila "ANULAT MOBILIZAREA LA LOCUL DE MUNCĂ", consemnând despre aceasta şi în tabelul nominal cuprinzând rezerviştii angajaţi, aflaţi în evidenta centrului militar judeţean/municipal/de sector, care pot fi mobilizaţi la locul de muncă.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 21 (1) Unităţile militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Direcţiei Generale a Penitenciarelor, precum şi Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, care au în structura organizatorică de funcţionare pe timp de pace funcţii de salariaţi civili/personal civil ce se menţin la război şi sunt încadrate cu personal cu obligaţii militare, întocmesc în doua exemplare tabelele prevăzute în anexa nr. 5 şi le trimit centrelor militare pe a căror raza teritorială aceştia îşi au domiciliul. (2) După aprobare centrul militar înapoiază exemplarul nr. 2 al tabelelor cuprinzând instituţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 22 (1) La declararea mobilizării comandanţii/şefii unităţilor subordonate structurilor prevăzute la art. 21 alin. (1) trimit la centrul militar pe a cărui raza teritorială acestea sunt dislocate o persoana din compartimentul personal sau de mobilizare cu tabelul prevăzut în anexa nr. 5, precum şi cu livretele militare ale personalului prevăzut în tabel. (2) După verificare reprezentantul centrului militar aplica în livretele militare, la rubrica "Însemnări speciale", ştampila "MOBILIZAT LA LOCUL DE MUNCA". (3) Pentru anularea mobilizării la locul de muncă se procedează conform art. 20.  +  Articolul 23 (1) Corpul judeţean/municipal/orăşenesc/de sector al gardienilor publici întocmeşte cererea de mobilizare la locul de muncă pentru rezerviştii care nu sunt repartizaţi în planurile de mobilizare ale unităţilor militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Protecţie şi Paza. (2) Cererile vor fi aprobate de comandanţii centrelor militare judeţene/municipale/de sector, conform prevederilor Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici.  +  Articolul 24După aprobarea cererilor de mobilizare la locul de muncă consiliile judeţene, precum şi consiliile locale municipale/orăşeneşti/comunale au obligaţia de a comunica instituţiilor publice şi agenţilor economici la care sunt angajaţi consilierii rezervişti despre situaţia mobilizării acestora la locul de muncă.  +  Articolul 25 (1) Direcţiile de sănătate publică includ în lucrările de mobilizare la locul de muncă pe lângă personalul din aparatul propriu şi pe cel destinat încadrării la spitalele de zona interioară. (2) După aprobarea cererilor de mobilizare la locul de muncă direcţiilor de sănătate publică le revine obligaţia de a comunica instituţiei la care este încadrat personalul prevăzut la alin. (1) despre situaţia mobilizării acestuia la locul de muncă.  +  Articolul 26 (1) Agenţii economici specializaţi în producţia de armament, muniţii, explozivi, aparatura şi tehnica destinată sectorului de apărare întocmesc Tabelul nominal cuprinzând rezerviştii specialişti de înalta calificare, la care obligaţia de mobilizare la locul de muncă se va menţine pentru vechiul loc de muncă, prevăzut în anexa nr. 7, şi în cazul părăsirii instituţiei publice sau agentului economic. (2) Un exemplar al tabelului prevăzut în anexa nr. 7 este înaintat centrului militar care are în evidenta rezervişti aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1). (3) La declararea mobilizării instituţiile publice şi agenţii economici nominalizaţi la alin. (1), împreună cu centrele militare, organizează anunţarea şi aducerea acestora la locurile de muncă stabilite din timp de pace.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 -------la metodologie--------------    ........................................ Secret de serviciu    (denumirea agentului economic, instituţiei) (după completare)                                                          Exemplar nr.    ........................................          (adresa, numărul de telefon)    ........................................     (nr. de înregistrare al documentului)            Avizat Avizat            ------ ------     Comandantul Centrului Şeful S.M.E.P.T.A.*)     militar judeţean ...../ al judeţului ...../     al municipiului ..../ D.M.E.P.T.A.**) a     al sectorului ..... municipiului Bucureşti            .......... ............             (gradul) (gradul)   L.S. ...................... L.S. ..........................       (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)                  CERERE DE MOBILIZARE LA LOCUL DE MUNCĂ    1. Total personal încadrat la pace ................, din care:    a) fără obligaţii militare (inclusiv recruţi) ...............;    b) cu obligaţii militare (rezervişti) ...................... .    2. Total personal necesar la război ..................., din care:    c) cu obligaţii militare (rezervişti) ............    