ACORD din 14 iunie 1985între guvernele statelor uniunii economice Benelux, al Republicii Federale Germania şi al Republicii Franceze privind eliminarea graduala a controalelor la frontierele comune, încheiat la Schengen, la 14 iunie 1985*)
EMITENT
  • COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ
  • Publicat în  BROSURA din 14 iunie 1985    Notă *) Acordul de la Schengen semnat de Belgia, Franţa, Germania, Luxemburg şi Olanda a intrat în vigoare în privinta acestor state la 2 martie 1993. Ulterior au aderat Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria, Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia şi Islanda.Guvernele Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania, Republicii Franceze, Marelui Ducat al Luxemburgului şi Regatului Olandei, denumite în cele ce urmează Părţi,CONSTIENTE ca uniunea din ce în ce mai strinsa între popoarele statelor membre ale Comunităţilor Europene trebuie să îşi găsească expresia în libera trecere a frontierelor interne de toţi cetăţenii statelor membre şi în libera circulaţie a mărfurilor şi a serviciilor;PREOCUPATE sa întărească solidaritatea între popoarele lor inlaturind obstacolele în calea liberei circulatii la frontierele comune între statele Uniunii Economice Benelux, Republica Federala Germania şi Republica Franceza;ŢINÎND CONT de progresele realizate deja în cadrul Comunităţilor Europene în vederea asigurării liberei circulatii a persoanelor, mărfurilor şi serviciilor;ANIMATE de voinţa de a ajunge la eliminarea controalelor exercitate la frontierele comune în ceea ce priveşte circulaţia cetăţenilor statelor membre ale Comunităţilor Europene şi de a facilita circulaţia mărfurilor şi serviciilor;CONSIDERIND ca aplicarea prezentului acord poate impune măsuri legislative care vor trebui prezentate parlamentelor naţionale, în conformitate cu constitutiile statelor semnatare;AVÎND ÎN VEDERE declaraţia Consiliului European de la Fontainbleau, din 25-26 iunie 1984 privind eliminarea la frontierele interne, a formalităţilor poliţieneşti şi vamale privitoare la circulaţia persoanelor şi a mărfurilor;AVÎND ÎN VEDERE acordul încheiat la Saarbriicken, la 13 iulie 1984, între Republica Federala Germania şi Republica Franceza;AVÎND ÎN VEDERE concluziile adoptate la 31 mai 1984 la încheierea reuniunii de la Neustadt/Aisch a ministrilor transporturilor din statele Benelux şi din Republica Federala Germania;AVÎND ÎN VEDERE memorandumul guvernelor Uniunii Economice Benelux, din 12 decembrie 1984 remis guvernelor Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze,AU CONVENIT ASUPRA CELOR CE URMEAZĂ:Titlul I. Măsuri aplicabile pe termen scurt  +  Articolul 1De la intrarea în vigoare a prezentului acord şi pînă la eliminarea completa a tuturor controalelor, formalităţile la frontierele comune între statele Uniunii Economice Benelux, Republica Federala Germania şi Republica Franceza vor fi îndeplinite, în privinta cetăţenilor statelor membre ale Comunităţilor Europene, în conformitate cu condiţiile stabilite în continuare.  +  Articolul 2Începînd cu data de 15 iunie 1985, autorităţile poliţieneşti şi vamale exercita, în domeniul circulaţiei persoanelor, ca regula generală, o simpla supraveghere vizuala a autoturismelor care trec frontiera comuna cu viteza redusă, fără a cere oprirea acestor vehicule.Totuşi, ele pot proceda prin sondaj la controale mai amanuntite. Acestea trebuie să fie realizate, dacă este posibil, în locuri speciale în asa fel încît sa nu intrerupa circulaţia celorlalte vehicule la trecerea frontierei.  +  Articolul 3În vederea facilitării supravegherii vizuale, cetăţenii statelor membre ale Comunităţilor Europene care se prezintă la frontiera comuna la bordul unui automobil pot să aplice pe parbrizul acestui vehicul un disc verde, cu un diametru de minimum 8 centimetri. Acest disc indica faptul ca respecta dispoziţiile poliţiei de frontieră, că nu transporta decît mărfurile admise în limitele exonerarilor de taxe vamale şi ca respecta reglementările referitoare la schimburi.  +  Articolul 4Părţile se straduiesc sa reducă la minimum durata opririlor la frontierele comune, datorate controlului transporturilor rutiere profesionale de persoane.Părţile vor cauta soluţii care să permită renunţarea, pînă la 1 ianuarie 1986, la controlul sistematic la frontierele comune al foii de parcurs şi al licenţei de transport pentru transporturile rutiere profesionale de persoane.  +  Articolul 5Pînă la 1 ianuarie 1986 se vor înfiinţa controale grupate în cadrul punctelor naţionale de control vamal juxtapuse, în cazul în care acestea nu exista deja şi în măsura în care instalaţiile permit acest lucru. Ulterior se va examina posibilitatea introducerii unor puncte de control grupate şi în cadrul altor puncte de trecere a frontierei, ţinînd cont de condiţiile locale.  +  Articolul 6Fără a aduce atingere aplicării acordurilor mai favorabile încheiate între părţi, acestea vor adopta măsurile necesare pentru a facilita circulaţia cetăţenilor statelor membre ale Comunităţilor Europene domiciliaţi în localităţile situate la frontierele comune, pentru a le permite trecerea acestor frontiere în afară punctelor de trecere autorizate şi în afară orarului de funcţionare a acestora.Cei interesaţi pot beneficia de aceste avantaje numai dacă nu transporta decît mărfuri admise în limitele exonerarilor de taxe autorizate şi dacă respecta reglementările referitoare la schimburi.  +  Articolul 7Părţile se straduiesc să-şi apropie, în cel mai scurt timp, politicile din domeniul vizelor, pentru a evita consecinţele negative pe care le poate antrena reducerea controalelor la frontierele comune în domeniile imigratiei şi securităţii. Ele vor lua, dacă este posibil pînă la 1 ianuarie 1986, măsurile necesare în vederea aplicării procedurilor proprii de eliberare a vizelor şi de admitere pe teritoriul lor, ţinînd cont de necesitatea asigurării protecţiei teritoriilor tuturor celor cinci state împotriva imigratiei ilegale şi a activităţilor care ar putea aduce atingere securităţii acestora.  +  Articolul 8În vederea reducerii controalelor la frontierele comune şi ţinînd cont de diferenţele importante care exista între legislatiile statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze, Părţile se angajează sa lupte energic pe teritoriul lor împotriva traficului ilicit de stupefiante şi să îşi coordoneze eficient acţiunile în acest domeniu.  +  Articolul 9Părţile intaresc cooperarea între autorităţile lor vamale şi de poliţie, mai ales în lupta împotriva criminalitatii, în special împotriva traficului ilicit de stupefiante şi de arme, a intrării şi şederii ilegale a persoanelor, a fraudei fiscale şi vamale şi a contrabandei. În acest scop şi cu respectarea legislatiilor lor interne, Părţile se straduiesc sa imbunatateasca schimbul de informaţii şi sa-l intensifice în ceea ce priveşte informaţiile susceptibile să prezinte interes pentru celelalte Părţi în lupta împotriva criminalitatii.Părţile vor intensifica, în cadrul legislatiilor lor naţionale, asistenţa reciprocă împotriva circulaţiei ilegale a capitalurilor.  +  Articolul 10Pentru asigurarea cooperării prevăzute în articolele 6, 7, 8 şi 9, vor avea loc intilniri, la intervale regulate, între autorităţile competente ale Părţilor.  +  Articolul 11Începînd cu data de 1 iulie 1985, părţile vor renunţa la exercitarea sistematica la frontierele comune a următoarelor controale în domeniul transportului rutier transfrontalier de mărfuri:- controlul perioadei de conducere a autovehiculului şi de odihnă (regulamentul CEE nr. 543/69 al Consiliului din 25 martie 1969 privind armonizarea anumitor dispoziţii în materie socială în domeniul transporturilor rutiere şi AETR);- controlul greutatii şi al dimensiunilor vehiculelor utilitare; aceasta dispoziţie nu va împiedica introducerea sistemelor de cintarire automate în vederea unui control al greutatii prin sondaj;- controalele privind starea tehnica a vehiculelor.Se vor lua măsuri în vederea evitării controalelor duble pe teritoriul Părţilor.  +  Articolul 12Începînd cu data de 1 iulie 1985, controlul documentelor care justifica efectuarea transporturilor fără licenta sau plasate în afară contingentului în aplicarea dispoziţiilor comunitare sau bilaterale este înlocuit, la frontierele comune, cu un control prin sondaj. Vehiculele care efectuează transporturi cărora li se aplică aceste regimuri se semnaleaza la trecerea frontierei prin aplicarea unui simbol optic. Autorităţile competente ale Părţilor stabilesc de comun acord caracteristicile tehnice ale acestui simbol optic.  +  Articolul 13Părţile se straduiesc ca, pînă la 1 ianuarie 1986, să-şi armonizeze regimurile de autorizare a transportului rutier profesional pentru circulaţia transfrontaliera, care sînt în vigoare între ele, avînd ca obiectiv simplificarea, uşurarea şi posibilitatea de a substitui licenţelor pentru o cursa licentele pentru o perioadă de timp cu control vizual la trecerea frontierelor comune.Modalităţile de transformare a licenţelor pentru o cursa în licenţe pentru o perioadă de timp vor fi convenite în mod bilateral, avîndu-se în vedere nevoile de transport rutier ale diferitelor tari interesate.  +  Articolul 14Părţile vor cauta soluţii care să permită reducerea timpului de asteptare a mijloacelor de transport feroviar la frontierele comune, cauzat de îndeplinirea formalităţilor la frontiera.  +  Articolul 15Părţile vor recomanda societăţilor lor feroviare:- sa adapteze procedurile tehnice în scopul reducerii la minimum a timpului de oprire la frontierele comune;- să depună eforturi maxime pentru aplicarea, în cazul anumitor transporturi feroviare de mărfuri care vor fi determinate de societăţile feroviare, a unui sistem special de dirijare, care să permită trecerea rapida a frontierelor comune, fără opriri semnificative (trenuri de marfa cu timp de oprire redus la frontiere).  +  Articolul 16Părţile vor proceda la armonizarea orelor şi datelor în care funcţionează punctele vamale pentru traficul fluvial la frontierele comune.Titlul II. Măsuri aplicabile pe termen lung  +  Articolul 17În materia circulaţiei persoanelor, Părţile vor cauta sa elimine controalele la frontierele comune şi să le transfere la frontierele lor externe. În acest scop, ele se straduiesc ca, în prealabil, sa armonizeze, dacă este necesar, dispoziţiile legislative şi de reglementare privind interdicţiile şi restricţiile care stau la baza controalelor şi sa ia măsuri complementare pentru salvgardarea securităţii şi împiedicarea imigratiei ilegale a cetăţenilor statelor care nu sînt membre ale Comunităţilor Europene.  +  Articolul 18Ţinînd cont şi de rezultatele măsurilor luate pe termen scurt, Părţile vor purta discuţii, în special, asupra următoarelor probleme: a) elaborarea unor înţelegeri privind cooperarea politieneasca în domeniile prevenirii delincvenţei şi al eventualelor anchete; b) examinarea oricăror dificultăţi în aplicarea acordurilor de asistenţa judiciară internationala şi de extrădare, pentru a găsi soluţiile cele mai adecvate pentru îmbunătăţirea cooperării între Părţi în aceste domenii; c) căutarea mijloacelor care să permită lupta comuna împotriva criminalitatii, între altele prin studiul unei eventuale reglementări care să permită politistilor urmărirea, ţinînd cont de mijloacele de comunicaţie existente şi de asistenţa judiciară internationala.  +  Articolul 19Părţile vor cauta să îşi armonizeze legislatiile şi reglementările, în special:- în materia stupefiantelor;- în materia armelor şi substanţelor explozive;- în ceea ce priveşte înregistrarea călătorilor în hoteluri.  +  Articolul 20Părţile se vor strădui să-şi armonizeze politicile în materie de vize, precum şi condiţiile de intrare pe teritoriile lor. De asemenea, dacă va fi necesar, ele vor pregati armonizarea reglementărilor lor referitoare la anumite aspecte ale regimului juridic al străinilor, în ceea ce îi priveşte pe cetăţenii statelor care nu sînt membre ale Comunităţilor Europene.  +  Articolul 21Părţile vor adopta iniţiative comune în cadrul Comunităţilor Europene: a) pentru a ajunge la o extindere a exonerarilor de taxe acordate călătorilor; b) pentru a elimina, în cadrul exonerarilor comunitare de taxe, restricţiile, care ar putea sa subziste la intrarea în statele membre, cu privire la mărfurile a căror posesie nu este interzisă cetăţenilor acestora.Părţile vor adopta iniţiative în cadrul Comunităţilor Europene pentru a obţine perceperea armonizata în ţările de plecare a TVA-ului pentru prestaţiile de transport turistic în interiorul Comunităţilor Europene.  +  Articolul 22Părţile se straduiesc ca, atît între ele, cît şi în cadrul Comunităţilor Europene:- sa extindă exonerarea de taxe pentru carburanţi, pentru ca aceasta sa corespundă conţinutului normal al rezervoarelor autobuzelor şi autocarelor (6001);- sa apropie nivelele impozitării motorinei şi sa extindă exonerarile de taxe pentru conţinutul normal al rezervoarelor camioanelor.  +  Articolul 23Părţile se vor strădui sa reducă şi în domeniul transportului de mărfuri, la punctele de control naţional invecinate, timpul de asteptare şi numărul punctelor de oprire.  +  Articolul 24În domeniul circulaţiei mărfurilor, Părţile vor cauta mijloacele pentru a transfera la frontierele externe sau în interiorul teritoriului lor controalele care se efectuează actualmente la frontierele comune.În acest scop ele adopta, dacă este nevoie, iniţiative comune între ele şi în cadrul Comunităţilor Europene pentru a armoniza dispoziţiile care instituie controalele de mărfuri la frontierele comune. Ele vor veghea ca aceste măsuri sa nu aducă atingere protecţiei necesare sănătăţii persoanelor, animalelor şi plantelor.  +  Articolul 25Părţile îşi vor dezvolta cooperarea pentru a facilita operaţiunile de vamuire a mărfurilor care trec o frontieră comuna, printr-un schimb sistematic şi automatizat al datelor necesare, obţinute cu ajutorul documentului unic.  +  Articolul 26Părţile vor examina modalităţile în care pot fi armonizate impozitele indirecte (TVA şi accize) în cadrul Comunităţilor Europene. În acest scop ele vor susţine initiativele luate de Comunitatile Europene.  +  Articolul 27Părţile vor studia dacă limitarile exonerarilor de taxe acordate locuitorilor din zonele de frontieră, în temeiul dreptului comunitar, vor putea fi suprimate pe bază de reciprocitate.  +  Articolul 28Încheierea oricăror înţelegeri bilaterale sau multilaterale similare cu prezentul acord, cu state care nu sînt Părţi, va fi precedată de o consultare între Părţi.  +  Articolul 29În lipsa unei declaraţii contrare făcute de guvernul Republicii Federale Germania guvernelor statelor Uniunii Economice Benelux şi guvernului Republicii Franceze în cele trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord, acesta se va aplica şi Landului Berlin.  +  Articolul 30Măsurile prevăzute în prezentul acord care nu sînt aplicabile de la intrarea sa în vigoare, vor fi aplicate înainte de 1 ianuarie 1986 în ceea ce priveşte măsurile prevăzute la titlul I şi dacă este posibil înainte de 1 ianuarie 1990 în ceea ce priveşte măsurile prevăzute la titlul II, cel puţin în cazul în care alte termene nu au fost fixate în prezentul acord.  +  Articolul 31Prezentul acord se aplică sub rezerva dispoziţiilor articolelor 5, 6, 8 şi 16, ale acordului încheiat la Saarbriicken, la 13 iulie 1984, între Republica Federala Germania şi Republica Franceza.  +  Articolul 32Prezentul acord va fi semnat fără rezerva ratificării sau aprobării, sau sub rezerva ratificării sau aprobării, urmată de ratificare sau aprobare.Prezentul acord se va aplica cu titlu provizoriu din ziua următoare celei în care a fost semnat.Prezentul acord va intra în vigoare la treizeci de zile după depunerea ultimului instrument de ratificare sau de aprobare.  +  Articolul 33Depozitarul prezentului acord este Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului. Acesta va remite o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.Întocmit la Schengen (Marele Ducat al Luxemburgului), la 14 iunie 1985, textele prezentului acord în limbile germană, franceza şi olandeza fiind egal autentice.───────────────────