HOTĂRÂRE nr. 362 din 15 aprilie 2002privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aplica strategia şi Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile: agricultura, industrie alimentara, dezvoltare rurală, sanitar-veterinar şi al pădurilor. (3) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor are rolul de a asigura dezvoltarea agriculturii şi industriei alimentare româneşti, în conformitate cu cerinţele economiei de piaţa, şi de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea şi valorificarea producţiei în domeniul agroalimentar. (4) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este autoritatea centrala care asigura dezvoltarea durabila a fondului forestier naţional, gospodărirea şi exploatarea lui raţională, precum şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia.  +  Articolul 2Sediul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este în municipiul Bucureşti, bd Carol I nr. 24, sectorul 3.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor exercita următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului şi tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare şi a silviculturii şi se proiectează instrumentele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigura (în conformitate cu strategia) realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniul agriculturii, industriei alimentare şi silviculturii; c) de administrare, prin care se asigura administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul sau de activitate; d) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul sau de activitate; e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul agriculturii, industriei alimentare şi silviculturii.  +  Capitolul 2 Structura organizatorică, atribuţiile şi conducerea ministerului  +  Secţiunea 1 Atribuţiile ministerului  +  Articolul 4În realizarea obiectului sau de activitate, stabilit de legislaţia în vigoare, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor are următoarele atribuţii principale: a) asigura implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare; b) elaborează strategii şi politici specifice în domeniile: agricultura, industrie alimentara, dezvoltare rurală, sanitar-veterinar, îmbunătăţiri funciare pe terenurile agricole şi silvice şi al pădurilor, pe care le supune Guvernului spre adoptare; c) elaborează şi susţine, în domeniul sau de activitate, programe de dezvoltare rurală, la nivel naţional, regional şi local; d) elaborează studii şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane şi a zonelor rurale defavorizate, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi cu organismele internaţionale în domeniu; e) coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investiţii specifice; f) elaborează studii şi propune programe de mecanizare, modernizare şi retehnologizare; g) coordonează şi inventariaza activitatea de patrimoniu a instituţiilor publice din subordine; h) coordonează şi monitorizează privatizarea societăţilor comerciale agricole la care statul este acţionar majoritar şi concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unităţilor de sub autoritatea sa, precum şi a terenurilor agricole sau terenurilor cu amenajări piscicole, din administrarea societăţilor comerciale la care ministerul este acţionar, şi a celorlalte bunuri şi servicii din domeniul sau de activitate; i) coordonează şi monitorizează activităţile de îmbunătăţiri funciare din domeniul agricol şi silvic; j) coordonează şi monitorizează concesionarea activelor Regiei Naţionale a Pădurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; k) coordonează constituirea şi monitorizează funcţionarea asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii, prin Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii, potrivit legislaţiei în vigoare; l) elaborează norme pentru atestarea persoanelor care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare; m) fundamentează şi elaborează programe privind protecţia solului, a plantelor, a animalelor, a pădurilor şi a mediului; n) coordonează acţiunile de cooperare cu alte tari în domeniile sale de activitate şi asigura aplicarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a convenţiilor şi acordurilor, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea; o) iniţiază acţiuni în domeniul sau de activitate privind integrarea europeană; urmăreşte şi răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere şi din Strategia naţionala de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană; p) iniţiază şi negociaza convenţii şi acorduri internaţionale în domeniile sale de activitate; r) asigura organizarea activităţilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă şi pentru situaţii de mobilizare; s) desfăşoară activităţi de control şi inspecţii privind respectarea legislaţiei în domeniu, colaborand în acţiunile sale cu celelalte organe de control abilitate; t) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale interesate; u) iniţiază şi elaborează