LEGE nr. 191 din 16 aprilie 2002gradinilor zoologice şi acvariilor publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 23 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie protejarea faunei sălbatice şi conservarea biodiversitatii prin prevederea de măsuri pentru organizarea autorizării şi inspectarii gradinilor zoologice, sporind astfel rolul acestora în conservarea biodiversitatii.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, grădinile zoologice reprezintă acele unităţi permanente care deţin animale din speciile sălbatice, în scopul prezentării lor publicului o perioadă de minimum 7 zile pe an. (2) Sunt incluse: grădini zoologice propriu-zise, grădini cu păsări, voliere, delfinarii, terarii, acvarii. (3) Fac excepţie: circurile, magazinele de animale de companie şi unităţile care nu expun publicului un număr semnificativ de animale şi specii.  +  Articolul 3Grădinile zoologice se pot înfiinţa de către persoane fizice sau juridice, în baza acordului şi a autorizaţiei de mediu, precum şi a autorizaţiei sanitare veterinare, eliberate de autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi de autorităţile teritoriale sanitare veterinare, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 4La nivelul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului se va deschide Registrul naţional al gradinilor zoologice şi acvariilor publice, care se va completa prin grija structurii care coordonează conservarea biodiversitatii, pe baza evidentelor existente la instituţiile de mediu din teritoriu.  +  Capitolul 2 Regimul gradinilor zoologice, autorizarea şi controlul  +  Articolul 5 (1) Grădinile zoologice şi acvariile se pot afla: a) în proprietatea publică sau privată a statului; b) în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale; c) în proprietatea privată a persoanelor fizice sau a unor societăţi comerciale. (2) Finanţarea gradinilor zoologice şi a acvariilor se face de proprietari din surse proprii şi din alte surse, în condiţiile legii.  +  Articolul 6Fiecare gradina zoologica trebuie să aibă autorizaţie de funcţionare, în termen de maximum 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar în cazul gradinilor zoologice noi, înainte de a fi deschise pentru public.  +  Articolul 7 (1) Fiecare autorizaţie de funcţionare trebuie să conţină condiţii specifice privind normele aplicabile gradinilor zoologice, conform art. 10 şi 11. (2) Respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) va fi monitorizata prin inspecţii regulate şi se vor lua măsurile necesare pentru respectarea acestor condiţii.  +  Articolul 8Înaintea acordării, refuzării, prelungirii perioadei de valabilitate sau modificării semnificative a unei autorizaţii de funcţionare se efectuează o inspecţie pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei.  +  Articolul 9 (1) Dacă gradinii zoologice nu i se eliberează autorizaţie de funcţionare sau dacă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea unei autorizaţii, gradina zoologica respectiva sau o parte a acesteia este închisă pentru public de către autorităţile competente până la îndeplinirea condiţiilor de autorizare. (2) În cazul în care aceste cerinţe nu sunt îndeplinite în termen de cel mult 2 ani, autorităţile competente retrag sau modifica autorizaţia de funcţionare şi inchid gradina zoologica sau o parte a acesteia. (3) În cazul în care o gradina zoologica sau o parte a acesteia este închisă, autorităţile competente se asigura ca animalele în cauza sunt tratate sau înstrăinate conform condiţiilor legale în vigoare.  +  Capitolul 3 Obligaţii şi raspunderi privind conservarea vieţii sălbatice  +  Articolul 10Administratorii sunt obligaţi sa pună în aplicare următoarele dispoziţii de conservare: a) participarea la activităţi de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor şi/sau de formare a cunoştinţelor de conservare relevante, precum şi/sau la schimburi de informaţii referitoare la conservarea speciilor şi/sau, acolo unde este cazul, la înmulţirea în captivitate, repopularea ori reintroducerea speciilor în mediul salbatic natural; b) promovarea educării şi a sensibilizarii publicului cu privire la conservarea biodiversitatii, în special prin oferirea de informaţii referitoare la speciile expuse şi la habitatele lor naturale; c) adăpostirea animalelor în condiţii care să răspundă cerinţelor biologice şi de conservare pentru speciile individuale, între altele, prin îmbunătăţiri specifice speciilor, aduse tarcurilor; d) menţinerea unui standard ridicat de creştere a animalelor, cu un program preventiv şi curativ dezvoltat pentru îngrijire veterinara şi alimentara; e) prevenirea evadării animalelor, pentru a se evita posibilele pericole ecologice pentru speciile indigene, şi prevenirea patrunderii din exterior a dăunătorilor şi epidemiilor; f) păstrarea unor informaţii actualizate cu privire la colecţia gradinii zoologice respective, adecvate speciilor înregistrate.  +  Articolul 11În vederea asigurării criteriilor de conduita internaţionale acceptate pentru obţinerea, transportul şi manipularea colectiilor de animale vii, astfel cum sunt ele stipulate şi în autorizaţia de funcţionare, administratorii gradinilor zoologice şi ai acvariilor au următoarele obligaţii: a) sa îngrijească corespunzător animalele din proprietate în interesul existenţei şi reproducerii acestora; b) să respecte şi sa afiseze la loc vizibil pentru angajaţi şi vizitatori regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al instituţiei; c) sa marcheze clar custile sau orice mijloace de limitare a libertăţii animalelor din colecţii cu următoarele date: numele animalului expus (ştiinţific şi autohton, dacă exista), locul de provenienţă, arealul speciei, temperatura la care este obişnuit sa traiasca, cerinţele alimentare; d) sa marcheze clar, la loc vizibil din orice punct de vizitare sau de acces, amplasamentele de expunere a animalelor considerate periculoase, incluzând şi explicatia asupra naturii pericolului pe care acestea îl prezintă.  +  Articolul 12 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei următoarele fapte: a) deţinerea sau înfiinţarea de grădini zoologice ori de acvarii publice, fără autorizaţie; b) distrugerea sau deteriorarea obiectelor gradinii zoologice ori ale acvariilor, de natura sa afecteze în sens negativ viaţa animalelor din colecţii; c) sustragerea de animale vii, pui, embrioni, oua, icre sau de alte produse biologice destinate reproducerii animalelor în captivitate ori cu rol în comportamentul reproductiv al acestora; d) punerea în libertate neautorizata a animalelor, dacă fapta nu este de natura sa provoace un atentat la siguranţa socială sau la integritatea fizica a persoanelor; e) desfăşurarea de activităţi economice sau recreative, de orice natura, al căror rezultat poate afecta ori afectează viaţa normală a animalelor din colecţii; f) exercitarea de acte de cruzime asupra animalelor, vivisectii, sacrificii, sacrificari neautorizate sau maltratarea animalelor din colecţii, inclusiv privarea de apa, hrana potrivita, repaus. (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 100 milioane lei la 200 milioane lei următoarele fapte: a) sustragerea, în scopul vânzării în străinătate sau al trecerii frontierei de stat, de animale vii sau de material reproductiv din grădinile zoologice ori din acvarii; b) vânzarea de animale vii sau de material reproductiv către instituţii ori persoane neautorizate să deţină o gradina zoologica şi care intenţionează sa folosească aceste animale pentru activităţi cu caracter economic. Fac excepţie animalele considerate domestice în România (caini, pisici, capre, oi, vaci, porci, cai şi altele); c) organizarea de activităţi competitive, de tipul luptelor de animale, atât în incinta, cat şi în afară gradinilor zoologice sau a acvariilor. Dacă fapta s-a petrecut în public sau dacă a presupus şi intenţia sau chiar efectuarea de pariuri, amenda se majorează cu 50%.  +  Articolul 13Refuzul de a instraina animalele, eliberarea sau uciderea animalelor aflate în grija, de către grădinile zoologice sau de acvariile neautorizate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei.  +  Articolul 14Constatarea contravenţiilor se face de către autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului, autorităţile teritoriale pentru agricultura şi silvicultura şi inspecţiile de stat ale acestor autorităţi, precum şi de reprezentanţii administraţiei publice locale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 15Autorităţile competente, în sensul prezentei legi, sunt autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi autoritatea publică centrala pentru agricultura, alimentaţie şi păduri.  +  Articolul 16Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, împreună cu Academia Română, va emite, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un ordin care va reglementa modelul fisei de evidenta a fiecărei grădini zoologice sau acvariu, precum şi al Registrului naţional al gradinilor zoologice şi acvariilor publice.  +  Articolul 17În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului va lua măsuri pentru inventarierea şi înregistrarea tuturor gradinilor zoologice şi a acvariilor deschise publicului, pe care le va supune procedurii de autorizare, la cererea administraţiilor acestora. În lipsa cererii se considera că nu se mai doreşte continuarea acestei activităţi, iar actuala administraţie este obligată ca în termen de 90 de zile sa înstrăineze animalele vii deţinute către grădinile zoologice sau acvariile autorizate.  +  Articolul 18Acolo unde nu este posibila determinarea exactă a administraţiei gradinilor zoologice şi a acvariilor, răspunderea pentru desfăşurarea procedurii menţionate la art. 17 revine proprietarului terenului respectiv sau al amenajărilor pentru adăpostirea animalelor, în aceasta ordine.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATU-------------