ORDIN nr. 306 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 bis din 25 aprilie 2002  ------- Notă *) Ordinul nr. 306/2002 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 25 aprilie 2002, şi este reprodus şi în acest număr bis.

  ANEXĂ

  image

  image

  CAPITOLUL I

  l>ISP()ZIŢIJ (;ENERALE

  SEC"f'/UNEA I

  ARIA DE APLICABILITATE

  J.J _ - Prezentele reglementări stabilesc principiile şi regulile contabile de baza_....îorn,a şi conţinutul situaţiilor financiare anuale si.-nplificate„ având ca scop general armonizarea acestora cu directivele europene.

  J .2. - Prezentele reglementări privesc organizarea şi conducerea contabilităţii„ precu.1n şi intoc1nirea„

  prezentarea„ aprobarea şi publicarea situatiilor financiare anuale simplificate ale persoanelor juridice prevăzute la urL I alin. ( J) din Legea contabilităţii nr. 82/1991„ republicatămodificată şi cornplctată prin Ordonanţa Guvernului nr. 6 J /200 I.,. cu excepţia pcrsounclor juridice care aplică R.cglcn,cntările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a

  Comunităţilor Econon1ic\.!' Europene şi cu Standardele lnterna\ionule de C..ontahilitate., aprobate prin On.Jinul

  rninistrului finanţelor puhlicc nr. 94/200 I.

  .<.;J...: 'C'/"/UNEA 2

  ORGA1'1ZAREA CONTABII.ITĂTII

  ft/l<,nL'Ll<1

  1. 2. I. _ C ont 1hilitatca ::-.\,.. ţinc În li1T1bu ron,{ină 111 n,oncda naţională. C"ont;.1hilit.ateu operaţiunilor cfCctuatc În valută se ţin<.. .:,t.:ît în rnon\.. c.Ja naţionulU, cât i in valut[L Pentru nccc!->ităţilc proprii de inf"ormarc, pcr·soanclc juridice pot <,pta pcnt1·u inllH.:n,ir·\.. a situaţiilor fin;.u,cian.: anuale sirnplificatc i Într-o rnoncc.Jn. stabilă (1. uro, l.JSI.:> etc).

   Obîigati1-•itul<"

   1. 2.2. _ (.."onf<..,rn1 pr-evcJerilor .art. 11 ulin. ( J) din 1-cgca contahilităţii nr. 82/1991, rcpuhlic,1tfi, n,odificută şi cornplctută prin C>n.Jonanţ:.1 Guvernului nr. 6 1/200 I„ rfispundcrca pentru organizarea şi conducerea contuhilitUţii revine uc.Jn,inistr;1torului 1u altei persoane care arc obligaţia gestionării unitătii respective.

    Pcrs.111cle juridi c organizează şi conduc contabilitatea„ de regulă, în cornpartirncntc distincte, conduse de către directorul cconon'li....... contabilul-şef" sau altă persoană în,putcrnicită Îndeplinească uccastă runcţie. Aceste persoane trebuie sii aib[1 .studii econornicc supcriourc şi rf1spund În-iprcună cu personalul din subordine de organizarea şi con<.Jucc1·c 1 contabilităţii„ În condiţiile legii.

    Contahilit:._·1tca pc..'1:._\lc fi organizată şi condupe bază de contracte de prestări de servicii şi de persoane juridice autorizate sau de: persoane fizice ca.re au calitatea de expert. contabil„ respectiv contabil autorizat,,, care răspund potrivit legii.

    Pentru pcTsoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată În con-..partirnente distincte şi care nu au

    personal calific:.lt încadrat. potrivit legii, sau contracte de prestări de servicii În domeniul contabilităţii Încheiate cu persoane fizice saujuridi...:-e autorizate„ Minist rul Finanţelor Publice stabileşte„ în Iuncţie de evoluţia infliei şi de dezvoltarea profesiei„ lin1ite valorice prjvind nivelul cif"rei de af'aceri de la care există obligaţia de a încheia contracte pent1·u Întocn'lirc:a situaţiilor financiare anuale nu.-nai de către persoane fizice sau juridice ca1ificate„ autorizate.