3. Numărul total de funcţii pe care pot fi încadraţi rezervişti       mobilizaţi la locul de muncă ..............................    4. Numărul total de rezervişti angajaţi, propuşi pentru a fi       mobilizaţi la locul de muncă ..............................    5. Procentul de mobilizare la locul de muncă [c)/b)] propus       este de .............. %.        Conducătorul/Managerul,        L.S. ...........................          (numele, prenumele şi semnătura) Întocmit,                                            Responsabil cu evidenţa militară                                                 şi mobilizarea la locul                                                          de muncă,                                              ...........................                                             (numele, prenumele şi semnătura)    verso    ------                                  COMUNICARE                privind aprobarea funcţiilor pe care pot fi             încadraţi rezervişti mobilizaţi la locul de muncă,        a cifrelor şi procentelor de mobilizare la locul de muncă    Statul Major General a aprobat cu nr. ......... din ........ următoarele:    1. numărul total de funcţii pe care pot fi încadraţi rezervişti mobilizaţila locul de muncă: .....................;    2. numărul de rezervişti angajaţi, care pot fi mobilizaţi la locul demuncă: .........., reprezentând ................ % din totalul angajaţilor cuobligaţii militare.    Totodată va înapoiez Tabelul cuprinzând funcţiile pe care pot fi încadraţirezervişti mobilizaţi la locul de muncă, conţinând ............. file.    Şeful S.M.E.P.T.A.*) al judeţului ............ /            D.M.E.P.T.A.**) a municipiului Bucureşti,        L.S. .................................             (numele, prenumele şi semnătura)────────── Notă *) S.M.E.P.T.A - Serviciul de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare. Notă **) D.M.E.P.T.A - Direcţia de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare.──────────  +  Anexa 2 -------la metodologie--------------     .......................... Secret de serviciudenumirea agentului economic, instituţiei) (după completare)                                                       Exemplar nr.                                     TABEL                      cuprinzând funcţiile pe care pot fi             încadraţi rezervişti mobilizaţi la locul de muncă*)         Profilul (obiectul de activitate de baza al instituţiei publice/     agentului economic) la război ...................................../     (se va trece pe scurt, conform datelor de înregistrare la registrul     comerţului)┌────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┐│ │Necesarul │ Totalul │Funcţiile pe││ Denumirea funcţiei │de funcţii│ funcţiilor │care pot fi ││ (ocupaţia) │ la război│pe care sunt│ încadraţi ││ │ │ încadraţi │ rezervişti ││ │ │ rezervişti│ mobilizaţi ││ │ │ la pace │ la locul ││ │ │ │ de muncă │├────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤│ a) Funcţii de conducere pe perioada │ │ │ ││ exercitării acestora**) │ │ │ ││ ................................. ├──────────┼────────────┼────────────┤│ ................................. │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤│ b) Funcţii (ocupaţii, meserii) │ │ │ ││ de execuţie**) │ │ │ ││ ................................. ├──────────┼────────────┼────────────┤│ ├──────────┼────────────┼────────────┤│ ................................. │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤│ TOTAL: │ │ │ │└────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┘      Conducătorul/Managerul, Întocmit,    L.S. ..................... Responsabil cu evidenţa    (numele, prenumele şi semnătura) militară şi mobilizarea                                                     la locul de muncă,                                              ...............................                                              (numele, prenumele şi semnătura)                  Avizat Avizat                  ------ ------    Un număr de ........ funcţii pe Un număr de ......... funcţii pe      care pot fi încadraţi care pot fi încadraţi     rezervişti mobilizaţi la rezervişti mobilizaţi la        locul de muncă locul de muncă    Şeful S. (D.)M.E.P.T.A.***) ..........., Comandantul Centrului militar                                                 .........................,      L.S. ........................ L.S. .......................                 (gradul) (gradul)    ............................... ...............................    (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)────────── Notă *) Funcţiile ce se trec în acest tabel sunt conforme cu structura organizatorică de funcţionare a instituţiei publice şi agentului economic care îl întocmeşte. Funcţiile trecute în tabel vor trebui să fie dintre cele care asigura funcţionarea în condiţii optime a instituţiei publice, agentului economic şi realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul de mobilizare a economiei naţionale şi a celorlalte activităţi care susţin efortul de apărare. Notă **) Denumirea ocupaţiei, meseriei se va lua după "Clasificarea ocupaţiilor din România" - Manual pentru utilizatori, ediţia 1995, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1996, cu modificările şi completările ulterioare. Notă ***) S.(D.)M.E.P.T.A - Serviciul (Direcţia) de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare.──────────  +  Anexa 3 -------la metodologie--------------*Font 7*          ........................... Secret de serviciu       S.(D.)M.E.P.T.A. al (a) judeţului/ (după completare)       municipiului Bucureşti Exemplar nr.       ................................       (adresa, numărul de telefon)       .......................................       (numărul de înregistrare al documentului)                   Aprobat Avizat        Şeful Statului Major General, Şeful Oficiului Central de Stat        ............................. pentru Probleme Speciale,                   (gradul) ..............................                                                                                                                 (gradul)                    L.S. L.S.         ............................. .............................       (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)                                                                   CENTRALIZATOR                                              cuprinzând cererile de mobilizare la locul de muncă┌────┬─────────────┬────────┬───────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────────┬────────┐│ │ │ │ │ │ Propuşi a fi │ │ │ ││ │ │ │ Din care: │Total personal │ mobilizaţi la │ │ │ ││ │Denumirea │ ├───────────────┬───────────────┤ necesar pe │locul de muncă │ Avizul │ Aprobarea │ ││ │agenţilor │ Total │Fără obligaţii │ Cu obligaţii │timp de război │ din totalul │ O.C.S.P.S. │ S.M.G. │Numărul ││Nr. │economici şi/│personal│ militare │ militare │ │ rezerviştilor │ │ │ de ││crt.│sau │încadrat│ (inclusiv │ (rezerviştii) │ │ angajaţi │ │ │înregis-││ │instituţiilor│la pace │ recruţii) │ │ │ │ │ │trare a ││ │publice, │ ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬────────┼───────┬────────┤comuni- ││ │localitatea │ │numeric│ % │numeric│ % │numeric│ % │numeric│ % │numeric│ % │numeric│ % │cării ││ │în care îşi │ │ ├───────┤ ├───────┤ ├───────┤ ├───────┤ ├────────┤ ├────────┤ ││ │au sediul │ │ │col. 3/│ │col. 5/│ │col. 7/│ │col. 9/│ │col. 11/│ │col. 13/│ ││ │ │ │ │col. 2 │ │col. 2 │ │col. 2 │ │col. 5 │ │ col. 5 │ │ col. 5 │ │├────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┴─────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────┤│Ministerul Industriei şi Resurselor │├────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────┤│ 1. │Societatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Comercială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Laminorul"- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A., Bârlad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│ 2. │Societatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Comercială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Adezivul"- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │S.A. Vaslui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│... │... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│Total Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Industriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi Resurselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────┤│Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor │├────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────┤│1. │Direcţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │generala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi industrie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Vaslui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│2. │Institutul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Cercetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Pomicola │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Vaslui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│... │... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│Total Ministerul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Agriculturii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Alimentaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi Pădurilor: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────┤│Consiliul judeţean, consilii locale/municipale/orăşeneşti/comunale │├────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────┤│1. │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Judeţean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Vaslui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│2. │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Municipal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Vaslui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│3. │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Orăşenesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Bârlad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│... │... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│Total consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││judeţean şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││consilii locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────┤│Agenţi economici şi instituţii publice care nu sunt de resortul ministerelor sau altor organe centrale │├────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────┤│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│... │... ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││agenţi economici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││publice: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││judeţ/municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Bucureşti: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────┘    Şeful S.M.E.P.T.A.*) al judeţului ............ /          D.M.E.P.T.A.**) a municipiului Bucureşti,        L.S. .................................-------- Notă *) S.M.E.P.T.A - Serviciul de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare. Notă **) D.M.E.P.T.A - Direcţia de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare.  +  Anexa 4 -------la metodologie--------------                                                        Secret de serviciu                                                         (după completare)   ..........................................   (denumirea agentului economic, instituţiei)                                  REGISTRU pentru evidenta nominală a angajaţilor care au obligaţii militare (rezervişti)┌──┬─────┬─────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││N │Pozi-│ Numele, │ │Gradul│Numa-│Livre-│Centrul│Domici-│Ocupaţia│ Date ││r.│ţia*)│prenumele│C.N.P.│mili- │rul │tul │militar│ liul │(secto- │privind││c │ │ tatălui,│ │ tar │spe- │mili- │în evi-│ │rul unde│luarea ││r │ │prenumele│ │ │cia- │ tar │ denţa │ │ este │ şi ││t.│ │rezervis-│ │ │lita-│(seria│căruia │ │încadrat│scoate-││ │ │ tului │ │ │tii │şi nu-│se afla│ │ │rea din││ │ │ │ │ │mili-│marul │ │ │ │ evi- ││ │ │ │ │ │tare │ │ │ │ │denţa ││ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │baza │ │ │ │ │ │├──┼─────┼─────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├──┼─────┼─────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┤├──┼─────┼─────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┤├──┼─────┼─────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┤└──┴─────┴─────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┘──────────NOTA:- fiecare fila va avea capul de tabel complet;- rubricile 2, 3, 6 se vor înscrie în cerneală (tus), iar celelalte coloane se vor completa în creion;- rezerviştii se iau în evidenta pe baza Fisei de evidenta prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.194/1996;- se înscriu mai întâi ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii în ordinea gradelor, iar în continuare, gradaţii şi soldaţi în rezerva, în ordine alfabetică;- C.N.P. reprezintă codul numeric personal înscris în buletinul (cartea) de identitate.──────────────────── Notă *) Se va trece în creion, după caz, încadrarea rezervistului în una dintre următoarele poziţii: Plan de mobilizare (M), Mobilizat la locul de muncă (MLM), Disponibil (DISP), Şoferi şi mecanici conductori (S). Aceasta activitate se executa sub coordonarea centrului militar.- după înscrierea în registru a rezerviştilor conform indicaţiilor de la liniuţa a 4-a, rezerviştii care sunt angajaţi ulterior vor fi trecuţi în ordinea angajării;- în rubrica "Date privind luarea şi scoaterea din evidenta" se va completa numai în dreptul rezerviştilor care sunt mutaţi (detaşaţi, trecuţi în şomaj, desfăcut contractul de muncă, mutat în alt loc de muncă din afară agentului economic sau instituţiei publice, decedat etc.). Scoaterea din evidenta a rezervistului specialist prevăzut la art. 26 din metodologie se face la primirea înştiinţării de la noul loc de muncă al acestuia că este inclus în lucrările sale de mobilizare la locul de muncă;- când se produc modificări în datele de evidenta ale rezerviştilor (coloanele 1, 4, 5, 7, 8 şi 9) responsabilul cu evidenta militară şi mobilizarea la locul de muncă (persoana desemnată) va actualiza datele respective în cel mult 5 zile; actualizările respective se vor regăsi în Formularul de evidenta cuprins în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.194/1996, pe care agentul economic (instituţia publică) trebuie să îl completeze, să îl certifice şi să îl trimită centrelor militare pe a căror raza teritorială domiciliază rezerviştii, în anii în care nu se executa viza livretelor militare.