HOTĂRÂRE nr. 373 din 18 aprilie 2002privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 23 alin. (6) din Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumita în continuare A.N.R.S.C., este instituţie publică de interes naţional cu personalitate juridică, se organizează şi funcţionează în coordonarea Ministerului Administraţiei Publice şi are ca scop reglementarea, monitorizarea şi controlul la nivel central al activităţilor din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală care funcţionează în condiţii de monopol natural. (2) A.N.R.S.C. are sediul central în municipiul Bucureşti; structura organizatorică a A.N.R.S.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) A.N.R.S.C. îşi exercită competentele şi atribuţiile faţă de toţi operatorii furnizori şi/sau prestatorii de servicii publice de gospodărie comunală, astfel cum au fost definite de lege, indiferent de forma de proprietate, organizarea acestora şi de modul în care este organizată şi se desfăşoară gestiunea serviciilor publice de gospodărie comunală în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale A.N.R.S.C. se asigura integral din venituri extrabugetare obţinute, în condiţiile legii, din: a) tarife pentru atestarea/autorizarea operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală; b) tarife pentru servicii de consultanţa; c) tarife pentru activităţile de pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală; d) contribuţii ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală. (2) Pentru desfăşurarea activităţii A.N.R.S.C. poate folosi mijloace materiale şi băneşti primite de la persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii. (3) Contribuţiile operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală se fixează în cuantum de până la 0,1% din valoarea producţiei facturate, pe baza unei grile de calcul care va fi aprobată prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. (4) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte de A.N.R.S.C., se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice în fiecare an, în condiţiile legii, şi este dat publicităţii.  +  Articolul 3 (1) Numărul maxim de posturi în A.N.R.S.C. este de 70, exclusiv preşedintele. (2) În cadrul A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente. (3) În subordinea A.N.R.S.C. se organizează şi funcţionează 8 agenţii teritoriale, ca servicii publice descentralizate, fără personalitate juridică. (4) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri A.N.R.S.C. va elabora regulamentul de organizare şi funcţionare propriu ce va fi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei publice.  +  Articolul 4A.N.R.S.C. elaborează şi aplica sistemul de reglementări, obligatoriu la nivel naţional, privind organizarea, coordonarea şi funcţionarea sectorului serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi a pieţei acestor servicii, în condiţii de eficienta, libera concurenta şi transparenta pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor în conformitate cu standardele europene.  +  Articolul 5A.N.R.S.C. îşi desfăşoară activitatea în temeiul următoarelor principii: a) protejarea interesului utilizatorilor; b) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru toţi operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală; c) promovarea eficientei economice şi a mecanismelor economiei de piaţa, crearea şi asigurarea unui mediu concurential şi stimularea patrunderii capitalului privat în sfera serviciilor publice de gospodărie comunală; d) promovarea formelor de gestiune delegată; e) promovarea parteneriatului public privat şi a asocierii intercomunale; f) descentralizarea serviciilor publice de gospodărie comunală; g) promovarea şi întărirea autonomiei locale; h) corelarea cerinţelor cu resursele; i) protecţia şi conservarea mediului natural şi/sau construit.  +  Articolul 6 (1) A.N.R.S.C. este investită cu următoarele competente: a) elaborarea proiectelor de acte normative pentru domeniul sau de activitate; b) atestarea/autorizarea operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, indiferent de natura capitalului; c) elaborarea metodologiilor de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de gospodărie comunală; d) avizarea şi ajustarea nivelului preţurilor şi tarifelor serviciilor publice de gospodărie comunală, în funcţie de evoluţia inflaţiei, a cursului de schimb valutar, de modificarea structurii costurilor de producţie şi distribuţie, precum şi ca urmare a reorganizării operatorilor; e) supravegherea desfăşurării licitaţiilor pentru delegarea gestiunii serviciilor; f) avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, care au implicaţii şi consecinţe asupra activităţilor din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală; g) organizarea sistemului informaţional naţional de culegere, prelucrare şi sinteza a datelor cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală, la infrastructura tehnicoedilitara aferentă acestora, precum şi la activitatea operatorilor, în vederea desfăşurării activităţii proprii şi pentru furnizarea de informaţii altor autorităţi centrale şi/sau locale; datele se dau publicităţii cu avizul