HOTĂRÎRE Nr. 405 din 12 august 1993privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 27 august 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Autoritatea Aeronautica Civilă Română, persoana juridică română, cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploiesti km 16,5, care funcţionează ca regie autonomă de interes public naţional, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.  +  Articolul 2Autoritatea Aeronautica Civilă Română are ca obiect de activitate asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice naţionale şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice, române sau străine, care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau executa produse şi servicii pentru aviaţia civilă pe teritoriul României, precum şi executarea prevederilor înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale la care statul român este parte.  +  Articolul 3Atribuţiile privind organizarea şi realizarea informării aeronautice a transportatorilor aerieni români şi străini şi activitatea NOTAM din cadrul Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" trec la Autoritatea Aeronautica Civilă Română.  +  Articolul 4Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Aeronautice Civile Române sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 5 (1) Patrimoniul Autorităţii Aeronautice Civile Române este de 17.289.641 lei, stabilit prin preluarea, fără plata, a valorilor de 15.389.641 lei de la Ministerul Transporturilor şi 1.900.000 lei de la Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa", aferente activităţilor preluate. (2) Valoarea reală va fi definitivata pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate la data intrării în funcţiune a Autorităţii Aeronautice Civile Române.  +  Articolul 6Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de investiţii ale Autorităţii Aeronautice Civile Române se asigura integral din veniturile înregistrate în urma realizării obiectului sau de activitate.  +  Articolul 7 (1) Pentru serviciile aeronautice prestate persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, Autoritatea Aeronautica Civilă Română percepe tarife. (2) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Transporturilor va supune aprobării, potrivit legii, tarifele pentru serviciile prestate de Autoritatea Aeronautica Civilă Română.  +  Articolul 8Personalul care trece de la Departamentul Aviaţiei Civile şi de la Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" la Autoritatea Aeronautica Civilă Română, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se considera transferat.  +  Articolul 9 (1) Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 74/1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 731/1992, se diminuează cu valoarea bunurilor predate, pe bază de protocol, Autorităţii Aeronautice Civile Române. (2) Prevederile pct. 3.10 al art. 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 se abroga.  +  Articolul 10 (1) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 798/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor se vor modifica corespunzător. (2) Ministerul Transporturilor va lua măsuri pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Prevederile prezentei hotărâri se pun în aplicare în termen de 30 de zile de la data aprobării tarifelor pentru serviciile prestate de Autoritatea Aeronautica Civilă Română.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Paul TeodoruMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Autoritatea Aeronautica Civilă Română este persoana juridică română, funcţionează ca regie autonomă, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, şi îşi desfăşoară activitatea conform prezentului regulament şi legilor în vigoare.Sediul Autorităţii Aeronautice Civile Române este în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploiesti km 16,5.