proiecte de acte normative în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea; v) avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile în care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor are următoarele atribuţii specifice:A. În domeniul agriculturii şi alimentaţiei: a) elaborează politici pe produs, în colaborare cu organizaţiile interprofesionale pe produs; b) promovează programe şi proiecte de acte normative, pentru stimularea şi consolidarea pieţei produselor agroalimentare; c) propune amendarea periodică, în funcţie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultura şi dezvoltare rurală; d) urmăreşte şi sprijină formarea de exploataţii agricole conform prevederilor legale; e) colaborează cu asociaţiile şi fundaţiile de profil, în vederea sprijinirii producătorilor agricoli, şi întreprinde acţiuni de asistenţa şi consultanţa pentru susţinerea activităţii acestora; f) iniţiază şi sprijină acţiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperaţiei rurale; g) asigura coordonarea acţiunilor de implementare tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală - Agenţia SAPARD; h) acreditează şi controlează, în condiţiile legii, agenţii economici care produc, prelucreaza şi comercializează produse agroalimentare; i) elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele FAO şi O.M.S.; j) coordonează şi controlează activitatea de pescuit şi piscicultura; ia măsuri de protecţie a fondului piscicol prin inspecţia de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare; k) coordonează şi controlează activitatea de ameliorare şi de reproducţie a animalelor; l) coordonează activitatea privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole; m) organizează activitatea de protecţie a plantelor, stabileşte norme de carantina fitosanitara, controlează modul de aplicare a lor şi avizează omologarea, producerea şi utilizarea pesticidelor, potrivit legislaţiei în vigoare; n) coordonează activitatea şi elaborează strategia şi programele de restructurare şi privatizare ale societăţilor naţionale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, este acţionar majoritar; o) coordonează elaborarea de măsuri şi asigura restructurarea şi privatizarea societăţilor comerciale pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul sau de activitate, şi exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajări piscicole; p) controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenta, protecţia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate; q) avizează documentaţiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare; r) coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare prioritare, potrivit legislaţiei în vigoare; s) fundamentează şi elaborează programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole, privind calitatea solului şi pentru efectuarea de lucrări agrochimice; u) întocmeşte şi monitorizează studii şi strategii privind promovarea produselor agroalimentare româneşti pe pieţe externe; v) organizează şi coordonează, potrivit legii, activităţile sanitare veterinare, inclusiv strategia în domeniu, de control al medicamentelor şi produselor biologice de uz veterinar, al alimentelor de origine animala şi al furajelor, stabileşte norme sanitare veterinare unice şi obligatorii pentru toate persoanele juridice şi fizice şi controlează modul de aplicare a acestora, potrivit legii; w) urmăreşte asigurarea unor standarde înalte de securitate a alimentaţiei, prin punerea în practica a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidentei şi la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om; x) asigura prevenirea introducerii pe teritoriul României a unor boli exotice sau epizootice la animale, precum şi toate măsurile sanitare veterinare ce vor fi luate în concordanta cu normele europene şi internaţionale; y) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi tehnologică agricolă, de consultanţa şi de perfecţionare profesională.B. În domeniul pădurilor: a) elaborează strategia de gospodărire şi de exploatare raţională a resurselor fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia; b) elaborează regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice privind administrarea şi gospodărirea durabila a fondului forestier naţional, a vegetatiei forestiere din afară acestuia, a fondului cinegetic şi a celui piscicol din apele de munte; c) coordonează şi controlează activitatea de elaborare, în conceptie unitară, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum şi a studiilor de transformare a pasunilor împădurite; d) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masa lemnoasă care se exploatează anual din păduri şi din vegetatia forestieră, din afară fondului forestier naţional, pe categorii de destinatari şi destinaţii, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice; e) organizează cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizează şi tine evidenta terenurilor cu destinaţie forestieră şi a celor cu vegetaţie