LEGE nr. 166 din 10 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploatatiile agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Exploatatiile agricole pot fi formate din terenuri, animale şi mijloace necesare procesului de producţie agricolă, aparţinând unuia sau mai multor proprietari."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Exploatatiile agricole se diferentiaza în funcţie de: a) natura juridică a acestora; b) forma de proprietate; c) natura activităţii pe care o desfăşoară; d) dimensionarea acestora."3. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Formele juridice în care se pot organiza exploatatiile agricole sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Persoanele juridice organizate sau care se vor înfiinţa în una dintre formele juridice prevăzute de legislaţia în vigoare sunt considerate exploataţii agricole dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Exploatatiile agricole comerciale vor fi conduse sau administrate de personal calificat tehnic şi economic în domeniul agricol. (2) Exploatatiile agricole familiale pot fi conduse şi administrate de respectivii proprietari, atestaţi în pregătirea agricolă."5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Dimensionarea exploataţiilor agricole"6. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (1) şi literele A şi B vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Dimensiunile minime pentru exploatatiile agricole sunt:A. Pentru sectorul vegetal: a) cereale, plante tehnice şi medicinale:- zona de campie 110 ha;- zona de deal 50 ha; b) pajişti naturale cultivate şi culturi furajere pentru zona de munte 25 ha; c) legume 2 ha; d) plantaţii de pomi şi pepiniere 5 ha; e) capsunerii, arbuşti fructiferi 1 ha; f) plantaţii de vii nobile, pepiniere şi hamei 5 ha; g) sere şi solarii 0,5 ha; h) ciupercarii 0,2 ha.B. Pentru sectorul animalier: a) vaci de lapte sau bubaline 15 capete; b) taurine la ingrasat 50 capete; c) oi sau capre 300 capete; d) cai de rasa 15 capete; e) cai la ingrasat 50 capete; f) porci 100 capete; g) alte specii de animale 100 capete; h) gaini ouatoare 2.000 capete; i) păsări pentru carne 5.000 capete; j) staţii de incubaţie 200.000 capete; k) alte specii de păsări 1.000 capete; l) apicultura 50 familii; m) struti 15 capete; n) iepuri 500 capete; o) animale de blana 100 capete."7. La articolul 5 alineatul (1), după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:"D. Exploatatiile mixte vor fi formate din cote-părţi ale dimensiunilor care vor da un întreg, în echivalenta, din cumulul de activitate. Echivalenta terenurilor agricole şi a efectivelor de animale pentru determinarea dimensiunii minime a exploatatiei mixte se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."8. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Suprafeţele prevăzute la alin. (1) lit. A se vor constitui din maximum 4 trupuri."9. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Exploatatiile agricole înfiinţate cu respectarea dimensiunilor minime, prevăzute la alin. (1), vor beneficia de facilităţi financiare."10. La articolul 6, după litera h) se introduce litera i) cu următorul cuprins:"i) animale de producţie şi reproducţie şi alt capital agricol."11. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - Exploatatiile agricole cu dimensiuni sub limitele prevăzute la art. 5 alin. (1) sunt exploataţii agricole familiale."12. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Sprijinul acordat producătorilor agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole"13. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Producătorii agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole, dimensionate potrivit art. 5 alin. (1), beneficiază de sprijinul direct al statului, prin facilităţi financiare, subvenţii pe produs, în scopul îmbunătăţirii eficientei economice, creşterii producţiei şi indicilor de calitate ai produselor agricole. (2) Exploatatiile agricole familiale beneficiază de servicii de consultanţa gratuite, conform legislaţiei în vigoare. (3) Exploatatiile agricole familiale vor fi stimulate pentru obţinerea producţiei marfa şi pentru aplicarea agriculturii ecologice, prin acordarea de facilităţi financiare şi subvenţii pe produs."14. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Exploatatiile agricole comerciale cu activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) beneficiază de facilităţi financiare din partea statului pentru investiţii privind cumpărarea de teren cu destinaţie agricolă, de tractoare, utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, construcţii de spaţii de producţie, de protecţia mediului, construcţii de adaposturi şi instalaţii zootehnice, sere, plantaţii de pomi, viţă de vie, hamei, capsunerii şi altele asemenea."15. Articolele 10 şi 11 se abroga.16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Producătorii agricoli, proprietari sau administratori de exploataţii agricole, pot beneficia de credite potrivit legii. (2) Pentru garantarea creditului primit, prevăzut la alin. (1), pot fi ipotecate bunurile imobile sau gajate bunurile mobile, inclusiv certificatele de depozit, precum şi terenurile agricole aflate în proprietate."17. Capitolul IV se abroga.18. La articolul 15 alineatul (3), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) înfiinţarea reţelei de perdele forestiere de protecţie a câmpului, a digurilor şi malurilor."19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Organizarea terenurilor arabile ale exploatatiei agricole consta în gruparea acestora pe categorii de folosinţă, delimitarea perimetrului aferent, stabilirea asolamentelor în funcţie de fertilitatea terenului arabil, condiţiile de relief, tipurile de culturi şi alte criterii specifice."20. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Organizarea pasunilor consta în delimitarea unităţilor de exploatare în funcţie de speciile de animale, numărul acestora, de relieful terenului, natura lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, sursele de apa, construcţiile utilitare aferente şi asigurarea legăturilor functionale cu satele, comunele, oraşele şi centrele de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor."21. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Proiectele de organizare a terenului, pe categorii de folosinţă agricolă şi stabilirea reţelei de drumuri agricole şi de perdele forestiere de protecţie se întocmesc de instituţiile specializate de la nivel central, judeţean şi local, împreună cu consiliile locale şi consiliile judeţene, cu acordul prealabil al proprietarilor."22. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului."23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor împreună cu Ministerul Administraţiei Publice vor elabora normele tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploataţiilor agricole, prevăzute la art. 15-21."24. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 20 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU--------