HOTĂRÎRE nr. 417 din 17 august 1993privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 15 octombrie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se desfiinţează Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale ca organ central de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.  +  Articolul 2În vederea realizării politicii economice a Guvernului în domeniul cercetării, exploatării, valorificării şi protecţiei resurselor minerale şi a controlului modului cum se desfăşoară aceste activităţi, Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale este imputernicita, în principal, cu: a) gestionarea resurselor minerale ale statului; b) negocierea clauzelor şi condiţiilor acordurilor pentru resurse minerale în vederea cercetării, exploatării şi valorificării acestora; încheierea unor astfel de acorduri şi reglementarea activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate în temeiul acestora sau al oricăror alte înţelegeri; c) fundamentarea taxelor legale pentru cercetarea geologica şi, după caz, a taxelor, redevenţelor şi preţurilor pentru activitatea de exploatare, precum şi pentru utilizarea, în cazul hidrocarburilor, a reţelelor de transport şi distribuţie a ţiţeiului, produselor sale şi gazelor naturale; d) emiterea de normative şi instrucţiuni, cu caracter obligatoriu, cu privire la cercetarea geologica, exploatarea şi protecţia zăcămintelor de substanţe minerale utile.  +  Articolul 3În relaţiile cu administraţia publică centrala şi locală, precum şi cu agenţii economici din ţara şi din străinătate, Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale are atribuţiile şi competentele prevăzute în anexa nr. 1.Atribuţiile şi competentele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pot fi extinse de către Guvern pe baza unor hotărâri ulterioare.  +  Articolul 4Substantele minerale utile ce constituie resurse minerale sunt hidrocarburile (petrol, condensat şi gaze naturale combustibile), rocile bituminoase, carbunii, minereurile feroase, neferoase, de metale nobile, rare şi disperse, substantele nemetalifere şi rocile utile, apele minerale, namolurile şi turbele terapeutice, căldură în sistemele hidrogeotermale şi gazele necombustibile.  +  Articolul 5În sensul prezentei hotărâri, prin acorduri pentru resurse minerale se înţelege: permisele de prospecţiune sau explorare, autorizaţiile de exploatare, contractele de cercetare geologica, exploatare a zăcămintelor, de explorare şi împărţire a producţiei, contractele de servicii, licenţe, precum şi alte acte juridice, cu excepţia închirierii, utilizate în mod obişnuit în industria extractiva.  +  Articolul 6Obligaţiile agenţilor economici cu activitate de cercetare geologica şi exploatare a substanţelor minerale utile sau, după caz, a uneia dintre aceste activităţi, precum şi stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul resurselor minerale sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Pentru actele emise în exercitarea atribuţiilor sale - avize, documente de omologare, autorizaţii şi altele -, precum şi pentru consultarea şi utilizarea datelor din fondul geologic naţional, Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale percepe taxe de la persoane fizice şi juridice interesate, potrivit tarifelor stabilite cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 8Toate datele şi informaţiile, indiferent de forma lor de stocare, obţinute din activitatea pentru resurse minerale de sub jurisdicţia României, aparţin statului român.Ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici, precum şi alte persoane juridice care executa lucrări de cercetare geologica şi de exploatare pe teritoriul tarii au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale toate datele, informaţiile şi documentaţiile, precum şi rezultatele obţinute în desfăşurarea acestor activităţi.  +  Articolul 9Regiile autonome, precum şi societăţile comerciale care au ca obiect de activitate exploatarea resurselor minerale îşi vor continua activitatea numai la acele obiective în care este organizată extractia la data publicării prezentei hotărâri.