LEGE nr. 181 din 12 aprilie 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 20 martie 1997, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independenta faţă de orice alta autoritate publică, în condiţiile legii."2. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Nu pot fi luate în considerare plângerile anonime, iar plângerile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adresează Avocatului Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauza a luat cunoştinţa de ele."3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În cazul în care avocatul poporului constata ca soluţionarea cererii cu care a fost sesizat este de competenţa autorităţii judecătoreşti, el se poate adresa, după caz, ministrului justiţiei, Ministerului Public sau preşedintelui instanţei de judecată, care sunt obligaţi sa comunice măsurile luate."4. După articolul 18 se introduce articolul 18^1 cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - În cazul sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor care se referă la drepturile şi libertăţile cetăţenilor, Curtea Constituţională va solicita şi punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului."5. După articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - Avocatul poporului poate fi consultat de iniţiatorii proiectelor de legi şi ordonanţe, care, prin conţinutul reglementărilor, privesc drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, de pactele şi celelalte tratate internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte."6. După articolul 26 se introduce articolul 26^1 cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - Avocatul poporului, cu aprobarea Biroului permanent al Senatului, poate organiza birouri teritoriale în funcţie de necesităţile realizării atribuţiilor ce revin potrivit prezentei legi instituţiei Avocatul Poporului. Prefecturile vor asigura spaţiile necesare pentru funcţionarea birourilor teritoriale."7. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Instituţia Avocatul Poporului are buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat."8. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Proiectul de buget se aproba, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice, de avocatul poporului şi se înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferarii. Obiecţiile Avocatului Poporului la proiectul de buget al Guvernului se prezintă Parlamentului pentru soluţionare."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIU-----------