LEGE Nr. 61 din 30 octombrie 1974cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din Republica Socialistă România
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 136 din 2 noiembrie 1974     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În Republica Socialistă România întreaga activitate din domeniul nuclear se desfăşoară în concordanta cu cerinţele construcţiei societăţii socialiste multilateral dezvoltate, în scopul ridicării permanente a nivelului de trai material şi spiritual al poporului, al progresului economic şi social-cultural al tarii.  +  Articolul 2Statul promovează folosirea energiei nucleare în scopuri paşnice, introducerea şi dezvoltarea tehnicilor nucleare în economie şi în viaţa socială, dezvoltarea cercetării ştiinţifice, industrializarea rezultatelor acesteia, precum şi colaborarea internationala în acest domeniu, asigurind, în acest scop, mijloacele materiale şi umane necesare.  +  Articolul 3Statul român, avînd în permanenta grija faţă de om şi de bunurile materiale, acorda o atenţie deosebită aplicării şi perfecţionării ansamblului de măsuri destinat să asigure desfăşurarea activităţilor din domeniul nuclear, în condiţiile de securitate nucleara.  +  Articolul 4În Republica Socialistă România, activităţile din domeniul nuclear se desfăşoară pe baza programului nuclear naţional şi a planului naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 5În Republica Socialistă România desfăşurarea activităţilor din domeniul nuclear se realizează sub îndrumarea şi controlul statului şi este supusă regimului de autorizare în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 6Sînt supuse prevederilor prezentei legi activităţile din domeniul nuclear care cuprind: a) cercetarea ştiinţifică, elaborarea şi aplicarea tehnicilor nucleare în economie şi în viaţa socială; b) prospectarea, explorarea, exploatarea, producerea, utilizarea, transportul şi depozitarea de materiale radioactive şi de materiale de interes nuclear; c) proiectarea de instalaţii nucleare; d) construirea, experimentarea şi exploatarea de instalaţii nucleare, precum şi modificări sau reparaţii capitale ale acestora; e) aprovizionarea, desfacerea, deţinerea, transferul, tranzitul, importul şi exportul de materiale radioactive şi de instalaţii nucleare, precum şi de materiale de interes nuclear; f) evidenta şi controlul materialelor radioactive şi instalaţiilor nucleare, precum şi ale materialelor de interes nuclear, aflate pe teritoriul Republicii Socialiste România; g) pregătirea şi specializarea cadrelor; h) relaţiile şi cooperarile internaţionale.  +  Articolul 7Organul central al administraţiei de stat care asigura înfăptuirea politicii partidului şi statului în domeniul nuclear este Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara.În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara colaborează cu ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat.  +  Articolul 8Ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, ţinînd seama de progresul ştiinţei şi de nevoile economiei naţionale, sînt obligate sa ia, fiecare în ramura sau domeniul sau de activitate, măsuri pentru folosirea energiei nucleare, introducerea şi dezvoltarea tehnicilor nucleare, precum şi măsuri pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi.  +  Articolul 9În sensul prezentei legi se înţeleg prin: a) materie prima nucleara - uraniu ori toriu sau orice combinaţie a acestora, în orice formă fizica sau chimica; zacamintele care conţin cel puţin 0,03% în greutate uraniu, toriu sau orice combinaţie, a acestora; nu se includ materialele fisionabile speciale; b) material fisionabil special - plutoniu, uraniu-233, uraniu îmbogăţit în izotopul 233 sau în izotopul 235; orice material îmbogăţit artificial cu oricare dintre izotopii menţionaţi anterior; nu se include materia prima nucleara; c) material radioactiv - orice material, în orice stare de agregare, care prezintă fenomenul de radioactivitate, inclusiv deşeurile radioactive; d) materiale de interes nuclear - alte materiale care, datorită unor proprietăţi nucleare specifice, sînt de interes deosebit pentru domeniul nuclear, stabilite prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri; e) radiaţie nucleara - oricare dintre următoarele radiatii: alfa, beta, gama, x, laser, neutroni, electroni şi protoni