În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, regiile autonome şi societăţile comerciale vor finaliza acţiunea de instituire a perimetrelor de exploatare pentru aceste obiective şi vor încheia cu Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale contracte de exploatare.Pentru aceste obiective, regiile autonome şi societăţile comerciale pot să se asocieze cu alte persoane juridice române sau străine, în condiţiile legii, pentru cercetarea geologica sau de extragere a substanţelor minerale utile.Asocierea se poate realiza numai cu aprobarea prealabilă a agenţiei.  +  Articolul 10După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, agenţii economici care doresc să efectueze cercetarea geologica, exploatarea şi valorificarea resurselor minerale pe suprafeţe noi sau în limitele perimetrelor de exploatare instituite, dar la alte obiective decît cele date în administrarea regiilor autonome sau în evidenta societăţilor comerciale, vor solicita agenţiei dreptul de a desfăşura astfel activitatea, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. În activitatea sa, preşedintele este ajutat de un consiliu consultativ format din 7 membri, numiţi prin decizia primului-ministru dintre persoanele cu experienta din Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Industriilor şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 12Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale reprezintă agenţia în raporturile cu alte organizaţii, instituţii şi agenţi economici din ţara şi din străinătate.În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 13Directorii generali şi directorii direcţiilor din aparatul propriu, precum şi şefii inspectoratelor de zone geologice sunt numiţi de preşedintele agenţiei.  +  Articolul 14Structura organizatorică şi numărul de posturi al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sunt prevăzute în anexa nr. 3.Structura organizatorică a compartimentelor, altele decît cele cuprinse în anexa nr. 3, precum şi competentele, atribuţiile, sarcinile şi numărul de posturi ale acestora se aproba de preşedintele agenţiei.  +  Articolul 15Salarizarea personalului agenţiei se face conform reglementărilor legale pentru administraţia publică centrala de specialitate.  +  Articolul 16Personalul agenţiei beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de baza, corespunzător timpului lucrat în condiţii grele specifice activităţii de cercetare geologica şi de exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale utile.  +  Articolul 17Angajarea personalului de execuţie şi numirea pe funcţii se fac prin ordin al preşedintelui agenţiei.  +  Articolul 18Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale utilizează un număr de autoturisme pentru transport de persoane stabilit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 487/1991, precum şi 11 autoturisme de intervenţie în vederea exercitării atribuţiilor specifice ce-i revin pe întreg teritoriul tarii.  +  Articolul 19Pe data prezentei hotărâri încetează activitatea Inspecţiei de Stat pentru Resurse Minerale din subordinea Ministerului Industriilor, iar patrimoniul acesteia se transmite, pe bază de bilanţ, Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, modificându-se, în mod corespunzător, Hotărârea Guvernului nr. 794/1992.  +  Articolul 20Personalul Inspecţiei de Stat pentru Resurse Minerale se transfera la Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 21Fondurile necesare desfăşurării activităţii Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se stabilesc anual prin bugetul de stat.Fondurile necesare funcţionarii agenţiei în anul 1993 se asigura prin defalcarea fondurilor prevăzute pentru Inspecţia de Stat pentru Resurse Minerale în bugetul Ministerului Industriilor şi prin trecerea acestora în bugetul agenţiei.Ministerul Finanţelor va introduce influentele financiare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat.  +  Articolul 22Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de abrogaH.C.M. nr. 1036/1974pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind cercetarea geologica, protecţia şi exploatarea raţională a zăcămintelor de substanţe minerale utile, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 114/1974, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul industriilor,Dumitru PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 ATRIBUŢIILEAgenţiei Naţionale pentru Resurse MineraleAgenţia Naţionala pentru Resurse Minerale are următoarele atribuţii:I. În domeniul dezvoltării bazei naţionale de resurse minerale1. Elaborează, cu avizul ministerelor interesate, şi prezintă spre aprobare Guvernului programe la nivel naţional privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare geologica a resurselor minerale, în concordanta cu politica economică a statului.2. Fundamentează şi propune Guvernului cuprinderea în bugetul public naţional a fondurilor necesare programelor anuale de cercetare geologica, pe baza analizelor proprii, a solicitărilor organelor ministeriale de profil sau ale agenţilor economici; după aprobarea bugetului, repartizează pe substanţe, împreună cu acestea, sumele alocate.3. Aproba studiile de prognoza şi programele anuale de cercetare geologica a resurselor minerale, elaborate de către organele ministeriale de profil sau de către agenţii economici cu activitate în domeniu.4. Evalueaza şi aproba perspectivele de punere în evidenta de noi rezerve de substanţe minerale utile.II. În domeniul investigarii patrimoniului naţional de resurse minerale prin lucrări de cercetare geologica1. Aproba instituirea perimetrelor de cercetare geologica.2. Acorda şi retrage permise de prospecţiuni şi de explorare, conform normelor în vigoare.3. Constituie, împreună cu ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, fondul perimetrelor de cercetare concesionabile.4. Avizează caietele de sarcini pentru perimetrele în care lucrările geologice sunt finanţate de la buget şi asigura elaborarea acestora pentru cele concesionabile.5. Organizează licitaţii pentru perimetrele în care executarea lucrărilor de cercetare geologica este finanţată din fondurile agenţilor economici şi încheie contracte cu aceştia.6. Avizează proiectele geologice pentru lucrările de prospecţiune şi explorare pentru toţi agenţii economici.7. Analizează rapoartele periodice şi documentaţiile geologice şi tehnico-economice de etapa, finale, elaborate de deţinătorii de perimetre şi, după caz, le aproba sau le restituie pentru completare sau refacere.8. Aproba sistarea, conservarea sau abandonarea lucrărilor geologice.III. În domeniul exploatării şi protejării patrimoniului naţional de resurse minerale1. Aproba instituirea perimetrelor de exploatare şi a celor de protecţie a zăcămintelor şi stabileşte prescripţiile obligatorii care acţionează în limitele acestora.2. Constituie fondul perimetrelor de exploatare concesionabile, asigura elaborarea caietelor de sarcini şi le supune spre aprobare Guvernului.3. Organizează licitaţii pentru concesionarea perimetrelor de exploatare care nu au fost date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, precum şi a celor cercetate de agenţii economici privati.4. Încheie, în numele statului, contracte cu concesionarii perimetrelor de exploatare, în vederea extragerii substanţelor minerale utile, şi le supune spre aprobare Guvernului.5. Avizează, din punct de vedere al exploatării rationale şi al protecţiei zăcămintelor, proiectele de exploatare şi programele anuale pentru perimetrele de exploatare.6. Stabileşte, în cazul existenţei în acelaşi perimetru a doua sau mai multe substanţe minerale utile, ordinea de exploatare a acestora.7. Avizează, în vederea obţinerii aprobării Guvernului, închiderea parţială sau totală a exploatării din perimetrele concesionate, precum şi propunerile făcute în acest sens pentru perimetrele date în administrare.IV. În domeniul fondului naţional de rezerve1. Analizează documentaţiile de evaluare a rezervelor de substanţe minerale utile împreună cu ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale şi organizează omologarea rezervelor.Documentul de omologare a rezervelor constituie, de regula, actul care fundamentează, sub aspectul potenţialului geologic, exploatarea zăcămintelor.2. Organizează fondul de date geologice şi de exploatare, stocarea, sistematizarea şi valorificarea acestuia, constituirea şi actualizarea cadastrului minier şi petrolier şi a cărţii miniere-petroliere.3. Constituie fondul naţional de rezerve de substanţe minerale utile şi organizează evidenta şi miscarea acestuia, pe baza rezervelor omologate şi a datelor transmise de ministere şi agenţi economici cu activitate de cercetare geologica şi de exploatare.4. Aproba abandonarile de rezerve.V. În domeniul lucrărilor geologice-inginereşti1. Avizează executarea de lucrări geologice-tehnice necesare realizării obiectivelor de construcţii inginereşti.2. Avizează amplasamentele pentru obiectivele civile şi industriale, de utilitate publică, planuri sau schite de sistematizare, precum şi efectuarea de lucrări inginereşti sub aspectul influentei acestora asupra posibilităţilor de cercetare şi valorificare a substanţelor minerale utile şi a protecţiei zăcămintelor.VI. În domeniul stabilirii preţurilor, taxelor şi redevenţelorFundamentează, împreună cu Ministerul Finanţelor, şi propune Guvernului, spre aprobare, nivelurile preţurilor, taxelor şi redevenţelor, după caz, în activitatea de cercetare, exploatare şi valorificare a resurselor minerale, precum şi de transport şi distribuţie pentru hidrocarburi.VII. În domeniul controlului1. Asigura modul de aplicare a politicii statului în domeniul cercetării şi exploatării resurselor minerale.2. Controlează modul de utilizare a alocaţiilor bugetare pentru lucrări geologice.3. Controlează realizarea protecţiei şi exploatării rationale a zăcămintelor de substanţe minerale utile, precum şi a măsurilor stabilite pentru a preveni degradarea mediului prin aceste activităţi.4. Controlează respectarea prevederilor din documentaţiile tehnico-economice, programele anuale de exploatare, proiectele geologice, caietele de sarcini şi contractele de concesionare.5. Controlează respectarea condiţiilor stabilite la emiterea permiselor de cercetare geologica şi a autorizaţiilor de exploatare.6. Controlează respectarea avizelor, normativelor şi instrucţiunilor proprii emise, cu caracter obligatoriu, în domeniul cercetării, exploatării şi protejării resurselor minerale.7. Constata şi sancţionează contravenţiile, rezolva contestaţiile şi sesizează organele competente în cazurile ce constituie infracţiuni în domeniile cercetării geologice, exploatării şi prelucrării/preparării substanţelor minerale utile.8. Participa la analizarea cauzelor care au determinat avarii ale lucrărilor de cercetare geologica şi de exploatare şi la stabilirea măsurilor de lichidare a acestora.9. Dispune sistarea lucrărilor geologice sau de exploatare executate în afară perimetrelor instituite, fără documentaţii tehnico-economice aprobate, precum şi a celor care prin modul de desfăşurare pot conduce la exploatarea nerationala şi degradarea zăcămintelor.VIII. În domeniul stabilirii de normative şi instrucţiuniElaborează, cu avizul ministerelor şi al celorlalte organe al administraţiei publice centrale şi locale interesate, normative şi instrucţiuni obligatorii cu privire la cercetarea geologica, exploatarea şi protecţia zăcămintelor, precum şi la controlul activităţilor în domeniile substanţelor minerale utile.IX. În domeniul relaţiilor externeÎncheie convenţii, acorduri sau alte înţelegeri cu partenerii externi în domeniul resurselor minerale, în condiţiile legii.  +  Anexa 2 OBLIGAŢIILEagenţilor economici cu activitate de cercetare geologica şi/sau exploatare a substanţelor minerale utile, stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul resurselor minerale  +  Articolul 1Agenţii economici care executa lucrări de cercetare geologica, de exploatare şi valorificare a resurselor minerale au următoarele obligaţii cu caracter general: a) sa desfăşoare activitatea de baza documentaţiilor tehnico-economice elaborate, avizate şi aprobate conform reglementărilor în vigoare; b) să obţină atestarea în ce priveşte capacitatea lor tehnica pentru executarea lucrărilor pe care le efectuează; c) sa marcheze pe teren limitele perimetrului legal instituit şi să solicite participarea la aceasta operaţiune a unui reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale; d) sa desfăşoare activitatea exclusiv în cuprinsul perimetrelor instituite pentru care a obţinut permis de cercetare sau autorizaţie de exploatare; să respecte prescripţiile obligatorii stabilite în aria acestora pentru protejarea resurselor minerale, inclusiv cele privitoare la autorizarea amplasamentelor pentru lucrări de investiţii sau inginereşti; e) sa folosească fondurile alocate de la bugetul de stat pentru executarea de lucrări geologice exclusiv în scopurile pentru care acestea au fost destinate; f) sa participe, prin reprezentanţi împuterniciţi, la acţiunile efectuate de Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 2Agenţii economici care executa lucrări geologice sunt obligaţi: a) să-şi desfăşoare activitatea pe baza normativelor geologice, a proiectelor geologice şi de execuţie avizate şi aprobate conform reglementărilor în vigoare; b) sa realizeze obiectivul geologic stabilit şi sa adapteze programul de cercetare la condiţiile geologice