HOTĂRÂRE nr. 567 din 16 august 1991privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 septembrie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Aeroclubul Central Roman din subordinea Ministerului Transporturilor se reorganizează sub denumirea de "Aeroclubul României", cu sediul în Bucureşti şi are emblema prevăzută în anexa nr. 1*).--------- Notă *) Anexa se comunică celor interesaţi.  +  Articolul 2Aeroclubul României funcţionează ca instituţie publică finanţată de la bugetul administraţiei centrale de stat, are personalitate juridică, iar în compunerea sa intra aerocluburile teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 ca subunitati fără personalitate juridică cu sediile şi terenurile de zbor în localităţile prevăzute în aceasta anexa.  +  Articolul 3Obiectul de activitate al Aeroclubului României îl constituie:- Pregătirea tineretului în domeniul aeronautic sportiv, prin organizarea de cursuri şi tabere de instruire, în colaborare cu asociaţiile sportive şi organizaţiile de tineret, precum şi a persoanelor particulare, cetăţeni români sau străini, contra cost, în vederea obţinerii conform legii a documentelor nominale de calificare.- Perfecţionarea personalului aeronautic sportiv propriu.- Organizarea de mitinguri aviatice şi alte manifestări sportive aeronautice în scopul atragerii tineretului pentru practicarea sporturilor aeronautice.- Asigurarea, contra cost, de asistenţa tehnica de specialitate asociaţiilor sportive sau persoanelor particulare deţinătoare de aeronave sportive.- Exploatarea, întreţinerea şi repararea aeronavelor, motoarelor şi instalaţiilor din dotare, precum şi prestarea de servicii şi asistenţa tehnica la terţi, din ţara sau străinătate.- Efectuarea operaţiunilor de export-import de studii, proiecte, engineering, tehnologie, aeronave, motoare de avion, materii şi materiale de aviatie, precum şi alte operaţiuni de comerţ exterior, pentru activităţi cu caracter sportiv, care asigura utilizarea intensa şi eficienta a mijloacelor de care dispune.- Asigurarea, în colaborare cu Federaţia Aeronautica Română, a pregătirii loturilor naţionale, cu suportarea cheltuielilor de către aceasta şi asociaţiile sportive interesate.- Efectuarea de orice alte activităţi în domeniul aviaţiei, cu caracter sportiv, menite să asigure realizarea de profituri în lei şi în valută.- Aeroclubul României editează, în condiţiile legii, reviste şi publicaţii de propaganda şi informare aeronautica sportiva, precum şi lucrări cu caracter de specialitate.  +  Articolul 4Sumele în lei şi valuta, după caz, rezultate din executarea activităţilor prevăzute la art. 3 vor constitui venituri extrabugetare şi vor fi utilizate: 50% pentru achiziţionarea de aeronave, echipamente sportive şi activităţi de dezvoltare şi reclama, iar 50% vor fi făcute venit la bugetul statului.În acest scop, Aeroclubul României îşi va deschide conturi în lei şi valuta la băncile autorizate.  +  Articolul 5Aeroclubul României este autorizat sa primească subvenţii sau donaţii de la persoane fizice sau juridice, care vor fi folosite potrivit legii.  +  Articolul 6 (1) Salarizarea personalului din alte activităţi decît cele de specialitate din cadrul Aeroclubului României se face în baza Hotărîrii Guvernului nr. 307/1991. Salariile de baza pentru personalul cu funcţii de specialitate sînt cele prevăzute în anexa nr. 3, care devine anexa nr. 10 A la Hotărîrea Guvernului nr. 307/1991. (2) Personalul din cadrul Aeroclubului României care participa la instruirea în zbor, la controlul şi urmărirea întreţinerii şi repararii tehnicii de aviatie va putea beneficia pe lîngă sporul prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărîrea Guvernului nr. 307/1991, şi de un spor de tehnicitate, complexitate şi responsabilitate de pînă la 20% din salariul de baza, pentru timpul efectiv lucrat. Aceeaşi persoana nu poate primi concomitent sporul pentru tehnicitate, complexitate şi responsabilitate, cu sporul pentru condiţii grele de muncă. Acest spor face parte din salariul de baza. Diferentierea acestui spor de categorii de personal se va face la propunerea consiliului de administraţie al unităţii, cu avizul Departamentului Aviaţiei Civile.Personalul operativ de dirijare, control şi informare a traficului aerian beneficiază de sporul de vechime în munca, în acelaşi cuantum ca şi personalul cu activitate similară din cadrul Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor din România. (3) Indemnizaţiile specifice activităţii aeronautice sînt prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6.  +  Articolul 7Aeroclubul României participa, împreună cu Federaţia Aeronautica Română, la reprezentarea sportului aeronautic român în cadrul Federaţiei Aeronautice Internaţionale.  +  Articolul 8Activitatea Aeroclubului României se conduce, organizează şi desfăşoară potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 10Conducerea Aeroclubului României va lua măsuri pentru dezvoltarea activităţii şi creşterea eficientei economice în vederea trecerii, în cel mai scurt timp, pe autofinanţare potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 11Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data publicării; pe aceeaşi dată se abroga orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 2                           AEROCLUBURILE TERITORIALE                    Subunitati fără personalitate juridică
           