    În acest scop, pc oanele care spund ..:ie organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să asigure, potrivit

    legii, condiţiile necesar\,... pentru Întocmirea dL umentelor justificative privind operaţiunile economice„ organizarea şi conducerea corecta şi la zi a contabilităţii,. <..-.rganizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi depasivprecum şi valorificarea rezultatelor acesteia.: respectarea regulilor de întocrnire a situaţiilor financiare anuale

    si1nplificc1tcdcr,uncrca la tcrn-u.:n a .acestor.a la organele În drcr,t şi publicarea lor; păstrarea docurncntclor justificative, .a registrelor şi situaţiilor finunciare anuale sirnplificatc organizarea contabilităţii de gestiune .adaptate la specificul persoanei juridice.

    Docun1e11rL..1 .Ju ...·riflcalit>e şi registre conrahilitare

   2. 2.3. - Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilităţii nr. 82/1991„ republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001„ precurn şi a celorlalte prevederi Jc:g.ale privind Întocmirea şi utilizarea lormularelor comune şi a celor cu regi1n special utilizate În activitatea financiară şi contabilâl„ orice operaţiune econo1nică cfCctuată se:: consemnează Într-un document care stă la baza înregistrărilor În contabilitate„ dohândind ast.Cel calitatea de docun,cnt justificativ.

    Documentele justificative sunt docu1nentele prirnare care probează legal o operaţiune.

   3. 2.4. - Docu1nentclc justificative cuprind„ cel puţin. unnătoarcle clen,ente principale:

    1. a) dcnun-iirca d<.>cu1nentului

    2. b) dcnu1nirca şi sediul persoanei juridice care Întocrncştc documentul;

    3. c) nurnărul şi datu Întocmirii acestuia;

    4. d) mcnţionurca părţilor cnrc participă I.aefCctuarca operaţiunii economice (când este cazul);

     c) conţinutul opcr.:.,ţiunii ccnnon-..icc şL dacă este cuzuL tcrnciul legal al cfeclutiirii acesteia;

     1. f) d::..1clc c.antitutive şi valorice afCrcnlc opcr.:.itiunii c(Cctuatc:

     2. g) ntnnclc i prenl.11neh:, prccun-.. i sc1nnăturih.! persoanelor cure Ic-au Întoc,nit, vizat şi aprobatdupă caz:

     3. h) alte elcn,cntc n,cnitc asigure cunscn,narcu con,plctă a opcra\iunilor efCctuatc.

   4. 2.5. - R.cgistrc:lc de contabilitate ohligutorii sunt: registrul-:jurnuL rcgistrul-invcntur şi cartea ,nare. /\cestea se utilizcaz.ă În strictfi concordan\.ă cu destinaţia acestora i se prczintf"1 În inod ordonat şi astfel completate Încât sU pcrn'litfL În orice rnon'lcnL identific.arca i controlul operaţiunilor cont.:.hilc cfcctu.:.11c.

   5. 2.6. - Potrivit prevederilor ur·t. 25 din Legea contabilitilţii nr. 8:::!/1991 repuh5icutlL rnoditicut.1 şi co1nplctatU prin Ordonan\u CJuvcrnului nr. 61/2001„ registrele de contahilitutc„ precum şi c.Jocurncntclc justificativecure stau ta hu:;,.a înrcgistrl"lrilor În cont.:1hilitatc. sep[tstrcu:,,_ă_ tirnp de I Onni, În urhiv!L cu începere de la- data Încheierii exerciţiului În cursul cfiruia au fost Întocn'litc, cu excepţia statelor des.alurii care.! se strează tin,p de 50 de uni.

    R.cgi.strclc de contahilitutc„ precum şi docun--.cntclc ju!--tificative se strează În arhivă, de rcguli'L În fOrn,a lor originală„ grupate În funcţie de natura operaţiunilor şi În ordine cronologicăÎn cadrul cxcrci\iului financiar la care acestea c rcfCră.. -'\.rhivarea docurncntclor contabile trchuic asigure pUstrarcu şi consultarea acestora În termenele prcvfi.zutc de lege.

    Potrivit art. 26 din Legea contabi lităti i nr_ 82/J 99 J republicată„ modi ficatU şi co1nplctată prin Ordonanţa Guvernului nr. 6 I /200 I - În caz de pierdere_ sustragere sau distrugere a unor documente contabilese vor lua măsuri de reconstituire a uccstorJ. în terrncn de maxi1num 30 de zile de la constatare.

    Documentele contabile reconstituite vor purta menţiunea "Reconstituit''.