de mare energie sau alte particule atomice; nu se includ undele radio, radiatiile vizibile, infrarosii şi ultraviolete; f) instalatie nucleara - generatorii de radiatii nucleare; instalatia, aparatul sau dispozitivul care extrage, produce, prelucreaza sau, în general, conţine materiale radioactive; g) accident nuclear - eveniment nuclear care afectează instalatia şi provoacă iradierea sau contaminarea populaţiei sau mediului înconjurător, peste limitele permise de normele în vigoare; h) securitate nucleara - ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice destinate să asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în condiţii de siguranţă, sa prevină şi sa limiteze deteriorarea acestora şi să asigure protecţia personalului ocupat profesional, a populaţiei, mediului înconjurător şi bunurilor materiale împotriva iradierii sau contaminarii radioactive; i) evidenta materialelor radioactive şi a celor de interes nuclear - ansamblul de măsuri care se iau în cadrul sistemului naţional de evidenta şi control al materialelor radioactive, al celor de interes nuclear, precum şi al instalaţiilor nucleare pe care le conţin, în scopul obţinerii informaţiilor privind calitatea, cantitatea şi miscarea acestora.  +  Capitolul 2 Autorizarea în domeniul nuclear  +  Articolul 10Activităţile prevăzute la art. 6 lit. a), b), d) şi e) pot fi desfăşurate numai în baza unei autorizaţii eliberate de Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara în acest scop.Autorizaţia se eliberează la cererea unităţilor care desfăşoară activităţi nucleare din cele prevăzute la alineatul precedent, dacă sînt respectate de către solicitant prevederile normelor ce au în vedere asigurarea securităţii instalaţiilor şi protecţia personalului ocupat profesional, a populaţiei, mediului înconjurător şi a bunurilor materiale împotriva radiatiilor nucleare.Autorizaţia se eliberează numai pentru persoane juridice.  +  Articolul 11Activităţile care implica folosirea de materiale radioactive şi instalaţii nucleare pot fi exercitate, pe bază de permis, de către personalul care îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi de stare a sănătăţii corespunzătoare desfăşurării acestor activităţi.Permisul de exercitare a acestor activităţi se acordă de către Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara, la cererea titularilor de autorizaţie, dacă activităţile nucleare pot afecta securitatea instalaţiilor, protecţia personalului care desfăşoară aceste activităţi, a populaţiei, mediului înconjurător şi bunurilor materiale şi de către titularii de autorizaţie, în celelalte cazuri, în conformitate cu normele elaborate de Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara în acest scop.  +  Articolul 12Autorizaţiile prevăzute la art. 10 şi permisele prevăzute la art. 11 se eliberează pe o perioadă determinata. Dreptul dobîndit pe baza acestora nu poate fi transmis fără acordul organului emitent.  +  Articolul 13Autorizaţiile prevăzute la art. 10 şi permisele prevăzute la art. 11 pot fi suspendate sau retrase de către organul emitent, din proprie iniţiativă sau la sesizarea organelor de control, în cazul în care: a) nu sînt respectate întocmai prevederile conţinute în acestea; b) nu sînt îndeplinite măsurile dispuse de organele de control de specialitate, conform normelor în vigoare; c) apar situaţii noi din punct de vedere tehnic sau de alta natura, necunoscute la eliberarea autorizaţiei sau permisului, ori neprevăzute în norme, care pot afecta securitatea nucleara.  +  Articolul 14Introducerea în circuitul economic şi social, în vederea utilizării sau consumului de către populaţie, a produselor care au fost supuse iradierii sau în care au fost introduse materiale radioactive, precum şi utilizarea pentru diagnostic şi tratament medical a radionuclizilor, a surselor de radiatii şi a produselor farmaceutice care conţin materiale radioactive, se autoriza de către Ministerul Sănătăţii, care elaborează norme în acest scop.Cererea de autorizare se face de către unitatea socialistă de stat în cadrul căreia se desfăşoară activităţile prevăzute la acest articol.  +  Articolul 15Autorizarea în domeniul nuclear prevăzută la art. 10 nu exclude celelalte autorizari prevăzute de lege.  +  Capitolul 3 Obligaţiile titularilor de autorizaţie şi ale persoanelor fizice care desfăşoară activităţi din domeniul nuclear  +  Articolul 16Titularii de autorizaţii sînt obligaţi: a) să asigure ca activităţile nucleare pe care le desfăşoară să se realizeze cu respectarea normelor legale şi a standardelor în vigoare; b) sa urmărească ca la toate fazele de conceptie şi realizare a instalaţiilor nucleare să fie prevăzute şi aplicate măsurile privind securitatea nucleara, protecţia personalului, a populaţiei, a mediului înconjurător şi a bunurilor materiale, precum şi ţinerea evidentei materialelor radioactive şi a celor de interes nuclear, pentru instalaţiile pe care urmează să le exploateze; c) sa ţină, pe întreaga durata de valabilitate a autorizaţiei, o evidenta stricta a materialelor radioactive şi a materialelor de interes nuclear pe care le deţin, să le asigure împotriva degradării, răspîndirii accidentale, pierderii sau sustragerii şi sa comunice periodic Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara situaţia acestora în condiţiile fixate de acesta; în caz de pierdere sau sustragere, titularul de autorizaţie va anunta de îndată Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara şi organul de militie pe a cărui raza teritorială a avut loc pierderea sau sustragerea materialelor radioactive sau materialelor de interes nuclear; d) sa anunţe de îndată organul ierarhic superior şi comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, pe a cărui raza teritorială îşi desfăşoară activitatea, asupra accidentului nuclear ce a avut loc la instalatia proprie şi sa participe la localizarea şi înlăturarea urmărilor provocate de accident, în conformitate cu planul de intervenţie elaborat potrivit legii.  +  Articolul 17Expeditorul de materiale radioactive este obligat să asigure conservarea şi ambalajul corespunzător în conformitate cu prevederile normelor de transport şi sa încunoştiinţeze, în prealabil, transportatorul şi destinatarul asupra proprietăţilor specifice ale materialelor radioactive expediate, asupra pericolelor pe care le prezintă acestea pentru mediu şi populaţie, precum şi a condiţiilor de transport, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 18Conducerile statiilor din reţeaua de supraveghere a radioactivitatii mediului înconjurător sînt obligate, ori de cîte ori constata depăşirea nivelului de radioactivitate stabilit prin norme, sa anunţe organul ierarhic superior şi comitetul executiv al consiliului popular al judeţului sau al municipiului Bucureşti, pe a cărui raza teritorială funcţionează, care vor lua, de îndată, măsurile ce se impun.  +  Articolul 19În vederea păstrării calităţii mediului înconjurător, titularii de autorizaţii sînt obligaţi sa ia măsuri ca radioactivitatea efluentilor de orice fel, rezultaţi din activităţile nucleare pe care le desfăşoară, să fie cît mai redusă şi să asigure respectarea normelor elaborate în acest scop.  +  Articolul 20Unităţile care în activitatea lor extrag sau prelucreaza substanţe minerale utile, care în zacamint sînt asociate cu materii prime nucleare sau în fluxul tehnologic de prelucrare sînt susceptibile de a deveni radioactive, vor lua măsuri de verificare a produselor pe care le obţin pentru a constata dacă acestea prezintă o concentraţie de substanţe radioactive sau o radioactivitate care să depăşească, la un moment dat, limitele permise de norme. În cazul în care aceste produse prezintă concentratii de substanţe radioactive sau radioactivitate peste limitele prevăzute de norme, activităţile din care rezultă aceste produse sînt supuse regimului de autorizare în domeniul nuclear.  +  Articolul 21Titularii de autorizaţii, precum şi persoanele fizice cărora li s-au încredinţat materiale radioactive şi instalaţii nucleare, nu au dreptul să le folosească în alte scopuri ori să efectueze cu ele alte operaţii decît cele stabilite pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu legate de activităţile autorizate.  +  Capitolul 4 Controlul activităţilor din domeniul nuclear  +  Articolul 22Controlul activităţilor din domeniul nuclear, care se desfăşoară pe teritoriul Republicii Socialiste România, se efectuează de Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara, de ministere şi de celelalte organe de stat care, potrivit prezentei legi, au atribuţii în acest scop.  +  Articolul 23Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara controlează în principal: a) îndeplinirea prevederilor programului nuclear naţional şi a unor prevederi din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială privind activităţile din domeniul nuclear, al fizicii în general şi din domeniile conexe energiei nucleare; b) folosirea eficienta a potenţialului de cercetare ştiinţifică aferentă domeniului nuclear, al fizicii în general şi din domeniile conexe energiei nucleare şi aplicarea în producţie a rezultatelor cercetării ştiinţifice; c) elaborarea şi aplicarea tehnicilor nucleare în industrie, agricultura, biologie, medicina şi în alte sectoare de activitate; d) asigurarea bazei de materii prime nucleare necesare realizării programului naţional şi utilizarea raţională a materialelor radioactive şi a celor de interes nuclear; e) experimentarea şi exploatarea de instalaţii nucleare, precum şi modificări ale acestora; f) asigurarea şi aplicarea măsurilor tehnice de securitate a materialelor radioactive şi a instalaţiilor nucleare; g) modul de fundamentare tehnica şi economică a investiţiilor din domeniul nuclear; h) evidenta materialelor radioactive şi a instalaţiilor nucleare, precum şi a materialelor de interes nuclear, aflate pe teritoriul Republicii Socialiste România; i) importul, exportul şi tranzitul materialelor radioactive şi al instalaţiilor nucleare, precum şi al materialelor de interes nuclear; j) pregătirea, specializarea şi perfecţionarea cadrelor necesare domeniului nuclear.În efectuarea controlului, Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara colaborează cu ministerele şi celelalte organe centrale. Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara informează Consiliul de Miniştri asupra principalelor aspecte rezultate în urma acestui control.  +  Articolul 24Ministerul Sănătăţii, prin organele sale de specialitate, controlează în principal: a) modul în care se asigura măsurile pentru determinarea radioactivitatii bunurilor destinate utilizării sau consumului public, care în procesul tehnologic au fost supuse iradierii sau conţin substanţe radioactive, precum şi a bunurilor destinate populaţiei, care în timpul funcţionarii sau utilizării generează radiatii ionizante; b) gradul de contaminare a efluentilor radioactivi deversati în emisar sau în atmosfera; c) gradul de contaminare radioactiva a produselor alimentare pe întregul circuit alimentar şi a surselor de apa potabilă; d) starea de sănătate a personalului expus profesional.  +  Articolul 25Consiliul Naţional al Apelor controlează modul de supraveghere a radioactivitatii mediului înconjurător.  +  Articolul 26Organele de control al activităţii din domeniul nuclear prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege au acces, potrivit legii, în toate locurile unde se desfăşoară activităţi din domeniul nuclear, putind fi însoţite, dacă necesităţile o impun, de experţi şi specialişti delegaţi în acest scop.  +  Articolul 27Organizaţiile care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear sînt obligate să prezinte actele, datele şi informaţiile în legătură cu activităţile nucleare pe care le desfăşoară, cerute de organele de control; de asemenea, sînt obligate sa desemneze personalul corespunzător care să asiste la efectuarea controlului, sa dea lămuririle necesare şi să respecte indicaţiile de specialitate date de organele de control, în conformitate cu normele legale.  +  Articolul 28Organele de control al activităţilor din domeniul nuclear sînt obligate, în cazurile cînd constata situaţiile prevăzute la art. 13, sa propună organului emitent sa suspende sau sa retragă autorizaţia sau permisele eliberate.Organele de control pot dispune suspendarea temporară a activităţii în cazul în care continuarea activităţii poate afecta securitatea personalului, a populaţiei, mediului înconjurător şi bunurilor materiale.  +  Articolul 29Controlul activităţilor nucleare din domeniul nuclear prevăzut la acest capitol nu exclude orice alt control prevăzut de lege.  +  Capitolul 5 Supravegherea stării de sănătate a personalului expus profesional în domeniul nuclear, a populaţiei şi a mediului înconjurător  +  Articolul 30Ministerul Sănătăţii asigura supravegherea stării de sănătate a personalului expus profesional, a condiţiilor de igiena din unităţile cu activităţi nucleare şi a influentei activităţilor nucleare asupra sănătăţii populaţiei, produselor alimentare pe întregul circuit alimentar şi asupra surselor de apa potabilă.  +  Articolul 31Consiliul Naţional al Apelor asigura activitatea de supraveghere a radioactivitatii mediului înconjurător pe întreg teritoriul Republicii Socialiste România, printr-o reţea de staţii, care se organizează cu avizul Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Sănătăţii şi Consiliului Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător.  +  Articolul 32Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Naţional al Apelor informează, trimestrial şi ori de cîte ori este necesar, Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara şi Ministerul Apărării Naţionale asupra celor constatate în activitatea de supraveghere exercitată în conformitate cu art. 30 şi art. 31 şi colaborează cu acestea în vederea stabilirii măsurilor ce se impun.  +  Capitolul 6 Răspunderea civilă pentru pagubele nucleare  +  Articolul 33Titularul de autorizaţie răspunde exclusiv, independent de culpa sa, pentru pagubele pricinuite de un accident nuclear survenit în instalatia sa ori în cursul unui transport efectuat din dispoziţia sa, accident care a avut ca urmare decesul, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii vreunei persoane, distrugerea, degradarea ori imposibilitatea temporară de folosire a vreunui bun.  +  Articolul 34Pagubele pricinuite de un accident nenuclear împreună cu unul nuclear, în măsura în care ele nu pot fi separate, se considera în întregime pricinuite de un accident nuclear.  +  Articolul 35Dacă pagubele nucleare angajează răspunderea mai multor titulari de autorizaţie, aceştia răspund proporţional fiecare în măsura în care au contribuit la producerea pagubelor nucleare. În cazul în care nu se poate stabili măsura în care fiecare a contribuit la provocarea pagubelor, despăgubirea se suporta în părţi egale.  +  Articolul 36Titularul de autorizaţie nu răspunde de pagubele pricinuite de un accident nuclear dacă acesta este urmarea directa a unor acte de conflict armat sau calamitati cu caracter catastrofal.  +  Articolul 37Cuantumul maxim al răspunderii titularului de autorizaţie care desfăşoară activităţi din domeniul nuclear ce pot produce un accident nuclear este de 80 milioane lei pentru fiecare accident.Consiliul de Miniştri stabileşte, la propunerea ministerelor sau altor organe centrale ale administraţiei de stat în subordinea cărora se afla titularul de autorizaţie, cu avizul Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara, cuantumul maxim al răspunderii, în limitele prevăzute la alineatul precedent, pentru fiecare titular de autorizaţie.În această sumă nu se cuprind dobinzile şi cheltuielile de judecată.Titularul de autorizaţie este obligat sa încheie şi sa menţină o asigurare de răspundere civilă sau să-şi asigure orice alta garanţie financiară pentru garantarea plafonului stabilit potrivit prezentului articol.  +  Articolul 38Dreptul la acţiune în repararea pagubei provocate de un accident nuclear, potrivit prezentei legi, se prescrie prin împlinirea unui termen de 10 ani. Termenul de prescriere începe să curgă de la data la care victima pagubei nucleare a avut sau ar fi putut să aibă cunoştinţa de aceasta paguba şi de titularul de autorizaţie răspunzător.Victima care a obţinut o despăgubire conform prezentului capitol poate să formuleze o noua pretentie dacă s-a produs o agravare a pagubei înăuntrul sau după expirarea termenului prevăzut în alineatul precedent.  +  Capitolul 7 Sancţiuni  +  Articolul 39Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea materială, disciplinară, administrativă, penală sau civilă, după caz.  +  Articolul 40Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii, sînt considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) introducerea în circuitul economic şi social în vederea utilizării sau consumului de către populaţie a produselor care au fost supuse iradierii sau în care au fost introduse materiale radioactive, precum şi utilizarea pentru diagnostic şi tratament medical a radionuclizilor, surselor de radiatii şi a produselor farmaceutice care conţin materiale radioactive, fără autorizaţia prevăzută în art. 14; b) neanuntarea, de îndată, a organului ierarhic superior, a comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti, pe