intilnite; c) să efectueze cartarea continua a lucrărilor de cercetare geologica, cu decalaje maxime de 10 m de la frontul de lucru la lucrările miniere sau de la talpa sondei la foraje, precum şi investigarea complexa a forajelor de cercetare, în scopul realizării obiectivului geologic urmărit; d) să execute integral programul aprobat cu privire la investigarea geofizica a sondelor; e) să efectueze probarea sistematica a lucrărilor executate prin colectarea de probe în maximum 7 zile de la traversarea zonelor geologice de interes; f) sa inventarieze toate colectoarele posibil saturate cu hidrocarburi la sondele de cercetare geologica; g) să asigure începerea probelor de producţie la sondele de cercetare pentru hidrocarburi în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea forajului pentru sondele cu adîncimea de până la 3.500 m, respectiv 60 de zile pentru sondele cu adincimi mai mari, precum şi efectuarea, fără întrerupere, a acestora până la finalizare. Pentru sondele hidrogeologice, termenul de începere a probelor este de cel mult 7 zile de la terminarea forajului; h) să efectueze punerea în producţie de proba a sondelor de cercetare pentru hidrocarburi numai cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale; i) sa organizeze păstrarea, prelucrarea, transportul şi lichidarea probelor, conform normelor în vigoare; j) să asigure efectuarea, în maximum 90 de zile, a studiilor şi analizelor asupra probelor colectate; k) să efectueze măsurătorile topografice şi sa realizeze transpunerea pe planuri a lucrărilor de cercetare geologica în maximum 30 de zile de la executarea lor; l) să asigure respectarea măsurilor pentru prevenirea degradării zăcămintelor şi a pierderilor de rezerve pe care le pot cauza exploziile necontrolate, focurile endogene, eruptiile libere la sondele pentru petrol, gaze şi ape, viiturile anormale de apa sau gaze în lucrările miniere, surparile şi alunecarile de terenuri sau halde etc.; m) să asigure condiţiile necesare pentru colectarea şi depozitarea substanţelor minerale utile solide şi, după caz, a celor fluide, rezultate din lucrările geologice, în vederea valorificării lor; n) sa anunţe organelor zonale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale: (1) începerea activităţii geologice cu cel puţin 15 zile înainte; (2) sistarea activităţii geologice cu o anticipatie de minimum 30 de zile; (3) identificarea uneia sau mai multor substanţe minerale utile, precum şi a unor niveluri productive diferite de cele ce constituie obiectul proiectului în maximum 7 zile de la primele constatări; (4) eruptiile libere la sondele de petrol, gaze sau ape, exploziile necontrolate, focurile endogene, eruptiile de gaze sau praf şi inundatiile din lucrările miniere în cel mult 24 de ore de la declanşarea lor; o) sa întocmească trimestrial rapoartele referitoare la activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute şi să le transmită Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale; p) sa întocmească rapoartele geologice cu rezultatele lucrărilor de cercetare în termen de cel mult 180 de zile de la finalizarea acestora şi să le transmită la Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale; r) sa nu sisteze lucrările de cercetare geologica pe o perioadă mai mare de 30 de zile fără anunţarea prealabilă a organelor zonale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale; s) sa nu abandoneze sondele de cercetare geologica pentru fluide fără avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 3Agenţii economici care efectuează activităţi de exploatare, prelucrare sau preparare a substanţelor minerale utile sunt obligaţi: a) să execute lucrările de deschidere, pregătire şi exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale utile, precum şi prelucrarea/prepararea acestora numai pe baza documentaţiilor tehnico-economice, a rezervelor omologate şi a prognozelor (preliminariilor) anuale de producţie întocmite, avizate şi aprobate conform reglementărilor în vigoare; b) să respecte prevederile din documentaţiile tehnice sau programele anuale în ce priveşte provenienţă producţiei, metodele de exploatare, succesiunea de exploatare a substanţelor minerale utile din acelaşi perimetru, a zăcămintelor, blocurilor, corpurilor, straturilor şi panourilor, debitele de extracţie, gradul de recuperare a rezervelor, randamentele de prelucrare/preparare, precum şi