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 2Autoritatea Aeronautica Civilă Română îndeplineşte atribuţiile ce decurg din lege sau din reglementările aeronautice naţionale, precum şi din convenţiile şi acordurile aeronautice internaţionale la care România este parte.Reglementările, normele, procedurile şi instrucţiunile pentru aeronautica civilă, decurgind din prevederile Convenţiei aviaţiei civile internaţionale, precum şi din alte înţelegeri şi acorduri aeronautice internaţionale, recunoscute de statul român, sunt obligatorii pentru instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţenii de pe întreg teritoriul României.Proiectantii, constructorii, reparatorii şi operatorii de tehnica aeronautica cu destinaţie civilă din România, precum şi aeroporturile şi aerodromurile civile şi organele de dirijare a traficului aerian sunt obligate să se supună supravegherii exercitate de Autoritatea Aeronautica Civilă Română în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3Autoritatea Aeronautica Civilă Română realizează, pe principii economice, obiectul sau de activitate care consta în asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice naţionale şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice, române sau străine, care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau executa produse şi servicii pentru aviaţia civilă, pe teritoriul României, precum şi în executarea prevederilor înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale la care statul român este parte.  +  Articolul 4În realizarea obiectului sau de activitate, Autoritatea Aeronautica Civilă Română are următoarele atribuţii:4.1. stabileşte norme, proceduri şi instrucţiuni de aplicare a reglementărilor naţionale în domeniul aeronauticii civile, în concordanta cu cele internaţionale, privind proiectarea, certificarea, construirea, întreţinerea, exploatarea şi repararea tehnicii de aviatie pentru asigurarea navigabilitatii, privind activităţile de zbor şi navigaţie aeriană, de dirijare şi control al traficului aerian, informare aeronautica şi meteorologica, precum şi privind sistemele de protecţie a navigaţiei aeriene, activităţile aeroportuare, operationale şi comerciale specifice operatorilor aerieni; supraveghează aplicarea lor;4.2. aproba documentaţia de exploatare tehnica a aeronavelor, supraveghează respectarea acesteia şi stabileşte măsuri privind navigabilitatea, inclusiv măsuri de suspendare a autorizaţiei de funcţionare; executa verificarea proiectelor şi a documentaţiei pentru prototipurile de aeronave civile, de motoare şi de echipamente ale acestora; efectuează certificarea de tip a tehnicii de aviatie şi validează certificatele de tip emise de alte autorităţi; certifica individual navigabilitatea aeronavelor; prelungeşte valabilitatea certificatului de navigabilitate şi validează, pentru aeronavele importate, certificatele de navigabilitate individuale de export emise de autorităţile competente străine;4.3. avizează studiile privind realizarea în ţara sau pentru procurarea din import a tehnicii de aviatie civilă şi asigura autorizarea şi supravegherea tehnica a unităţilor care proiectează, construiesc, exploatează, întreţin, repara şi operează tehnica de aviatie, inclusiv pentru cele care stocheaza şi distribuie produse de aviatie;4.4. eliberează, validează, suspenda sau retrage certificatele de navigabilitate şi de înmatriculare emise aeronavelor civile şi alte documente similare şi aproba programul de întreţinere a aeronavelor şi documentele asociate, inclusiv cele privind resursele tehnice şi duratele de funcţionare;4.5. completează Registrul de evidenta a navigabilitatii aeronavelor civile din România, Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile în România, Registrul foilor de sarcini, Registrul de evidenta a operatorilor aerieni şi Registrul de evidenta a autorizarilor tehnice pentru executanţii de servicii/produse destinate aeronauticii civile; aproba manualele de prezentare şi documentele asociate aferente operatorilor aerieni şi/sau agenţilor economici din domeniul aeronautic; evalueaza stadiul de îndeplinire a prevederilor acestor documente în scopul emiterii certificatului de autorizare/operare şi asigura eliberarea acestor documente, supraveghind menţinerea condiţiilor în vederea prelungirii valabilităţii autorizării;4.6. (1) emite directive de navigabilitate privind tehnica de aviatie, aproba formularistica pentru evidenta obligatorie în exploatarea aeronavelor, aproba dispoziţiile pentru aplicarea buletinelor/scrisorilor de serviciu, analizează rapoartele privind defectele tehnice ale aeronavelor şi neregularităţile de zbor, elaborind documente cu conţinut informaţional tehnic obligatoriu, verificind, totodată, evidenta şi aplicarea acestora; (2) stabileşte proceduri specifice de supraveghere a activităţilor metrologice, a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat utilizate în activitatea aeronautica civilă şi efectuează aceasta supraveghere;4.7. aproba manualele de zbor, listele de control al cabinei şi documentele obligatorii de