──────────  +  Anexa 5 -------la metodologie--------------.......................................... Secret de serviciu(denumirea agentului economic, instituţiei) (după completare)..........................................     (adresa, numărul de telefon) Exemplar nr...........................................(numărul de înregistrare a documentului)                                       Se aproba                                      ──────────                   mobilizarea la locul de muncă a unui număr de .........                   rezervişti Comandantul Centrului militar judeţean/                   municipal/de sector .................                                           L.S.                                 .......................                                        (gradul)                              ...............................                              (numele, prenumele şi semnătura)                            TABEL NOMINAL  cuprinzând rezerviştii angajaţi, aflaţi în evidenta Centrului militar  judeţean/municipal/de sector ........., care pot fi mobilizaţi                          la locul de muncă┌─┬─────────────────┬──────┬───────┬──────────────┬───────┬─────────┬──────────┐│N│Numele, prenumele│C.N.P.│Gradul │Nr. speciali- │Adresa │Ocupaţia │ ││r│tatălui, prenu- │ │militar│tatii militare│de do- │(sectorul│Observaţii││ │mele rezervistu- │ │ │de baza │miciliu│unde este│ ││c│lui │ │ │ │ │încadrat)│ ││r│ │ │ │ │ │ │ ││t│ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┤├─┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┤├─┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┤├─┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┤├─┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┤├─┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┤├─┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┤├─┼─────────────────┼──────┼───────┼──────────────┼───────┼─────────┼──────────┤└─┴─────────────────┴──────┴───────┴──────────────┴───────┴─────────┴──────────┘         Conducător/Manager, Întocmit,                                              Responsabil cu evidenţa militară                                              şi mobilizarea la locul de muncă,                  L.S. .................................                                              (numele, prenumele şi semnătura)       ..............................       (numele, prenumele şi semnătura)    NOTA:    - Rubricile 1 şi 2 se vor completa cu cerneală (tus), iar celelalte coloane      vor fi completate în creion.    - Fiecare fila va avea capul de tabel complet.    - Tabelele nominale se trimit de instituţia publică/agentul economic      centrelor militare judeţene/municipale/de sector pe a căror raza      teritorială îşi au domiciliul rezerviştii angajaţi.  +  Anexa 6 -------la metodologie--------------.......................................... Secret de serviciu(denumirea agentului economic, instituţiei) (după completare)                                                             Exemplar nr.                           SITUAŢIE NUMERICĂ    cuprinzând rezerviştii aprobaţi pentru a fi mobilizaţi la locul de                 muncă la data .........................                               (data aprobării cererii)    - Total personal încadrat la pace ....................., din care:           - fără obligaţii militare (inclusiv recruţii ............,             reprezentând*) ..........%;           - cu obligaţii militare (rezervişti) ....................,             reprezentând*) ..........%;    - Total personal necesar la război .............................,      reprezentând*) ..........%;    - Numărul de rezervişti angajaţi, care pot fi mobilizaţi la locul      de muncă ..........., reprezentând**) ..........% .┌─┬────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐│N│Centrele│Personalul angajat pe│Personalul necesar la │Structura pe corpuri a││r│militare│ timp de pace │ război │personalului aprobat a││ │în evi- ├─────────────────────┼──────────────────────┤fi mobilizat la locul ││c│denţa │ din care: │ din care: │de muncă ││r│cărora ├─┬─────────┬─────────┼─┬─────────┬──────────┤ ││t│se afla │T│ Fără │ Cu │T│Aprobat a│Fără obli-│ ││ │persona-│o│obligaţii│obligaţii│o│fi mobi- │gatii mi- │ ││ │lul │t│militare │militare │t│lizat la │litare │ ││ │angajat │a│(inclusiv│(rezer- │a│locul de │(inclusiv │ ││ │ │l│recruţii)│vistii) │l│muncă │recruţii) │ ││ │ │ ├─────┬───┼─────┬───┤ ├─────┬───┼─────┬────┼────┬────┬─────┬──────┤│ │ │ │nume-│ │nume-│ │ │nume-│ │nume-│ │Ofi-│Mai-│Subo-│Solda-││ │ │ │ric │ % │ric │ % │ │ric │ % │ric │ % │teri│stri│fite-│ti ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mili│ri │gra- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tari│ │dati │├─┼────────┼─┼─────┼───┼─────┼───┼─┼─────┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤│0│ 1 │2│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7│ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├─┼────────┼─┼─────┼───┼─────┼───┼─┼─────┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤├─┼────────┼─┼─────┼───┼─────┼───┼─┼─────┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤├─┼────────┼─┼─────┼───┼─────┼───┼─┼─────┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤├─┼────────┼─┼─────┼───┼─────┼───┼─┼─────┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤├─┼────────┼─┼─────┼───┼─────┼───┼─┼─────┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤├─┼────────┼─┼─────┼───┼─────┼───┼─┼─────┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤├─┼────────┼─┼─────┼───┼─────┼───┼─┼─────┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤├─┼────────┼─┼─────┼───┼─────┼───┼─┼─────┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤├─┼────────┼─┼─────┼───┼─────┼───┼─┼─────┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤├─┼────────┼─┼─────┼───┼─────┼───┼─┼─────┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤├─┴────────┼─┼─────┼───┼─────┼───┼─┼─────┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴─┴─────┴───┴─────┴───┴─┴─────┴───┴─────┴────┴────┴────┴─────┴──────┘                                                             Întocmit,                                              Responsabil cu evidenţa militară                                              şi mobilizarea la locul de muncă,                                              .................................                                              (numele, prenumele şi semnătura)────────── Notă *) Procentul se calculează fata de totalul personalului încadrat la pace. Notă **) Procentul se calculează fata de totalul rezerviştilor angajaţi la pace.──────────  +  Anexa 7 -------la metodologie--------------.......................................... Secret de serviciu(denumirea agentului economic, instituţiei) (după completare)..........................................     (adresa, numărul de telefon) Exemplar nr...........................................(numărul de înregistrare a documentului)                                       Se aproba                                      ───────────                        Comandantul Centrului militar judeţean/municipal/de                        sector                                         L.S.                             ...........................                                      (gradul)                             ..............................                            (numele, prenumele şi semnătura)                           TABEL NOMINAL      cuprinzând rezerviştii specialişti de înalta calificare, la care       obligaţia de mobilizare la locul de muncă se va menţine pentru                         vechiul loc de muncă┌─┬────────────────┬──────┬──────┬─────────┬──────┬─────────┬───────┬─────┬────┐│N│Numele,prenumele│C.N.P.│Gradul│Nr.speci-│Livret│Adresa de│Funcţia│Locul│Ob- ││r│tatălui,prenume-│ │mili- │alitatii │(seria│domiciliu│(mese- │de │ser-││ │le rezervistului│ │tar │militare │nr.) ├─────┬───┤ria, │muncă│va- ││c│ │ │ │ │ │Domi-│Re-│secţia)│ │tii ││r│ │ │ │ │ │ci- │se-│ │ │ ││t│ │ │ │ │ │liul │din│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ta │ │ │ │├─┼────────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼───┼───────┼─────┼────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├─┼────────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼───┼───────┼─────┼────┤├─┼────────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼───┼───────┼─────┼────┤├─┼────────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼───┼───────┼─────┼────┤├─┼────────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼───┼───────┼─────┼────┤├─┼────────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼───┼───────┼─────┼────┤├─┼────────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼───┼───────┼─────┼────┤├─┼────────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼───┼───────┼─────┼────┤├─┼────────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────┼───┼───────┼─────┼────┤└─┴────────────────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴─────┴───┴───────┴─────┴────┘         Conducătorul/Managerul, Întocmit,                                              Responsabil cu evidenţa militară                                              şi mobilizarea la locul de muncă,                  L.S. .................................                                              (numele, prenumele şi semnătura)       ..............................       (numele, prenumele şi semnătura)----------