ORDIN nr. 306 din 26 februarie 2002pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 25 aprilie 2002    Ministrul finanţelor publice,în baza atribuţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Reglementările contabile prevăzute la art. 1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003 de către persoanele juridice prevăzute la art. 27 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001. (2) Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, şi de către persoanele juridice prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001, în condiţiile prevăzute de secţiunea a 7-a a cap. II din prezentele reglementări.  +  Articolul 3 (1) Prezentele reglementări se aplică persoanelor juridice care îndeplinesc cel puţin două dintre criteriile menţionate mai jos: a) cifra de afaceri până la 5 milioane euro; b) total active până la 2,5 milioane euro; c) numărul mediu de salariaţi până la 50 de salariaţi. (2) Criteriile menţionate la alin. (1) sunt stabilite pe baza situaţiilor financiare anuale întocmite la finele anului precedent, după cum urmează:- cifra de afaceri, pe baza datelor înscrise în formularul "Contul de profit şi pierdere", încheiat la data de 31 decembrie a anului precedent;- total active, pe baza datelor înscrise în formularul "Bilanţ" încheiat la data de 31 decembrie a anului precedent;- numărul mediu de salariaţi, pe baza datelor înscrise în nota explicativa "Informaţii privind salariaţii, administratorii şi directorii" încheiată la data de 31 decembrie a anului precedent. (3) Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, şi de către persoanele juridice care, deşi depăşesc doua dintre criteriile prevăzute la alin. (1), nu sunt supuse prevederilor Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, până la data de 31 decembrie 2005. (4) Cifra de afaceri şi total active se stabilesc pe baza ratei de schimb lei/euro la sfârşitul exerciţiului financiar precedent.  +  Articolul 4Începând cu exerciţiul financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2005, dacă sunt depăşite în 2 ani consecutivi doua dintre criteriile menţionate la art. 3 alin. (1), persoana juridică va aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, fără posibilitatea de a reveni la reglementările contabile simplificate.  +  Articolul 5Persoanele juridice care intra sub incidenţa prezentelor reglementări pe baza criteriilor de mărime au obligaţia să asigure continuitatea aplicării acestora.  +  Articolul 6Direcţia de reglementări contabile va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga pct. I din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii la microintreprinderi, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.880/2001.-------------- Notă *) Anexa se publică ulterior.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------