    Nr. crt.DenumireaSediulTeren de zbor (aerodrom)
    1.Aeroclubul "Traian Vuia" AradAradAerodrom Arad
    2.Aeroclubul "Crişana" OradeaOradeaAerodrom Oradea
    3.Aeroclubul "Aurel Vlaicu" BucureştiBucureştiAerodrom Clinceni
    4.Aeroclubul "Moldova" IaşiIaşiAerodrom Iaşi-Sud
    5.Aeroclubul "Mircea Zorileanu" Sînpetru - BraşovBraşovAerodrom Sînpetru
    6.Aeroclubul "Mircea Zorileanu" Ghimbav - BraşovBraşovAerodrom Ghimbav
    7.Aeroclubul "Someş" Cluj-NapocaCluj-NapocaAerodrom Dezmir
    8.Aeroclubul "Samus" Satu MareSatu MareAerodrom Satu Mare
    9.Aeroclubul "Gheorghe Bănciulescu" PloieştiPloieştiAerodrom Strejnic
    10.Aeroclubul "Grigore Baştan" SuceavaSuceavaAerodrom Salcea
    11.Aeroclubul "Mureş" Tîrgu MureşTîrgu MureşAerodrom Mureşeni
    12.Aeroclubul "Oltenia" CraiovaCraiovaAerodrom Balta Verde
    13.Aeroclubul "Maramureş" Baia MareBaia MareAerodrom Tăuţii-Măgheruş
    14.Aeroclubul "Dacia" DevaDevaAerodrom Săuleşti
    15.Aeroclubul "Transilvania" SibiuSibiuAerodrom Turnişor
    16.Aeroclubul "Henri Coandă" PiteştiPiteştiAerodrom Piteşti
   +  Anexa 3                                 AEROCLUBUL ROMÂNIEI                   Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate    A. Personal navigant profesionist
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivel studii*)Salariu de bază Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie
    1.Personal navigant profesionist, clasa I10.30010.70011.10011.500
    2.Personal navigant profesionist, clasa a II-a8.8509.2009.5509.900
    3.Personal navigant profesionist, clasa a III-a7.6507.9508.2508.550
    4.Personal navigant profesionist, clasa a IV-a6.6006.8507.1007.350
    5.Personal navigant profesionist, debutant6.350---
      b) Funcţii de conducere
           
      Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    1.Comandant detaşament zborSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie şi clasei profesionale2.500
    2.Comandant aeroclub teritorial A   1.500
    3.Comandant aeroclub teritorial B   1.400
    4.Comandant adjunct aeroclub teritorial A   1.000
    5.Comandant adjunct aeroclub teritorial B   750
    6.Şef sector zbor, aeroclub teritorial   600
  NOTĂ:1. Personalul navigant profesionist este încadrat pe clase profesionale de calitate, astfel:Clasa I - cuprinde personalul navigant profesionist posesor al următoarelor calificări: a) pilot (parasutist) incercator; b) pilot recepţie şi control pe toate tipurile de aeronave (la avion minim 2 tipuri).Clasa a II-a - cuprinde personalul navigant profesionist posesor al următoarelor calificări:a)pilot recepţie şi control pe un tip de aeronava; b) parasutist recepţie şi control; c) pilot instructor de zbor pe minim 2 tipuri de aeronava; d) mecanic navigant recepţie şi control.Clasa a III-a - cuprinde personalul navigant profesionist posesor al următoarelor calificări: a) pilot instructor pe un tip de aeronava; b) instructor parasutist aeronava; c) mecanic navigant instructor.Clasa a IV-a - cuprinde personalul navigant profesionist posesor al următoarelor calificări: a) pilot instructor debutant pe durata de un an de la obţinerea calificării; b) pilot comandant zbor cu motor; c) mecanic navigant.Debutant - personal navigant profesionist debutant.2. Personalul navigant profesionist de inspecţie şi control va beneficia de un salariu mai mare cu 10% faţă de salariul de baza prevăzut pentru calificarea obţinută, pentru timpul efectiv lucrat.3. Aeroclub tip A = cu 3 - 4 activităţi de zbor;Aeroclub tip B = cu 1 -2 activităţi de zbor.    B. Personalul tehnic aeronautic
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivel studii*)Salariu de bază Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale - cu studii superioare -
    1.Inginer de aviaţie clasa IS10.30010.70011.10011.500
    2.Inginer de aviaţie clasa a II-aS8.8509.2009.5509.900
    3.Inginer de aviaţie clasa a III-aS7.6507.9508.2508.550
    4.Inginer de aviaţie clasa a IV-aS6.6006.8507.1007.350
    5.Inginer de aviaţie debutantS6.350---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe c lase profe sionale
    1.Tehnician de aviaţie clasa IM6.8507.1007.3507.650
    2.Tehnician de aviaţie clasa a II-aM5.9006.1006.3506.600
    3.Tehnician de aviaţie clasa a III-aM5.1005.3005.5005.700
    4.Tehnician de aviaţie clasa a IV-aM4.6004.7504.900-
    5.Tehnician de aviaţie debutantM4.450---
    6.Mecanic de aviaţie clasa IŞcoală tehnică av. sau echiv.7.3507.6507.950-
    7.Mecanic de aviaţie clasa a II-aIdem6.6006.8507.100-
    8.Mecanic de aviaţie clasa a III-aIdem5.9006.1006.350-
    9.Mecanic de aviaţie clasa a IV-aIdem5.3005.5005.700-
    10.Mecanic de aviaţie clasa a V-aIdem4.7504.9005.100-
    11.Mecanic de aviaţie debutantIdem4.600---
    12.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.) clasa IŞcoală profe- sională sau M6.6006.8507.100-
    13.Idem clasa a II-aIdem5.9006.1006.350-
    14.Idem clasa a III-aIdem5.3005.5005.700-
    15.Idem clasa a IV-aIdem4.7504.9005.100-
    16.Idem - debutantIdem4.600---
    17.Maistru de aviaţie clasa IŞcoală maiştri aviaţie7.6507.9508.2508.550
    18.Maistru de aviaţie clasa a II-aŞcoală maiştri aviaţie6.6006.8507.1007.350
    19.Maistru de aviaţie clasa a III-aŞcoală maiştri aviaţie5.7005.9006.1006.350
           
    c) Funcţii de conducere
      Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    1.Şef serviciu, sector, secţieSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie şi clasei profesionale1.900
    2.Şef birou, atelier, laborator, grupa LR   1.500
    3.Şef sector tehnic aeroclub teritorial   600
  NOTĂ:A. Încadrarea ca personal tehnic aeronautic, conform normelor interne şi internaţionale pentru Aviaţia Civilă se menţine numai dacă licenta de funcţionare pentru tipurile de aeronave din dotare este în vigoare.B. Încadrarea în clase profesionale se stabileşte de Consiliul de administraţie al Aeroclubului României cu acordul Departamentului Aviaţiei Civile.    C. Personal operativ aeronautic
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivel studii*)Salariu de bază Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Meteorolog aeronautic specialist, gradul IS10.30010.70011.10011.500
    2.Meteorolog aeronautic specialist, gradul IIS8.8509.2009.5509.900
    3.Meteorolog aeronautic specialist, gradul IIIS7.6507.9508.2508.650
    4.Meteorolog aeronautic specialist, gradul IVS6.6006.8507.1007.350
    5.Meteorolog aeronautic specialist, debutantS6.350---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    1.Meteorolog aeronautic IM + curs calific.5.7005.9006.1006.350
    2.Meteorolog aeronautic IIIdem4.9005.1005.3005.500
    3.Meteorolog aeronautic IIIIdem4.3004.4504.6004.750
    4.Meteorolog aeronautic debutantIdem4.150---
    5.Controlor trafic operaţiuni auxiliare IIdem6.6006.8507.1007.350
    6.Controlor trafic operaţiuni auxiliare IIIdem5.7005.9006.1006,350
    7.Controlor trafic operaţiuni auxiliare IIIIdem4.9005.1005.3005.500
    8.Controlor trafic operaţiuni auxiliare IVIdem4.3004.4504.6004.750
    9.Controlor trafic debutantIdem4.150---
           
    c) Funcţii de conducere
      Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    1.Şef serviciu informare zbor, meteo, navigaţieSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie1.900
  NOTĂ:1. Personalul meteo aeronautic şi de control trafic aerian poate fi menţinut în funcţie numai dacă are licenta de funcţionare în vigoare.2. Pînă la obţinerea calificării iniţiale şi licenţei de funcţionare, personalul operativ (meteorologi şi controlori de trafic aerian) aeronautic va fi salarizat ca debutant.
   +  Anexa 4                               INDEMNIZAŢIA DE ZBOR              pentru personalul navigant profesionist: zborul cu motor,                   zborul fără motor şi personal tehnic navigant                       profesionist de recepţie şi control
                                         
