HOTĂRÂRE nr. 3 din 13 noiembrie 1991privind unele măsuri în vederea adoptării Constituţiei României
EMITENT
  • ADUNAREA CONSTITUANTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 15 noiembrie 1991    Adunarea Constituantă adopta prezenta hotărîre.  +  Articolul 1Votul nominal pentru adoptarea Constituţiei României va putea fi exprimat şi prin corespondenta de către deputaţii şi senatorii care, din motive excepţionale, se afla în imposibilitate de a-l exercita nemijlocit în Adunarea Constituantă.Votul trimis prin corespondenta se exprima prin consemnarea opiniei "pentru" sau "contra" adoptării Constituţiei într-un înscris, semnat şi datat personal de către deputat sau senator şi trimis Comitetului Adunării Constituante pînă în ziua stabilită pentru votul final asupra Constituţiei.Preşedintele care prezidează lucrările Adunării Constituante, al apelul nominal al deputatului sau senatorului absent, va da citire comunicării scrise primite din partea acestuia.Comunicările care cuprind votul prin corespondenta, vizate de preşedintele Adunării Constituante, se ataşează la registrul în care se consemnează votul nominal.  +  Articolul 2Deputaţii şi senatorii care lipsesc la votul nominal pentru adoptarea Constituţiei şi nu au votat prin corespondenta potrivit art. 1 sînt de drept, decăzuţi din calitatea de deputat sau senator.În cazul în care din cauza absentei deputaţilor şi senatorilor, prevăzuţi la alin. 1, Constituţia nu va putea fi adoptată, în termen de cel mult 3 zile va avea loc un al doilea vor nominal.  +  Articolul 3Comisia de redactare a proiectului Constituţiei României va elabora, în termen de 2 zile de la data prezentei hotărîri, proiectul Legii privind organizarea şi desfăşurarea referendului naţional asupra Constituţiei României, pentru a fi supus adoptării de către Adunarea Constituantă.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUIMARŢIAN DAN academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU-------