LEGE nr. 198 din 16 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanța fiscală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 29 aprilie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 71 din 30 august 2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Activitatea de consultanța fiscală consta în acordarea de servicii profesionale privind asistența de specialitate la întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, asistența pe probleme fiscale și referitor la creanțele bugetare, cum sunt: amenzi, penalități și majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și de reprezentare în fața organelor fiscale, iar în fața organelor judecătorești, în calitate de expert.2. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:a) să fie licentiati ai unei facultăți cu profil economic;3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Examenul consta în susținerea unei probe scrise și a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele doua probe sunt următoarele:a) legislație fiscală;b) gestiune financiară și contabilitatea întreprinderii;c) elemente de drept financiar și fiscal.4. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Pentru exercitarea activității de consultanța fiscală societățile comerciale menționate la alin. (1) trebuie să fie autorizate de Camera consultantilor fiscali. În vederea obținerii autorizației acestea plătesc o taxa în contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabilește de Camera.5. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Camera își poate constitui unități teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare și funcționare.6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Camera are, în principal, următoarele atribuții:a) coordonează activitatea de consultanța fiscală;b) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor;c) oferă sprijin și asistența membrilor Camerei în problemele profesionale;d) elaborează norme privind activitatea de consultanța fiscală;e) tine Registrul membrilor Camerei;f) organizează cursuri de perfecționare a consultantilor fiscali;g) mediază între membrii Camerei în caz de diferende și la cerere;h) mediază între membrii Camerei și clienții lor în caz de diferende, precum și la cerere;i) stabilește măsuri disciplinare;j) colaborează cu asociațiile profesionale de profil din țara și din străinătate;k) editează publicații de specialitate;l) alte atribuții stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu.7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința naționala, Consiliul superior al Camerei și Biroul permanent al Consiliului superior.8. La articolul 14 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, care va cuprinde și prevederi referitoare la modul de alegere a tuturor organelor de conducere ale Camerei, precum și atribuțiile acestora;9. Articolul 16 se abroga.10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Certificatul de atestare a calității de consultant fiscal, respectiv autorizația de funcționare, se retrage consultantilor fiscali în următoarele situații:1. în cazul persoanelor fizice:a) de către Ministerul Finanțelor Publice, când atestatul de consultant fiscal a fost obținut ca urmare a săvârșirii infracțiunii de fals și uz de fals;b) de către Camera, când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etica și profesională în domeniul consultantei fiscale;c) în caz de neplata a cotizatiei pe o perioadă de un an;2. în cazul persoanelor juridice, de către Camera, în situația în care:a) societatea comercială s-a dizolvat;b) după emiterea autorizației se constată că aceasta nu ar fi trebuit acordată sau dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de autorizare;c) în caz de neplata a cotizatiei pe o perioadă de un an.11. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) În cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizației societăților comerciale de consultanța fiscală se interzice acestora practicarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercială de consultanța fiscală.(2) Împotriva deciziei de retragere a calității de consultant fiscal sau a autorizației societăților comerciale de consultanța fiscală se poate formula plângere în justiție, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.12. La articolul 21, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Consultanții fiscali nu pot să își exercite atribuțiile conferite de aceasta calitate pe durata în care desfășoară orice alta activitate salarizata, cu excepția activităților prevăzute la art. 17.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PACURARU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVAZ