INSTRUCŢIUNI nr. 103 din 26 februarie 1970pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 38 din 25 aprilie 1970    În temeiul Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante, ministrul sănătăţii emite următoarele instrucţiuni:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În Republica Socialistă România sînt interzise producerea, deţinerea sau orice operaţie privind circulaţia produselor ori a substanţelor stupefiante, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conţin substanţe stupefiante, prescrierea de către medic, fără a fi necesar, a produselor sau a substanţelor stupefiante, precum şi organizarea ori îngăduirea consumului acestora în locuri anumite.De asemenea, sînt interzise experimentarea produselor sau a substanţelor stupefiante, administrarea acestora sub orice formă unei alte persoane, fără indicaţie medicală, precum şi recoltarea ori deţinerea, în scop de prelucrare, a plantelor care conţin stupefiante.Prin "producerea, deţinerea sau orice operaţie privind circulaţia produselor ori a substanţelor stupefiante" se înţelege, după caz, fabricarea, extractia, condiţionarea, prepararea, oferirea, punerea în vînzare, vînzarea, cumpărarea, distribuirea şi transportul sub orice formă ale acestor produse sau substanţe.  +  Articolul 2Produsele şi substantele stupefiante sînt prevăzute în lista anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 3Activităţile prevăzute în art. 1 sînt permise, prin derogare de la prevederile acelui articol, numai în scop medical (uman sau veterinar), ştiinţific şi industrial, pe baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale.Modul de eliberare a autorizaţiilor este cel stabilit prin prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 4Pentru fabricarea şi condiţionarea de produse şi substanţe stupefiante, în afară de autorizaţia eliberata de Ministerul Sănătăţii, este obligatorie şi înregistrarea la organele militiei competente din punct de vedere teritorial.  +  Articolul 5Întreprinderile producătoare pot livra produse şi substanţe stupefiante fabricilor, depozitelor de medicamente şi întreprinderilor pentru comerţul exterior, autorizate în acest scop de Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale.Produsele şi substantele stupefiante din import se livreaza de către întreprinderile importatoare numai unităţilor autorizate de Ministerul Sănătăţii sa primească asemenea produse din import.Includerea în planul de import şi în planul de export a produselor şi substanţelor stupefiante se face cu acordul Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale. Importul şi exportul se efectuează în baza autorizaţiilor de import şi export eliberate de Ministerul Comerţului Exterior. Beneficiarii importurilor şi furnizorii pentru export vor obţine, înainte de a depune fişele tehnice de import sau de a oferi produse la export, autorizaţia necesară de la Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale. Autorizaţia se eliberează întreprinderilor de stat pentru comerţ exterior, pentru fiecare contractare de produse sau substanţe stupefiante în parte.  +  Articolul 6Produsele şi substantele stupefiante importate nu vor fi recepţionate dacă nu sînt însoţite de autorizaţiile de export respective, eliberate de organele competente ale tarii exportatoare. În aceste cazuri, întreprinderile de comerţ, exterior vor anunta Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, în scopul de a verifica dacă importurile s-au făcut conform prevederilor convenţiilor internaţionale, pe baza certificatelor de import eliberate de Ministerul Sănătăţii. În prima decada după expirarea fiecărui trimestru, întreprinderile de stat pentru comerţ exterior vor inainta Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale - o situaţie recapitulativa a importurilor şi exporturilor efectuate, însoţită de copiile de pe facturile şi de pe autorizaţiile de export.În termen de 10 zile de la data efectuării importului sau exportului, întreprinderile de stat pentru comerţ exterior vor inainta Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale copie de pe specificăţia produselor şi a substanţelor stupefiante importate sau exportate.  +  Articolul 7Ministerele şi celelalte organe şi organizaţii centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în subordinea cărora se afla unităţi care desfăşoară activităţi cu produse sau substanţe stupefiante, sînt obligate sa comunice periodic Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale - date privind intrările, consumurile şi stocurile de produse şi substanţe stupefiante, precum şi cantităţile de plante care conţin stupefiante şi care fac obiectul activităţii acestor unităţi.  +  Articolul 8Produsele şi substantele stupefiante pot fi folosite în scop medical numai pe baza prescripţiilor medicilor umani sau, după caz, ale medicilor veterinari.Prescrierea se face pe formulare speciale, cu timbru sec, sau în condici de prescripţii medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii de produse şi substanţe stupefiante în cadrul unităţilor sanitare umane sau veterinare.Sînt exceptate de la prevederile prezentului articol produsele şi substantele stupefiante prevăzute în lista anexa nr. 2.  +  Articolul 9Direcţiile sanitare judeţene sau, după caz, Direcţia sanitară a municipiului Bucureşti pot elibera, potrivit prevederilor art. 62 din prezentele instrucţiuni, bolnavilor sau delegaţilor acestora autorizaţii pentru obţinerea cantităţilor de produse sau substanţe stupefiante necesare pentru tratamente indelungate.  +  Articolul 10Personalul medico-sanitar uman sau veterinar şi orice alte persoane care prin specificul activităţii lor trebuie să manipuleze produse ori substanţe stupefiante şi care cunosc cazuri de toxicomanie prin stupefiante au obligaţia de a sesiza, de îndată, direcţiile sanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti, în vederea luării măsurilor legale.  +  Articolul 11Personalul medico-sanitar uman sau veterinar şi orice alte persoane care prin specificul activităţii lor trebuie să manipuleze produse sau substanţe stupefiante şi care s-au dovedit a fi toxicomani prin stupefiante nu pot prescrie sau manipula astfel de produse.  +  Articolul 12Stabilirea cazurilor de toxicomanie prin stupefiante se va face de către organele sanitare, cu procedura prevăzută la cap. 8 din prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 13Produsele şi substantele stupefiante deţinute fără drept vor fi ridicate de către organele de control autorizate sau, după caz, de organele de urmărire penală, în vederea confiscării. Acestea vor fi depuse în custodie la farmacia cea mai apropiată de locul unde se efectuează urmărirea penală.  +  Capitolul 2 Eliberarea autorizaţiilor  +  Articolul 14Autorizaţia pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau substanţe stupefiante, ca: fabricarea de stupefiante prin extracţie, sinteza, transformare, purificare etc., şi condiţionarea de produse care conţin stupefiante (specialităţi farmaceutice, produse galenice, produse pentru uz stomatologic) se va elibera anual de Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, la cererea ministerelor, celorlalte organe şi organizaţii centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti în subordinea cărora se afla întreprinderea producătoare.Cererea adresată Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, în vederea obţinerii autorizaţiei, va cuprinde:- denumirea şi sediul întreprinderii producătoare;- denumirea, cantitatea şi calitatea produselor ce urmează a fi fabricate;- procesul tehnologic, pe faze de producţie, pentru fiecare produs în parte, cu indicarea costurilor specifice şi a randamentelor.Cererea adresată organelor de militie competente din punct de vedere teritorial, în vederea înregistrării, va cuprinde:- denumirea şi sediul întreprinderii producătoare;- denumirea şi cantităţile produselor ce urmează a fi fabricate;- numărul autorizaţiei de fabricaţie, eliberata de Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale.Cererile de eliberare şi de înregistrare a autorizaţiei se fac pînă la 1 decembrie a anului în curs pentru anul următor, în cazul unităţilor existente, iar pentru unităţile nou înfiinţate, cu 45 de zile înainte de intrarea în funcţiune a unităţii respective.Cererile de înregistrare la organele militiei se face la inspectoratul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti pe a cărui raza teritorială îşi are sediul organizaţia socialistă care solicită înregistrarea.  +  Articolul 15La intrarea în fabricaţie, în decursul unui an, a noi produse ori substanţe stupefiante sau în cadrul unor suplimentari ale cantităţilor specificate în autorizaţia iniţială, întreprinderea producătoare va cere eliberarea unei noi autorizaţii în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la articolul precedent, alin. 1, 2 şi 3.  +  Articolul 16Cînd activitatea unei unităţi posesoare de autorizaţie pentru fabricarea sau condiţionarea produselor şi a substanţelor stupefiante încetează, parţial sau total, aceasta este obligată ca, în termen de 30 de zile de la încetarea activităţii, să depună autorizaţia la Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale şi sa comunice despre aceasta, în acelaşi termen, organului militiei la care a fost înregistrată.În cazul încetării parţiale a activităţii, Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale va elibera o noua autorizaţie care să reflecte situaţia ivita.  +  Articolul 17Autorizaţiile pentru activitatea privind cultivarea şi recoltarea în scop de prelucrare a plantelor care conţin substanţe stupefiante se vor elibera de către Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, la cererea Centrocoop - Centrala de achiziţii şi contractari - Direcţia tehnica plante medicinale.  +  Articolul 18În baza autorizaţiilor eliberate de Ministerul Sănătăţii Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, Centrocoop - Centrala de achiziţii şi contractari - Direcţia tehnica plante medicinale va putea încheia contracte pentru cultivarea macului de gradina (Papaver somniferum L.), prin unităţile proprii şi prin organizaţiile din sistemul cooperaţiei de consum, cu cooperativele agricole de producţie, în vederea preluării seminţelor şi capsulelor de mac.  +  Articolul 19Cererea adresată Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, în vederea obţinerii autorizaţiei, va cuprinde:- denumirea şi sediul unităţilor proprii şi ale organizaţiilor din sistemul cooperaţiei de consum, ce urmează sa încheie contracte cu cooperativele agricole de producţie;- denumirea plantei cu acţiune stupefianta a carei cultura se va contracta.  +  Articolul 20Centrocoop - Centrala de achiziţii şi contractari - Direcţia tehnica plante medicinale are obligaţia ca după încheierea contractarilor sa înainteze anual Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale tabele din care să rezulte denumirea organizaţiilor cu care s-au încheiat contracte, sediul acestora, precum şi suprafeţele ce urmează să fie insamintate. Tabelele se vor inainta în termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei de contractari. Situaţiile ce se pot ivi ulterior inaintarii tabelelor (încheieri de noi contracte, schimbarea destinaţiei unui contract etc.) se vor comunică Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale în termen de 30 de zile de la ivirea lor.  +  Articolul 21Cînd activitatea unei unităţi autorizate sa contracteze culturi de mac de gradina încetează, Centrocoop - Centrala de achiziţii şi contractari Direcţia tehnica plante medicinale va depune în termen de 30 de zile autorizaţia respectiva la Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale.  +  Articolul 22Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie va prevedea în contractul tip, ce se înaintează de cooperativele agricole de producţie unităţilor proprii şi organizaţiilor din sistemul cooperaţiei de consum, cooperativele agricole de producţie de a preda şi obligaţia unităţilor cooperaţiei de consum de a prelua întreaga cantitate de produse obţinute din culturile de mac de gradina (Papaver somniferum L.) contractate.  +  Articolul 23Centrocoop - Centrala de achiziţii şi contractari - Direcţia tehnica plante medicinale va inainta anual Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale situaţii care vor cuprinde: cantităţile de capete (capsule) de mac aflate în stoc la începutul anului, mărimea suprafeţelor insamintate cu plante care conţin stupefiante, cantităţile de capete de mac obţinute, destinaţia ce s-a dat acestora şi stocurile existente la sfîrşitul anului. Situaţiile vor fi înaintate Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, în luna februarie a fiecărui an, pentru anul precedent.Compromiterea totală sau parţială a culturilor de mac va fi dovedită cu acte justificative, încheiate între părţile contractante, avînd viza obligatorie a direcţiei agricole judeţene, din care să rezulte gradul de compromitere a culturilor.  +  Articolul 24Pentru instituţiile sanitare umane sau veterinare, depozitele de medicamente, farmaciile de toate categoriile, institutele de cercetări ştiinţifice în domeniul medicinei şi al medicamentului şi laboratoarele pentru controlul medicamentului, autorizaţiile pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau substanţe stupefiante specifică profilului respectiv se eliberează de Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, la cererea ministerelor, celorlalte organe şi organizaţii centrale şi a comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti în subordinea cărora se afla aceste unităţi.Cererea adresată Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, în vederea obţinerii autorizaţiei, va cuprinde:- denumirea organului care solicită autorizaţii pentru unităţile în subordine;- profilul activităţii unităţilor (institute, spitale, farmacii, laboratoare, depozite etc.);- denumirea şi sediul unităţilor.  +  Articolul 25Pentru unităţile Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului, Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale va elibera, la cererea acestor organe centrale, prin direcţiile de profil, o autorizaţie colectivă pentru toate unităţile în subordine.  +  Articolul 26Pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, autorizaţia pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau substanţe stupefiante se eliberează de Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, la cererea acestor unităţi.  +  Articolul 27Pentru farmaciile de circuit închis şi deschis, pentru depozitele oficiilor farmaceutice, precum şi pentru laboratoarele pentru controlul medicamentului (în cazul cînd acestea sînt în subordinea oficiilor farmaceutice), autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţii cu produse şi substanţe stupefiante se eliberează la cererea oficiilor farmaceutice pentru toate unităţile din raza de activitate a oficiului farmaceutic respectiv.Cererea adresată Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, în vederea obţinerii autorizaţiei, va cuprinde denumirea şi sediul unităţilor.  +  Articolul 28În cazul încetării activităţii unei unităţi posesoare de autorizaţie pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau substanţe stupefiante, ministerele, celelalte organe şi organizaţii centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti în subordinea cărora se afla unitatea respectiva au obligaţia sa anunţe Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, în termen de 30 de zile de la încetarea activităţii.De asemenea, se va anunta Ministerul Sănătăţii Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, în cazul cînd se înfiinţează o noua unitate care urmează să obţină autorizaţie pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau substanţe stupefiante. Anunţarea se va face cu 45 de zile înainte de intrarea în funcţiune a unităţii respective.  +  Articolul 29Organele şi organizaţiile de stat ori obşteşti, precum şi persoanele fizice, care desfăşoară activităţi cu produse sau substanţe stupefiante, vor solicita, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante, autorizaţia menţionată la art. 3 din această lege.  +  Capitolul 3 Fabricarea şi condiţionarea produselor şi substanţelor stupefiante  +  Articolul 30Fabricarea industriala (extractia, sinteza, transformarea, purificarea etc.) şi condiţionarea de produse care conţin stupefiante (specialităţi farmaceutice, produse galenice şi produse pentru uz stomatologic) se efectuează de către întreprinderile producătoare în limita cantităţilor aprobate de Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, prin autorizaţia eliberata pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau substanţe stupefiante.Depăşirea planului de producţie poate fi efectuată numai în cazuri bine justificate, la cererea Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, sau cu aprobarea prealabilă a acestuia.  +  Articolul 31Produsele fabricate sau condiţionate trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate prevăzute în Farmacopeea română în vigoare, în standardele, normele interne în vigoare sau în fişele tehnice aprobate de Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale. Orice modificare a proceselor tehnologice care influenţează consumurile specifice şi randamentele de producţie va fi comunicată Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale.  +  Articolul 32Aprovizionarea cu materii prime se face în conformitate cu planul de producţie şi stocul normat, aprobate de Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, pe baza consumurilor specifice şi a randamentelor de producţie declarate.Este interzisă achiziţionarea unor cantităţi de materii prime care depăşesc necesarul producţiei şi stocul normat.La expirarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau substanţe stupefiante, cantităţile autorizate ce nu au fost fabricate sau condiţionate în perioada respectiva de timp nu mai pot fi fabricate sau condiţionate ulterior.Materia prima şi produsele intermediare rămase neprelucrate în cursul anului de producţie se reconsidera în cadrul planului de producţie al anului următor.  +  Articolul 33Întreprinderile care au primit autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau substanţe stupefiante vor lua măsurile necesare pentru organizarea producţiei în condiţii care să asigure:- executarea procesului tehnologic în mod corespunzător din punct de vedere tehnic şi în conformitate cu calitatea aprobată;- protecţia muncii pentru personalul care lucrează în producţie, potrivit dispoziţiilor legale;- securitatea materiilor prime, produselor intermediare şi finite, precum şi prevenirea sustragerii lor. Conducerea întreprinderii va desemna un responsabil cu evidenta produselor şi a substanţelor stupefiante pe întreaga întreprindere (farmacist, inginer sau chimist).Conducerea întreprinderii împreună cu şeful serviciului de producţie şi responsabilul cu evidenta produselor şi a substanţelor stupefiante răspund de organizarea şi desfăşurarea producţiei, precum şi de depozitarea şi expedierea acestora.  +  Articolul 34Inginerul şef sau conducătorul tehnic este responsabilul fabricaţiei sau condiţionarii, revenindu-i următoarele atribuţii: a) organizarea şi desfăşurarea producţiei în conformitate cu regulamentul tehnologic aprobat, calitatea stabilită şi cu normele legale privind regimul produselor şi substanţelor stupefiante; b) desemnarea persoanelor care pot lucra în secţiile de producţie a stupefiantelor, dintre angajaţii cărora li s-a acordat acest drept de către conducerea în întreprinderii, cei desemnaţi vor fi menţionaţi în registrul de evidenta a fabricaţiei; c) prelevarea probelor pentru sarjele de produse fabricate sau condiţionate (probe în dublu exemplar) şi trimiterea lor la secţia de control tehnic (cantităţile de produse prelevate pentru analiza, stabilite prin norme speciale emise de forul tutelar în subordinea căruia se afla) şi menţionarea lor în registrul de evidenta al secţiei; d) ţinerea evidentei materiilor prime intrate în secţiile de fabricaţie sau condiţionare, a produselor intermediare rezultate şi a produselor finite obţinute, precum şi a cantităţilor de produse recuperate din procesul tehnologic.  +  Articolul 35În întreprinderile în care se lucrează în schimburi se va desemna o persoană care va îndeplini sarcinile şefului de producţie în schimburile în care acesta nu lucrează. Aceasta persoana va fi menţionată zilnic în registrul de evidenta a fabricaţiei.Predarea-primirea între schimburi a materiilor prime, intermediare şi finite este obligatorie.  +  Articolul 36Evidenta produselor în secţiile de fabricaţie sau de condiţionare se tine într-un registru special, numerotat, parafat, vizat şi sigilat de organele militiei competente din punct de vedere teritorial.în registru se vor înscrie zilnic:- cantităţile de materii prime primite de secţii;- cantităţile de produse intermediare rezultate, precum şi numărul de sarje şi de buletine de analiza (numai în unităţi de sinteza, extracţie, transformare şi purificare);- cantităţile de produse finite rezultate (pentru fiecare sarja de fabricaţie - randamentul obţinut);- calitatea produselor finite (numărul buletinului de analiza la fiecare sarja de fabricaţie);- cantităţile de produse recuperate în procesul de producţie, cînd este cazul;- cantităţile de produse finite predate secţiei de depozitare.  +  Articolul 37Analiza produselor finite se va efectua după prevederile Farmacopeei româneşti în vigoare, standardelor, normelor interne în vigoare sau fişelor tehnice aprobate de Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale.Rezultatele vor fi consemnate într-un buletin de analiza care se va inregistra în registrul de evidenta a probelor prelevate şi care se păstrează în secţia de control tehnic a întreprinderii, precum şi în registrul de evidenta al secţiei de producţie.Contraprobele de materii prime, produse intermediare şi produse finite conţinînd stupefiante se vor păstra timp de 12 luni în secţia de control tehnic, după care se vor valorifica sau distruge (dacă s-au dovedit necorespunzătoare) cu respectarea dispoziţiilor art. 45, intocmindu-se în aceste cazuri formele scriptice de încărcare sau de scădere în gestiune şi de evidenta a produselor şi substanţelor stupefiante.Prevederea menţionată în alineatul precedent se aplică şi în cazul cantităţilor rămase din probele prelevate, după efectuarea analizei.Şeful secţiei de control tehnic răspunde de păstrarea probelor şi a contraprobelor în secţia de control tehnic.  +  Articolul 38Produsele necorespunzătoare vor fi reintroduse în procesul de fabricaţie, în vederea remanierii (inclusiv probele şi contraprobele). Evidenta lor va fi trecută într-un bon special de remaniere întocmit în trei exemplare, dintre care un exemplar rămîne la secţia de producţie, al doilea exemplar la serviciul plan şi al treilea exemplar la serviciul contabilităţii. În registrul de producţie sarjele remaniate se vor înscrie cu creion roşu, mentionindu-se cantitatea rezultată după remaniere.În cazul în care produsul nu se poate remania (rebut total) se întocmeşte o nota de rebut în trei exemplare, dintre care un exemplar rămîne la secţia de producţie, al doilea exemplar la serviciul de plan şi al treilea exemplar la serviciul contabilităţii.Bonurile de remaniere şi notele de rebut se întocmesc de şeful serviciului producţie, şeful serviciului control tehnic şi responsabilul cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante.Depozitarea rebuturilor pînă la remaniere sau distrugere se va face în secţiile de depozitare a produselor şi substanţelor stupefiante, luindu-se măsurile necesare ca rebuturile să fie separate de produsele corespunzătoare.  +  Articolul 39Depozitarea materiilor prime care conţin substanţe stupefiante, a produselor intermediare şi a produselor finite se face într-o încăpere zidita, cu gratii la ferestre şi cu uşi metalice, separată de secţiile de producţie. Aceasta va fi închisă cu cheie în timpul programului de lucru şi va fi sigilată la sfîrşitul acestuia. Cheia va fi păstrată de responsabilul cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante.Capetele de mac pot fi păstrate şi în condiţii diferite de cele menţionate în alineatul precedent, şi anume: în magazii închise sau în ambalaje de pinza sub soproane acoperite, protejate cu foi de polietilena sau cu prelate.Introducerea produselor în secţiile de depozitare şi scoaterea lor din secţii vor fi efectuate în prezenta responsabilului cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante.  +  Articolul 40Manipularea produselor şi a substanţelor stupefiante în cadrul secţiilor se poate efectua numai de persoanele desemnate sa lucreze în secţiile de producţie. Manipularea se va efectua cu ustensile şi aparatura destinate numai acestui scop, care se vor păstra în cadrul secţiei. Şeful secţiei şi tehnicianul de tura răspund de manipulare pînă în momentul cînd stupefiantul ajunge la limita de concentraţie a produsului finit.Nu este permisă păstrarea produselor finite în secţia de producţie după efectuarea analizei şi după ambalare. Imediat după primirea buletinelor de analiza, produsele finite corespunzătoare vor fi predate secţiei de depozitare.De asemenea, nu este permisă păstrarea în secţia de producţie a materiilor prime şi a produselor intermediare, conţinînd stupefiante, peste cantităţile necesare planului de producţie pentru 3 zile.  +  Articolul 41Ambalarea produselor şi substanţelor stupefiante se face în recipiente de sticlă sau din mase plastice, închise cu capac sau cu dop, sau în recipiente metalice, după ce în prealabil au fost introduse în pungi de hirtie captusite cu hirtie cerata sau cu material plastic.Fiecare ambalaj va fi prevăzut cu:- o banderola de garanţie confectionata dintr-un material rezistent, pe care se va scrie denumirea şi sediul întreprinderii producătoare, care să garanteze ca produsul este original;- o eticheta purtind denumirea produsului, cantitatea, numărul sarjei de fabricaţie, calitatea, menţiunea "Otrava" şi semnul "Cap de mort", numărul buletinului de analiza şi denumirea laboratorului care a efectuat analiza. Aceasta eticheta va fi semnată de persoana care a efectuat ambalarea şi cintarirea şi va avea numărul indicativ al persoanei respective;- sigiliul unităţii producătoare.În cazul specialitatilor farmaceutice, atît eticheta produsului cît şi ambalajul de carton vor avea o dunga roşie în diagonala.Ambalajele care conţin produse şi substanţe stupefiante destinate exportului vor fi prevăzute cu o eticheta de culoare roşie-portocalie, fixată în asa fel încît sa nu poată fi detasata cu usurinta; pe aceasta eticheta se vor înscrie denumirea produsului sau a substanţelor stupefiante (denumirea comuna internationala comunicată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii), greutatea bruta şi neta, numele şi adresa furnizorului, precum şi un număr de referinţa pentru fiecare ambalaj. Inscripţia de mai sus trebuie să fie însoţită şi de menţiunea "Otrava", înscrisă cu litere care să iasa în evidenta, pe o bandă de culoare roşie-portocalie care să inconjoare ambalajul.Ambalajele exterioare ale coletelor destinate expedierii nu vor purta nici o alta indicaţie în afară numelor şi adreselor expeditorului şi destinatarului şi vor fi sigilate cu sigiliul expeditorului.  +  Articolul 42Eliberarea produselor şi a substanţelor stupefiante din secţia de producţie către secţia de depozitare se face pe bază de bon separat, în trei exemplare dintre care:- un exemplar rămîne la secţia de producţie;- un exemplar însoţeşte produsul în secţia de depozitare;- un exemplar se preda serviciului contabilităţii întreprinderii.Responsabilul secţiei de stupefiante are sarcina de a tine evidenta produselor şi substanţelor stupefiante predate secţiei de depozitare, precum şi a celor care se expediază din întreprindere sau se predau secţiilor de condiţionare din întreprindere. Evidenta contraprobelor pentru analize, precum şi evidenta eventualelor resturi de probe rămase de la analize, se ţin de către şeful serviciului de control tehnic de calitate.Evidenta produselor şi a substanţelor stupefiante va fi ţinuta într-un registru special întocmit conform anexei nr. 3, numerotat, parafat, sigilat şi vizat anual de organele militiei competente din punct de vedere teritorial.  +  Articolul 43Comenzile şi facturile pentru produse şi substanţe stupefiante se întocmesc pe formulare separate şi se păstrează separat de celelalte acte, în condiţii în care să se garanteze deplina lor securitate.  +  Articolul 44Transportul produselor şi al substanţelor stupefiante se face pe baza vizei aplicate pe actul însoţitor de către responsabilul cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante, luindu-se măsuri de securitate pe parcurs (asigurarea integrităţii şi ajungerii la destinaţie).Transportul acestora se face în containere speciale, sigilate la expediere, care să se poată introduce în lazile în care se transporta celelalte medicamente.  +  Articolul 45Produsele şi substantele stupefiante care au devenit necorespunzătoare din diferite cauze, rebuturile ce nu mai pot fi remaniate, resturile de probe de la analiza, contraprobele şi deşeurile provenite de la fabricatia stupefiantelor vor fi scăzute din evidenta şi distruse, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, la propunerea organului central în subordinea căruia se afla întreprinderea.De asemenea, vor fi scăzute din evidenta şi pierderile provenite din conservarea produselor şi a substanţelor stupefiante, cu aprobarea prealabilă a Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale.Distrugerea se va face în prezenta unei comisii formate dintr-un delegat al directorului întreprinderii, responsabilul cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante şi un reprezentant al organelor militiei competente din punct de vedere teritorial.Conducerea directa a operaţiunilor de distrugere a produselor şi a substanţelor stupefiante o are responsabilul cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante. Personalul care ia parte la operaţiunile de distrugere trebuie să fie instruit cu privire la metodele de lucru şi pericolele ce se pot ivi, precum şi cu privire la mijloacele de protecţie, necesare în timpul acestor operaţiuni.În vederea efectuării operaţiunilor de distrugere se vor lua toate măsurile de securitate dictate de specificul fiecărui produs.Ambalajele în care au fost păstrate produsele sau substantele stupefiante trebuie distruse odată cu acestea sau curatite în mod corespunzător, dacă se considera ca mai pot fi utilizate.Distrugerea produselor şi a substanţelor stupefiante se va face în asemenea locuri şi condiţii încît sa nu fie contaminati factorii de mediu care, în acest fel, ar putea constitui un pericol pentru oameni şi animale.După efectuarea operaţiunilor de distrugere se va încheia un proces-verbal în patru exemplare, dintre care unul rămîne la unitatea care a efectuat distrugerea, servind ca baza pentru scoaterea din evidenta a produselor şi a substanţelor stupefiante, al doilea exemplar se trimite Ministerului Sănătăţii Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, al treilea exemplar se trimite organului central în subordinea căruia se afla întreprinderea şi al patrulea exemplar, organelor militiei competente din punct de vedere teritorial.Procesul-verbal va cuprinde: data şi locul distrugerii, denumirea produsului sau a substanţei, cantitatea neta, metoda de distrugere, menţiunea dacă ambalajele au fost distruse sau curatate, precum şi măsurile luate la locul distrugerii pentru înlăturarea posibilităţilor de intoxicare a oamenilor sau animalelor.Conducătorul întreprinderii respective, precum şi persoana însărcinată cu conducerea operaţiunilor de distrugere, răspund de urmările ce pot avea loc în legătură cu distrugerea defectuoasă a produselor ori a substanţelor stupefiante sau curăţirea necorespunzătoare a ambalajelor.  +  Articolul 46Întreprinderile care fabrica stupefiante prin sinteza, extracţie, transformare, purificare etc. şi întreprinderile care condiţioneaza produse ce conţin stupefiante, (specialităţi farmaceutice, produse galenice şi produse pentru uz stomatologic) sînt obligate sa înainteze, prin organul central în subordinea căruia se afla, Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, situaţii trimestriale cuprinzînd:- cantităţile de materii prime intrate în procesul de producţie;- cantităţile de produse intermediare rezultate;- cantităţile de produse finite rezultate (inclusiv probele şi contraprobele);- cantităţile de produse recuperate din procesul de producţie;- cantităţile de produse finite livrate întreprinderilor de condiţionare sau altor beneficiari;- eventuale cantităţi de produse necorespunzătoare;- stocurile de materii prime, produse intermediare şi produse finite, existente la sfîrşitul trimestrului.Situaţiile trebuie să fie înaintate în termen de 30 de zile de la expirarea trimestrului.Documentele privitoare la produsele şi substantele stupefiante (facturi, bonuri de livrare etc.) se vor păstra conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 47În caz de accidente (explozii, incendii etc.), în întreprinderile care fabrica stupefiante prin sinteza, extracţie, transformare, purificare etc. sau care condiţioneaza produse ce conţin substanţe stupefiante, se vor anunta imediat organul central în subordinea căruia se afla acestea, Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, precum şi organele de urmărire penală, în vederea cercetărilor.  +  Capitolul 4 Depozitarea, manipularea, ambalarea şi transportul produselor şi substanţelor stupefiante  +  Articolul 48În depozitele de medicamente de toate categoriile, produsele şi substantele stupefiante se păstrează într-o încăpere specială (secţia stupefiante), zidita, cu gratii la ferestre şi cu usa metalică, prevăzută cu dulapuri metalice sau rafturi confectionate din plăci de metal.Încăperea va fi prevăzută cu ventilaţie, lumina directa, iar temperatura nu va depăşi 20S. Introducerea şi scoaterea stupefiantelor din secţia de stupefiante, pentru repartizare, în secţiile de ambalare şi de expediţie, se fac de către responsabilul cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante; secţia va fi închisă la sfîrşitul programului de lucru şi sigilată, iar cheia va fi păstrată de responsabilul secţiei.Capetele de mac pot fi păstrate şi în condiţii diferite de cele menţionate în alineatele precedente, atît în unităţile furnizoare, cît şi în cele beneficiare, şi anume: în magazii închise sau în ambalaje de pinza sub soproane acoperite, protejate cu foi de polietilena sau cu prelate.În cadrul depozitului de medicamente, responsabilul secţiei de stupefiante răspunde de păstrarea, manipularea şi evidenta produselor şi substanţelor stupefiante.  +  Articolul 49La intrare, produsele şi substantele stupefiante sînt preluate imediat de şeful secţiei de recepţie, care le înregistrează într-un registru de evidenta special, ce se păstrează în aceasta secţie, specificîndu-se totodată şi seriile de fabricaţie ale acestor produse.Produsele şi substantele stupefiante vor fi păstrate în secţia de recepţie, pînă la terminarea operaţiunilor de recepţie, într-un dulap special, înscris cu cheie, sub directa răspundere a şefului secţiei de recepţie.Verificarea din punct de vedere cantitativ şi prelevarea de probe pentru analiza se fac de către comisia de recepţie, conform normelor tehnice de recepţie în vigoare, emise de Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale.  +  Articolul 50Manipularea produselor şi a substanţelor stupefiante finite se face numai în secţia de stupefiante, cu cea mai mare atenţie, respectîndu-se normele tehnice prevăzute de Farmacopeea română în vigoare. Ustensilele folosite sînt destinate numai acestui scop şi se păstrează în cadrul secţiei.Conducerea întreprinderii va lua măsuri, potrivit dispoziţiilor legale, de protecţie a muncii pentru personalul care manipuleaza produse şi substanţe stupefiante.Păstrarea în depozite a produselor şi a substanţelor stupefiante destinate altor scopuri decît cele medicale şi ştiinţifice este interzisă.  +  Articolul 51Cantităţile mai mari de 10 g de produse şi substanţe stupefiante se ambaleaza în recipiente de sticlă sau din mase plastice, închise cu capac sau dop, ori în recipiente metalice, după ce în prealabil au fost introduse în pungi captusite cu hirtie cerata sau în pungi din material plastic.Cantităţile sub 10 g se pot ambala şi numai în pungi captusite cu hirtie cerata (cu excepţia produselor higroscopice, care se vor ambala numai în recipiente de sticlă).Fiecare ambalaj va fi prevăzut cu:- o banderola de garanţie pe care se va scrie denumirea şi adresa unităţii ambalatoare;- o eticheta purtind denumirea unităţii ambalatoare, denumirea produsului, cantitatea, numărul sarjei de fabricaţie, calitatea produsului, menţiunea "Otrava", semnul "Cap de mort" şi numărul buletinului de analiza. Eticheta va fi semnată de persoana care a efectuat ambalarea şi cintarirea şi va purta numărul indicativ al persoanei respective;- sigiliul unităţii.  +  Articolul 52Notele de comanda şi facturile pentru produse şi substanţe stupefiante vor fi întocmite separat (în sensul de a nu cuprinde şi alte medicamente) şi păstrate în condiţii care să garanteze deplina lor siguranţa.  +  Articolul 53Transportul produselor şi al substanţelor stupefiante se efectuează pe baza vizei aplicate pe actul însoţitor de responsabilul secţiei stupefiante, asigurindu-se păstrarea lor într-un ambalaj corespunzător, potrivit proprietăţilor lor fizico-chimice.Transportul se face în cutii, sigilate la expediere, care să poată fi introduse în lazile sau coşurile în care se transporta celelalte medicamente.  +  Articolul 54Evidenta produselor şi a substanţelor stupefiante se va tine zilnic într-un registru special, vizat şi sigilat de direcţia sanitară judeteana sau a municipiului Bucureşti. Vizarea se face la începutul fiecărui an. În cazul prezentării la viza a unui nou registru de evidenta a stupefiantelor se va prezenta şi registrul vechi, epuizat.Registrul se va întocmi conform anexei nr. 3 şi se va păstra la secţia de stupefiante.  +  Articolul 55Produsele necorespunzătoare vor fi păstrate separat în cadrul secţiei pînă la distrugerea lor, luindu-se măsurile necesare spre a nu fi puse în consum sau sustrase.Distrugerea produselor şi a substanţelor stupefiante necorespunzătoare se face pe baza aprobării date de Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, la propunerea organului central în subordinea căruia se afla unitatea, în prezenta unei comisii constituite dintr-un delegat al directorului unităţii, responsabilul cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante şi delegatul organelor militiei competente din punct de vedere teritorial. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Forţelor Armate şi Consiliul Securităţii Statului vor proceda în conformitate cu normele emise de aceste ministere.Distrugerea produselor şi a substanţelor stupefiante, precum şi a ambalajelor acestora se va face conform prevederilor art. 45 din prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 56Scăderea din evidenta a cantităţilor de produse şi substanţe stupefiante necorespunzătoare, precum şi a pierderilor constatate ca normale (în limita coeficienţilor stabiliţi de Ministerul Sănătăţii) prin conservare, manipulare sau transport, se va face cu aprobarea organului central în subordinea căruia se afla unitatea.În cazul cînd pierderile de stupefiante depăşesc limitele stabilite de Ministerul Sănătăţii, se vor întocmi documentaţii privind provenienţă produselor sau a substanţelor stupefiante şi cauzele care au dus la pierderile constatate. Pentru pierderile datorate degradării produselor, documentaţia va fi însoţită şi de buletinul de analiza calitativă a acestora la data respectiva. Aceste documentaţii vor fi înaintate Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, prin organul central în subordinea căruia se afla unitatea, pentru avizare din punct de vedere tehnic.  +  Articolul 57Depozitele de medicamente vor inainta Ministerului Sănătăţii Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale situaţii anuale cuprinzînd:- denumirea şi cantităţile de produse şi substanţe stupefiante intrate în depozit;- întreprinderea producătoare sau unitatea care a efectuat livrarea;- unităţile cărora li s-au livrat;- stocul existent la sfîrşitul anului.Aceste situaţii trebuie să fie predate cel mai tirziu la 1 februarie a fiecărui an.  +  Articolul 58Unităţile autorizate sa importe şi sa exporte produse şi substanţe stupefiante vor inainta Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, pe lîngă situaţia anuală prevăzută mai sus, şi situaţii trimestriale. Acestea se vor inainta în primele 10 zile ale trimestrului următor şi vor cuprinde:- denumirea şi cantităţile de produse şi substanţe stupefiante importate sau exportate;- data intrării în ţara, precum şi copii de pe facturile furnizorilor externi sau data expedierii din ţara şi copii de pe facturile furnizorilor interni;- ţara şi denumirea firmei importatoare sau exportatoare.  +  Articolul 59Documentele privitoare la depozitarea, manipularea, ambalarea şi transportul produselor şi substanţelor stupefiante se vor păstra conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Activitatea cu produse şi substanţe stupefiante în unităţile sanitare  +  Articolul 60Farmaciile pot elibera bolnavilor trataţi ambulatoriu produse şi substanţe stupefiante prescrise de medici pe formulare speciale, numerotate şi vizate cu timbru sec, în condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni.La prescrierea produselor şi a substanţelor stupefiante, medicul este obligat:- sa posede formular special, conform modelului din anexa nr. 4;- sa completeze formularul cu cerneala (în cazul prescripţiilor care se fac în mai multe exemplare, cu creion chimic sau pix cu pasta, pe indigo) şi sa completeze citeţ: denumirea unităţii sanitare emitente, numele, prenumele, vîrsta, profesiunea şi domiciliul bolnavului, întreprinderea unde lucrează, nr. fisei sau nr. din registrul de consultaţii şi diagnosticul;- sa scrie denumirea completa a medicamentelor;- sa scrie cantitatea în cifre şi litere;- sa precizeze modul de întrebuinţare, menţionînd doza şi intervalul de administrare. Nu se admite să se scrie "după aviz", "după sfat" şi nici "sic volo";- sa confirme prin semnatura eventualele corecturi;- sa scrie pe un formular o singura prescripţie de produse sau substanţe stupefiante, iar cantitatea prescrisă sa nu depăşească doza maxima pentru 3 zile. Calculul se va face la cantitatea totală prescrisă şi nu la cantitatea recomandată de medic pentru administrare ca doza zilnica;- să semneze şi să aplice parafa şi ştampila unităţii pe toate exemplarele.Cînd prescripţia trebuie facuta în mai multe exemplare, numai primul exemplar va fi cu timbru sec, celelalte fiind formulare obişnuite. Exemplarul cu timbru sec rămîne la farmacie ca act justificativ pentru eliberarea produsului sau a substanţei stupefiante, celelalte exemplare servind la decontarea contabila.  +  Articolul 61Doza maxima pentru 24 de ore va fi cea prevăzută în Farmacopeea română în vigoare, iar în cazul cînd produsul nu este înscris în farmacopee, doza maxima va fi cea indicată de Ministerul Sănătăţii, prin dispoziţii speciale, atît pentru adulti, cît şi pentru copii.În cazul depăşirii dozei maxime pentru 3 zile, se va elibera numai cantitatea corespunzătoare dozei maxime pentru 3 zile.În cazul depăşirii dozei maxime pentru o singură dată sau a dozelor maxime pentru 24 de ore, farmacistul va lua legătură cu medicul pentru clarificarea situaţiei. În cazul în care nu poate lua legătură cu medicul, farmacistul va atrage atenţia, sub semnatura, persoanei căreia i se eliberează medicamentul asupra dozelor maxime care pot fi administrate bolnavului o singură dată sau în 24 de ore.Prescripţiile de produse şi substanţe stupefiante, reprezentind o medicatie urgenta, se vor executa după cum urmează: la prezentarea prescripţiei se vor elibera produsele condiţionate (specialităţi farmaceutice), dîndu-se prioritate la executare preparatelor magistrale. Valabilitatea acestor prescripţii este de maximum 7 zile de la data emiterii iar. Preparatele magistrale neridicate în termen de 5 zile nu se mai eliberează, ci se propune să fie distruse. În aceste cazuri, dirigintele farmaciei, în prezenta a 2-3 membri din colectiv, va întocmi un proces-verbal, în dublu exemplar, în vederea centralizarii acestor preparate magistrale la oficiul farmaceutic de care aparţine farmacia, spre a fi distruse. O copie de pe procesul-verbal se ataşează la reteta respectiva şi se păstrează în farmacie, conform prevederilor prezentelor instrucţiuni, iar cealaltă copie împreună cu preparatele rămîn la oficiul farmaceutic de care aparţine farmacia.  +  Articolul 62Doza maxima pentru 3 zile poate fi depăşită în cazul următoarelor afecţiuni:- dureri provocate de neoplasm incurabil (inoperabil sau netratabil prin citostatice, agenţi fizici sau hormoni);- arterita avansată în stadiul de gangrena, cu dureri de decubit, ce nu pot fi calmate prin alta medicatie;- cardiopatie decompensata cu dispnee nocturna necalmata prin alte mijloace terapeutice.În asemenea cazuri, medicul de specialitate din spital poate elibera o prescripţie medicală cu timbru sec, prevazind cantităţile necesare pentru o perioadă de 10 sau 15 zile. Aceasta prescripţie va fi însoţită şi de un certificat medical, întocmit conform anexei nr. 5, în care medicul de specialitate va completa:- numele şi prenumele bolnavului, nr. buletinului de identitate şi adresa acestuia;- diagnosticul;- denumirea şi cantitatea produsului sau a substanţei stupefiante necesar pentru o zi.Atît prescripţia medicală, cît şi certificatul medical vor fi vizate de medicul director al spitalului.Pe baza certificatului medical şi a prescripţiei medicale care vor fi prezentate de bolnav sau de delegatul sau directorul direcţiei sanitare judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, va elibera o autorizaţie, întocmită în patru exemplare conform anexei nr. 6. Autorizaţia este valabilă timp de 3 luni de la data eliberării.Originalul autorizaţiei împreună cu prescripţia medicală (pentru perioada de 10 sau 15 zile) se predau bolnavului sau delegatului sau pentru a le depune la farmacia indicată în autorizaţie, în vederea ridicării produsului stupefiant; de asemenea, se preda bolnavului şi exemplarul patru al autorizaţiei pentru a justifica deţinerea produsului stupefiant.Duplicatul autorizaţiei împreună cu certificatul medical se reţin pentru evidenta de direcţia sanitară şi se păstrează conform prevederilor legale.Triplicatul autorizaţiei se înaintează circumscripţiei sanitare teritoriale în raza căreia domiciliază bolnavul pentru luare în evidenta.În baza triplicatului autorizaţiei, medicul de circumscripţie sanitară teritorială eliberează la intervale de 10 sau 15 zile, potrivit specificatiei din autorizaţie - pînă la expirarea valabilităţii acesteia - prescripţii medicale cu timbru sec pentru cantitatea şi produsul stupefiant indicate în autorizaţie.Prescripţia medicală cu timbru sec şi originalul autorizaţiei se reţin de farmacia indicată în autorizaţia după eliberarea produsului stupefiant în cantitatea prescrisă.Fiecare eliberare de produs stupefiant, în decursul celor 3 luni cît este valabilă autorizaţia, se menţionează atît pe autorizaţia care se păstrează de farmacie, cît şi pe cea care rămîne la bolnav; de asemenea, farmacistul va nota pe ambele autorizaţii (pe original şi pe al patrulea exemplar) şi celelalte date prevăzute în formularul de autorizaţie indicat în anexa nr. 6.La expirarea celor 3 luni de la eliberarea autorizaţiei sau dacă pe parcursul celor 3 luni este necesară schimbarea produsului stupefiant sau a dozei acestuia, ori dacă bolnavul îşi schimba domiciliul, eliberarea certificatului medical, a prescripţiei medicale şi a unei noi autorizaţii se face în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la alineatele de mai sus.În cazul în care bolnavul nu se poate deplasa, cererea pentru eliberarea unei noi autorizaţii se face de către bolnav sau de delegatul sau şi se vizează de medicul de circumscripţie sanitară în evidenta căreia se afla bolnavul, în baza consultatiei medicale.  +  Articolul 63Medicul care eliberează prescripţia medicală şi farmacistul care eliberează produsul stupefiant în condiţiile prevăzute la articolul precedent vor solicita celor cărora le inmineaza să semneze pe verso prescripţiei medicale, respectiv al autorizaţiei, de luare la cunoştinţa a obligaţiei ce le revine de a restitui, în termen de 10 zile, farmaciei de unde au fost ridicate produsele stupefiante, atît exemplarul autorizaţiei pe care-l deţin, cît şi cantităţile de produse stupefiante neconsumate de bolnavi din diferite motive (însănătoşire, schimbarea tratamentului, internare în spital etc.).  +  Articolul 64Pentru bolnavii care primesc asistenţa medicală în unităţile sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, certificatele medicale pentru procurarea produselor stupefiante, în cantităţi ce depăşesc doza maxima pentru 3 zile, se vor elibera de aceste unităţi în condiţiile prevăzute la art. 62. Eliberarea autorizaţiei şi indicarea farmaciei din reţeaua proprie care va elibera produsul stupefiant se vor face de către direcţiile sau oficiile medicale ale acestor ministere.Controlul modului de eliberare a certificatelor şi a autorizaţiilor de către unităţile din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie se face de organele Ministerului Sănătăţii. Pentru unităţile aparţinînd Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului, controlul se va efectua de organele competente ale acestor ministere.  +  Articolul 65Medicii de circumscripţie, odată cu eliberarea certificatelor de deces, vor pune în vedere persoanelor cărora le inmineaza aceste certificate obligaţia ce le revine de a restitui farmaciilor de unde au fost ridicate, cantităţile de produse sau substanţe stupefiante neconsumate de bolnavii decedati. Restituirea se va face în termen de 10 zile de la deces pe bază de proces-verbal încheiat în trei exemplare.Un exemplar se inmineaza persoanelor care restituie cantităţile neconsumate, al doilea exemplar rămîne la farmacie şi al treilea exemplar însoţeşte produsul la oficiul farmaceutic respectiv. Periodic, farmacia va depune la oficiul farmaceutic (secţia de stupefiante) produsele şi substantele stupefiante restituite spre a fi distruse. La fel se va proceda şi în cazurile de restituire a produselor stupefiante prevăzute la art. 63.Obligaţia de a urmări restituirea produselor şi a substanţelor stupefiante neconsumate de bolnavi din diferite motive (însănătoşire, schimbarea tratamentului etc.) revine şi medicilor care au eliberat prescripţii de ridicare a produselor şi a substanţelor stupefiante bolnavilor care primesc asistenţa medicală în unităţile ministerelor cu reţea sanitară proprie.Produsele şi substantele stupefiante restituite vor fi înregistrate atît în farmacii, cît şi în, depozite (pînă la distrugere), în registrul de evidenta a produselor şi a substanţelor stupefiante, cu menţiunea "retur fără valoare", luindu-se totodată măsurile necesare ca acestea sa nu fie puse în consum.  +  Articolul 66Bolnavii din categoria celor prevăzuţi la art. 62 vor fi înscrişi în caietul de evidenta a autorizaţiilor eliberate pentru ridicarea produselor stupefiante, întocmit conform anexei nr. 7 de directorul direcţiei sanitare judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.În unităţile sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie evidenta va fi ţinuta de unitatea care eliberează autorizaţia ce va fi vizata de directorul direcţiei sau al oficiului medical din ministerul respectiv.  +  Articolul 67Eliberarea produselor şi a substanţelor stupefiante bolnavilor spitalizati se face pe baza înscrierii în condicile de prescripţii medicale sau în condicile de aparat destinate exclusiv acestui scop. Înscrierea în condici se va face numai cu creion chimic sau pix cu pasta, pe indigo, sub semnatura medicului, verificindu-se dacă pe copii scrisul este vizibil, specificîndu-se:- numărul patului şi al foii de observatie, numele şi vîrsta bolnavului;- denumirea completa a medicamentelor;- cantitatea (în cifre şi litere);- modul de întrebuinţare, cu menţionarea dozei şi a intervalului de administrare.Nu se admite să se scrie "după aviz" sau "după sfat".Medicul este obligat sa confirme prin semnatura, pe toate exemplarele, eventualele corecturi.În cazul depăşirii dozei maxime pentru o singură dată sau pentru 24 de ore la bolnavii spitalizati, medicul va specifică pe prescripţie "sic volo", iar farmacia va elibera doza prescrisă; în caz contrar, farmacistul va lua legătură cu medicul în scopul obţinerii acestei specificăţii. Prescrierea produselor şi a substanţelor stupefiante pentru bolnavii spitalizatii se va face pentru 24 de ore şi, în cazuri speciale, pentru 48 de ore.  +  Articolul 68Manipularea şi administrarea de către personalul medico-sanitar a produselor şi a substanţelor stupefiante în serviciile şi secţiile spitalelor, policlinicilor şi ale altor instituţii sanitare se fac sub supravegherea şefului serviciului sau al secţiei respective.Personalul mediu sanitar care manipuleaza sau administrează aceste produse va semna zilnic în foaia de observatie a bolnavului căruia i-a administrat produsul, dacă pentru bolnavii care au fost spitalizati este necesară, la ieşirea din spital, prelungirea tratamentului cu stupefiante, farmacia spitalului va putea elibera prin condica de prescripţii medicale cantitatea de stupefiante reprezentind doza pentru 3 zile.  +  Articolul 69Unităţile sanitare care nu au farmacii proprii şi se aprovizioneaza prin farmacii de policlinica sau publice pot procura produse şi substanţe stupefiante numai pe bază de condici de aparat, destinate exclusiv acestui scop, conform baremurilor stabilite de conducerile acestor unităţi.O noua eliberare se va efectua numai pe baza justificarii cantităţii ridicate anterior. În cazul cînd nu s-a consumat întreaga cantitate, se va elibera numai cantitatea în completarea celei fixate în barem. Evidenta consumului de stupefiante se va tine în condici sau caiete întocmite conform anexei nr. 8, numerotate, sigilate şi parafate de către medicul director al unităţii, în baza cărora se va face şi justificarea.  +  Articolul 70Controlul consumului produselor şi al substanţelor stupefiante în cazul bolnavilor spitalizati, precum şi controlul justificarii consumului acestora la aparat, se vor efectua de medicul director al spitalului şi de farmacistul diriginte.  +  Articolul 71Cantităţile de produse stupefiante ce nu s-au folosit în unităţile spitaliceşti în timpul pentru care au fost prescrise vor fi restituite farmaciei pentru reintroducerea lor în evidenta acesteia. În cazul specialitatilor farmaceutice şi al produselor galenice, returnarea se va face numai în ambalaje originale.Între unitatea sanitară reprezentată prin medicul şef de secţie al spitalului sau delegatul sau şi oficiul farmaceutic reprezentat prin farmacistul diriginte se va încheia un proces-verbal în trei exemplare, în baza căruia se face restituirea.Procesul-verbal va cuprinde specificăţia produselor stupefiante, cantitatea şi valoarea lor la preţul de vînzare; el va fi aprobat de medicul director sau de delegatul sau, cu viza contabilului unităţii sanitare.Doua exemplare ale procesului-verbal se revin la farmacie, iar al treilea exemplar se preda serviciului contabilităţii al unităţii sanitare, care va debita oficiul farmaceutic cu suma reprezentind valoarea la preţul de vînzare al produselor stupefiante restituite farmaciei.În baza procesului-verbal farmacia se va incarca în gestiune cu valoarea respectiva, prin înregistrarea sumei în fişa de gestiune la rubrica "alte intrari".La fişa de gestiune pe care farmacia o înaintează oficiului farmaceutic se va anexa un exemplar al procesului-verbal de primire a produselor stupefiante.Oficiul farmaceutic va credita unitatea sanitară cu suma reprezentind valoarea la preţul de vînzare al produselor stupefiante, înscris în procesul-verbal, urmînd ca în termen de 5 zile de la primirea acestuia sa deconteze unităţii sanitare suma respectiva.Sumele prevăzute în procesul-verbal de restituire a produselor stupefiante se vor scădea din sumele realizate prin desfacerea produselor de către farmacie în perioada respectiva.Preparatele magistrale, substantele ca atare sau preparatele galenice în ambalaje neoriginale se vor restitui farmaciei şi se vor propune pentru casare pe bază de proces-verbal. Procesul-verbal va fi aprobat de medicul director sau de delegatul sau, cu viza contabilului unităţii, după care va fi înregistrat la serviciul contabilităţii. Un exemplar se preda medicului şef de secţie, al doilea exemplar se preda serviciului contabilităţii, iar al treilea exemplar însoţeşte produsele stupefiante propuse pentru casare, predindu-le oficiului farmaceutic de care aparţine farmacia, unde se centralizează în vederea distrugerii.În cazul unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, procesul-verbal va cuprinde specificăţia şi cantitatea produselor stupefiante.  +  Articolul 72Prescripţiile medicale recomandind produse stupefiante pentru uz veterinar se vor elibera de către medici veterinari pe retete cu timbru sec, în acelaşi mod ca şi prescripţiile pentru uz uman, mentionindu-se denumirea animalului căruia urmează sa i se administreze stupefiantul, numele, prenumele şi domiciliul posesorului.Eliberarea lor se va face în limita dozelor maxime pentru uz veterinar pe timp de 3 zile.Prescripţiile cu timbru sec pentru uz veterinar, recomandind produse stupefiante, vor fi executate de către farmaciile publice stabilite de oficiile farmaceutice, iar în localităţile unde funcţionează farmacii veterinare vor fi eliberate de către acestea.Controlul consumului produselor stupefiante eliberate pe baza prescripţiilor făcute de medicii veterinari se va face semestrial de către medicul şef al serviciului sanitar veterinar din cadrul direcţiei agricole judeţene sau a municipiului Bucureşti, împreună cu un farmacist inspector din cadrul oficiului farmaceutic, semnalindu-se Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale orice abateri constatate cu ocazia controlului.  +  Articolul 73Farmaciile vor elibera substantele stupefiante numai sub forma prelucrata (preparat magistral, produs galenic sau produs fabricat industrial).  +  Articolul 74Formularele speciale cu timbru sec pentru eliberarea produselor stupefiante se asigura exclusiv de către direcţia sanitară judeteana sau a municipiului Bucureşti, indiferent de subordonarea reţelei sanitare.Evidenta aplicării timbrului sec şi a eliberării formularelor speciale se tine de către direcţia sanitară. Masina specială pentru aplicarea timbrului sec se obţine în baza aprobării Ministerului Sănătăţii şi se păstrează de direcţia sanitară judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti.În cadrul fiecărei direcţii sanitare, directorul va desemna un farmacist sau un medic responsabil cu numerotarea formularelor şi cu aplicarea timbrului sec pe formularele solicitate de unităţile sanitare umane sau veterinare.Numerotarea formularelor se va face începînd cu nr. 1, timp de 5 ani, după care începe o noua numerotare.Formularele vizate cu timbru sec se eliberează pe bază de cerere, în ordinea solicitării, persoanelor împuternicite în acest scop prin delegaţie semnată de medicul director al unităţii.Formularele vizate cu timbru sec nu se expediază prin posta.  +  Articolul 75Evidenta formularelor vizate cu timbru sec se va tine de direcţia sanitară în registrul special de evidenta întocmit conform anexei nr. 9. Toate unităţile sanitare umane sau veterinare care au obţinut formulare vizate cu timbru sec sînt obligate să aibă un caiet centralizator de evidenta a distribuirii formularelor către indicii din subordine.Evidenta repartizării formularelor cu timbru sec în unităţile sanitare umane sau veterinare se va tine de medicul director sau de alt medic, desemnat de acesta prin decizie, într-un caiet întocmit conform anexei nr. 10, numerotat şi vizat de direcţia sanitară judeteana sau a municipiului Bucureşti.Formularele vizate cu timbru sec se vor elibera numai dacă solicitantul va justifica ca formularele primite anterior au fost distribuite medicilor.Justificarea utilizării formularelor cu timbru sec de către medici se face în caietul pentru evidenta folosirii formularelor cu timbru sec, întocmit conform anexei nr. 11, care va fi vizat anual de către direcţia sanitară.Formularele cu timbru sec pot fi folosite numai de medicul care a fost desemnat în acest scop.Orice pierdere sau sustragere de formulare vizate cu timbru sec va fi anunţată în scris, în 24 de ore de la constatare, direcţiei sanitare, care va sesiza organele militiei competente din punct de vedere teritorial şi oficiul farmaceutic respectiv, în scopul luării măsurilor corespunzătoare.Formularele vizate cu timbru sec se vor folosi numai pentru prescripţii medicale individuale, fiind interzisă folosirea lor pentru procurarea de medicamente necesare "la aparat".Formularele vizate cu timbru sec sînt valabile numai pe teritoriul judeţului în care se afla direcţia sanitară care le-a vizat.În mod excepţional, farmaciile pot elibera produse stupefiante solicitanţilor din alte judeţe, în cazul prescripţiilor pe timp de 3 zile, dacă farmacia din localitatea, în care domiciliază bolnavul menţionează pe formular, semnat de farmacistul diriginte sau de inlocuitorul sau şi purtind ştampila farmaciei, ca în judeţul respectiv nu se găseşte medicamentul prescris.  +  Articolul 76În farmacii, la primirea produselor şi substanţelor stupefiante, se va efectua recepţia cantitativă şi organoleptica. În caz de suspiciuni asupra calităţii acestora, se va sesiza oficiul farmaceutic, care va preleva probe pe care le va inainta laboratorului pentru controlul medicamentului din raza de activitate a oficiului farmaceutic respectiv. Pentru unităţile subordonate ministerelor cu reţea sanitară proprie, probele vor fi prelevate de organele forului tutelar ale acestora şi analizate de laboratoarele de control din reţeaua sanitară respectiva. În cazul cînd se ivesc litigii, probele se vor inainta Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale.  +  Articolul 77Unităţile farmaceutice de toate categoriile vor păstra produsele şi substantele stupefiante în dulapuri cu uşi oarbe, închise cu cheie, prevăzute cu eticheta purtind semnul "Cap de mort" şi inscripţia "Venena". Dulapurile conţinînd rezerve de produse şi substanţe stupefiante vor fi de asemenea închise cu chei şi sigilate după fiecare retragere sau adăugire. Responsabilul cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante răspunde şi de aceste rezerve.Pentru unităţile în care se lucrează în schimburi se va delega cîte un farmacist responsabil cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante pentru fiecare schimb.Întregul colectiv tehnic care manipuleaza produse şi substanţe stupefiante într-o unitate răspunde de circulaţia acestora.Cheile dulapurilor în care se păstrează produsele şi substantele stupefiante vor fi păstrate de către farmacistul delegat în acest scop, care este obligat sa sesizeze farmacistul diriginte despre eventualele abateri constatate. Farmacistul diriginte este obligat sa sesizeze la rindul sau, în scris, organele superioare competente.  +  Articolul 78Manipularea produselor şi substanţelor stupefiante în farmacii se face numai de către farmacisti, cu ustensile destinate numai acestui scop, care se vor păstra sub cheie şi se vor spala separat de celelalte ustensile.  +  Articolul 79Unităţile sanitare umane sau veterinare care nu au farmacisti pot deţine produse şi substanţe stupefiante numai sub forma condiţionată (specialităţi farmaceutice). Medicul director sau medicul şef al unităţii sanitare răspunde de păstrarea, manipularea şi evidenta acestora, în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni.  +  Articolul 80La primirea unei prescripţii medicale recomandind produse stupefiante, farmacistul este obligat să constate dacă la întocmirea ei au fost respectate prevederile din prezentele instrucţiuni şi sa sesizeze eventualele abateri.Farmacistul care prepara produse magistrale sau eliberează produsele condiţionate specificate în prescripţie este obligat să aplice pe prescripţia medicală ştampila, farmaciei, numărul şi data din registrul de copiere a retetelor şi să semneze de executare.Pentru prepararea produsului ce conţine substanţe stupefiante este răspunzător farmacistul care a preparat produsul, iar pentru eliberare, farmacistul care l-a eliberat.Eliberarea acestor produse se face sub semnatura primitorului notăndu-se pe prescripţie seria buletinului de identitate, data eliberării şi organul emitent, domiciliul primitorului, cu semnatura farmacistului care a eliberat produsul.  +  Articolul 81În cazul cînd prescripţia medicală nu este întocmită cu respectarea prevederilor legale, farmacistul nu o va executa şi va sesiza organul în subordinea căruia se afla farmacia.În cazurile în care exista suspiciuni în legătură cu o prescripţie medicală întocmită cu respectarea prevederilor legale, farmacistul va elibera totuşi produsul, avînd obligaţia sa semnaleze deindata aceasta organului în subordinea căruia se afla farmacia, indicind numărul prescripţiei şi toate datele necesare efectuării cercetărilor.  +  Articolul 82Farmaciile de toate categoriile vor tine zilnic evidenta miscarii produselor şi a substanţelor stupefiante într-un registru întocmit conform anexei nr. 12, numerotat şi sigilat de direcţia sanitară judeteana sau a municipiului Bucureşti.Registrele de evidenta a stupefiantelor vor fi prezentate anual pentru viza direcţiei sanitare judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti. Registrele necesare unităţilor sanitare aparţinînd Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului se vor viza de direcţiile sau serviciile sanitare din cadrul acestora.  +  Articolul 83În registrul de copiere a retetelor şi în extrasul zilnic se vor sublinia de către executant, cu creion roşu, produsele şi substantele stupefiante.  +  Articolul 84Prescripţiile medicale recomandind produse stupefiante se reţin de către farmacia care a eliberat produsul, fiind interzisă repetarea eliberării acestora. La cerere se va putea elibera bolnavului o copie.  +  Articolul 85Documentele pe baza cărora s-au primit şi s-au eliberat produse stupefiante se vor păstra în original, separat de celelalte acte justificative, astfel încît să se asigure securitatea păstrării lor, precum şi înlesnirea controlului.  +  Articolul 86Cantităţile de produse şi substanţe stupefiante necorespunzătoare, precum şi pierderile constatate ca normale (în limita coeficienţilor stabiliţi de Ministerul Sănătăţii) prin conservare, manipulare sau transport, în farmacii, se vor scădea din evidentele scriptice în baza aprobării directorului oficiului farmaceutic, respectîndu-se prevederile dispoziţiilor în vigoare referitoare la pierderile normale.În cazul unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, aprobarea se da de către ordonatorul de credite al unităţii.Pentru unităţile aparţinînd altor ministere, aprobarea se va da de direcţiile sau oficiile sanitare ale acestora, respectîndu-se prevederile dispoziţiilor în vigoare emise de Ministerul Sănătăţii, referitoare la pierderile normale.