forestieră, din afară fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii, şi urmăreşte furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general şi coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul cadastrului forestier, precum şi introducerea şi întreţinerea cadastrului forestier, cantitativ şi calitativ, şi asigura proiectarea şi aplicarea în teren a organizării teritoriului forestier; f) analizează şi, după caz, aproba, în condiţiile prevăzute de lege, solicitarile de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum şi regularizarea perimetrelor pădurii, conform reglementărilor în vigoare, indiferent de natura proprietăţii; g) coordonează, împreună cu factorii responsabili interesaţi, acţiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinţe, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi asigura o conceptie unitară de amenajare a terenurilor degradate şi de corectare a torenţilor pe bazine hidrografice şi perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective; h) organizează sistemul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor, ia măsuri pentru reconstructia forestieră a celor în declin şi coordonează gospodărirea ariilor protejate din fondul forestier naţional; i) urmăreşte şi sprijină dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii; j) controlează modul în care se asigura integritatea fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia; k) controlează modul de exploatare, valorificare şi comercializare a tuturor produselor specifice fondului forestier, precum şi legalitatea circulaţiei acestora; controlează legalitatea provenientei materialelor lemnoase de la instalaţiile de debitat lemn rotund; l) organizează şi controlează, potrivit legii, direct şi prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, respectarea regimului silvic din fondul forestier, indiferent de natura proprietăţii acestuia şi de modul de gospodărire a vegetatiei forestiere din afară fondului forestier, şi dispune măsuri corespunzătoare de inlaturare a situaţiilor care contravin reglementărilor legale; m) atribuie în gestiune, în condiţiile legii, fondurile de vânătoare şi exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic; n) organizează şi controlează, direct şi prin structurile proprii din teritoriu, modul de gestionare a vânatului, a fondurilor de vânătoare şi salmonicole, precum şi modul de organizare şi practicare a vânătorii şi pescuitului în apele de munte; ia, potrivit legii, măsurile necesare pentru respectarea reglementărilor legale; o) urmăreşte evoluţia stării fondului forestier naţional şi prezintă Guvernului rapoarte anuale; p) colaborează cu instituţiile interesate la preluarea în fondul forestier al statului, în condiţiile legii, a terenurilor degradate, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deţinătorii legali nu dispun de mijloacele necesare; r) atesta persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, precum şi pentru executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic; de asemenea, autorizeaza unităţile specializate pentru activitatea de amenajare şi regenerare a pădurilor; s) organizează şi conduce prin unităţile silvice din subordine - ocoalele de regim silvic - modul de gospodărire a pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale; t) organizează şi coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora şi asigura folosirea rezultatelor obţinute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabila a pădurilor; u) autorizeaza unităţile specializate pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice referitoare la instalarea/reinstalarea şi întreţinerea vegetatiei forestiere de pe terenurile deteriorate ecologic, prin proiectarea şi executarea de drumuri forestiere, pentru elaborarea amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare, a studiilor de transformare a pasunilor împădurite, proiectarea şi executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în fondul forestier, lucrări de ameliorare a terenurilor degradate şi corectarea torenţilor, precum şi pentru alte lucrări silvice stabilite de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura; v) reglementează, avizează, aproba şi monitorizează activităţile de management forestier din pădurile proprietate privată şi publică a unităţilor administrativ-teritoriale; w) coordonează şi promovează documentaţii de sinteza referitoare la fondul forestier naţional, organizează periodic elaborarea inventarului fondului forestier naţional şi elaborează prognoze privind evoluţia acestuia. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare şi se poate stabili numărul posturilor de conducere. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.  +  Articolul 7 (1) În condiţiile legii se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (3) Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor numeşte personalul UMP şi stabileşte competentele directorului de proiect.  +  Articolul 8 (1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea şi în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de personal pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (3) Numirea în funcţiile de director general, director general adjunct, director, director adjunct, inginer-şef, director economic, contabil-şef şi asimilaţii lor la unităţile din subordine, precum şi în cea de director general la Regia Naţionala a Pădurilor se face prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se exercită de către ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (2) Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001. (3) Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative. (4) Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţara sau din străinătate, precum şi în justiţie. (5) Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor coordonează activitatea unităţilor bugetare şi extrabugetare din subordine şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, în calitate de ordonator principal de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat. (2) Secretarii de stat exercita atribuţiile delegate de ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (3) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană.  +  Articolul 11În cazul în care, din diverse motive, ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, instiintandu-l pe primulministru despre aceasta.  +  Articolul 12Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor conduce aparatul propriu al ministerului, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia.  +  Articolul 13Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor coordonează activitatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".  +  Articolul 14 (1) Pe lângă ministru funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. (2) Componenta şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (3) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului, ţinând seama de prevederile alin. (3) al art. 52 din Legea nr. 90/2001.  +  Articolul 15 (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este funcţionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, potrivit legii. Acesta asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001. (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului.  +  Articolul 16 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este de 385, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. (2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.  +  Articolul 17 (1) În subordinea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie şi direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţi bugetare cu personalitate juridică. (2) Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează oficiile de studii pedologice şi agrochimice, instituţii publice descentralizate cu personalitate juridică, finanţate din surse extrabugetare.  +  Articolul 18Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Agenţia Naţionala de Consultanţa Agricolă, asigura îndrumarea tehnico-metodologică a centrelor judeţene şi locale de consultanţa agricolă, finanţate de la bugetele autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 19 (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, sunt instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate de la bugetul de stat. (2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic sunt prevăzute în anexa nr. 3. (3) În structura unităţilor prevăzute la alin. (2) funcţionează inspecţii silvice judeţene şi oficii cinegetice, unităţi fără personalitate juridică, ale căror activităţi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.  +  Capitolul 3 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 20 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare. (2) Pentru activităţile specifice Corpului de control al ministrului, controlul punctelor de frontieră de către Poliţia sanitară veterinara şi controlul pescuitului în Marea Neagra şi apele teritoriale de către Inspecţia piscicolă, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va fi dotat cu un număr de 3 autoturisme de intervenţie cu un consum lunar de 300 litri/luna/vehicul.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR ┌───────────────────────────┐ │Numărul maxim de posturi │ │(exclusiv demnitarii şi │ │posturile aferente │ │cabinetelor acestora) = 385│ └───────────────────────────┘          ┌───────────────────┐ ┌────────┐ ---------------------   -------│AGENŢIA DE PLATI**)├───┤MINISTRU│----- |Colegiul ministerului|  | └───────────────────┘ └───┬────┘ ----------------------  | │ ┌────────────────┐  | ┌────────────────────┐ │ ┌──┤CABINET MINISTRU│  |----│CORPUL DE CONTROL AL├──┐ │ │ └────────────────┘  | │ MINISTRULUI**) │ │ │ │ ┌────────────────────┐  | └────────────────────┘ ├──────┼──────┼──┤Consilier diplomatic│  | ┌───────────────────┐ │ │ │ └────────────────────┘  |-----│ DIRECŢIA DE AUDIT ├──┘ │ │ ┌─────────────────────┐  | │ INTERN │ │ └──┤Purtător de cuvânt şi│  | └───────────────────┘ │ │ relaţii mass media │  | │ └─────────────────────┘  |-----------------------------------│----                                      │ |                                      │ |                                      │ |     ┌──────────┬───────┬────────┬────┴────|─┬──────────┬──────┬─────┬───────┐     │ │ │ │ | │ │ │ │ │┌────┴───┐ ┌───┴────┐ │ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ │ ┌───┴────┐ ││SECRETAR│ │SECRETAR│ │ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │ │SECRETAR│ ││DE STAT │ │DE STAT │ │ │DE STAT │ │GENERAL │ │DE STAT │ │ │DE STAT │ │└┬───────┘ └┬───────┘ │ └┬───────┘ └┬──┬────┘ └┬───────┘ │ └───┬────┘ │ │ │ │ │ │ | │ │ │ │ │...........