a cărui raza teritorială funcţionează instalatia, asupra accidentului nuclear, potrivit art. 16 lit. d); c) neluarea măsurilor de verificare a concentratiei de substanţe radioactive sau a nivelului de radioactivitate a produselor, potrivit art. 20; d) folosirea materialelor radioactive sau a instalaţiilor nucleare încredinţate, în alte scopuri sau pentru alte operaţii decît cele stabilite pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu; e) exercitarea de activităţi nucleare fără permis eliberat de către organele prevăzute la art. 11.Contravenţiile prevăzute la lit. a), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei, iar contravenţiile de la lit. d) şi e) se sancţionează cu amendă de la 1.00 la 2.000 lei.  +  Articolul 41Contravenţiile prevăzute la art. 40 lit. a) se constata şi amenda se aplică de organele de control anume împuternicite ale Ministerului Sănătăţii, iar cele prevăzute la lit. b), c), d) şi e), de către organele de control anume împuternicite ale Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara.  +  Articolul 42Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia; plîngerea, însoţită de copia procesului-verbal, se depune la organul din care face parte agentul constatator, care o înaintează judecătoriei în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia, spre soluţionare.  +  Articolul 43Dispoziţiile art. 40, 41 şi 42 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 44Prelucrarea, fabricarea, deţinerea, transportul, folosirea sau orice operaţie privind circulaţia materialelor radioactive, fără drept, se pedepseşte potrivit art. 280 din Codul penal.  +  Articolul 45Exercitarea fără drept a unei activităţi din domeniul nuclear, pentru care prezenta lege cere autorizaţie, ori exercitarea acesteia în alte condiţii decît cele legale, se sancţionează potrivit legii penale.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 46În funcţie se mărimea riscului pe care îl prezintă activităţile din domeniul nuclear pentru personalul din unităţile care desfăşoară aceste activităţi şi pentru diminuarea efectelor nocive ale radiatiilor nucleare şi refacerea capacităţii de muncă, personalul care desfăşoară activităţi din domeniul nuclear poate beneficia, în mod diferenţiat, pe categorii de locuri de muncă, de spor la retributia tarifara, program de muncă redus, concediu suplimentar de odihnă, încadrare în grupele I şi II de muncă în vederea acordării pensiei pentru limita de vîrsta sau a pensiei de invaliditate, echipament de protecţie, antidot şi cura sanatoriala, potrivit legii.Încadrarea locurilor de muncă în categoriile menţionate la alineatul precedent se stabileşte de ministerele şi de celelalte organe centrale interesate, au avizul Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara şi al Ministerului Muncii.  +  Articolul 47Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara, Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Naţional al Apelor vor emite norme privind asigurarea securităţii instalaţiilor nucleare, protecţiei personalului ocupat profesional, a populaţiei, mediului înconjurător şi bunurilor materiale, împotriva radiatiilor nucleare, precum şi a normelor privind evidenta şi păstrarea materialelor şi instalaţiilor nucleare şi a materialelor de interes nuclear.Normele prevăzute în alineatul precedent sînt norme republicane.  +  Articolul 48Părţile din instalaţiile nucleare care prin specificul lor se supun unor norme speciale şi au funcţiunile prevăzute de acestea, cum sînt instalaţiile de ridicat, instalaţiile sub presiune, instalaţiile de gaze sau altele asemenea, se supun în continuare regimului de control şi autorizare prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare pentru acest fel de instalaţii.  +  Articolul 49Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.  +  Anexa 1 Organele de control al activităţii din domeniul nuclear1. Inspecţia de stat pentru controlul activităţilor nucleare din cadrul Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara.2. Centrele sanitaro-antiepidemice judeţene şi al municipiului Bucureşti.3. Institutele de igiena şi sănătate publică din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Centrul de igiena şi sănătate publică din Timişoara.4. Inspecţia de stat a apelor din cadrul Consiliului Naţional al Apelor.---------------