bord, la bord şi de aeronava, procedurile de apropiere instrumentala şi valorile inaltimilor/altitudinilor minime de trecere deasupra obstacolelor, conţinutul şi aplicabilitatea normelor de exploatare a aeroporturilor, precum şi minimele meteorologice operationale propuse de operatorii aerieni din România, procedurile de coordonare a zborurilor dintre organele de trafic limitrofe, precum şi dintre organele de trafic civile şi militare privind dirijarea, controlul şi coordonarea zborurilor, alarmarea organelor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în dificultate;4.8. stabileşte cerinţele operationale minime pentru echipamentele destinate navigaţiei aeriene, comunicaţiilor aeriene şi controlului circulaţiei, pentru mijloacele de dirijare şi control al traficului aerian şi de informare aeronautica şi meteorologica, aproba conţinutul informaţional al publicaţiei A.I.P. - România, asigura informarea aeronautica internationala;4.9. stabileşte condiţiile impuse terenurilor de aeronautica civilă - aeroporturi, aerodromuri, helioporturi, terenuri de lucru, indiferent de deţinător, precum şi procedurile de intervenţie în cazul producerii de incendii la aeronave, în vederea aplicării prevederilor actelor normative naţionale specifice şi a reglementărilor aeronautice internaţionale recunoscute de ţara noastră;4.10. aproba reglementările de exploatare a terenurilor de aeronautica civilă şi participa în comisiile de omologare, recepţie şi punere în funcţiune a acestora şi a mijloacelor PNA-Tc de ruta şi zona de aeroport, precum şi la zborurile de deschidere a unor noi cai aeriene;4.11. gestionează frecventele de telecomunicaţii alocate de organismele interne şi internaţionale de telecomunicaţii Ministerului Transporturilor pentru activitatea de aviatie civilă;4.12. verifica şi autorizeaza utilizarea terenurilor de aeronautica civilă, a platformelor de compensare, precum şi a mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene; executa verificarea periodică din zbor a funcţionarii echipamentelor şi instalaţiilor de protecţie a navigaţiei aeriene şi asigura efectuarea întreţinerii echipamentelor specifice aeronavei-laborator;4.13. aplica prevederile legale privind închiderea, deschiderea, redeschiderea sau exploatarea terenurilor de aeronautica civilă şi avizează, potrivit normelor legale în vigoare, amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de orice fel în vecinătatea terenurilor de aeronautica civilă sau a mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene;4.14. stabileşte auditorii experţi şi coordonează activitatea de auditare a sistemelor de asigurare a securităţii de zbor în aviaţia civilă şi la agenţii economici cu profil aeronautic civil;4.15. stabileşte reglementări specifice, conform recomandărilor internaţionale, privind planul tematic minimal de pregătire, examinare teoretică şi practica, precum şi pentru atestarea personalului aeronautic civil navigant, tehnic, de dirijare şi control al traficului, de protecţie a navigaţiei aeriene, telecomunicaţii şi meteorologie aeronautice, în scopul atestării iniţiale şi al calificarilor superioare sau de tip;4.16. stabileşte programele minimale necesare cursurilor de pregătire în domeniul calităţii, navigabilitatii şi securităţii zborurilor în aeronautica civilă, metodologiile de control în zbor al personalului navigant, exercita controlul în zbor al acestui personal şi asigura, prin convenţii cu operatorii aerieni, menţinerea antrenamentului personalului de inspecţie propriu al autorităţii;4.17. organizează examinarea periodică, teoretică şi practica, după caz, a personalului aeronautic şi asigura eliberarea, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, a brevetelor şi documentelor de calificare a personalului atestat, prelungeşte valabilitatea acestor documente şi tine evidenta personalului aeronautic atestat; echivaleaza şi validează documentele nominale de calificare emise de autorităţile aeronautice ale altor state, efectuează autorizarea persoanelor pentru procese speciale, încercări nedistructive în domeniul aeronautic şi a persoanelor care conduc activitatea de asigurare a calităţii la unităţile autorizate;4.18. stabileşte norme specifice personalului din aeronautica civilă privind regimul de muncă şi repaus, în scopul asigurării securităţii zborurilor;4.19. la solicitarea Ministerului Transporturilor, participa la cercetarea evenimentelor de zbor produse pe teritoriul României sau în afară acestui