    Exerciţiul financiar

   6. 2.7. - Exerciţiul f"inonciar începe la 1 ianuarie şi se Încheie la 31 decembrie„ cu excepţia prirnului an de activitate„ când acesta Începe la data Înfiinţăriirespectiv Înmatriculării, potrivit legii, la oficiul registrului con;,erţului_

  image

  1 Aceste prevederi s_unt Cl.•p ins"': in H ..1.:.'\r.J.r a u_vernului nr. 831".'. 1997 cntru p obarc: 1_nnJ,d.:lnr f'ormularel r COll\Une privind activitatea financiara şi contubîla şi 0

  _?Onncl?r "":elo lllg_lr.:<..' _rnv1nd 1111 •,:•n n:-a ş.1 u11J1zurco occs1or.);. 1onrd1n.:1.._· n"11n.istrulu1 .t,n:Hlţclnr c.Jat i_n aplu:urca accstc,ia, pn. cum şi in Nonnelc inctodologicc de

  1ntocm1rc ŞI ullli:e.un.: 01 lnrnn1lur'-·I ...- 11r1z u...-. comune pc ec:::c:->non11e_ c-a::--e nu n, n.:::g1m spcc1..1I. rn.,.,nd ac11v1talca t1nunciar1). şi cuntat>ilO. aprobate prin Ordinul ministrului

  finan,clor nr. 425/ I 99X.

  .<,EC'7'/UNEA 3

  SITUATIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

   1. 3.1. - Persoanele juridice care aplică prezentele reglc1nentări au obligaţia să întocmească situaţii financiare

    anuale sirnpli ficate.

   2. 3.2. Situaţiile financiare anuale simpliflcatc trebuie să ofCre o i1nagine fidelă a poziţiei financiare şi perTormanţei persoanei juridice„ pentru respectivul exerciţiu financiar.

    In cazuri exceptionale„ stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice„ prevederile din prezentele

    reglementări nu se vor aplica, dacă ele contravin irnginii fidele a poziţiei financiare şi a pcr-f'"ormanţci persoanei juridice. Orice asemenea derogare va fi cvidentiata în notele explicative„ cu rnotivele care au stat la baza acesteia şi indicarea influentei asupra activelor„ datoriilor„ poziţiei financiare şi a pcrf"ormantei persoanei juridice„ aflată într­ unu) dintre aceste cazuri.

   3. 3.3. - Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie să respecte prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, repuhlicntă„ n,odificată şi completată prin C)rdonanţa Guvernului nr. 6 J /200 I„ şi ale prezentelor reglementări.

   4. 3.4. - l a elaborarea prezentelor rcglcn,entări s--a avut în vedere conf(n,-1-iitatca acestora cu prevederile directivelor europene.

   5. 3.5. - /\tun'-.':Î când aplicar·ea prczcntclc,r rcglen,cntări nu este suficientă pentru a oîeri o imagine fidelă„ tratan-icntclc contabile aplicate lrchuie sti fie însoţite de prezentarea.,. în notele explicative.,. a unor inîormaţii supli1ncntarc care să fie relevante şi credibile pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor .

  .<,'EC 7·1uN/a'A ../

  APROBAREA, SEMNAREA, DL'.PUNEREA I PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

   1. 4.1. Situaţiile financiurc anuale sin,plificatc se scn,neaza de persoana responsubilă cu Întocmirea acestora.

   2. 4.2. - Situaţiile fin.uncia.re anuale sin,plificatc se Însuşesc de consiliul de administraţie.,. sctnnatc în nurnclc consiliului de preşedintele acestuia şi aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.

   3. 4.3. - Conf<->rm prevederilor Legii nr. 3 J/J990 privind societăţile comerciale„ republicată cu 1nodificărilc şi co1T1plctărilc ulterioare.,. acţionarii sauasociaţii aprobă distribuirea profitului în adunarea generală anuală.

   4. 4.4. Consiliul de ad1ninistraţie elaboreaza pentru fiecare exerciţiu financiar un raport care conţine în principat, urn.-iatoarelc:

    1. a) o analiză fidelă a evoluţiei activităţii pe durata exerciţiului financiar şi a situaţiei unităţii la încheierea acestuia;

    2. b) ,·aloarea dividendelor propuse de consiliul de adrninistraţie şi supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor;

    3. c) in.fC>rmaţii privind evenimente importante survenite după încheierea exerciţiului financiar„ care au alectat activitatea unităţii;

    4. d) infC>rmaţii asupra evoluţiei probabile a activităţii persoanei juridice;

    5. e) intbrmaţii asupra activităţi]or din domeniu] cercetării şi dezvoltării;

    1. t) inîorn-iaţii reîeritoare la acţiunile proprii achiziţionate sau deţinute în orice mon-ient în cursul exerciţiului financiar;

     1. g) politica privind protecţia mediului;

     2. h) inlormaţii rcîcritoare la sucursalele persoanei juridice.

