ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 aprilie 2002de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 22 aprilie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea minelor nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 16 martie 1998, se modifica după cum urmează:1. Punctul 25 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"25. producţia miniera - cantitatea de produse miniere extrasa în vederea prelucrării şi/sau comercializării de către titular;"2. Punctul 28 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"28. redeventa miniera - suma datorată de concesionar bugetului de stat pentru resursele minerale extrase în vederea prelucrării şi/sau comercializării de către titular;"3. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Redeventa miniera cuvenită bugetului de stat se stabileşte la o cota procentuală din valoarea producţiei miniere, după cum urmează: a) o cota de 2% pentru cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu, auro-argintifere, de metale nobile, radioactive, minereuri de metale rare şi disperse, roci aluminifere şi produse reziduale miniere; b) o cota de 6% pentru substanţe utile, nemetalifere; c) o cota de 8% pentru saruri haloide; d) o cota de 6% pentru roci utile, cu excepţia rocilor ornamentale la care cota este de 10%. (2) Redeventa miniera cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale la sursa se stabileşte în echivalentul a 2 euro/1.000 litri la cursul Băncii Naţionale a României de la data plăţii. (3) Redeventa miniera este datorată din ziua începerii realizării producţiei şi se plăteşte trimestrial, cu scadenţa la data de 25 a primei luni din trimestrul următor."  +  Articolul 2Legea petrolului nr. 134/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Literele f) şi m) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"f) operaţiuni petroliere semnifica ansamblul de activităţi privind explorarea, dezvoltarea şi exploatarea unui zacamant petrolier, inmagazinarea subterana, transportul şi tranzitul petrolului pe conducte magistrale, precum şi operarea terminalelor petroliere aflate în domeniul public al statului;.............................................................. m) redeventa petroliera reprezintă suma datorată de către titularii acordurilor petroliere bugetului de stat, în condiţiile legii, pentru efectuarea activităţii de exploatare a unui zacamant petrolier şi pentru utilizarea bunurilor aflate în domeniul public al statului, necesare transportului şi tranzitului petrolului pe conducte magistrale, precum şi operarii terminalelor petroliere;"2. Articolul 29 se abroga.3. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Titularii acordurilor petroliere sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a unei redevenţe petroliere.Redeventa petroliera se stabileşte după cum urmează: a) o cota procentuală din valoarea producţiei brute extrase pentru operaţiunile petroliere de exploatare a zăcămintelor petroliere, după cum urmează:
       
    REDEVENŢAPRODUCŢIA BRUTĂ
    %gaze naturale
      106 m3/trimestru
    3,5% pentru zăcăminte care producsub 10
    7,5% pentru zăcăminte care producîntre 10 şi 50
    9% pentru zăcăminte care producîntre 50 şi 200
    13% pentru zăcăminte care producpeste 200
    %ţiţei/condensat
      103 tone/trimestru
    3,5% pentru zăcăminte care producsub 10
    5% pentru zăcăminte care producîntre 10 şi 20
    7% pentru zăcăminte care producîntre 20 şi 100
    13,5% pentru zăcăminte care producpeste 100
  b) o cota de 5% din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiunea petroliera de transport şi tranzit al petrolului prin sistemele naţionale de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, aflate în domeniul public al statului.Redeventa petroliera este datorată din ziua începerii operaţiunilor petroliere şi este platibila trimestrial, cu scadenţa la data de 25 a primei luni a trimestrului următor."4. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Verificarea exactitatii datelor pe baza cărora se calculează redeventa petroliera se face de autoritatea competentă, precum şi de organele de stat cu atribuţii în domeniul controlului financiar.Pentru neplata în termen a redeventei petroliere se datorează majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare."5. După alineatul 2 al articolului 43 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Activităţile de operare a conductelor magistrale aparţinând sistemelor naţionale de transport al petrolului, precum şi a terminalelor petroliere se atribuie direct, printr-un acord petrolier, persoanelor juridice care desfăşoară aceste activităţi la data intrării în vigoare a prezentului alineat."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de stat────────────────