ministrului administraţiei publice, în condiţiile legii; h) organizarea sistemului de coordonare, îndrumare şi control în teritoriu cu privire la modul de aplicare a Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, a legislaţiei specifice fiecărui serviciu public, precum şi la respectarea indicatorilor de performanţă a acestora; i) organizarea revizuirii, elaborării, avizării şi aprobării standardelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice pentru domeniul gospodăriei comunale şi a controlului aplicării acestora; j) asigurarea corelării şi armonizării standardelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice pentru domeniul gospodăriei comunale cu reglementările existente în Uniunea Europeană; k) elaborarea, potrivit legii, a reglementărilor organizatorice, administrative, tehnice şi economice vizând perfecţionarea managementului şi a gestiunii serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi a reglementărilor-cadru privind raporturile dintre operatorii furnizori/prestatori şi utilizatorii serviciilor publice de gospodărie comunală; l) iniţierea acţiunilor vizând perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional necesar intaririi capacităţii decizionale şi manageriale a autorităţilor administraţiei publice locale în exercitarea atribuţiilor ce le revin, potrivit legii, cu privire la înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul furnizarii/prestării serviciilor publice de gospodărie comunală şi în ceea ce priveşte administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată din infrastructura tehnicoedilitara a unităţilor administrativ-teritoriale; m) promovarea adoptării şi impunerii unor criterii şi indicatori de performanţă minimi privind calitatea şi cantitatea serviciilor publice de gospodărie comunală şi alinierea acestora la nivelurile serviciilor acceptate în Uniunea Europeană; n) iniţierea unor programe de instruire şi pregătire profesională continua pentru personalul propriu şi pentru cel al operatorilor, precum şi pentru educarea şi informarea utilizatorilor, inclusiv cu asistenţa tehnica străină; o) anual prezintă Ministerului Administraţiei Publice un raport cu privire la starea serviciilor publice de gospodărie comunală şi la activitatea proprie; p) colaborarea cu organizaţii şi autorităţi similare din alte tari pe linie de gospodărie comunală; q) colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale care au atribuţii în domeniul gospodăriei comunale sau în legătură cu aceasta; atragerea organizaţiilor profesionale şi a societăţii civile la elaborarea şi implementarea deciziilor privind sfera serviciilor de gospodărie comunală. (2) Competentele prevăzute la alin. (1) lit. i) şi j) se realizează cu respectarea reglementărilor în vigoare privind protecţia mediului, specifice fiecărui serviciu public de gospodărie comunală.  +  Articolul 7 (1) A.N.R.S.C. are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi supune aprobării Ministerului Administraţiei Publice regulamentul de organizare şi funcţionare propriu şi stabileşte responsabilităţile personalului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; b) elaborează şi supune aprobării Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, precum şi Normele metodologice privind calculul tarifelor aplicabile produselor şi serviciilor publice de gospodărie comunală şi activităţilor cu caracter de monopol natural din domeniul sau de activitate; c) aproba contractele-cadru de achiziţie şi de vânzare a produselor şi serviciilor de gospodărie comunală; d) elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul sau de activitate şi îl supune aprobării Ministerului Administraţiei Publice; e) elaborează metodologia de soluţionare a neintelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală; f) solicita operatorilor de servicii programe pentru îmbunătăţirea activităţii, în cazul în care prestaţiile acestora nu corespund parametrilor stabiliţi în licenta de operare, respectiv în contractul de delegare a gestiunii; g) retrage licenta de operare în cazul în care operatorul de servicii publice de gospodărie comunală refuza sa ia măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii; h) monitorizează, în condiţiile legii, încheierea contractelor dintre operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală şi autorităţile administraţiei publice locale, în vederea protejării intereselor utilizatorilor; i) limitează efectele caracterului de monopol natural al unor servicii publice de gospodărie comunală şi restrânge domeniile în care se manifesta acestea, propunand măsuri de prevenire şi eliminare a abuzului de poziţie dominantă pe piaţa ori de câte ori constata nerespectarea reglementărilor cu privire la concurenta şi transparenta. (2) A.N.R.S.C. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin reglementări legale în domeniul sau de activitate. (3) În exercitarea prerogativelor şi competentelor sale A.N.R.S.C. emite avize, instrucţiuni, reglementări şi eliberează licenţe de atestare/autorizare cu privire la obiectul sau de activitate, precum şi pentru alte activităţi prevăzute de lege.  +  Articolul 8 (1) Atestarea/autorizarea operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală şi eliberarea licenţelor de operare în domeniul de activitate specific fiecărui serviciu se fac în conformitate cu Regulamentul privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, care va cuprinde: a) componenta comisiilor de atestare, corespunzătoare fiecărui serviciu public de gospodărie comunală, şi modul de organizare şi funcţionare a acestora; b) criteriile tehnice şi financiare pentru atestarea operatorilor şi emiterea licenţelor de operare. (2) Comisiile de atestare se organizează şi funcţionează pe lângă agenţiile teritoriale ale A.N.R.S.C., care asigura activitatea de secretariat. (3) Din comisiile de atestare fac parte şi specialişti desemnaţi de asociaţiile profesionale ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală.  +  Articolul 9 (1) Sediile, structura, atribuţiile, sarcinile şi răspunderile agentiilor teritoriale ale A.N.R.S.C. se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.N.R.S.C. (2) Înfiinţarea şi desfiinţarea agentiilor teritoriale se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea preşedintelui A.N.R.S.C., în condiţiile legii. (3) Prefectii împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor acorda sprijin A.N.R.S.C. pentru asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii agentiilor sale teritoriale.  +  Articolul 10 (1) A.N.R.S.C. este condusă de un preşedinte a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat, numit de primul-ministru la propunerea ministrului administraţiei publice, în condiţiile legii. Preşedintele este ajutat de un secretar general care este funcţionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, în condiţiile legii. (2) Preşedintele reprezintă A.N.R.S.C. în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate. (3) Calitatea de preşedinte al A.N.R.S.C. este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii sau demnitati publice, cu excepţia activităţii didactice din învăţământul superior; preşedintelui îi este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ, precum şi participarea la administrarea sau la conducerea unor societăţi comerciale, regii autonome sau a unor organizaţii cooperatiste. (4) Preşedintele este revocat de către autoritatea care l-a numit, pentru încălcarea prevederilor prezentei hotărâri sau pentru condamnare penală prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. (5) În exercitarea prerogativelor ce îi revin preşedintele A.N.R.S.C. emite ordine, decizii şi instrucţiuni; preşedintele A.N.R.S.C. este ordonator principal de credite. (6) Ordinele preşedintelui A.N.R.S.C. cu caracter normativ pentru domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) În cazul în care preşedintele A.N.R.S.C., din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă pe secretarul general sa exercite aceste atribuţii, instiintandu-l pe ministrul administraţiei publice despre aceasta.  +  Articolul 11 (1) Preşedintele A.N.R.S.C. emite ordine, potrivit competentelor şi atribuţiilor conferite de lege în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, cu privire la: a) atestarea/autorizarea tuturor operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală existenţi în sector, precum şi a celor care vor aparea ca urmare a deschiderii pieţei serviciilor; b) culegerea de informaţii privind activitatea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală; c) controlul documentelor şi evidentelor operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală; d) stabilirea criteriilor şi metodelor pentru calculul tarifelor şi preţurilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală şi a mecanismului de ajustare a acestora în condiţiile respectării contractelor de delegare a gestiunii; e) arbitrarea şi soluţionarea conflictelor dintre operatorii furnizori/prestatori şi utilizatorii serviciilor publice de gospodărie comunală; f) monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de părţile contractante prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea legii concurentei, exploatarea eficienta şi în condiţii de siguranţă a sistemelor publice de gospodărie comunală sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale afectate serviciilor, asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurarea protecţiei utilizatorilor; g) aprobarea strategiilor şi a programelor de restructurare şi imbunatatire a prestaţiilor operatorilor, având ca obiectiv atingerea şi respectarea parametrilor stabiliţi în licenta de operare, respectiv în contractul de delegare a gestiunii; h) retragerea licenţelor de operare, în cazul în care operatorul de servicii publice de gospodărie comunală refuza sa ia măsuri de imbunatatire a activităţii; i) elaborarea procedurilor de licitaţie şi stabilirea cerinţelor şi criteriilor de calificare, eligibilitate şi selecţie a operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală care participa cu oferte la licitaţiile publice pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; j) stabilirea normelor tehnice şi comerciale cu caracter obligatoriu la nivel naţional, pentru operatorii din sector, necesare funcţionarii eficiente şi transparente a serviciilor publice de gospodărie comunală; k) controlul îndeplinirii ordinelor A.N.R.S.C. de către agenţii economici din sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală şi aplicarea sancţiunilor în cazul nerespectării acestora; l) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin alte acte normative în vigoare pentru domeniul sau de activitate. (2) Ordinele emise de preşedintele A.N.R.S.C. în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data publicării lor.  +  Articolul 12 (1) Preşedintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ; numărul, componenta, sarcinile, atribuţiile şi remunerarea membrilor consiliului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.N.R.S.C. (2) Consiliul consultativ sprijină armonizarea intereselor operatorilor din domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală cu cele ale utilizatorilor serviciilor publice de gospodărie comunală şi cu cele ale autorităţilor administraţiei publice locale, evalueaza impactul reglementărilor A.N.R.S.C. şi face propuneri de imbunatatire a acestora. (3) Consiliul se întruneşte de regula trimestrial sau la cererea preşedintelui A.N.R.S.C. pentru dezbaterea problemelor privind activitatea instituţiei.  +  Articolul 13 (1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariaţi angajaţi pe bază de contract individual de muncă şi din funcţionari publici. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului A.N.R.S.C. se stabilesc, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, prin fişa postului semnată de şeful ierarhic şi de titular. (3) Angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al A.N.R.S.C. se aproba prin ordin al preşedintelui, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabileşte în conformitate cu reglementările în vigoare pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 15 (1) A.N.R.S.C. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, care este supus spre aprobare ministrului administraţiei publice. (2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al A.N.R.S.C. rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 16 (1) Operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală au obligaţia de a pune la dispoziţie A.N.R.S.C. informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia. (2) Furnizarea de informaţii incomplete sau eronate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. (3) Sancţiunea contravenţională prevăzută la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice. (4) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul A.N.R.S.C. (5) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 17Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale A.N.R.S.C. colaborează cu Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale interesate, cu asociaţiile profesionale din domeniul gospodăriei comunale, cu asociaţiile utilizatorilor, cu operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, cu agenţii economici specializaţi care furnizează/prestează servicii pentru sector şi cu asociaţiile patronale.  +  Articolul 18Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea, dotarea şi funcţionarea A.N.R.S.C. în primele 6 luni de activitate se asigura din bugetul aprobat pe anul 2002 Ministerului Administraţiei Publice.  +  Articolul 19Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1                                  ORGANIGRAMA            Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile                         Publice de Gospodărie Comunală    (Numărul maxim de posturi = 70, exclusiv preşedintele) ┌─────────────────────┐ ┌─────────┐ │CONSILIUL CONSULTATIV├─────────────┤RESEDINTE│ └─────────────────────┘ └────┬────┘                                          │                                          │                                          │                                 ┌────────┴───────┐                                 │SECRETAR GENERAL│                                 └────────┬───────┘                                          │                                          │                                          │      ┌─────┬──────┬──────┬──────┬────────┼───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐    │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ │ F ││ G ││ H ││ I ││ J ││ K ││ L │    └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ │ └───┘└───┘└───┘└───┘└───┘└───┘└───┘                                          │                                          │                                          │                              ┌───────────┴─────────┐                              │8 agenţii teritoriale│                              └─────────────────────┘A - Direcţia licenţe - autorizaţiiB - Direcţia pregătirea personalului operatorilor şi consultanţa în teritoriuC - Direcţia pentru tarife şi protecţia utilizatorilorD - Direcţia reglementări tehnice şi promovarea eficientei economiceE - Direcţia pentru monitorizare contracteF - Direcţia controlG - Serviciul audit internH - Serviciul juridicI - Direcţia financiar, contabilitate, administrativJ - Serviciul resurse umaneK - Birou comunicare - mass-media şi relaţii cu publiculL - Serviciul informatic-----------