   5. 4.5. - Raportul adn,inistratorilor se aprobă de consiliul de adrninistraţie şi se sc,nnează în numele acestuia de preşedintele consiliului.

   6. 4.6. - Situaţiile financiare anuale simplificate, însoţite de raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv sunt supuse spre aprobare adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.

   7. 4.7. - LJn exernplar al situaţiilor financiare anuale simplificate.,. însoţite de raportul cenzorilor şi de verbal al adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor sunt trimise.,. în termenul prevăzut de lege, teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice unde persoana juridică este înregistrată.

    procesul unităţilor

   8. 4.8. - În confC>rmitate cu prevederile Legii nr. 3 J/J990 privind societăţile comerciale.,. republicată„ cu modificările şi completările ulterioare.,. un exemplar al aceloraşi situaţ11„ însoţite de raportul auditorilor financiari/cenzorilor şi de procesul - verbal al adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor sunt trimise.,. în termenul prevăzut de lege.,. la Oficiul registrului cornerţului.

   9. 4.9. - Potrivit prevederilor l_cgii nr. 31/1990 privind societăţile cornercia)c.,. republicată, cu modificările şi cornplctărilc ulterioare„ consiliul de administraţie se va asigura că situaţiile financiare anuale simplificate sunt publicate în conîon--.,itate cu prevederile legale.

    1. 4. JO.- L,1 cerere„ raportul anual va fi disponibil tuturor acţionarilor sau asociaţilor. O copie a raportului anual va fi disponibil pentru consultare la sediu] social al persoanei juridice.

     Pc-ntru alte persoane c.Jccât acţionarii sau asociaţii„ raportul anual va fi pus la dispoziţie contra cost„ preţul acestuia ncdcpăşind costul slh.1 adn,inistrativ.

     Costul ad111inistrativ al raportului anual reprezintă costul de întocn,irc„ distribuire şi publicare a acestuia.

     Prin raport anuUI se înţelege situaţiile financiare anuale si1nplificatc.,. însoţite de raportul ad1ninistratorilor şi raportu] auditorilor financiari/ cenzorilor.

     1. 4.1 1. - În cazul în care situaţiile financiare anuale sirnplificatc nu se publică integral ori sunt diîcritc de cele întocrnitc confOrn, legislaţiei... se va preciza dacă este vorba de o versiune prescurtată şi se va·:f'ace o rcîcrirc la locul unde acestea au tOst depuse confbrm legislaţiei. Dacă situaţiile financiare anuale simplificate nu au fOst depuse.,. acest lucru trebuie menţionat.

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  CLASA G „CONTURI DE CHELTUIELI„

  Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli privind stocurile",. 61 "CheltuieIi cu lucră.rile si serviciile executate de terti", 62 "Ch.cltuieli cu alte servicii executate de terti", 63 "Cheltuieli cu alte impozite„ taxes·i vărsăminte asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare", 66 "Cheltuieli financiare",

  67 "Cheltuieli extraordinare",. 68 "Cheltuieli cu amortizările si provizioanele„ si 69 ncheltuicli Cl...t

  impozitul pe profit si alte impozite".

  Conturile din clasa 6 "Co·nturi de cheltuieli'' sunt conturi cu functie de activ.

  Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" pot fi creditate în cursul perioadei, pentru operatiile în participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.

  La sfârsitu] perioadei„ soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit si pierdere (121 ).

  GRUPA 60 "CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE"

  Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte:

  Cont-ul 601 "Cheltuieli cu mat:eriile prime"

  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime. În debitul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se înregistrează:

  • - valoarea la pret de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli„ constatate lipsă la inventar„ pierderile din deprecieri ireversibile„ precum si diferentele de prct a·ferente (301„ 308);

  • - valoarea la pret de înregistrare a materiilor prime aprovizionate în cazul folosirii metod-ei inventarului intermitent {401).

   Cont"ul 602 "Chelt"uieli cu materialele consumabile''

   Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile_ În debitul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se înregistrează:

  • - valoarea la prct de înregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli,, constatate lipsă la inventar„ pierderile din deprecieri ireversibile„ precum si di.Cerentele de pret aferente (302, 308);

  • - valoarea la pret de înregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401).

