LEGE Nr. 62 din 30 octombrie 1974privind inventiile şi inovatiile
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 137 din 2 noiembrie 1974     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În Republica Socialistă România statul asigura dezvoltarea continua a activităţii de creaţie ştiinţifică şi tehnica desfăşurată de oameni de ştiinţa, cercetători, specialişti, muncitori, tehnicieni şi alte cadre din unităţile de cercetare, proiectare, învăţămînt şi producţie, pentru realizarea de invenţii şi inovaţii valoroase, care contribuie la dezvoltarea economiei, ştiinţei şi culturii, la progresul multilateral al societăţii socialiste.  +  Articolul 2Oamenii de ştiinţa, cercetatorii, proiectantii, specialiştii şi ceilalţi oameni ai muncii din producţie, din învăţămînt şi din unităţile economice au îndatorirea de a desfăşura o activitate permanenta pentru realizarea de invenţii şi inovaţii de înaltă eficienta economică şi socială, care să fructifice la nivel superior potenţialul de gindire ştiinţifică şi tehnica al poporului român.  +  Articolul 3Institutele centrale de cercetare, academiile de ştiinţe, unităţile de cercetare, proiectare şi de învăţămînt, precum şi celelalte organizaţii socialiste, au obligaţia de a stimula şi îndrumă activitatea cadrelor ştiinţifice şi tehnice pentru realizarea de invenţii care să asigure promovarea larga a progresului tehnic şi a conceptiei proprii în economie şi de a lua toate măsurile pentru valorificarea eficienta a lor în producţie, în activitatea social-culturală.  +  Articolul 4Inventiile, ca forma superioară de materializare a gîndirii ştiinţifice şi tehnice creatoare, trebuie să contribuie la: a) introducerea în economia naţionala şi în activitatea social-culturală a noilor descoperiri ale ştiinţei şi tehnologiei; b) realizarea de noi tehnologii şi modernizarea celor existente, de produse cu caracteristici superioare, introducerea noului în dezvoltarea industriei, agriculturii, construcţiilor, a celorlalte ramuri ale economiei naţionale, cît şi în domeniul protecţiei mediului înconjurător; c) lărgirea bazei de materii prime, reducerea cheltuielilor materiale de producţie, a consumului de materii prime, materiale şi energie; d) ridicarea nivelului de mecanizare şi de automatizare a proceselor de producţie în economie, creşterea productivitatii muncii sociale, sporirea eficientei economice, a rentabilitatii şi uşurarea eforturilor fizice ale muncitorilor; e) perfecţionarea continua a mijloacelor tehnice destinate satisfacerii nevoilor populaţiei şi imbogatirea vieţii materiale şi spirituale a poporului; f) îmbunătăţirea ocrotirii sănătăţii, a activităţii de deservire şi a muncii social-culturale de masa; g) creşterea capacităţii de apărare a tarii; h) creşterea gradului de competitivitate a produselor româneşti pe piaţa internationala, intensificarea participării creatiei ştiinţifice şi tehnice proprii la schimbul de valori materiale şi spirituale pe plan mondial.  +  Articolul 5Ministerele, celelalte organe centrale şi unităţile socialiste de stat, cooperatiste şi obşteşti au obligaţia sa identifice creatiile şi ideile tehnice originale, să asigure protecţia lor prin brevete şi sa ia măsurile necesare pentru cercetarea, proiectarea, experimentarea, aplicarea şi generalizarea inventiilor în toate sectoarele de activitate, potrivit prevederilor din prezenta lege. De asemenea, organizaţiile socialiste au datoria sa acorde sprijin tehnic şi juridic autorilor de invenţii pentru întocmirea formelor de brevetare a inventiilor.  +  Articolul 6Institutele centrale de cercetări, academiile de ştiinţe, unităţile de cercetare, proiectare şi învăţămînt, compartimentele de conceptie din centrale şi întreprinderi, precum şi titularii de brevete, au obligaţia de a urmări felul în care se aplică în producţie inventiile realizate, eficienta obţinută şi să asigure perfecţionarea continua a soluţiilor tehnice adoptate.  +  Articolul 7În Republica Socialistă România creatiile ştiinţifice şi tehnice, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în lege pentru a constitui invenţii, sînt protejate prin brevete de invenţii, acordate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  +  Articolul 8Drepturile cu privire la invenţii ale persoanelor fizice şi juridice române, precum şi ale străinilor cu domiciliul în Republica Socialistă România, sînt recunoscute şi protejate în condiţiile prezentei legi.Străinii cu domiciliul în străinătate, precum şi persoanele juridice străine, beneficiază de prevederile prezentei legi, în condiţiile prevăzute de convenţiile internaţionale la care Republica Socialistă România este parte, iar în lipsa acestora, pe bază de reciprocitate.  +  Articolul 9Dreptul de a valorifica inventiile aparţine statului care asigura condiţii pentru experimentarea, valorificarea, dezvoltarea şi generalizarea lor.  +  Capitolul 2 Inventia şi protecţia ei  +  Articolul 10Constituie invenţie, în înţelesul prezentei legi, creaţia ştiinţifică sau tehnica, care prezintă noutate şi progres faţă de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale, care nu a mai fost brevetata sau facuta public în ţara sau străinătate, reprezintă o soluţie tehnica şi poate fi aplicată pentru rezolvarea unor probleme din economie, ştiinţa, ocrotirea sănătăţii, apărarea naţionala sau în orice alt domeniu al vieţii economice şi sociale.  +  Articolul 11Inventia care perfectioneaza ori completează o invenţie, pentru care exista un brevet în vigoare şi nu poate fi aplicată fără cea brevetata anterior, constituie invenţie complementara.  +  Articolul 12Inventiile care contravin legilor, regulilor de convieţuire socialistă sau care prin aplicarea lor ar afecta negativ dezvoltarea societăţii, nu sînt invenţii brevetabile.  +  Articolul 13Este autor al unei invenţii persoana care a creat inventia.Dacă inventia este rezultatul unei activităţi comune, toate persoanele care au avut o contribuţie creatoare sînt considerate coautori. Persoanele care au dat ajutor tehnic la realizarea inventiei, dar care nu au avut o contribuţie creatoare, nu pot fi coautori.  +  Articolul 14Brevetul de invenţie se acordă după cum urmează: a) organizaţiilor socialiste din Republica Socialistă România pentru:- inventiile realizate de persoane încadrate într-o organizaţie socialistă în timpul contractului de muncă şi în legătură cu munca lor;- inventiile rezultate din lucrări efectuate la cererea sau cu ajutorul material al unor organizaţii socialiste; b) organizaţiilor socialiste de stat pentru inventiile care au ca obiect substanţe obţinute prin metode nucleare, chimice, produse medicamentoase, metode de diagnosticare şi tratament medical, dezinfectante, produse alimentare şi condimente, precum şi soiuri noi de plante, tulpini de bacterii şi ciuperci, noi rase de animale şi viermi de mătase, indiferent de condiţiile în care au fost realizate; c) autorilor individuali sau în colectiv în cazul altor invenţii decît cele prevăzute la lit. a) şi b).  +  Articolul 15Pentru inventiile al căror titular de brevet este organizaţia socialistă se acordă autorului un certificat de inventator.Pentru inventiile prevăzute la art. 14 lit. c), autorul sau colectivul de autori poate ceda drepturile cu privire la invenţie unei organizaţii socialiste sau cere brevet de invenţie.  +  Articolul 16Pentru inventiile complementare se acordă brevete de invenţii în aceleaşi condiţii ca şi pentru inventiile pe care le completează.  +  Capitolul 3 Procedura de brevetare a inventiilor  +  Articolul 17Cererea de brevet de invenţie, însoţită de documentaţia necesară brevetarii, se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, constituind depozitul reglementar, şi asigura solicitantului dreptul de prioritate, cu începere de la data constituirii depozitului, faţă de orice alt depozit ulterior privind aceeaşi invenţie.  +  Articolul 18Cererea de brevet de invenţie se depune la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci de către organizaţia socialistă, la solicitarea scrisă a autorului sau din oficiu.În cazul cînd organizaţia socialistă nu da curs solicitării scrise a autorului în termen de 30 de zile, acesta poate să se adreseze cu cerere direct la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.Cererea de brevet se transmite spre aviz, de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, institutelor centrale de cercetare, academiilor de ştiinţe sau institutelor de cercetare şi proiectare de profil în termen de 15 zile de la înregistrare.  +  Articolul 19Persoanele fizice şi juridice române şi cele ale statelor părţi la convenţiile cu privire la invenţii la care Republica Socialistă România este parte, precum şi asimilaţii acestora, beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de un drept de prioritate de 12 luni, cu începere de la data primului depozit, dacă solicita în acest termen, pentru aceeaşi invenţie, acordarea unui brevet de invenţie.  +  Articolul 20Se recunoaşte o prioritate de expoziţie de 6 luni de la data introducerii în expoziţie, pentru inventiile brevetabile expuse într-o expoziţie naţionala sau internationala, oficială sau oficial recunoscută, organizată pe teritoriul Republicii Socialiste România sau în statele cu care ea a încheiat convenţii în acest sens ori în statele care asigura un asemenea drept, sub condiţia reciprocităţii. Aceasta prioritate nu va prelungi termenul de prioritate prevăzut la art. 19.  +  Articolul 21Priorităţile prevăzute la art. 19 şi 20 sînt recunoscute dacă sînt invocate odată cu depunerea cererii de brevet de invenţie şi dacă, în termen de 3 luni de la data depunerii cererii, se confirma prin acte de prioritate.  +  Articolul 22Brevetul de invenţie se acordă de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în urma examinării cererii din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor pentru existenta unei invenţii brevetabile, pe baza avizului institutelor centrale de cercetare, al academiilor de ştiinţe sau al institutelor de cercetare şi proiectare de profil. Avizul se comunică Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci în termen de 30 de zile de la primirea documentaţiei necesare pentru brevetare.În cursul examinării cererii de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, acesta are dreptul sa ceara solicitantului lămuriri prin care să se demonstreze ca obiectul inventiei îndeplineşte condiţiile pentru brevetare. Organizaţiile socialiste sînt obligate ca, la cererea şi la termenele stabilite de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, să efectueze lucrările şi să prezinte informaţiile necesare examinării cererii de brevet de invenţie.  +  Articolul 23Hotărîrea de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere motivată a cererii de brevet se ia în termen de cel mult 2 ani de la înregistrarea cererii.Brevetele se înscriu în registrul brevetelor de invenţii acordate.  +  Articolul 24Perioada de valabilitate a unui brevet de invenţie este de 15 ani, cu începere de la data constituirii depozitului reglementar. Pentru brevetul de invenţie complementar, durata de valabilitate este limitată la aceea a brevetului acordat pentru inventia pe care o completează, fără a fi mai scurta de 10 ani.  +  Capitolul 4 Aplicarea şi generalizarea inventiilor  +  Articolul 25Institutele centrale de cercetare, academiile de ştiinţe sau institutele de cercetare şi proiectare de profil au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii pentru acordarea brevetului de invenţie la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, sa analizeze şi să se pronunţe asupra posibilităţilor de proiectare, realizare, experimentare, valorificare în ţara şi străinătate a inventiei respective şi sa înainteze documentaţia necesară ministerului sau organului central în a cărui ramura de activitate poate fi aplicată.Ministerele şi celelalte organe centrale au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la primirea documentaţiei, potrivit alineatului precedent, sa stabilească organizaţia socialistă titulara de brevet şi sa comunice aceasta Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi sa ia măsuri de introducere a inventiei în plan.  +  Articolul 26Organizaţia socialistă titulara de brevet are obligaţia sa experimenteze, sa întocmească proiectele de execuţie şi să aplice inventia în cel mult un an de la desemnarea sa ca titular. În cazuri temeinic justificate, acest termen poate fi prelungit de institutele centrale de cercetare, academiile de ştiinţe sau organele centrale tutelare.  +  Articolul 27Cercetarea, experimentarea şi aplicarea inventiilor se fac de către organizaţiile socialiste prin includerea în planurile proprii sau în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, pe baza unui studiu de fundamentare tehnico-economică avizat de institutele centrale de cercetare, academiile de ştiinţe sau institutele de cercetare şi proiectare de profil.Aplicarea şi generalizarea unei invenţii experimentate şi verificate în industrie sau în alte sectoare ale economiei naţionale, cu scopul de a înlocui sau perfectiona linii şi procedee tehnologice, instalaţii, aparate sau alte produse, se vor face numai pe baza unui studiu tehnico-economic, cu avizul institutului central de cercetare, academiei de ştiinţe sau organului central, cu acordul Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie.  +  Articolul 28Cercetarea, experimentarea, încercarea şi valorificarea noilor soiuri de plante, tulpini de bacterii şi ciuperci, a noilor rase de animale şi viermi de mătase se fac în termenele şi condiţiile prevăzute în legea specială.  +  Articolul 29Inventiile brevetate pentru care sînt titulare organizaţiile socialiste din Republica Socialistă România pot fi folosite gratuit şi fără îndeplinirea vreunei formalităţi de oricare organizaţie socialistă română, cu obligaţia pentru aceasta din urma de a anunta Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.Întreprinderile şi societăţile mixte cu participare română pot utiliza inventiile prevăzute la alineatul precedent pe baza unor contracte de licenţă încheiate cu titularii de brevete.  +  Capitolul 5 Brevetarea şi valorificarea inventiilor româneşti în alte state şi a inventiilor străine în Republica Socialistă România  +  Articolul 30Brevetarea inventiilor româneşti în alte state se face de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România, la propunerea titularilor de brevete, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de ştiinţe sau institutelor de cercetare şi proiectare de profil, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta lege.Cheltuielile pentru brevetarea inventiilor româneşti în alte state şi pentru menţinerea în vigoare a acestor brevete se suporta din fondul valutar centralizat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi se efectuează prin Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România.  +  Articolul 31Brevetarea inventiilor străine în Republica Socialistă România se face de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, la cererea titularilor de brevete, transmisă prin Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România.  +  Articolul 32Valorificarea inventiilor româneşti în alte state se face prin întreprinderile de comerţ exterior, la propunerea titularilor de brevete, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de ştiinţe sau institutelor de cercetare şi proiectare de profil, prin export de produse, instalaţii şi tehnologii, schimb reciproc de licenţe şi prin cooperare, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 33Valorificarea inventiilor străine în Republica Socialistă România se face prin întreprinderile de comerţ exterior, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de ştiinţe sau institutelor de cercetare şi proiectare de profil şi cu acordul organului central beneficiar.  +  Articolul 34Brevetarea şi valorificarea inventiilor realizate pe baza convenţiilor de colaborare sau de cooperare ori în cadrul întreprinderilor şi societăţilor mixte la care este parte statul român sau o organizaţie socialistă română se asigura potrivit dispoziţiilor din aceste convenţii.  +  Capitolul 6 Drepturi şi obligaţii  +  Articolul 35Prin acordarea brevetelor de invenţie se asigura titularului de brevet dreptul de folosire exclusiva a inventiei pe teritoriul Republicii Socialiste România.  +  Articolul 36Prin acordarea certificatului de inventator se recunoaşte inventatorului calitatea de autor al inventiei.  +  Articolul 37Autorii inventiilor aplicate în economia naţionala sînt recompensati moral şi material prin: acordarea de titluri ştiinţifice, ordine şi medalii, grade profesionale, promovarea în mod excepţional în funcţie, acordarea de premii şi alte recompense băneşti - stabilite în funcţie de avantajele economice şi sociale post-calculate.Recompensele băneşti se calculează pentru fiecare invenţie în parte, pe bază de norme aprobate de Consiliul de Miniştri, la propunerea Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, a Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii.Mărimea recompensei ce urmează să fie plătită pentru fiecare invenţie se aproba de Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie şi Ministerul Finanţelor, la propunerea organizaţiei socialiste titulare de brevet, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de ştiinţe sau organului central tutelar.Plata se face de organizaţia socialistă la care s-a aplicat inventia, din economiile efectiv obţinute în urma aplicării inventiei, calculate anual pe baza normelor prevăzute la alin. 2.  +  Articolul 38Recompensa bănească anuală pentru o invenţie aplicată în economie se stabileşte pînă la nivelul de trei ori retributia tarifara lunară a funcţiei de cercetator ştiinţific principal din ramura respectiva. Perioada de recompensare poate fi de cel mult 5 ani.Mărimea recompensei este aceeaşi, indiferent de numărul autorilor, iar plata ei se face numai pe perioada în care inventia se aplică efectiv.În cazul în care un autor are mai multe invenţii aplicate, cuantumul recompensei anuale ce i se acordă nu poate depăşi nivelul prevăzut la alin. 1.Autorii de invenţii aplicate au dreptul la recompensele prevăzute la primul alineat, independent de premiile de care pot beneficia, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 39Evidenta nominală a recompenselor acordate potrivit art. 38 se organizează la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, pe baza datelor comunicate de organizaţiile socialiste plătitoare.  +  Articolul 40Realizarea de invenţii în activitatea de cercetare ştiinţifică şi de proiectare, desfăşurată pe bază de contract, de către unităţile de cercetare şi proiectare constituie una dintre principalele sarcini ale cadrelor ştiinţifice şi tehnice din aceste unităţi.Pentru inventiile aplicate în economie, realizate în condiţiile alineatului precedent, autorul poate primi, în raport cu eficienta economică obţinută, premii echivalente cu cel mult de trei ori retributia sa tarifara lunară, care exprima şi recompensa pentru invenţie.Mărimea acestor premii se calculează pe baza normelor prevăzute la art. 37 şi se acordă pentru un singur an de aplicare.Prevederile acestui articol se aplică şi cadrelor care îndeplinesc funcţii de conducere în unităţi de cercetare, proiectare, de învăţămînt şi în celelalte unităţi socialiste.  +  Articolul 41Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, cu avizul ministerelor sau altor organe centrale interesate, poate supune spre aprobare Consiliului de Miniştri propuneri de acordare de recompense speciale pentru inventiile de importanţa deosebită tehnico-ştiinţifică, tehnologică, economică sau socială.  +  Articolul 42Inventatorul are obligaţia sa acorde asistenţa tehnica necesară, sa participe, la cererea organizaţiilor socialiste titulare de brevete, la proiectarea, experimentarea, aplicarea şi generalizarea inventiilor, sa dea lămuriri asupra acestora şi sa îndeplinească orice alte cerinţe prevăzute de lege în vederea brevetarii inventiilor.Organizaţia socialistă care solicită asistenţa tehnica a inventatorului suporta cheltuielile de deplasare, cazare, diurna şi retributia, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 43Inventatorul are dreptul de a i se menţiona calitatea de inventator, numele şi prenumele în brevetul de invenţie acordat, în descrierea inventiei şi în orice publicaţii sau documente care privesc inventia sa, precum şi dreptul de a i se trece calitatea de inventator în cartea de muncă.  +  Articolul 44Dreptul la acordarea brevetului de invenţie, dreptul asupra brevetului, precum şi drepturile patrimoniale ce decurg din brevetul de invenţie, pot fi transmise.De asemenea, pot fi transmise drepturile patrimoniale care decurg din certificatul de inventator.  +  Articolul 45Transmiterea drepturilor cu privire la folosirea inventiei se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci de către titularul brevetului şi produce efecte faţă de terţi numai de la data înregistrării ei.  +  Articolul 46Inventiile care nu aparţin organizaţiilor socialiste pot fi folosite de organizaţiile socialiste interesate, fără consimţămîntul titularilor de brevete, ţinînd seama de acordurile şi convenţiile la care statul român este parte, pe baza unor licenţe obligatorii acordate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în următoarele cazuri: a) inventiile sînt de interes obştesc sau în legătură cu apărarea statului şi nu s-a ajuns la o înţelegere cu titularii brevetelor; b) inventiile nu au fost aplicate sau au fost insuficient aplicate pe teritoriul Republicii Socialiste România, fără ca titularul brevetului să poată justifica inactiunea sa timp de 3 ani de la data eliberării brevetului de invenţie.Licentele obligatorii acordate nu dau dreptul de folosire exclusiva a inventiilor la care se referă şi nu pot fi transmise sub forma de sublicente decît împreună cu patrimoniul ori cu o fracţiune a acestui patrimoniu sau în cazul reorganizării organizaţiei socialiste beneficiare.Hotărîrea cu privire la acordarea sau refuzul acordării licenţei se comunică în scris celor interesaţi, cu arătarea motivelor, în termen de 5 zile de la luarea ei.  +  Articolul 47Nu constituie o încălcare a drepturilor exclusive conferite organizaţiilor socialiste şi altor titulari de brevete de invenţii: a) folosirea inventiilor brevetate în construcţia şi funcţionarea vehiculelor terestre, navale şi aeriene sau la dispozitivele pentru funcţionarea acestor vehicule, aparţinînd statelor membre la convenţiile privind inventiile, la care Republica Socialistă România este parte, cînd aceste vehicule patrund în mod temporar sau accidental pe teritoriul Republicii Socialiste România, cu condiţia de a se face exclusiv pentru nevoile vehiculelor; b) folosirea inventiei de către acela care a obţinut o licenta obligatorie; c) folosirea inventiei de către acela care a aplicat inventia sau a luat toate măsurile în vederea aplicării ei cu buna-credinţa, independent de titularul brevetului de invenţie şi înainte de constituirea depozitului reglementar al cererii de brevet de invenţie sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscut. În acest caz, inventia poate fi utilizata în continuare de cel interesat şi nu poate fi transmisă decît cu patrimoniul ori cu o fracţiune a acestui patrimoniu sau în cazul reorganizării organizaţiei socialiste.  +  Articolul 48Drepturile care decurg din brevetul de invenţie încetează la expirarea duratei de protecţie a inventiei sau prin renunţarea titularului de brevet.Organizaţiile socialiste din Republica Socialistă România pot renunţa la drepturile decurgind din calitatea de titular al brevetului de invenţie numai cu avizul institutului central de cercetare, academiei de ştiinţe sau organului central.Renunţarea produce efecte de la data înregistrării cererii de renunţare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  +  Articolul 49Înregistrarea şi examinarea cererilor de brevete de invenţii, menţinerea în vigoare a brevetelor de invenţii, precum şi orice alte acte sau servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în legătură cu brevetele de invenţii, sînt supuse taxelor stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Taxa de menţinere în vigoare a brevetelor de invenţii se plăteşte anual, pe perioada de valabilitate.Sînt scutite de taxe: a) înregistrarea cererilor de brevete de invenţii cînd odată cu acestea este depusa şi o declaraţie de cedare către o organizaţie socialistă; b) acţiunile şi cererile inventatorilor, inclusiv cele pentru care se exercită cai de atac, în legătură cu inventiile pentru care se acordă, potrivit legii, certificate de inventator.Ministerul Finanţelor, la propunerea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, poate acorda scutiri sau reduceri de taxe şi în alte cazuri decît cele prevăzute la alin. 3, persoanelor fizice sau juridice române ori străine.Titularii brevetelor de invenţii decad, prin efectul legii, din drepturile conferite de brevete, dacă nu plătesc taxele anuale şi majorările de taxe în termenele legale.  +  Articolul 50Brevetul de invenţie se anulează, parţial sau total, de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci prin Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile, în cazul în care se constată că inventia nu era brevetabila potrivit dispoziţiilor art. 12 sau nu erau îndeplinite condiţiile legale pentru existenta inventiei brevetabile.Cererea de anulare a brevetului de invenţie se poate face în tot cursul duratei de protecţie a inventiei.Anularea brevetului de invenţie are ca efect anularea certificatului de inventator eliberat pentru acea invenţie de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  +  Articolul 51În cazul cînd printr-o hotărîre judecătorească se constată că o altă persoană decît aceea care figurează în brevetul de invenţie ca inventator este indreptatita la eliberarea brevetului, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci eliberează brevetul persoanei îndreptăţite.  +  Capitolul 7 Soluţionarea litigiilor privind inventiile  +  Articolul 52Hotărîrile cu privire la invenţii pot fi contestate la Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, de către organizaţiile socialiste sau de către persoanele interesate.Contestaţiile se introduc în termen de 3 luni de la comunicarea hotărîrilor şi se rezolva în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestaţiilor.  +  Articolul 53Hotărîrile pronunţate de către Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci sînt definitive, cu excepţia hotărîrilor referitoare la acordarea brevetului de invenţie sau la respingerea cererii de brevet, care pot fi atacate cu recurs la Tribunalul municipiului Bucureşti, în termen de 3 luni de la comunicare.  +  Articolul 54Introducerea contestaţiei suspenda, pînă la soluţionare, executarea hotărîrii privind plata recompenselor şi a celorlalte sume de bani. Aceste sume se consemnează la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, pînă la soluţionarea contestaţiei.  +  Articolul 55Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau instanţele judecătoreşti pot dispune repunerea în termen a părţii interesate, dacă se constată că termenele au fost depăşite din motive temeinic justificate. În cazul termenului prevăzut la art. 19, repunerea în termen se dispune numai pentru motive de forta majoră.Cererea de repunere în termen se face în decurs de 2 luni de la încetarea cauzei care justifica depăşirea termenului, dar nu mai tirziu de un an de la împlinirea termenului nerespectat.  +  Articolul 56Aplicarea inventiei sau luarea măsurilor în vederea aplicării ei, efectuată cu buna-credinţa, înainte de repunerea în termen a titularului brevetului, da dreptul la aplicarea în continuare a inventiei şi nu poate fi transmisă decît împreună cu patrimoniul ori cu o fracţiune a acestui patrimoniu sau în cazul reorganizării persoanei juridice.  +  Articolul 57Hotărîrea definitivă privind plata unor sume de bani, în cazul inventiei pentru care s-a acordat certificat de inventator, constituie titlu executor.  +  Articolul 58Recompensele obţinute de autori fără drept se restituie în condiţiile legii de cei care le-au încasat.  +  Articolul 59Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se compune din 5 specialişti, inclusiv directorul general al oficiului, ca preşedinte.Organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se stabilesc prin regulament aprobat de Biroul executiv al Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, care aproba şi componenta nominală a comisiei, la propunerea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  +  Articolul 60Litigiile în legătură cu calitatea de autor sau coautor al unei invenţii, împărţirea cotelor de recompensa sau a celorlalte drepturi patrimoniale între coautori, precum şi orice alte litigii cu privire la drepturile care decurg din brevetele de invenţii, cedari, licenţe şi licenţe obligatorii, se soluţionează de instanţele judecătoreşti, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă.  +  Capitolul 8 Apărarea secretului de stat privind inventiile  +  Articolul 61Toate inventiile pentru care se solicita brevetarea, create de cetăţeni români sau de persoanele străine cu domiciliul pe teritoriul Republicii Socialiste România, constituie secrete de stat pînă la brevetarea şi publicarea lor în Buletinul pentru invenţii şi mărci sau pînă la expedierea lor în străinătate de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în vederea brevetarii în alte state.Documentaţiile elaborate în cadrul organizaţiilor socialiste, lucrările sau tezele de doctorat care redau rezultatele unor cercetări ştiinţifice şi care cuprind invenţii brevetabile, precum şi datele tehnice de aplicare şi experimentare şi orice alte cunoştinţe tehnologice, informaţii sau experienţe tehnice în legătură cu inventiile constituie, de asemenea, secrete de stat, potrivit prevederilor alineatului precedent, din momentul trecerii la elaborarea lor.  +  Articolul 62După brevetare îşi păstrează în continuare caracterul de secret de stat: a) inventiile referitoare la apărarea tarii; b) inventiile cărora, din interese superioare de stat sau ale economiei naţionale, li se atribuie acest caracter.Încadrarea inventiei în categoria celor prevăzute la lit. a) se face de Ministerul Apărării Naţionale sau de Ministerul de Interne, iar încadrarea inventiei în categoria celor prevăzute la lit. b) se face de către ministerul în a cărui ramura de activitate poate fi aplicată.În cazul cînd, din interese superioare de stat sau ale economiei naţionale, Ministerul Apărării Naţionale ori Ministerul de Interne considera ca inventia nu trebuie să fie supusă în continuare regimului prevăzut la lit. a), iar ministerul în a cărui ramura de activitate poate fi aplicată inventia considera ca inventia nu trebuie să fie supusă în continuare regimului prevăzut la lit. b), acestor invenţii li se aplică regimul prevăzut la art. 61.  +  Articolul 63Cererile de brevete privind inventiile prevăzute la art. 61 se înscriu în registrul cererilor de brevete depuse, iar titlul acestora se va publică în Buletinul pentru invenţii şi mărci, cu excepţia cererilor pentru inventiile prevăzute la art. 62 lit. a).Cererile de brevete privind inventiile prevăzute la art. 62 se înscriu într-un registru separat.Întocmirea, multiplicarea, manipularea, depunerea cererilor de brevete la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, păstrarea, transportul şi accesul la lucrările privitoare la inventiile prevăzute la art. 61 şi 62 se fac cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind apărarea secretului de stat.Cererile de brevete şi documentaţii necesare brevetarii făcute de persoanele care nu sînt încadrate în organizaţiile socialiste se depun la comitetele executive ale consiliilor populare şi se transmit de îndată de către acestea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.Traducerea documentelor referitoare la inventiile care urmează să fie brevetate în străinătate se face prin grija titularilor lor, în condiţiile prevăzute la alin. 3.  +  Articolul 64Persoanele încadrate în munca la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, persoanele care colaborează cu oficiul, precum şi orice persoane care efectuează lucrări în legătură cu inventiile, au obligaţia sa păstreze secretul de stat al datelor cuprinse în cererile de brevete şi în celelalte documente referitoare la invenţii, în conformitate cu prevederile legale privind apărarea secretului de stat.  +  Capitolul 9 Inovaţii  +  Articolul 65Constituie inovaţie realizarea tehnica care prezintă noutate pe plan naţional, progres şi avantaje economice ori sociale, rezolva o problemă în industrie sau în orice domeniu al economiei, ştiinţei, culturii, ocrotirii sănătăţii şi apărării tarii sau în orice alt domeniu al vieţii economico-sociale şi nu a mai fost aplicată pe teritoriul Republicii Socialiste România.  +  Articolul 66Cererea de inovaţie se înregistrează la organizaţia socialistă la care este încadrat autorul sau la organizaţia socialistă la care se poate aplica.Propunerea de inovaţie care se referă la apărarea tarii se înregistrează la Ministerul Apărării Naţionale sau la Ministerul de Interne.  +  Articolul 67Este autor al unei inovaţii persoana care a realizat-o şi înregistrat-o cea dintii.Dacă inovatia este rezultatul unei activităţi comune, toate persoanele care au avut o contribuţie la aceasta sînt considerate coautori.  +  Articolul 68Autorul unei inovaţii are dreptul sa primească un certificat de inovator. Prin acordarea certificatului de inovator se recunoaşte acestuia calitatea de autor al inovatiei care poate da dreptul la evidenţiere şi promovare în munca, la acordarea de ordine şi medalii şi alte distincţii.  +  Articolul 69Organizaţia socialistă la care s-a făcut înregistrarea propunerii de inovaţie este obligată ca, în termen de 15 zile de la data înregistrării, sa transmită propunerea însoţită de documentaţia necesară ministerului sau altui organ central căruia îi este subordonata.  +  Articolul 70Ministerul sau alt organ central care a primit propunerea de inovaţie are obligaţia ca, în termen de cel mult 2 luni de la primirea propunerii, sa o examineze din punct de vedere tehnic şi economic şi sa ceara confirmarea noutatii pe plan naţional şi a oportunităţii aplicării institutului central de cercetare, academiilor de ştiinţe sau institutelor de cercetare şi proiectare de profil.  +  Articolul 71Ministerul sau alt organ central care a primit propunerea de inovaţie în termen de 15 zile de la primirea confirmării asupra noutatii eliberează certificatul de inovator.  +  Articolul 72Hotărîrea privind proiectarea, experimentarea şi aplicarea unei inovaţii se adoptă de organul de conducere colectivă al unităţii care o aplica, cu acordul institutelor centrale de cercetare, academiilor de ştiinţe sau institutelor de cercetare şi proiectare de profil, pe baza fundamentarii eficientei tehnico-economice, în termen de cel mult 6 luni de la înregistrarea propunerii.  +  Articolul 73Pentru inovatiile care prezintă o importanţa economică sau socială cu totul deosebită, la propunerea organizaţiilor socialiste unde s-au aplicat, ministerele tutelare pot sa aprobe, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de ştiinţe sau institutelor de cercetare şi proiectare de profil, o premiere echivalenta cu cuantumul a cel mult de trei ori retributia tarifara lunară a inovatorului, conform prevederilor legale, pentru primul an de aplicare, indiferent de numărul inovatiilor aplicate în acel an.În cazul inovatiei realizate în comun de mai multe persoane, premierea este echivalenta cu cel mult de trei ori retributia tarifara lunară a coautorului cu retributia cea mai mare.Hotărîrile cu privire la inovaţii pot fi contestate la Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.Contestaţiile se introduc în termen de 3 luni de la comunicarea hotărîrilor şi se rezolva prin hotărîri definitive, în termen de 2 luni de la înregistrarea contestaţiilor.  +  Capitolul 10 Atribuţii, raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 74Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie răspunde de aplicarea politicii partidului şi statului în domeniul inventiilor şi celorlalte forme de proprietate industriala, în care scop îndrumă şi coordonează Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, organ de stat de specialitate, de interes republican, cu activitate autonomă.Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci examinează noutatea şi progresul tehnic al inventiilor şi acorda brevete de invenţii, îndrumă, urmăreşte şi controlează activitatea privind experimentarea, aplicarea şi valorificarea inventiilor şi răspunde de activitatea privind asigurarea protecţiei inventiilor în Republica Socialistă România.  +  Articolul 75Uniunea Generală a Sindicatelor din România conduce miscarea de masa a inventatorilor şi inovatorilor şi organizează, potrivit atribuţiilor sale, controlul obştesc cu privire la activitatea de invenţii şi inovaţii.  +  Articolul 76Ministerele şi celelalte organe centrale, centralele industriale şi organizaţiile titulare de brevete răspund pentru înscrierea în plan a sarcinilor de cercetare, proiectare, experimentare, aplicare, valorificare şi generalizare a inventiilor.  +  Articolul 77Persoanele cu funcţii de conducere din organizaţiile socialiste sînt obligate sa ia măsuri pentru identificarea şi protejarea inventiilor prin brevete, pentru proiectarea, experimentarea, aplicarea şi valorificarea inventiilor şi inovatiilor.Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alineatul precedent atrage răspunderea administrativă, disciplinară, materială, civilă ori penală, după caz.Organizaţiile socialiste vor recupera daunele de la persoanele vinovate, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 78Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de autor al unei invenţii sau inovaţii constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.  +  Articolul 79Depunerea unei cereri de brevet în străinătate, în scopul obţinerii brevetului de invenţie, înainte de a fi înregistrată în ţara, precum şi valorificarea inventiei în străinătate de persoane neimputernicite în acest scop, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, în afară de cazurile în care constituie o infracţiune mai grava.  +  Capitolul 11 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 80Recompensele pentru inventiile şi inovatiile cu eficienta economică se vor plati din economiile efectiv realizate în urma aplicării lor, calculate potrivit prevederilor art. 37 şi 38.  +  Articolul 81Cererile de brevet de invenţii înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, aflate în curs de examinare, precum şi cele care se găsesc la organizaţiile socialiste şi în legătură cu care nu s-a luat o hotărîre de acceptare sau de respingere, se soluţionează în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.Propunerile de inovaţii nesolutionate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.Recompensele neplătite pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor stabili şi plati în conformitate cu prevederile acestei legi, indiferent de titlul şi data la care a luat naştere dreptul la recompensa.  +  Articolul 82Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.  +  Articolul 83Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 884/1967 privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile, precum şi orice alte dispoziţii contrare.--------------