│..........│.....│...........│.┌─┐......│.........│.....│.......│ │ │..........│.....│...........│.│ │......│.........│.....│ │ │ │ │.....│...........│.│ │......│.........│ │ │ │ │ │ │...........│.└─┘......│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─┐ │ ┌─┐ ┌─┴─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ ├──┤A│ ├─┤B│ │ C │ ├─┤D│ ├─┤H│ ├─┤M│ │O│ │P│ │ │ ├─┘ │ ├─┘ ├───┘ │ └─┘ │ ├─┘ │ ├─┘ ├─┘ └─┘ │ │ ├─a1 │ ├─b1 ├─c1 │ ┌─┐ │ ├─h1 │ ├─m1 ├─o1 │ │ │ │ │ │ ├─┤E│ │ │ │ │ │ │ │ ├─a2 │ ├─b2 ├─c2 │ └─┘ │ └─h2 │ └─m2 ├─o2 │ │ │ │ │ │ │ ┌─┐ │ │ ┌─┐ │ │ │ ├─a3 │ ├─b3 ├─c3 ├─┤F│ │ ┌─┐ └─┤N│ └─o3 │ │ │ │ │ │ │ └─┘ ├─┤I│ ├─┘ │ │ ├─a4 │ ├─b4 ├─c4 │ ┌─┐ │ └─┘ │ │ │ │ │ │ │ └─┤G│ │ ┌─┐ └─n1 │ │ └─a5 │ └─b5 ├─c5 └─┘ ├─┤J│ │ │ │ │ │ └─┘ │ ├─a'1 ├─b'1 ├─c6 │ ┌─┐ │ │ │ │ ├─┤K│ │ └─a'2 ├─b'2 └─c7 │ └─┘ │             │ │ ┌─┐ │             ├─b'3 └─┤L│ │             │ └─┘ │             └─b'4 │                                                    ┌─────────────────┐ │                                                    │ Direcţia │ │                                                    │ ca informare şi ├──────┘                                                    │ relaţii publice │                                                    └─────────────────┘ A - DIRECŢIA GENERALĂ DE ELABORARE ŞI ARMONIZARE A POLITICILOR,      STRATEGIILOR ŞI PROGNOZELOR a1 - Serviciul de producţie vegetala a2 - Serviciul de producţie zootehnica şi piscicultura a3 - Serviciul de industrie alimentara  a4 - Serviciul de silvicultură a5 - Serviciul de analiza şi statistici a'1 - Serviciul de fond funciar şi cadastru forestier a'2 - Serviciul de intrebuintari funciare B - DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPLEMENTARE, REGLEMENTARE ŞI DE MANAGEMENT AL     RESURSELOR BIO-TEHNOLOGICE b1 - DIRECŢIA DE PRODUCŢIE VEGETALA b2 - DIRECŢIA DE ZOOTEHNIE b3 - DIRECŢIA DE ACVACULTURA ŞI PESCUIT b4 - DIRECŢIA DE INDUSTRIE ALIMENTARA, STANDARDE, MĂRCI ŞI LICENŢE b5 - DIRECŢIA FITO-SANITARĂ b'1 - Serviciul de exploataţii agricole, cooperatie, asociaţii profesionale       şi de producţie b'2 - Serviciul de politici comerciale interne şi externe b'3 - Compartiment de servicii în agricultura şi industria alimentara***) b'4 - Serviciul de cercetare, învăţământ şi consultanţa C - DIRECŢIA GENERALĂ DE INSPECŢII c1 - Inspecţia zootehnica şi veterinara***) c2 - Inspecţia fito-sanitară***) c3 - Inspecţia de stat pentru controlul viti-vinicol***) c4 - Inspecţia pentru piscicultura şi pescuit***) c5 - Inspecţia de stat pentru controlul seminţelor şi material săditor***) c6 - Inspecţia în silvicultura***) c7 - Inspecţia de licenţe şi mărci***) D - DIRECŢIA FOND FORESTIER ŞI CINEGETIC E - DIRECŢIA STRATEGII, REGLEMENTĂRI SILVICE ŞI RECONSTRUCŢIE ECOLOGICA F - Serviciul managementul pădurilor private G - AGENŢIA NAŢIONALA A ZONEI MONTANE**) H - DIRECŢIA GENERALĂ DE PATRIMONIU PUBLIC ŞI DE GESTIUNE A      MIJLOACELOR PUBLICE h1 - DIRECŢIA BUGET FINANŢE ŞI INVESTIŢII BUGETARE  h2 - DIRECŢIA ECONOMICĂ, FONDURI SPECIALE ŞI PATRIMONIU PUBLIC  I - DIRECŢIA JURIDICĂ J - DIRECŢIA DE SALARIZARE ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  K - Serviciul probleme speciale L - Serviciul administrativ M - DIRECŢIA DE INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE m1 - Serviciul de integrare europeană m2 - Serviciul de relaţii internaţionale N - DIRECŢIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ  n1 - DIRECŢIA DE STRATEGII ŞI PROGRAME O - AGENŢIA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA*) o1 - DIRECŢIA DE SĂNĂTATE A ANIMALELOR o2 - DIRECŢIA DE IGIENA ŞI SĂNĂTATE PUBLICA VETERINARA o3 - DIRECŢIA DE POLIŢIE SANITARĂ VETERINARA P - Direcţia relaţii cu Parlamentul şi organizaţii parteneriale     *) Se organizează ca direcţie generală    **) Se organizează ca direcţie   ***) Se organizează ca serviciu  +  Anexa 2                                UNITĂŢILE            care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii,                         Alimentaţiei şi Pădurilor ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumirea unităţii  crt. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat 1. Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene    şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate    şi unităţile subordonate 2. Agenţia Naţionala de Consultanţa Agricolă 3. Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie    "Prof. dr. G.K. Constantinescu" 4. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara 5. Centrul de Calcul 6. Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi 7. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava 8. Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic 9. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante    şi Produse Vegetale NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 6.373 II. Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat şi din venituri     extrabugetare 1. Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti    - servicii publice descentralizate 2. Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara 3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor    de Uz Veterinar 4. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala 5. Agenţia SAPARD 6. Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor 7. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului    săditor 8. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 9. Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse    Vitivinicole NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de 4.122 III. Alte unităţi finanţate din venituri extrabugetare 1. Agenţia Domeniilor Statului 2. Institutul de Bioresurse Alimentare 3. Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea    direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene IV. Unităţi cu finanţare externa şi de la bugetul de stat - Unităţi de management al proiectului (UMP) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    UNITĂŢILE          care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii,                           Alimentaţiei şi Pădurilor ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii crt. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. 2. Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A. 3. Societatea Naţionala a Produselor Agricole - S.A. 4. Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare "Ceder" - S.A. 5. Regia Naţionala a Pădurilor 6. Societatea Naţionala "Tutunul Romanesc" - S.A.*) 7. Societatea Naţionala "Institutul Pasteur" - S.A.*) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  *) În limita capitalului deţinut de Ministerul Agriculturii,      Alimentaţiei şi Pădurilor.UNITĂŢILEcare funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor- Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (sursa de finanţare: venituri extrabugetare)  +  Anexa 3                                     LISTA        cuprinzând inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii Sediul Zona deservita crt. (localitatea) (judeţul) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Inspectoratul teritorial de regim Bacau, str. Nicolae Bacau, Neamt, Vaslui   silvic şi cinegetic Bacau Titulescu nr. 152. Inspectoratul teritorial de regim Bistrita, str. Bistrita-Nasaud,    silvic şi cinegetic Bistrita General Grigore Mures                                      Balan nr. 21 3. Inspectoratul teritorial de regim Braşov, str. Closca Braşov, Sibiu   silvic şi cinegetic Braşov nr. 314. Inspectoratul teritorial de regim Bucureşti, Calarasi, Giurgiu,   silvic şi cinegetic Bucureşti bd Magheru Ialomita, Ilfov,                                       nr. 31, sectorul 1 Teleorman5. Inspectoratul teritorial de regim Buzau, str. Mareşal Brăila, Buzau,    silvic şi cinegetic Buzau Antonescu nr. 5 Constanta, Galaţi,                                                            Vrancea, Tulcea6. Inspectoratul teritorial de regim Resita, str. Petru Caraş-Severin   silvic şi cinegetic Caraş-Severin Maior nr. 69A7. Inspectoratul teritorial de regim Sfîntu Gheorghe, Covasna   silvic şi cinegetic Covasna str. Karoly nr. 5A8. Inspectoratul teritorial de regim Targu Jiu, str. Gorj, Mehedinti,   silvic şi cinegetic Gorj Colonel Dumitru Dolj                                      Petrescu nr. 39. Inspectoratul teritorial de regim Miercurea-Ciuc, Harghita   silvic şi cinegetic Harghita str. George Cosbuc                                      nr. 7810. Inspectoratul teritorial de Deva, str. Mihai Alba, Hunedoara    regim silvic şi cinegetic Viteazul nr. 10    Hunedoara 11. Inspectoratul teritorial de Ploiesti, str. Dambovita, Prahova    regim silvic şi cinegetic Iuliu Maniu    Prahova nr. 312. Inspectoratul teritorial de Satu Mare, Str. Maramures, Satu Mare    regim silvic şi cinegetic Fabricii nr. 80    Satu Mare 13. Inspectoratul teritorial de Zalau, str. 1 Mai Bihor, Cluj, Salaj    regim silvic şi cinegetic nr. 1    Salaj14. Inspectoratul teritorial de Suceava, str. 1 Mai Botosani, Iaşi,    regim silvic şi cinegetic nr. 6 Suceava    Suceava15. Inspectoratul teritorial de Timişoara, Arad, Timiş    regim silvic şi cinegetic Timiş str. 16 Februarie                                      nr. 716. Inspectoratul teritorial de Ramnicu Valcea, Arges, Olt, Valcea    regim silvic şi cinegetic str. Carol I nr. 37    Valcea  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────