teritoriu;4.20. constata abaterile de la normele şi reglementările aeronautice privind securitatea zborului şi aplica sancţiuni contravenţionale, potrivit competentelor stabilite conform legislaţiei în vigoare;4.21. elaborează, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, norme pentru asigurarea medicală a zborurilor şi pentru asistenţa medicală de urgenta şi controlează, împreună cu organele de specialitate din Ministerul Transporturilor şi Ministerul Sănătăţii, aceste activităţi;4.22. propune Ministerului Transporturilor tarifele în lei şi valuta pentru activităţile şi prestaţiile ce le executa, în vederea aprobării acestora potrivit legii;4.23. urmăreşte aplicarea reglementărilor internaţionale cu privire la activitatea operationala şi comercială specifică aeronauticii civile şi propune măsuri corespunzătoare;4.24. aproba orarele şi frecventele curselor aeriene în conformitate cu acordurile aeriene bilaterale şi convenţiile internaţionale la care România este parte;4.25. colaborează, potrivit legii, cu organele Ministerului Apărării Naţionale pentru organizarea spaţiului aerian al României;4.26. realizează acţiunile de cooperare cu autorităţi aeronautice similare ale altor state şi, pe baza mandatului dat de Ministerul Transporturilor, cu organismele de aviatie civilă internationala;4.27. analizează şi face propuneri Ministerului Transporturilor cu privire la cererile de autorizare a operatorilor aerieni, precum şi cu privire la retragerea autorizării; aproba drepturi de trafic operatorilor aerieni români pentru noi linii aeriene; aproba cererile de survol al teritoriului României, potrivit legii;4.28. executa activităţi de statistica aeronautica, de prognoza, organizare, dezvoltare şi dotare a sistemului aeronautic civil naţional.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 5Patrimoniul Autorităţii Aeronautice Civile Române este de 17.289.641 lei, reevaluat şi definitivat, în conformitate cu prevederile legale, prin protocoalele încheiate cu Ministerul Transporturilor şi Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa".CAP 4Structura Autorităţii Aeronautice Civile Române  +  Articolul 6Structura organizatorică a Autorităţii Aeronautice Civile Române poate cuprinde compartimente, birouri, servicii, direcţii şi inspecţii şi se stabileşte potrivit legii.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 7 (1) Conducerea Autorităţii Aeronautice Civile Române este asigurata de consiliul de administraţie şi de directorul general. (2) Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 8 (1) Consiliul de administraţie se constituie cu un număr de 11 membri. (2) În componenta sa, consiliul de administraţie cuprinde, pe lângă specialişti din domeniul aeronauticii civile, un reprezentant al Ministerului Transporturilor şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor. (3) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. (4) Consiliul de administraţie numeşte directorul general cu avizul ministrului transporturilor. (5) Directorul general reprezintă Autoritatea Aeronautica Civilă Română în relaţiile oficiale, conduce activitatea curenta şi angajează sau concediază personalul de execuţie al acesteia.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 9 (1) Autoritatea Aeronautica Civilă Română stabileşte şi aproba anual bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Veniturile Autorităţii Aeronautice Civile Române provin din tarifele în lei şi valuta percepute de la persoane fizice şi juridice, române sau străine, pentru servicii prestate acestora. (3) Cheltuielile directe şi indirecte legate de pregătirea aeronavelor, mijloacelor şi tehnicii de aviatie în vederea efectuării zborurilor tehnice sau a altor verificări specifice, precum şi orice alte cheltuieli aferente acestor activităţi, necuprinse în cuantumul tarifelor ce se percep, vor fi suportate de beneficiarii serviciilor. (4) Cheltuielile de deplasare şi cazare ale personalului de inspecţie şi control din Autoritatea Aeronautica Civilă Română, neincluse în tarife, efectuate pentru prestarea unor servicii sau îndeplinirea unor activităţi solicitate de către agenţii economici, instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice, vor fi suportate de către aceştia.  +  Articolul 10Controlul financiar de gestiune se realizează de organele proprii, în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 11Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea regiilor autonome.--------------