    Nr. crt.Funcţia la bord/ MisiuniŞcoală şi acrobaţieRemorcajTransp. şi lansări paraş.PlanorMotoplanor
    lei/hlei/hlei/hlei/hlei/hlei/hlei/hlei/hlei/hlei/h
    NT.P./ RANT.P.NL.P.TR. PL.T.P.TER.DIST.UANT.P.A
    1 pl2 pl--------
    1.Pilot comandant708310070908090----------
    2.Pilot instructor80100130801009010070100309012013013080100130
    3.Mecanic navigant-----5565----------
    4.Mecanic navigant instructor-----6070----------
         
    Legenda: N - Zbor normalT.P. - Tur de pistăL.P. - Lansări paraşutişti
    R - RaidTIR. PL. - Transport planorPL. - Planor
    A - AcrobaţieTER. - Termică  
    U - UndăDIST. - Distanţa
  NOTĂ:1. Pilotii în pregătire vor primi pînă la obţinerea calificării, 50% din indemnizaţia de zbor cuvenită respectivei categorii de personal navigant şi misiunii pentru care se pregăteşte.2. Indemnizaţia de zbor pentru zboruri tehnice interne şi oficiale, zboruri de înaltă acrobatie şi acrobatie în formatie cu manevre în plan vertical se majorează cu 60% pentru fiecare ora de zbor.3. Indemnizaţia de zbor se majorează cu 25% pentru fiecare zbor executataa cu elev la bord.4. Pentru zboruri executate noaptea sau în condiţii de zbor după instrumente, indemnizaţia cuvenită se majorează cu 50% pentru fiecare ora de zbor.5. Pentru fiecare depanare din teren neomologat, pilotii vor primi, pe lîngă indemnizaţia orara, o primă de 100 lei.6. Pentru aeronavele ultrausoare indemnizaţia de zbor va fi asimilată cu cea prevăzută pentru planoare şi motoplanoare.
   +  Anexa 5 INDEMNIZAŢIILE DE SALTcu parasuta pentru personalul navigant profesionistdin aviaţia sportiva
           
    a)Salturi de instrucţie cu paraşuta:
      1.cu deschidere automată- 130 lei
      2.cu deschidere comandată- 172 lei
             
    b)Salturi speciale cu paraşuta:Cu deschidere
        automatăcomandată
      1.salturi pe apă172 lei216 lei
      2.salturi de noapte172 lei216 lei
      3.salturi executate în teren accidentat216 lei258 lei
      4.salturi din aeronavă cu viteză de 250 km/h216 lei258 lei
           
    c)Acrobaţie clasică, lucru relativ în cădere liberă, lucru relativ pe cupolă- 258 lei
    d)Paraşute în fază de prototip şi serie O- 300 lei
    e)Paraşute în fază de încercare şi model experimental- 600 lei
    f)Salturi din turn:  
      1.de la platformă- 25 lei
      2.declanşate- 50 lei
    g)Salturi la pantă (planare) sau remorcaj cu diferenţa de nivel mai mare de 50 m- 100 lei
    h)ora de zbor ca instructor la bordul aeronavei din care se execută salturi cu paraşuta:  
    -50% din indemnizaţia orei de zbor a unui pilot care lansează paraşutişti în situaţia în care instructorul nu execută salt.
   +  Anexa 6                  INDEMNIZAŢIA DE EXPLOATARE AERONAVE      pentru personalul tehnic de deservire a aeronavelor la zbor
         
    Mecanic aviaţieAvionPrima de exploatare
    Mecanic aviaţieZlin1 aterizare = 2 lei
    Mecanic aviaţiePZL-1041 aterizare = 2 lei
    Mecanic aviaţieAN-21 aterizare = 4 lei
    Mecanic aviaţieMotoplanor1 aterizare = 2 lei
    Mecanic aviaţiePlanor D.C.1 aterizare = 1 leu
    Mecanic aviaţiePlanor S.C.1 aterizare = 3 lei
    Remorcher mosoristAutomosor tract. (mosor) planor1 remorcaj = 2 lei
         
    Mecanic turnTurn paraşutişti1 lansare = 1 leu
      Zlin1 aterizare = 1 leu
    Şef tehnicPZL-1041 aterizare = 1 leu
    MecanicAN-21 aterizare = 1 leu
    Radio şi I.E.A.B.Motoplanor1 aterizare = 1 leu
      Planor1 aterizare = 1 leu
  NOTĂ:1. Criteriile de acordare a indemnizaţiei de exploatare se stabilesc de Consiliul de administraţie al Aeroclubului României cu acordul Departamentului Aviaţiei Civile.2. În zilele de sîmbăta, duminica şi sărbătorile legale, prima de exploatare va fi majorată cu 100%.3. Şeful tehnic şi mecanicii R.E.A.B. vor primi indemnizaţia de exploatare pentru fiecare aeronava data la zbor.---------