recuperarea maximala a componentilor utili; c) sa nu procedeze la sistarea parţială sau totală a activităţii unor sectoare, mine, cariere sau balastiere pe perioade mai mari de 6 luni fără documentaţii întocmite, avizate şi aprobate conform reglementărilor în vigoare. Orice sistare se va anunta în 48 de ore organelor zonale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale; d) sa nu exploateze capul de gaze al zăcămintelor de petrol înainte de recuperarea maximala a rezervelor de ţiţei, să respecte valorile limita prevăzute în studiile de exploatare, ale ratiei gaze/ţiţei; e) să asigure, la zacamintele de hidrocarburi, începerea probelor de producţie în maximum 30 de zile de la terminarea forajului de exploatare pentru sondele de mica şi medie adîncime şi în 60 de zile pentru cele de mare adîncime. Durata exploatării de proba nu va fi mai mare de 6 luni de la intrarea în producţie a primei sonde de pe zăcământul respectiv, iar punerea în funcţiune a sondelor va fi permisă numai după asigurarea condiţiilor de captare a tuturor fluidelor produse; f) să asigure lunar etalonarea producţiei sondelor de hidrocarburi, măsurarea volumelor de substanţe injectate în zăcăminte (apa, aer, abur, gaze etc.) şi să efectueze semestrial măsurători de presiune pe fiecare unitate hidrodinamica; g) sa nu sisteze nejustificat extractia la zacamintele de hidrocarburi sau procese de injecţie fără anunţarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale; h) să aplice măsurile stabilite prin documentaţiile tehnico-economice pentru evitarea, în sectorul minier, a exploziilor necontrolate, a focurilor endogene, a eruptiilor de gaze şi apa, a deversarii în cariere a apelor rezultate din forajele de drenare deteriorate, a surparilor de terenuri ori de halde, iar în sectorul petrolier, pentru prevenirea eruptiilor libere la sonde; i) să aplice măsurile aprobate vizind valorificarea maximala, completa şi complexa a rezervelor de substanţe minerale utile solide prin reducerea dilutiei şi a pierderilor de exploatare, evitarea abandonarilor de rezerve şi creşterea randamentelor de prelucrare-preparare şi să respecte prevederile legale referitoare la abandonarile de rezerve; j) să respecte termenele de aplicare a proceselor programate vizind creşterea factorului final de recuperare a hidrocarburilor din zacamintele de petrol şi să asigure desfăşurarea acestora la nivelurile stabilite; k) sa folosească la maximum căldură din apele geotermale, neadmiţându-se evacuarea acestora în emisari de suprafaţa cu temperaturi şi continuturi în substanţe minerale mai mari decît cele prevăzute în documentaţiile tehnice aprobate; l) sa depoziteze produsele, sterilele şi celelalte deşeuri rezultate din industria extractiva în locuri autorizate şi în condiţii corespunzătoare; m) să efectueze ridicari topografice, sa întocmească şi sa completeze operativ planuri de situaţie geologice-miniere, astfel ca pe acestea sa figureze toate lucrările executate, în maximum 15 zile de la execuţia lor; n) sa stabilească şi să aplice măsurile necesare pentru prevenirea efectelor negative pe care extractia unor substanţe minerale le-ar putea provoca altora, existente în aceleaşi perimetre sau în perimetre invecinate, în situaţia exploatării lor concomitente sau succesive; o) sa organizeze şi sa completeze lunar evidentele privind protecţia şi exploatarea raţională a zăcămintelor; p) sa anunţe organelor zonale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale: (1) exploziile necontrolate, eruptiile de gaze, apa sau apa şi nisip, inundatiile, focurile endogene, surparile, alunecarile de teren şi de halde şi, în general, toate fenomenele care pot provoca abandonari sau degradari de rezerve atât în subteran, cît şi în cariere, în termen de 24 de ore de la producerea lor, precum şi pericolele iminente pentru apariţia unor astfel de situaţii, imediat după constatarea acestora; (2) eruptiile libere la sondele de petrol, gaze şi ape, în 24 de ore de la declanşarea lor; (3) apariţia unor factori geologici şi minieri care pot produce modificări în situaţia rezervelor de substanţe minerale utile, în timp util, pentru constatarea fenomenelor respective; r) sa exploateze numai substantele minerale ce constituie obiectul atribuirii sau concesiunii, în limitele perimetrelor instituite; s) sa înceapă lucrările în vederea exploatării la termenul stabilit prin caietul de sarcini; t) sa transmită la termen organelor Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale rapoartele şi datele statistice stabilite; u) sa întocmească documentaţii cu evaluarea rezervelor de substanţe minerale utile ori de cîte ori sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de normele în vigoare.  +  Articolul 4Agenţii economici care executa lucrări de cercetare geologica şi/sau de exploatare a rezervelor sunt obligate să aplice măsurile stabilite în actele de control încheiate de organele zonale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în documentele de omologare a rezervelor, cu respectarea termenelor prevăzute.  +  Articolul 5Agenţii economici care executa lucrări de cercetare şi/sau de exploatare a rezervelor de substanţe minerale utile răspund pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor primare care stau la baza evaluării rezervelor şi a raportarilor anuale privind miscarea rezervelor.  +  Articolul 6Responsabilitatea respectării obligaţiilor prevăzute în prezenta anexa revine agenţilor economici în calitatea lor de persoane juridice.  +  Articolul 7Nerespectarea prevederilor art. 1, 2, 3 şi 4, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor stabilite în art. 1 lit. b), c) şi f), art. 2 lit. c) d), e), i), j), k), m), n) pct. (1) şi (3), o), art. 3 lit. f), k), m), o), p) pct. (3), s), t) şi u), art. 4; b) cu amendă de la 300.000 la 600.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor stabilite în art. 1 lit. d), art. 2 lit. b), f), g), h), l), n) pct. (2) şi (4), p), r) şi s), art. 3 lit. b), d) e), g), h), i), j), l), n), p) pct. (1) şi (2), r); c) cu amendă de la 600.000 la 1.000.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 1 lit. a) şi e), art. 2 lit. a), art. 3 lit. a) şi c).Săvârşirea aceleiaşi contravenţii pentru a doua oara se sancţionează cu dublul amenzii iniţiale.Nerespectarea repetată a obligaţiilor prevăzute în art. 1, 2, 3 şi 4 atrage după sine retragerea permiselor de prospecţiune sau explorare, respectiv a autorizaţiei de exploatare.  +  Articolul 8Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal încheiat de către personalul împuternicit al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.Plîngerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, se depune la Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale sau la judecătorie, după caz.  +  Articolul 9În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 7 lit. a), plingerile se soluţionează de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 7 lit. b) şi c), plingerile se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia.  +  Articolul 10În măsura în care prezenta anexa nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Anexa 3 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALENUMĂR TOTAL PERSONAL = 100din care:- la inspectoratele zonale = 80                         ---------------------- -----------                        | PREŞEDINTE |----| CONSILIU |                        ---------------------- ------------                                 |                                 |                 ------------- |                 | CONSILIERI |--|                 ------------- |                                 |                                 |     ------------------------------------------------------------------------     | | | | | |      | | | | | | ------------------- ------------------- | ------------- ---------- | |DIRECŢIA GENERALĂ | | DIRECŢIA GENERALĂ || | DIRECŢIA | | DIRECŢIA| | | INVESTIGARE | | GOSPODĂRIRE || | INFORMATICĂ| | ANALIZE | | | ŞI DEZVOLTARE | | RESURSE MINERALE || | LEGISLAŢIE,| |DOCUMENTA| | | BAZA NAŢIONALĂ | ---------------------| | STUDII SI | |ŢII TEHNICO| | DE RESURSE | | | | RELAŢII | |ECONOMICE| | | MINERALE | | | -------------- | BUGET, | | -------------------- | | | FINANŢE | |                                  | | ----------- |                                  | | |                          ---------------- -------------- ----------------                          | INSPECTORATE | | SERVICIUL | | SERVICIUL |                          | ZONALE | | CONTENCIOS | | RESURSE |                          ----------------- -------------- | UMANE ŞI |                                                              | ADMINISTRATIV|                                                              -------------------------------