HOTĂRÎREA nr. 473 din 17 septembrie 1993privind declararea averilor de către funcţionarii publici din cadrul autorităţilor puterii executive
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 22 septembrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Persoanele care exercită funcţii de conducere în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să îşi declare averea, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Funcţiile publice a căror exercitare determina îndeplinirea obligaţiei la art. 1 sunt următoarele: (1) primul-ministru; (2) miniştrii de stat, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului; (3) secretarul general al Guvernului; (4) secretarii şi subsecretarii de stat din aparatul Guvernului şi din ministere; (5) conducătorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor; (6) directorii generali, directorii şi şefii de compartimente din ministere şi din celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; (7) prefectii, subprefectii şi directorii generali din cadrul aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor; (8) secretarii consiliilor judeţene şi ai Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, precum şi secretarii consiliilor locale; (9) conducătorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi adjunctii acestora.Obligaţia prevăzută la art. 1 revine şi directorilor generali şi directorilor regiilor autonome şi ai societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.  +  Articolul 3 (1) Persoanele care îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 2 vor completa declaraţia de avere, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Persoanele obligate să facă declaraţia de avere pot apela la serviciile unor experţi autorizaţi, în vederea evaluării corecte a bunurilor. În acest caz, raportul de expertiza se anexează la declaraţia de avere.  +  Articolul 4 (1) Declaraţiile de avere, făcute potrivit anexei, se depun la autoritatea publică sau, după caz, la persoana care, potrivit Constituţiei ori legii, a emis actul numirii în funcţie. (2) Persoanele prevăzute la art. 2 pct. (9) vor depune declaraţiile de avere la prefect.  +  Articolul 5 (1) Declaraţia de avere reprezintă un act personal şi irevocabil. Declaraţia se depune în termen de 10 zile de la data numirii în funcţie. (2) Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, exercita funcţiile pentru care se prevede obligaţia declarării averii vor depune declaraţia în termen de 20 de zile de la această dată. (3) Declaraţia de avere nu este destinată publicităţii; declaraţia poate fi folosită numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Secretarul general al Guvernului,Viorel HrebenciucSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistrul justiţiei,Petre Ninosu  +  AnexăDECLARAŢIESubsemnatul ....................., având funcţia de .............., la ....................,declar, pe proprie răspundere, că împreună cu familia*) am următoarea avere: I. Imobile:**) 1. Terenuri agricole - total ......................................... ha ................................................................................................................................................................................................................ din care: - arabil ............................................................. ha .................. - vii ................................................................ ha .................. - livezi ............................................................. ha .................. - păşuni şi fâneţe ................................................... ha .................. 2. Terenuri forestiere - total ....................................... ha ................................................................................................................................................................................................................ 3. Alte terenuri - total ............................................. ha ................................................................................................................................................................................................................ 4. Clădiri:.............................................................................................................................................................................................. 4.1. Locuinţe: Nr. Suprafaţa Valoarea construită de asigurare ----------------- ---------------------- ---------------- - apartamente - tip bloc ................. ................. ................. - vile ................. ................. ................. - case familiale ................. ................. ................. 4.2. Spaţii comerciale X ................. ................. Spaţii de producţie X ................. ................. II. Efective de animale Capete -------- - bovine ......................................... peste 3 - ovine .......................................... peste 20 - porcine ........................................ peste 5 - cabaline ....................................... peste 2 - alte animale (nutrii, nurci) ................... peste 10 III. Activităţi comerciale şi alte activităţi cu scop lucrativ 1. Societăţi comerciale unde este asociat unic:***) - denumirea şi capitalul social (pentru fiecare)............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2. Participări (acţiuni, părţi sociale) în societăţi comerciale: - denumirea societăţii şi valoarea acţiunilor sau părţilor sociale***)............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3. Alte activităţi cu scop lucrativ: - denumirea şi profitul net anual............................................................................................................................................................................................................................................................................................. IV. Bunuri mobile a căror valoare depăşeşte 500 mii lei 1. Colecţii sau obiecte de artă de patrimoniu cultural naţional (opere de artă plastică,mobilier de artă etc.):............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2. Colecţii numismatice, filatelice, de artă populară etc.:............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3. Depozite în valută în străinătate:............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4. Depuneri la C.E.C. sau la bănci comerciale: - în lei ................................................................................... - în valută ................................................................................ 5. Autovehicule, autoturisme, tractoare, maşini agricole etc. (marca, anul de fabricaţie),buc.:............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6. Obiecte şi bijuterii din aur, argint, platină şi pietre preţioase (valoarea):............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7. Alte bunuri (stupi de albine, iazuri, aparatură electronică etc.):............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, conform legii penale, pentruinexactitatea sau caracterul incomplet al datelor. Semnătura, ......................Data ...................*) Prin familie, în sensul prezentei declaraţii, se înţelege soţul, soţia şi copiii în întreţinere.**) Dacă se află în indiviziune, se va arăta cota-parte.***) Inclusiv la firme din alte ţări.--------------