LEGE nr. 180 din 11 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Legea contravenţională apara valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţa, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti."2. La articolul 2, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili şi sanctiona contravenţii în toate domeniile de activitate. (2) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului. (3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sanctiona contravenţii în următoarele domenii: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joaca pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi a terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreţinerea strazilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de educaţie şi cultura, întreţinerea clădirilor, imprejmuirilor şi a altor construcţii; depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere."3. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene ori, după caz, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin care s-au stabilit contravenţii cu nesocotirea principiilor prevăzute la alin. (2)-(4), sunt nule de drept. Nulitatea se constata de instanţa de contencios administrativ competenţa, la cererea oricărei persoane interesate."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4 - (1) Actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării, iar în cazul hotărârilor consiliilor locale sau judeţene punerea în aplicare se face şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. (2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai puţin de 10 zile. (3) Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene prevăzute la art. 1, prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii, pot fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare sau prin orice alta forma de publicitate în condiţiile Legii nr. 215/2001."5. La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite."6. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc alineatele (6) şi (7) care vor avea următorul cuprins:"(6) Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei. (7) Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională principala şi una sau mai multe sancţiuni complementare."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Amenda contravenţională are caracter administrativ. (2) Limita minima a amenzii contravenţionale este de 250.000 lei, iar limita maxima nu poate depăşi: a) 1 miliard lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţa; b) 500 milioane lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului; c) 50 milioane lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti; d) 25 milioane lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, cu excepţia celor provenite din amenzile aplicate în temeiul hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d), care se fac venit la bugetul local respectiv, precum şi a celor pentru care legea prevede altfel. Amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonanţe sau hotărâri a Guvernului se fac venit la bugetul de stat în cota de 75%, diferenţa revenind autorităţii din care face parte agentul constatator. Aceasta suma se retine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi va fi repartizata pentru dotarea cu mijloace specifice activităţilor din domeniu."8. La articolul 20, alineatul (2) se abroga.9. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea închisorii contravenţionale alternativ cu amendă, dacă agentul constatator apreciază ca sancţiunea amenzii nu este îndestulătoare, încheie procesul-verbal de constatare şi îl înaintează în cel mult 48 de ore judecătoriei în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia, pentru aplicarea sancţiunii corespunzătoare. Judecata se face cu participarea procurorului."10. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor aceasta posibilitate trebuie menţionată în mod expres."11. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Recursul suspenda executarea hotărârii."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------