În cazul cînd pierderile de produse şi substanţe stupefiante depăşesc limitele stabilite de Ministerul Sănătăţii pentru pierderile normale, se vor întocmi documentaţii privind provenienţă produselor şi cauzele care au dus la pierderile constatate. Pentru pierderile datorate degradării produselor, documentaţia va fi însoţită şi de buletinul de analiza calitativă a acestora la data respectiva. Aceste documentaţii vor fi înaintate Ministerului Sănătăţii Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, prin organul central în subordinea căruia se afla unităţile respective, pentru avizarea din punct de vedere tehnic. Pentru unităţile aparţinînd Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului, avizul din punct de vedere telunic va fi dat de direcţiile sau serviciile sanitare ale acestora.Aprobarea scaderii din evidenta se va da în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 87Produsele şi substantele stupefiante avizate pentru distrugere vor fi centralizate la oficiul farmaceutic de care aparţine farmacia şi vor fi distruse de către o comisie constituită dintr-un delegat al directorului oficiului farmaceutic, responsabilul cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante din oficiul farmaceutic şi delegatul organului militiei competente din punct de vedere teritorial.Distrugerea produselor şi a substanţelor stupefiante centralizate la oficiul farmaceutic, degradate sau necorespunzătoare, se face semestrial, cu ocazia inventarierilor, luindu-se toate măsurile de securitate dictate de proprietăţile fiecărui produs.Aceleaşi măsuri se vor lua şi pentru ambalajele în care au fost condiţionate sau ambalate produsele sau substantele stupefiante ce au fost distruse.  +  Articolul 88Diferenţele în plus sau în minus constatate cu ocazia inventarierilor, inspecţiilor etc. vor fi analizate de către organele centrale în subordinea cărora se afla unităţile respective, prin comisii tehnice. Comisiile tehnice vor fi alcătuite, după caz, din preşedintele comisiei de inventariere sau farmacistul inspector din cadrul oficiului farmaceutic, farmacistul diriginte şi responsabilul cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante din unitate. Justificarea plusurilor sau minusurilor se va face din punct de vedere tehnic şi ştiinţific. În cazul în care diferenţele nu pot fi justificate, va fi sesizat Ministerul Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale.Pentru unităţile ministerelor cu reţea. Sanitară proprie, comisiile tehnice vor fi alcătuite din preşedintele comisiei de inventariere, farmacistul delegat de ministerul respectiv, farmacistul diriginte şi responsabilul cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante din unitate. Cazurile în care diferenţele nu pot fi justificate vor fi înaintate spre rezolvare acestor ministere.  +  Articolul 89Solicitarea de mostre de produse sau substanţe stupefiante de la fabricile producătoare din străinătate sau din ţara, precum şi primirea - de produse stupefiante în colete-daruri, sînt interzise.Mostrele medicale de produse sau substanţe stupefiante trimise din proprie iniţiativă de fabricile producătoare din străinătate vor fi repartizate clinicilor, pentru experimentare, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale. De asemenea, fabricile producătoare din ţara pot difuza clinicilor, în scop de experimentare, mostre medicale de produse sau substanţe stupefiante, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale.Mostrele medicale de produse sau substanţe stupefiante destinate verificărilor clinice vor fi înregistrate la farmacia unităţii sanitare în care se face verificarea şi vor urma regimul stabilit prin prezentele instrucţiuni.  +  Capitolul 6 Activitatea cu produse şi substanţe stupefiante în laboratoare  +  Articolul 90Laboratoarele de analize şi de cercetări ştiinţifice din instituţiile de învăţămînt, cabinetele de analiza şi institutele de cercetări ştiinţifice care deţin şi manipuleaza produse şi substanţe stupefiante, vor aplica dispoziţiile privitoare la depozitele de medicamente prevăzute în prezentele instrucţiuni, manipularea fiind permisă tuturor tehnicienilor conform planului de muncă stabilit.Pentru evidenta acestei categorii de produse, conducerea unităţii va desemna în fiecare laborator un responsabil cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante, care va urmări consumul acestora. Evidenta se va tine într-un registru special, întocmit conform anexei nr. 13, vizat şi parafat de organul central în subordinea căruia se afla unitatea respectiva.  +  Articolul 91Probele pentru analiza, cantităţile rezultate din cercetările de laborator, mostrele provenite din statia pilot sau din fabricile de medicamente, precum şi stupefiantele folosite ca reactivi, vor fi înregistrate de către responsabilul cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante, urmărindu-se utilizarea lor în cadrul laboratoarelor. Situaţia privind circulaţia produselor şi substanţelor stupefiante în aceste unităţi va fi întocmită anual conform anexei nr. 14 şi se va inainta Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, prin forul tutelar. La sfîrşitul fiecărui an cantităţile de produse necorespunzătoare care au depăşit termenul de păstrare de 12 luni vor fi distruse de către o comisie constituită dintr-un delegat al unităţii, responsabilul cu evidenta produselor şi substanţelor stupefiante şi delegatul organului militiei competente din punct de vedere teritorial.  +  Capitolul 7 Dotarea cu produse şi substanţe stupefiante a truselor de prim-ajutor de pe avioane şi vapoare  +  Articolul 92Dotarea cu produse şi substanţe stupefiante a truselor de prim-ajutor de pe avioane şi vapoare se face cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, pe baza cererii organului central în subordinea căruia se afla unitatea posesoare de avioane şi vapoare ce efectuează curse interne sau internaţionale.În cerere se va arata felul şi denumirea avionului sau vaporului, cursele pe care le efectuează, denumirea produselor stupefiante, cantitatea cu care se doteaza o trusa şi numărul truselor ce urmează să fie dotate.Eliberarea produselor stupefiante pentru dotarea acestor truse se va face de către unităţile desemnate de oficiul farmaceutic în a cărui raza de activitate se afla unităţile solicitante.  +  Articolul 93Deţinerea şi utilizarea produselor stupefiante în trusele de prim-ajutor sînt permise - cu respectarea următoarelor condiţii:- produsele stupefiante trebuie să fie închise într-o cutie fără nici un fel de inscripţie, care se sigileaza înainte de plecarea în cursa de către organele sanitare desemnate de direcţia sanitară judeteana sau a municipiului Bucureşti;- comandantul avionului sau al vaporului va desemna o persoană, în cazul în care nu este medic în echipaj, care să răspundă de conţinutul trusei;- în interiorul trusei trebuie să se găsească lista nominală şi cantitativă a produselor stupefiante conţinute, vizata de serviciul medical al unităţii posesoare de avioane sau vapoare după fiecare completare sau verificare;- pentru fiecare utilizare de stupefiant se va rupe sigiliul trusei, după care se va întocmi un proces-verbal, în care se vor menţiona stupefiantul administrat, cantitatea, numele şi prenumele persoanei căreia i s-a administrat, numărul actului de identitate şi denumirea organului emitent, precum şi motivul administrării produsului.Procesul-verbal va fi semnat de persoana care răspunde de păstrarea şi utilizarea trusei şi de comandantul avionului sau vasului şi va fi înscris într-un borderou ce se va păstra de asemenea în trusa, constituind actul justificativ al consumului.Borderoul va fi vizat de către unitatea care eliberează stupefiantele şi se va depune la organul sanitar care efectuează controlul trusei.Responsabilul trusei va anunta imediat cazurile de sustrageri sau de distrugeri de produse stupefiante din trusa comandantului care va sesiza, în termen de 24 de ore după reintoarcerea la baza de plecare, organele sanitare şi ale militiei competente să facă cercetările.Trusa cu stupefiante trebuie prezentată la toate controalele ce se efectuează de către organele sanitare desemnate de direcţiile sanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 94Oficiile farmaceutice vor inainta anual Ministerului Sănătăţii Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale situaţii privind circulaţia produselor stupefiante livrate pentru trusele de prim-ajutor de pe avioane sau vapoare.  +  Articolul 95Aprovizionarea truselor de prim-ajutor de pe avioanele şi vapoarele care efectuează curse interne sau internaţionale se face în mod obligatoriu numai în ţara de înmatriculare a avionului sau vaporului.  +  Articolul 96În cazul avioanelor şi vapoarelor ce se vînd de către unităţile producătoare şi care conţin în baremul de dotare truse cu stupefiante, stupefiantele vor putea fi obţinute pe baza cererii întreprinderii producătoare din Republica Socialistă România.Cererile pentru dotarea cu produse stupefiante a vapoarelor şi avioanelor ce se vînd în alte tari se vor inainta Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale - cu 6 luni înainte de sfîrşitul anului în curs, pentru anul următor, în scopul includerii acestora în necesarul anual.  +  Articolul 97Dotarea cu produse stupefiante a truselor de prim-ajutor de pe avioanele şi vapoarele militare se face cu aprobarea şi conform normelor stabilite de organele tehnice ale Ministerului Forţelor Armate.  +  Capitolul 8 Dezintoxicarea toxicomanilor  +  Articolul 98Toxicomanii prin stupefiante vor fi internati în unităţile cu paturi de psihiatrie, cu respectarea normelor legale. Toxicomanii prin stupefiante, care nu se prezintă din proprie iniţiativă sau se opun internării pentru tratament vor fi internati potrivit prevederilor Decretului nr. 12/1965 privind îngrijirea medicală a bolnavilor mintali periculosi.  +  Articolul 99Unităţile în care se interneaza toxicomanii prin stupefiante, care se prezintă din proprie iniţiativă, sînt obligate sa sesizeze organele de urmărire penală în a căror rază teritorială domiciliază bolnavul, în vederea urmăririi sau depistarii surselor de procurare.  +  Articolul 100În unităţile spitaliceşti în care se tratează toxicomanii prin stupefiante trebuie create condiţiile unei stricte supravegheri, pentru ca aceştia sa nu-şi poată procura stupefiante.Tratamentul toxicomanilor prin stupefiante consta în: a) cura de dezintoxicare; b) îngrijirea postcura.Cura de dezintoxicare se poate realiza prin doua metode:- administrarea de doze din ce în ce mai mici din stupefiantul folosit, inlocuindu-l treptat cu sedative sau alte medicamente indicate de starea bolnavului;- oprirea brusca a administrării stupefiantului, care se va înlocui prin medicamentele indicate pentru menţinerea tonusului neuromuscular.Îngrijirea postcura şi readaptarea toxicomanilor prin stupefiante la viaţa normală consta în aplicarea metodelor de tratament de specialitate, care să asigure creşterea rezistentei psihice şi morale a acestora, în vederea prevenirii recaderilor.În acest sens se urmăreşte:- tratamentul anumitor maladii care au stat la baza producerii toxicomaniei şi care a impus periodic administrarea de stupefiante (litiaza renala, litiaza biliara etc.);- reabilitarea socială a bolnavilor care au folosit aceste droguri pentru a-şi ameliora unele suferinţe morale.  +  Articolul 101Spitalul, prin policlinica şi cu sprijinul organelor de profil ale direcţiei pentru problemele de muncă şi ocrotiri sociale din cadrul consiliului popular judeţean, municipal sau orasenesc, va analiza condiţiile de viaţa şi de muncă ale persoanelor respective, în vederea rezolvarii diverselor probleme ridicate de aspectele mediului social în care trăiesc acestea.  +  Articolul 102Spitalele în care se interneaza toxicomani prin stupefiante au obligaţia de a inainta, anual, Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, o situaţie întocmită conform anexei nr. 15 la prezentele instrucţiuni. Situaţia se va inainta, prin direcţia sanitară judeteana sau a municipiului Bucureşti, în luna ianuarie a fiecărui an, pentru anul precedent.  +  Capitolul 9 Date referitoare la circulaţia produselor şi substanţelor stupefiante  +  Articolul 103Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Securităţii Statului şi celelalte ministere cu reţea sanitară proprie vor inainta anual, Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, situaţii centralizatoare privind intrările, consumurile şi stocurile produselor şi substanţelor stupefiante în unităţile din subordine. Nu vor fi incluse în aceste situaţii date de la unităţile care eliberează aceste produse şi substanţe direct bolnavilor (farmacii, spitale, dispensare etc.).De asemenea, Ministerul Comerţului Exterior, fabricile de medicamente, unităţile care fabrica produse de uz stomatologic, precum şi depozitele autorizate sa primească produse şi substanţe stupefiante din import, vor inainta trimestrial date privind intrările, consumurile şi stocurile de produse şi substanţe stupefiante.  +  Articolul 104Unităţile care deţin, manipuleaza, utilizează sau efectuează diverse operaţiuni cu produse sau substanţe stupefiante vor inainta anual date privind intrările, consumurile şi stocurile de produse şi substanţe stupefiante sau alte date în legătură cu circulaţia acestora. Datele anuale şi trimestriale se vor inainta Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale, prin organele centrale în subordinea cărora se afla unităţile, în termen de 30 de zile de la sfîrşitul trimestrului sau al anului pentru care se face raportarea, iar cele suplimentare, în termenele fixate în cerere.  +  Capitolul 10 Controlul respectării dispoziţiilor legale privind activitatea cu stupefiante  +  Articolul 105Controlul respectării dispoziţiilor legale privind activitatea cu stupefiante se efectuează de către organele tehnice de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, ale direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de către organele Ministerului Afacerilor Interne.Directorii direcţiilor sanitare judeţene şi al direcţiei sanitare a municipiului Bucureşti sînt obligaţi sa controleze şi sa coordoneze aplicarea dispoziţiilor legale privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante pe teritoriul respectiv.