  Cont-ul 603 „Chelt:uieli privind materialele de nat:u.ra obiectelor de inventar"

  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar, la darea în folosintă a acestora.

  În debitul contu.lui 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" se înregistrează:

  valoarea la pret de i1 egistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile (303).

  Contul 604 "Cheltuieli privind mat-crialclc nestocate"

  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele nestocate. În debitul contului 604 "Cheltuieli privind n-.ateriale nestocate" se înregistrează:

  valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401,408, 532. 542).

  Cont:ul 605 "Cheltuieli privind energia si apa ...

  apă.

  unitate.

  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind consumurile de energie s-i În debitul contului 605 "Cheltuieli privind energia si apa" se înregistrează:

  valoarea consumurilor de energie si apa (401,408,471, 542).

  Contul 606 "Cheltuieli cu animalele si păsările"

  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si păsările iesite din

  În debitul contului 606 "Cheltuieli cu animalele si păsările" se înregistrează:

  • - valoarea la cost de achizitie a animalelor si păsărilor vându.teconstatate lipsă la inventariere, donate, precum si difcrentele de pret aferente (361, 368).

   Cont:u.l 607 "Cheltuieli privind mărfurile" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind mărfurile_

   În debitul contului 607 "Cheltuieli privind mărfurile" se înregistrează:

  • - valoarea mărfl..lrilor vând.ute„ constate lipsă la inventariere, depreciate ireversibil (371);

  • - valoarea mărfurilor aflate la terti pentru care au fost emise documentele de ,vânzare sau constatate lipsa la inventar (357).

   Contul 608 "Chelt-uieli privind ambalajele"

   Cu.ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind ambalajele. În debitul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se înregistrează:

  • - valoarea ambalajelor aflate în consignatie la terti pentru. care au fost emise documentele de vânzare (358);

  • - valoarea la pret de înregistrare a amba)ajelor vândute„ constatate lipsă la inventariere,, precum si diferentele de pret aferente (381, 388).

  image

  image

  Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de tcrti"

  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli cu serviciile executate de terti. În debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" se înregistrează:

  - sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terti (401, 408, 471, 512, 531,542).

  GRUPA 63 "CHELTUIELI CU ALTE J1\11POZITE, TAXE SI VĂRSĂ1\11INTE ASIM_lLA TE"

  Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxele si vărsămintele asimilate" face parte: Contul 635 ''Cheltuieli cu alte impozit-e -taxe si vărsăminte asimilate"'

  Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite. taxe si vărsăminte

  asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice.

  În debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate" se înregistrează:

  • - prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă (4426);

  • - taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă bunurilor si serviciilor folosite în scop personal, predate cu titlu gratuit care depasesc limitele prevazute de lege. cea aferentă lipsurilor peste normele legale, precum si cea aferentă bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub i'orrna avantajelor în natură (4427);

  • - decontările cu bugetul statului privind impozite, taxe si vărsăminte asimilate, cum sunt: diferentele de pret la gaze si titei obtinute din productia internă, impozitul pe clădiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat,, precum si alte im_pozite si taxe (446);

  • - datoriile si vărsămintele de efectuat, către alte organisme publice. potrivit legii (447).

   GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL"

   Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte:

   Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului"

   Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu salariile personalului. În debitul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se înregistrează:

  • - valoarea salariilor si a altor drepturi cuvenite personalului (421);

  • - drepturi de personal pentru care nu s-au întocmit statele de plată, aferente exercitiului încheiat (428).

   Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările si protectia socială"

   Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurările si protectia

   socială.

   În debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurările si protectia socială" se înregistrează:

  • - sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protectia socială (423);

  • - contributia unitatii la asigurările sociale si de sanatate (431);

  • - contributia unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437).

   GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE"

   Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte:

   Con-tul 654 „Pierderi din creante si debitori diversi'' Cu ajutoru.I acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante.

   În debitul contului 654 "Pierderi din creante" se înregistrează:

  • - sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidentă a clientilor incerti sau debitorilor (411,461).

   Contul 658 "Alt:e cheltuieli de exploatare"

   Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare. În debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se înregistrează:

  • - cheltuielile efectuate în avans, aferente exercitiului în curs (471).

  • - valoarea despăgubirilor, amenzilor si penalitătilor, datorate sau platite, terţilor şi bugetului (401,404,462,448,512);

  • - valoarea donatiilor si subventiilor acordate (301,302,303, 345,371,381,512,531); valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale„ cedate sau scoase

   din activ (203,205,207,208,211,212,213,214,233,231);

   valoarea avansului si a ratelor aferente bunurilor cedate in regim de leasing financiar (267).

   GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE"

   Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte:

   Contul 663 "Pierderi din creante legate de part:icipatii"

   Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante imobilizate.

   În debitul contului 663 "Pierderi din creante legate de participatii" se înregistrează:

  • - valoarea pierderilor din creante imobilizate (267).

  image

  image

  image

  image

  image

  GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVEN'î'II DE EXPLOATARE"

  Din grupa 74 nVenituri din subventii de exploatare'' face parte:

  Contul 741 "Venituri din subvenţii de exploatare„

  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor si împrumuturilor nerarr1bursabile cu.venite persoanei juridice in schimbul respectarii anumitor con.ditii ref"eritoare la activitatea de exploatare a acesteia.

  În creditul contului 741 "Venituri din subvenţii de exploatare" se înregistrează:

  - subvenţiile de exploatare primite sau ce urmează a fi primite pentru acoperirea pierderilor şi diferenţelor de preţ (512, 445).

  GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE"

  Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare„ fac parte:

  Cont:ul 754 „Venituri din creanţe reactiva-te"'

  diverşi.

  Cu ajutoru] acestui cont se ţine evidenţa creanţelor reactivate privind clienţii şi debitorii În creditul contului 754 "Venituri din creanţe reactivate" se înregistrează:

  - veniturile din creanţele reactivate (4 I ,I 461).

  Contul 758„ Al-te venituri din exploatare„

  Cu ajutorul acestui cont se ţinc evidenţa veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.

  În creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se înregistrează:

  • - sumele datorate de personal privind debite, salarii,.. sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);

  • - valoarea amenzilor despăgubirilor şi penalităţilor datorate de terţi (461);

  • - cota - parte a subventiilor pentru investit-ii recunoscuta la venituri corespunzator amortizarii inregistrate ( 131);

   - bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);

  • - bunurile rezultate din dezrnembrarea unor imobilizări (301, 302, 303);

  • - drepturi de personal neridicate, prescrise (426);

   -sumele cuvenite unităţii„ datorate de către bugetul statului,.. altele decât impozite şi taxe

   (448);

   - datorii prescrise sau anulate (401 la 405, 428, 431 la 438,441, 4423, 444, 446, 447, 448,

   455, 457, 458, 462);

  • - preţul de vânzare al imobilizărilor corporale si necorporale cedate (451,461).

   GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE"

   Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte:

   Con.tul 761 ''Venituri din. imobilizari financiare""

   Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din imobilizari financiare (titluri de participare, interese de participare şi alte titluri imobilizate).

   În creditul contului 761 "Venituri din titluri imobilizate" se înregistrează:

  • - dividendele aferente titlurilor imobilizate (451, 452, 461, 512).

  • - valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a reinvestirii dividendelor (26 1,,, 262"' 263,265).

   Contul 762 "Venit-uri din investit-ii financiare pe t-erm.en scurt"

   scurt.

   Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din investitii financiare pe termen În creditul contului 762 "Venituri din investitii financiare pe termen scurt" se

   înregistrează:

  • - dividendele aferente investitiilor financiare pe termen seurt (451"' 452„ 461„ 5 1 2).

   Con.tul 763 "Venituri din creanţe imobilizate"

   Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din creanţe imobilizate. În creditul contului 763 "Venituri din creanţe imobilizate" se înregistrează:

  • - dobânda aferentă creanţelor imobilizate cedate (267, 512).

   Contul 764 "Venituri din invest:itii financiare cedate"

   Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor 1"1ete rezultate din vânzarea titlurilor de plasament.

   În creditul contului 764 "Venituri din investitii tlnanciare cedate" se înregistrează:

  • - pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate (45 1, 452, 461);

  • - castigul rezultat din vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt la un pret de cesiune mai mare decat valoarea. contabilă {461,,, 512).

  Contul 765 „Venit-uri din diferenţe de curs valutar"

  531);

  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diferenţe de curs valutar. În creditul contului 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" se î egistrează:

  • - diferenţele favorabile de curs valutar„ rezultate la încasarea creanţelor în valută (512,,,

  • - diferenţele favorabile de curs valutar,,, rezultate la evaluarea creanţelor în valută la

  închiderea exerciţiului financiar (267,409,411,413,418,451,452,456,461);

  - diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor în valută (161, 162,166,167,168,401,403,404,405,419,451,452,455,462);

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image