În unităţile în care se desfăşoară activităţi cu produse sau substanţe stupefiante, organele Ministerului Afacerilor Interne vor efectua controlul, însoţite de un specialist (medic, farmacist, toxicolog) din partea ministerelor, celorlalte organe şi organizaţii centrale sau din partea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene ori al municipiului Bucureşti, în subordinea cărora se afla unităţile respective.  +  Articolul 106Pentru unităţile Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului, controlul se efectuează de către specialişti ai acestor organe.  +  Articolul 107La punctele de trecere a frontierei de stat - aeriene, navale, rutiere şi feroviare - controlul aplicării dispoziţiilor legale privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante se efectuează de către organele Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu organele Ministerului Comerţului Exterior şi cu cele ale Ministerului Forţelor Armate. În caz de necesitate, controlul se poate efectua şi de specialişti din Ministerul Sănătăţii sau ai altor organe, delegaţi în acest scop.  +  Capitolul 11 Dispoziţii finale  +  Articolul 108Prezentele instrucţiuni intră în vigoare odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante.Pe aceeaşi dată se abroga Decizia nr. 116.086/1950, cu completările ulterioare, pentru stabilirea normelor de aplicare a Decretului nr. 227/1950 pentru reglementarea întrebuinţării stupefiantelor, Instrucţiunile pentru aplicarea Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 1178/1954 privind comunicarea unor date în legătură cu importul, folosirea şi difuzarea stupefiantelor, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentelor instrucţiuni.Ministrul sănătăţii,Dr. DAN ENACHESCU  +  Anexa 1         A. Lista produselor şi a substanţelor stupefiante supuse regimului       stabilit prin prevederile Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor                          şi al substanţelor stupefiante ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- ACETORPHINUM 3-o-acetiltetrahidro-7-alfa-(1-hidroxi-1-  acetorfin metilbutil)-6,14-                            ..... endoetenooripavin- ACETYLDIHIDROCODEINUM  acetildihidrocodeina .....- ACETYLMETHADOLUM  acetilmetadol ..... 3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan- AETHYLMETHYLTIAMBUTENUM  etil metiltiambuten ..... 3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)                                     -1-buten- AETHYLMORPHINUM  etilmorfina ..... 3-etilmorfina- AETHONITAZENUM  etonitazen ..... 1-dietilaminoetil-2-(p-etoxibenzil)                                     -5-nitrobenzimidazol- AETHORPHINUM  etorfin ..... tetrahidro-7-alfa-(1-hidroxi-1-metilbutil)                                     -6,14-endoetenooripavin                                      esterul etilic al acidului 1-                                     [2-(2-hidroxietoxi etil)]-4-fenil-- AETHOXERIDINUM  etoxeridin ..... piperidincarboxilic- ALLYLPRODINUM  allilprodin ..... 3-allil-1-metil-4-fenil-4-                                     propionoxipiperidin- ALPHACETYLMETHADOLUM  alfacetilmetadol ..... alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,                                     4-difenilheptan- ALPHAMEPRODINUM  alfameprodin ..... alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-                                     propionoxipiperidin- ALPHAMETHADOLUM  alfametadol ..... alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol- ALPHAPRODINUM  alfaprodin ..... alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-                                     propionoxipiperidin- ANILERIDINUM esterul etilic al acidului                                      paraaminofenetil-4-fenilpiperidin-4-  anileridin ..... carboxilic- BENZETHIDINUM esterul etilic al acidului                                     (-2-benziloxietil)-4-fenilpiperidin-4-  benzetidin ..... carboxilic- BENZYLMORPHINUM  benzilmorfina ..... 3-benzilmorfina -- BEZITRAMIDUM 3-ciano-3,3-difenilpropil-1 (oxo-2-  bezitramid propionil-3-benzimidazo-                            ..... linil-1)-4-piperidin- BETACETYLMETHADOLUM  betacetilmetadol ..... beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,                                     4-difenilheptan- BETAMEPRODINUM  betameprodin ..... beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-                                     propionoxipiperidin- BETAMETHADOLUM  betametadol ..... beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol- BETAPRODINUM  betaprodin ..... beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-                                     propionoxipiperidin- CANNABIS (cinepa indiană),  RESINA CANNABIS,  EXTRACTUM ET.  TINCTURAE CANNABIS- CETOBEMIDONUM  cetobenidon ..... 4-m-hidroxifenil-1-metil-4-                                     propionilpiperidin- CLONITAZENUM  clonitazen ..... (2-para-clorbenzil)-1-dietil-aminoetil-5-                                     nitrobenzimidazol- COCAE FOLIUM  Foi de coca .....- COCAINUM  cocaina ..... esterul metilic al benzoilecgoninei- CODEINUM  codeina ..... 3-metilmorfina- CODOXIMUM  codoxim ..... dihidrocodeinon-o-(carboximetil)-oximd- DESOMORPHINUM  desomorfina ..... dihidrodesoximorfina- DEXTROMORAMIDUM  dextromoramid ..... (+)-3-metil-2,2-difenil-4-morfolino-                                     butilpirolidin- DIAETHYLTHIAMBUTENUM  dietiltiambuten ..... 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten- DIAMPROMIDUM  diampromid ..... N-[2-(metilfenetilamino) propil]-                                     propionanilid- DIHYDROCODEINUM  dihidrocodeina .....- DIHYDROMORPHINUM  dihidromorfina .....- DIMENOXADOLUM  dimenoxadol ..... 2-dimetilaminoetil-1-etoxi-1,1-                                     difenilacetat- DIMEPHEPTANOLUM  dimefeptanol ..... 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol- DIMETHYLTHIAMBUTENUM  dimetiltiambuten ..... 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten- DIOXAPHETYLUM BUTYRICUM  butirat de dioxafetil ..... 4-morfolino-2,2-difenil-etil-butirat- DIPHENOXYLATUM esterul etilic al acidului (-3-ciano-3,  difenoxilat 3-difenilpropil)-4-                            ..... fenilpiperidin-4-carboxilic- DIPIPANONUM  dipipanon ..... (4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon)- ECGONINUM esterii şi derivatii săi care sînt   ecgonina transformabili în ecgonina                            ..... şi cocaina- FENTANYLUM  fentanil ..... 1-fenetil-4-N-propionilanilino piperidin- FURETHIDINUM esterul etilic al acidului-1-(2-  furetidin tetrahidrofurfuriloxietil-4-                            ..... fenil-4-piperidincarboxilic)- HEROINUM  heroina ..... diacetilmorfina- HYDROCODONUM  hidrocodon ..... dihidrocodeinon- HYDROMORPHINOLUM  hidromorfinol ..... 14-hidroxidihidromorfind- HYDROMORPHONUM  hidrocodon ..... dihidromorfinon- HYDROXYPETHIDINUM esterul etilic al acidului 1-metil-4-  hidromorfinol (m-hidroxifenil)-4-                            ..... piperidincarboxilic- ISOMETHADONUM  isometadon ..... 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-                                     3-hexanon- LEVOMETHORPHANUM  levometorfan ..... (-)-3-metoxi-N-metilmorfinan.- LEVOMORAMIDUM  levomoramid ..... (-)-3-metil-2,2-difenil-4-morfolino-                                     butilpirolidin- LEVOPHENACYLMORPHANUM  levofenacilmorfan ..... (-)-3-hidroxi-N-fenacilmorfinan- LEVORPHANOLUM  levorfanol ..... (-)-3-hidroxi-N-metilmorfinan- METAZOCINUM  metazocin ..... 2'-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan- METHADONUM  metadon ..... 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon- METHADONUM-intermediat  metadon-intermediat ..... 4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan- METHYLDESORPHINUM  metildesorfin ..... 6-metil-delta-6-desoximorfina- METHYLDIHYDROMORPHINUM  metildihidromorfina ..... 6-metildihidromorfina- METOPONUM  metopon ..... 5-metildihidromorfinond- MORAMIDUM-intermediat  moramid-intermediat ..... acidul-2-metil-3-morfolino-1,1-difenil-                                     propancarboxilic- MORPHERIDINUM esterul etilic al acidului 1-  morferidin (2-morfolinoetil)-4-fenil-                            ..... piperidin-4-carboxilic- MORPHINUM  morfina .....- MORPHINUM METHOBROMIDUM  metrobromura de morfina şi  alţi derivati morfinici cu  azot pentavalent .....- MORPHINUM-N-OXYDATUM  morfina-N-oxid .....- MYROPHINUM  mirofin ..... miristilesterbenzilmorfina- NICOCODINUM  nicocodin ..... 6-nicotinilcodeina- NICODICODINUM  nicodicodin ..... 6-nicotinildihidrocodeina- NICOMORPHINUM  nicomorfina ..... 3,6-dinicotinilmorfina- NORACYMETHADOLUM  noracimetadol ..... (+/-)-alfa-3-acetoxi-6-metilamino-4,                                     4-difenilheptan- NORCODEINUM  norcodeina ..... demetilcodeina- NORLEVORPHANOLUM  norlevorfanol ..... (-)-3-hidroximorfinan- NORMETHADONUM  normetadon ..... 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanon- NORMORPHINUM  normorfina ..... demetilmorfina- NORPIPANONUM  norpipanon ..... 4,4-difenil-6-piperidino-3-hexanon- OPIUM- OXYCODONUM  oxicodon ..... 14-hidroxidihidrocodeinona- OXYMORPHONUM  oximorfon ..... 14-hidroxidihidromorfinona- PETHIDINUM  petidina ..... esterul etilic al acidului 1-metil-4-                                     fenilpiperidin-4-carboxilic- PETHIDINUM-intermediat A ..... 4-ciano-1-metil-4-fernilpiperidin- PETHIDINUM-intermediat B ..... esterul etilic al acidului-4-                                     fenilpiperidin-4-carboxilic- PETHIDINUM-intermediat C ..... acidul 1-metil-4-fenilpiperidin-4-                                     carboxilic- PHENADOXONUM  fenadoxon ..... 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon- PHENAMPROMIDUM  fenampromid ..... N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilid- PHENAZOCINUM  fenazocin ..... 2'-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,                                     7-benzomorfan- PHENOMORPHANUM  fenomorfan ..... 3-hidroxi-N-fenetilmorfinan- PHENOPERIDINUM esterul etilic al acidului 1-(3-hidroxi-3-                                     fenilpropil)-4-  fenoperidin ..... fenilpiperidin-4-carboxilic- PHOLCODINUM  folcodin ..... 2-morfoliniletilmorfina- PIMINODINUM esterul etilic al acidului 1-  piminodin (3-fenilaminopropil)-4-                            ..... fenilpiperidin-4-carboxilic- PIRITRAMIDIUM amida acidului 1-(3-ciano-3,  piritramid 3-difenilpropil)-4-piperidino-4-                            ..... piperidincarboxilic- PROHEPTAZINUM  proheptazin ..... 1,3-dimetil-4-fenil-4-                                     propionoxiazacicloheptan- PROPERIDINUM esterul isopropilic al acidului   properidin 1-metil-4-fenilpiperidin-4-                            ..... carboxilic- RACEMETHORPHANUM  racemetorfan ..... (+/-)-3-metaxi-N-metilmorfinan- RACEMORAMIDUM  racemoramid ..... (+/-)-3-metil-2,2-difenil-4-morfolino-                                     butilpirolidin- RACEMORPHANUM  racemorfan ..... (+/-)-3-hidroxi-N-metilmorfinan- THEBACONUM  tebacon ..... acetildihidrocodeinon- THEBAINUM  tebaina .....- TRIMEPERIDINUM  trimeperidin ..... 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-                                     progionoxipiperidin  - sarurile stupefiantelor înscrise în prezenta lista;  - produsele condiţionate (comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc.) în    compozitia cărora intra stupefiantele înscrise în prezenta list.** *Mai sînt supuse regimului stabilit de prevederile Legii nr. 73/1969 următoarele produse şi substanţe:- AMPHETAMINUM  amfetamina ..... (+/-)-1-fenîl-2-aminopropan- CAPITA PAPAVERIS  capete de mac .....- DEXAMPHETAMINUM  dexamfetamina ..... (+/-)-1-fenil-2-aminopropan- LYSERGIDUM  lisergid ..... dietilamida acidului lisergic-LSD-25- METAMPHETAMINUM  metamfetamina ..... (+/-)-1-fenil-2-metilamimopropan- METHYLPHENIDATUM  metilfenidat ..... alfa-fenil alfa-piperidil-2 acetat de metil- PHENMETRAZINUM  fenmetrazin ..... metil-3 fenil-2 morfolin- PIPRADROLUM  pipradrol ..... alfa, alfa-difenil alfa-piperidil-2 metanol- sarurile acestor substanţe stupefiante;- produsele condiţionate în compozitia cărora intra aceste substanţe  stupefiante.B. Lista produselor şi a substanţelor prevăzute în nomenclatorul de medicamente al Ministerului Sănătăţii şi supuse prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefianteSPECIALITĂŢI FARMACEUTICE- Anapetol (Suplin) comprimate(denumire comuna internationala: Phenmetrazini hydrochloridum)- Benzedrin comprimate(denumire comuna internationala: Amphetaminum)- Centedrin comprimate(denumire comuna internationala: Methylphenidati hydrochloridum)- Fentanyl fiole(denumire comuna internationala: Fentanylum)- Hexapon (Opicalm) fiole- Hidromorfon (Dilauden) fiole(denumire comuna internationala: Hydromorphoni hydrochloridum)- Hidromorfon atropin (Dilauden-atropin) fiole- Hidromorfon scopolamin (Dilauden-scopolamin) fiole- Mialgin fiole(denumire comuna internationala: Pethidini hydrochloridum)- Morfina fiole- Morfina atropina fiole- Sintalgon comprimate şi fiole(denumire comuna internationala: Methadoni hydrochloridum).PRODUSE GALENICE- Mixtura anaestesica cocaini (soluţie Bonain)- Pulvis opii et ipecacuanhae (pulbere de opiu şi ipeca; sinonim: pulvis Doveri)- Sirupus opii (sirop de opiu)- Sirupus opii dilutus (sirop de opiu diluat)- Tinctura anticholerina (tinctura anticolerina)- Tinctura opii (tinctura de opiu)- Tinctura opii composita (tinctura de opiu compusa).SUBSTANŢE PENTRU UZ FARMACEUTIC- Aethylmorphinum hydrochloricum (clor hidrat de etilmorfina; sinonim: Dionina)- Cocainum hydrochloricum (clorhidrat de cocaina)- Codeinum (codeina)- Codeinum hydrochloricum (clor hidrat de codeina)- Codeinum phosphoricum (fosfat de codeina)- Extractum opii siccum (extract uscat de opiu)- Morphinum hydrochloricum (clorhidrat de morfina)- Opium pulveratum (opiu pulbere)- Opium concentratum (opiu concentrat; sinonime: Omnopon, Pantopon).  +  Anexa 2A. Lista produselor şi a substanţelor stupefiante exceptate de la prevederile art. 7 din Legea nr. 73/1969 ce se pot prescrie şi elibera pe formulare obişnuite (fără timbru sec) care nu se reţin de farmacii- Aethilmorphinum hydrochloricum (clorhidrat de etilmorfina; sinonim: Dionina) şi saruri- Codeinum (codeina) şi saruri- Pulvis opii et ipecacuanhae (pulbere de opiu şi ipeca; sinonim: pulvis Doveri); pînă la cantitatea de 3 grame- Sirupus opii (sirop de opiu), pînă la cantitatea de 25 grame- Sirupus opii dilutus (sirop de opiu diluat); pînă la cantitatea de 50 grame- Tincturile de opiu, prevăzute în Farmacopeea română în vigoare, pînă la cantitatea de 1,50 grame. Toate acestea se pot prescrie şi elibera pe formulare obişnuite (fără timbru sec) care nu se reţin de farmacii numai dacă sînt asociate cu alte ingrediente, în prescripţii magistrale; sub forma de pulberi, potiuni, siropuri etc.B. Se pot elibera, la cerere, fără prescripţie medicală:- Tinctura anticholerina (tinctura anticolerina; sinonim: tinctura Davilla), pînă la cantitatea de 10 grame, cu condiţia de a se inregistra în registrul de copiere a retetelor: data, cantitatea eliberata, numele şi prenumele pacientului şi adresa;- Ceaiurile medicinale în compozitia cărora intra capita papaveris (capete de mac).  +  Anexa 3Registru pentru evidenta miscarii produselor şi substanţelor stupefiante în fabricile de medicamente şi în depozite     Denumirea stupefiantului: ............... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Nr. documentului Cantitatea Unitatea căreia Loc pentru  Crt. Data de intrare sau ------------------- i s-a livrat verificări sau             de ieşire Intrari Iesiri Sold observaţii ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      ... ..... ... ... ... ... ... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII    DIRECŢIA SANITARĂ A JUDEŢULUI ................. Regim special    UNITATEA EMITENTA ............................. Fila 1 (fasa) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Numele şi prenumele bolnavului ..........................................  2. Vîrsta ........... profesiunea ..........................................  3. Domiciliul ..............................................................  4. Întreprinderea unde lucrează ............................................  5. Nr. fisei (nr. foii de observatie) .... sau nr. din registrul de      consultaţii  6. Diagnosticul ............................................................     Rp. Semnatura şi parafa                                             medicului,    ------------------      Timbrul ştampila rotunda         sec a unităţii emitente    -----------------                                         Data .................                                              Fila 1 (verso)În cazul bolnavilor care primesc produse stupefiante pe bază de autorizaţie, medicul care eliberează prescripţia va solicita semnatura bolnavului sau a delegatului sau pentru menţiunea de mai jos:Am luat cunoştinţa de obligaţia de a restitui cantităţile de produse stupefiante neconsumate de bolnav din diferite motive.Restituirea ma oblig sa o fac în termen de 10 zile de la ivirea motivului.Semnatura bolnavuluisau a delegatului sau,......................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Loc pentru Ştampila farmaciei Semnatura farmacistului care a executat prescripţia .......................... Semnatura farmacistului care a eliberat produsul stupefiant .................. Am primit medicamentele prescrise ............................................ Numele şi prenumele .......................................................... Adresa ....................................................................... Semnatura primitorului ....................................................... Buletin de identitate: seria .... nr. ....... circumscripţia de militie ......Data ..........................  +  Anexa 5Antetul unităţii sanitare emitenteNr. .......... data ..............nr. fiseiCătreDIRECŢIA SANITARĂ A JUDEŢULUI.............................Certificat medicalPe baza consultatiei date de noi, va facem cunoscut ca bolnavul ............. în vîrsta de ....... ani, cu buletinul de identitate seria ....... nr. ......... oraşul domiciliat(a) în .......... str. .......... comuna nr. ....... suferă de .................. şi are nevoie de tratament prelungit cu produsul ................. în doza zilnica de (în cifre şi litere) ............. pentru perioade de 10-15 zile.Va rugăm a desemna farmacia de unde se va ridica produsul prescris.Director, Medic de specialitate,................ ............................  +  Anexa 6DIRECŢIA SANITARĂ A JUDEŢULUI Fila 1 (fasa)Nr. ............ din ..............,Se anulează orice alta autorizaţiedata anteriorAutorizaţiepentruFarmacia nr. .......Avînd în vedere certificatul medical nr. ....... din ........., eliberat de ............ sunteţi autorizaţi sa eliberaţi pentru bolnavul(a) .............. în vîrsta de ....... ani, cu buletinul de identitate seria ...... nr. ........ domiciliat(a) în ...... str. ........, nr. ....., comuna, ce suferă de ......... produsul ....... în cantitate de .......... zilnic, pentru perioade de 10-15 zile.Prezenta autorizaţie s-a eliberat în patru exemplare, dintre care:- originalul s-a predat bolnavului sau delegatului sau pentru a-l depune la Farmacia nr. .............- al doilea exemplar se păstrează pentru evidenta în cadrul direcţiei de sanitare;- al treilea exemplar s-a trimis circumscripţiei sanitare ...............- al patrulea exemplar s-a predat bolnavului sau delegatului sau spre a-i servi la justificarea deţinerii produsului stupefiant.Valabilitatea prezentei autorizaţii este de 3 luni de la data eliberării.Director,.................                                                Fila 1 (verso) Date ce se vor înscrie de farmacist la fiecare eliberare de produs stupefiant*) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Seria şi numărul buletinului de Semnatura    Nr. Rp. Data identitate al primitorului, data primitorului               eliberării şi organul emitent ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      ... ... ....... ... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Farmacistul care eliberează produsul stupefiant va solicita semnatura   bolnavului sau a delegatului acestuia pentru menţiunea de mai jos:   Am luat cunoştinţa de obligaţia de a restitui atît cantităţile de produse   stupefiante neconsumate de bolnav din diferite motive, cat şi exemplarul   autorizaţiei pe care-l deţin.   Restituirea ma oblig sa o fac în termen de 10 zile de la ivirea motivului.                                        Semnatura bolnavului                                          sau a delegatului sau,__________ Notă *) Datele se vor înscrie atît pe originalul autorizaţiei aflat la farmacie, cît şi pe exemplarul deţinut de bolnav.  +  Anexa 7    Caiet pentru evidenta autorizaţiilor eliberate pentru ridicarea produselor                        şi substanţelor stupefiante┌─┬───────┬──────┬──────┬─────┬──────────┬─────┬─────────┬──────┬─────┬────────┐│N│ Nr. │Data │Numele│Domi-│Nr.certi- │Diag-│Denumirea│Farma-│Data │Obser- ││r│auto- │elibe-│şi │ciliu│ficatului │nos- │Stupefi- │cia │expi-│vatii ││ │rizatie│rarii │prenu-│ │medical şi│ticul│antului │auto- │rarii│ ││c│ │ │mele │ │data eli- │ │şi doza │riza- │ │ ││r│ │ │bolna-│ │berarii │ │zilnica │ta │ │ ││t│ │ │vului │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┼─────┼─────────┼──────┼─────┼────────┤│ │--- │ --- │ --- │ --- │ ----- │ --- │ ----- │ ---- │ --- │ ---- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────────┴─────┴─────────┴──────┴─────┴────────┘  +  Anexa 8                                     CAIET                                     pentru           evidenta autorizaţiilor eliberate pentru ridicarea produselor                         şi substanţelor stupefiante                 Denumirea produsului sau a substanţei: ..................┌─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────────┐│N│D│I│I│S│ Numele │Diagnosticul│Nr. foi de │Nr.persoanelor│ Observaţii ││r│a│n│e│o│prenumele │ │observaţii │care au │ ││ │t│t│s│l│şi domi- │ │nr. fisei │administrat │ ││c│a│r│i│d│ciliul │ │sau nr. din│stupefiantul │ ││r│ │a│r│ │bolnavului│ │registrul │ │ ││t│ │r│i│ │ │ │de consul- │ │ ││ │ │i│i│ │ │ │tatii │ │ ││ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │├─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────────┤│-│-│-│-│-│ ---- │ ---- │ --- │ ----- │ ----- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────────┘  +  Anexa 9    DIRECŢIA SANITARĂ A JUDEŢULUI ..................                Registrul pentru evidenta formularelor cu timbru sec┌─┬────────────┬─────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────┐│N│Nr. de │Data │Unitatea │Semnatura │Identitatea │ Data │Verifi-││r│ordine al ├─┬─┬─┤sanitară şi│delegatului│primitorului│justifica- │cat ││ │formularelor│A│L│Z│sediul │unităţii şi│ │rii formu- │(loc ││c│ │n│u│i│ │nr. delega-│ │larelor │rezer- ││r│ │u│n│u│ │tiei │ │ │vat ││t│ │l│a│a│ │ │ │ │pentru ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │inspe- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ctii) │├─┼────────────┼─┼─┼─┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────┤│-│ ---- │-│-│-│ --- │ --- │ --- │ --- │ --- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴────────────┴─┴─┴─┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────┘  +  Anexa 10    UNITATEA SANITARĂ ..................     Caiet pentru evidenta formularelor cu timbru sec distribuite              medicilor din unităţile sanitare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Nr. de Data distribuirii Parafa şi Verificat  crt. ordine al ----------------- semnatura Observa- (loc rezervat      formularului Anul Luna Ziua medicului tii*) pentru                                                                      inspecţii) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ... ... ... ... ... ... ... ... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) La aceasta rubrica se va trece şi numărul formularelor restituite,        în cazul cînd medicul pleacă din localitate.  +  Anexa 11    UNITATEA SANITARĂ ..................                                 CAIET                                pentru                 evidenta folosirii formularelor cu timbru sec┌─┬──────────┬────────────┬──────────┬──────┬──────┬─────────┬────────────┬────┐│N│ Data │Nr. de │Numele şi │Domi- │Diag- │Reteta │Nr. fisei de│Ob- ││r│eliberării│ordine al │prenumele │ciliul│nosti-│prescrisă│observaţii │ser-││ │ │formularului│bolnavului│ │cul │ │sau nr. din │va- ││c│ │folosit │ │ │ │ │registrul de│tii ││r│ │ │ │ │ │ │consultaţii │ ││t│ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼──────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┼────────────┼────┤│-│ --- │ --- │ --- │ -- │ -- │ --- │ --- │-- │└─┴──────────┴────────────┴──────────┴──────┴──────┴─────────┴────────────┴────┘  +  Anexa 12               Registru pentru evidenta miscarii produselor şi substanţelor                            stupefiante în farmacii                          Denumirea produsului sau a substanţei: ...........┌─┬────┬───────────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┬────────────────┬───────┐│N│Data│Nr.documen-│U/M │Canti-│Numele │Numele │Numele şi prenu-│ Loc ││r│ │tului de │(grame│tatea │prenumele│prenumele │mele persoanei │pentru ││ │ │intrare şi │fiole,├─┬─┬──┤medicilor│bolnavului│care ridica │verifi-││c│ │de ieşire │cutii │I│I│S │ │ │produsul stupe- │cari ││r│ │ │etc.) │n│e│o │ │ │fiant (în unita-│sau ││t│ │ │ │t│s│l │ │ │tile sanitare, │obser- ││ │ │ │ │r│i│d │ │ │numele sorei) │vatii ││ │ │ │ │a│r│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │r│i│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────┼──────┼─┼─┼──┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────┤│-│ -- │ --- │ --- │-│-│- │ --- │ --- │ --- │ --- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴────┴───────────┴──────┴─┴─┴──┴─────────┴──────────┴────────────────┴───────┘  +  Anexa 13     Registru pentru evidenta miscarii produselor şi a substanţelor     stupefiante în laboratoarele de analize şi de cercetări ştiinţifice din     învăţămînt, cabinetele de analiza, institutele de cercetări ştiinţifice     şi din alte unităţi ce deţin şi manipuleaza produse şi substanţe     stupefiante ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Data Nr. documentului Cantitatea Lucrarea pentru Loc pentru crt. de intrare şi de ------------------- care a fost verificare sau            ieşire Intrari Iesiri Sold utilizat observaţii                                                 stupefiantul ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  ... ... ... ... ... ... ... ... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 14     Date trimestriale şi anuale privind circulaţia produselor şi     substanţelor stupefiante în unităţile menţionate la anexa nr. 13     Denumirea unităţii ...................... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumirea Cantitatea Provenienţă Lucrarea Obser-   crt. produsului sau ----------------- pentru care vatii        a substanţei Intrari Iesiri Sold a fost        stupefiante folosit ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ... ... ... ... ... ... ... ... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────