ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002privind Parchetul Naţional Anticoruptie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 11 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se înfiinţează, la nivel naţional, Parchetul Naţional Anticoruptie, ca parchet specializat în combaterea infracţiunilor de corupţie. (2) Parchetul Naţional Anticoruptie are sediul în municipiul Bucureşti şi îşi exercită atribuţiile pe întregul teritoriu al României prin procurori specializaţi în combaterea corupţiei. (3) Parchetul Naţional Anticoruptie se organizează ca structura autonomă, cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Public, este condus de un procuror general şi este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie este asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (4) Parchetul Naţional Anticoruptie îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei.  +  Articolul 2Parchetul Naţional Anticoruptie este independent în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, exercitandu-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.  +  Articolul 3 (1) Atribuţiile Parchetului Naţional Anticoruptie sunt următoarele: a) efectuarea urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 78/2000 şi în prezenta ordonanţă de urgenţă; b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţia procurorului de către ofiţerii de poliţie judiciară aflaţi sub autoritatea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie; c) conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie; d) studierea cauzelor care generează şi a condiţiilor care favorizează corupţia, elaborarea şi prezentarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei penale; e) elaborarea raportului anual privind activitatea Parchetului Naţional Anticoruptie şi prezentarea acestuia în faţa Parlamentului; f) constituirea şi actualizarea bazei de date în domeniul faptelor de corupţie. (2) Parchetul Naţional Anticoruptie exercita drepturile şi îndeplineşte obligaţiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa sa.  +  Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea Parchetului Naţional Anticoruptie  +  Articolul 4 (1) Parchetul Naţional Anticoruptie este condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror general, ajutat de un procuror general adjunct, asimilat cu procurorul consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (2) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie este ordonator secundar de credite. (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Parchetului Naţional Anticoruptie se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Public.  +  Articolul 5 (1) Parchetul Naţional Anticoruptie se organizează în secţii conduse de procurori şefi de secţie, şi anume: a) secţia de combatere a corupţiei; b) secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie. (2) În cadrul secţiilor se pot organiza servicii şi birouri, prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (3) În cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie se înfiinţează un birou pentru studierea cauzelor care generează şi a condiţiilor care favorizează corupţia, subordonat direct procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 6Parchetul Naţional Anticoruptie se încadrează cu procurori, ofiţeri de poliţie judiciară, specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic şi în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum şi personal economic şi administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţiuni, aprobat potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel se înfiinţează servicii ale Parchetului Naţional Anticoruptie. (2) Serviciile Parchetului Naţional Anticoruptie sunt conduse de procurori-şefi, care sunt în subordinea directa a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie. (3) Numărul procurorilor, al ofiţerilor de poliţie judiciară şi al specialiştilor menţionaţi la art. 6, încadraţi în serviciile prevăzute la alin. (1), este stabilit de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie, pentru fiecare serviciu, în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţii de urmărire penală, în limita numărului total de posturi aprobat.  +  Articolul 8 (1) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie este numit pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului, şi eliberat din funcţie de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei. (2) Procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie sunt numiţi pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii încadrării în funcţie cu acordul lor, şi eliberaţi din funcţie de ministrul justiţiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, pe baza recomandarii procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie. (3) După încetarea funcţiei la Parchetul Naţional Anticoruptie, prin expirarea perioadei pentru care a fost numit ori datorită unor cauze neimputabile, procurorul are dreptul sa revină la postul ocupat anterior, rezervarea acestuia fiind obligatorie.  +  Articolul 9 (1) Pentru a fi numiţi în Parchetul Naţional Anticoruptie procurorii trebuie să aibă calităţi profesionale deosebite, să se bucure de o buna reputaţie, să aibă o conduita morala ireprosabila şi o pregătire specializată în combaterea infracţiunilor de corupţie. (2) Condiţiile minime de vechime pe care trebuie să le îndeplinească procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie sunt: a) pentru funcţia de procuror general al Parchetului Naţional Anticoruptie, o vechime în funcţia de procuror sau de judecător de 10 ani; b) pentru funcţia de procuror în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, o vechime în funcţia de procuror sau de judecător de 6 ani.  +  Articolul 10 (1) În scopul efectuării cu celeritate şi în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi de urmărire a infracţiunilor de corupţie, în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie funcţionează ofiţeri de poliţie, constituind poliţia judiciară a Parchetului Naţional Anticoruptie. (2) Ofiţerii de poliţie judiciară îşi desfăşoară activitatea numai în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, sub autoritatea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie. (3) Ofiţerii de poliţie judiciară efectuează actele de cercetare penală sub directa conducere, supraveghere şi controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul Naţional Anticoruptie. (4) Dispoziţiile procurorilor din Parchetul Naţional Anticoruptie sunt obligatorii pentru ofiţerii de poliţie judiciară prevăzuţi la alin. (1). Actele întocmite de ofiţerii de poliţie judiciară din dispoziţia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia. (5) Numirea ofiţerilor de poliţie judiciară în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie se face prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie, cu avizul ministrului de interne, dintre ofiţerii de poliţie care au absolvit o formă de învăţământ superior şi au minimum 6 ani vechime în structuri cu atribuţii de constatare, investigare şi cercetare a infracţiunilor de corupţie. (6) Ofiţerii de poliţie judiciară sunt numiţi pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii numirii în funcţie cu acordul acestora. (7) Ofiţerii de poliţie judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o alta însărcinare în afară unor situaţii şi evenimente excepţionale. În aceste cazuri calitatea lor de ofiţer de poliţie judiciară se suspenda, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, până la încetarea situaţiei excepţionale care a determinat primirea altor însărcinări. (8) Ofiţerii de poliţie judiciară, pe perioada numirii în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru ofiţerii de poliţie, cu excepţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Atribuţiile prevăzute de lege pentru ministrul de interne privind acordarea drepturilor şi raspunderilor ce revin ofiţerilor de poliţie judiciară se exercită de procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie. (9) Dispoziţiile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 11 (1) În cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie sunt numiţi, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie, cu avizul ministerelor de resort, specialişti cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală. (2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de funcţionar public şi îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul Naţional Anticoruptie. (3) Actele întocmite de specialiştii prevăzuţi la alin. (1) din dispoziţia scrisă a procurorului pot constitui mijloace de proba.  +  Articolul 12Funcţia de procuror, ofiţer de poliţie judiciară sau de specialist în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie este incompatibilă cu orice alta funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.  +  Capitolul 3 Competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie  +  Articolul 13 (1) Procurorii specializaţi din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 78/2000. (2) Sunt de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, care funcţionează la nivel naţional, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, săvârşite în una dintre următoarele condiţii: a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materială mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro sau o perturbare deosebit de grava a activităţii unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice; b) de către deputaţi, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat şi asimilaţii acestora, judecătorii Curţii Constituţionale, membrii, judecătorii, procurorii şi controlorii financiari ai Curţii de Conturi şi ai camerelor de conturi judeţene, preşedintele Consiliului Legislativ, avocatul poporului, guvernatorul şi viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, preşedintele Consiliului Concurentei, magistraţi, ofiţeri superiori, generali, maresali, amirali, notari publici, executori judecătoreşti, consilieri judeţeni şi locali, primari, prefecţi, subprefecţi, persoane cu funcţii de conducere şi de control în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale sau în cadrul instituţiilor publice, membrii consiliilor de administraţie şi persoane care deţin funcţii de conducere de la director, inclusiv, în sus în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, al companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare. (3) Sunt de competenţa serviciilor Parchetului Naţional Anticoruptie, care funcţionează la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2).  +  Capitolul 4 Dispoziţii procedurale  +  Articolul 14 (1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate sa sesizeze Parchetul Naţional Anticoruptie cu privire la orice date sau informaţii din care rezultă ca s-a săvârşit una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie. (2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situaţiile prevăzute la alin. (1), sa procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmărire penală. (3) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor au obligaţia de a pune la dispoziţie Parchetului Naţional Anticoruptie, de îndată, datele şi informaţiile deţinute în legătură cu săvârşirea infracţiunilor privitoare la corupţie. (4) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor, la cererea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziţie, la sediul lor, datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate. (5) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.  +  Articolul 15Dacă în efectuarea urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti constata ca infracţiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, aceştia au obligaţia de a sesiza de îndată procurorii acestui parchet.  +  Articolul 16 (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârşirea uneia dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, în scopul strangerii de probe sau al identificarii făptuitorului, procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie pot sa dispună, pe o durată de cel mult 30 de zile: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice; c) accesul la sisteme informationale. (2) Pentru motive temeinice măsurile prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite de procuror prin ordonanţa motivată, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. (3) Dispoziţiile art. 91^1-91^5 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător. (4) Procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie pot dispune sa li se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condiţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 17 (1) În cazul în care exista indicii temeinice ca s-a săvârşit sau ca se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, care nu poate fi descoperită sau faptuitorii nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folosiţi, în vederea strangerii datelor privind existenta infracţiunii şi identificarea persoanelor faţă de care exista presupunerea ca au săvârşit o infracţiune, investigatori sub acoperire, în condiţiile legii. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului de Interne, special desemnaţi în acest scop, şi pot efectua investigaţii numai cu autorizarea motivată a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 18Pentru buna desfăşurare a urmăririi penale procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie pot dispune măsuri specifice de protecţie a martorilor, a experţilor şi a victimelor, potrivit legii.  +  Articolul 19Persoana care a comis una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, iar în timpul urmăririi penale denunta şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.  +  Articolul 20 (1) După începerea urmăririi penale secretul bancar şi cel profesional nu sunt opozabile procurorilor Parchetului Naţional Anticoruptie. Datele şi informaţiile solicitate de procuror se comunică la cererea scrisă a acestuia. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la instanţa de judecată. (3) Verificarea conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora poate fi efectuată numai la cererea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta.  +  Articolul 21Persoanele care efectuează urmărirea penală, specialiştii prevăzuţi la art. 11, precum şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să respecte secretul profesional cu privire la datele şi informaţiile obţinute în aceasta calitate.  +  Articolul 22 (1) În cazul infracţiunilor atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie se aplică dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor. (2) Dacă bunurile care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la alin. (1) nu se găsesc, se confisca echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora. (3) Pentru a garanta aducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor se pot lua măsurile asiguratorii prevăzute de Codul de procedură penală. Acestea se aduc la îndeplinire de îndată de persoanele anume desemnate din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 23Persoanele arestate preventiv în cauzele de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie sunt deţinute în locuri anume stabilite în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie sau, după caz, în secţiile de arest preventiv ale penitenciarelor.  +  Articolul 24Dispoziţiile din Codul de procedură penală şi dispoziţiile procedurale din Legea nr. 78/2000 se aplică în mod corespunzător şi în cauzele atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Capitolul 5 Cooperare internationala  +  Articolul 25Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se instituie procurori de legătură la nivelul Parchetului Naţional Anticoruptie, care să asigure consultarea reciprocă în cazul infracţiunilor privitoare la corupţie cu procurori de legătură care funcţionează în alte state, în scopul coordonării acţiunilor acestora în cursul urmăririi penale.  +  Articolul 26În vederea schimbului de date şi de informaţii cu privire la investigarea şi urmărirea infracţiunilor atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie se constituie un punct de contact în cadrul acestui parchet cu instituţii similare din alte state.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 27Parchetul Naţional Anticoruptie funcţionează cu următorul număr total de posturi: a) 75 de posturi de procurori; b) 150 de posturi de ofiţeri de poliţie judiciară; c) 35 de posturi de specialişti; d) 50 de posturi de personal auxiliar de specialitate; e) 10 posturi de personal economic şi administrativ.  +  Articolul 28 (1) Procurorii din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie sunt salarizaţi potrivit anexei nr. 1, cap. A nr. crt. 1-11, la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Specialiştii prevăzuţi la art. 11 sunt asimilaţi din punct de vedere al salarizarii cu procurorii de la parchetul de pe lângă curtea de apel şi primesc o indemnizaţie lunară care reprezintă unica forma de salarizare. (3) Ofiţerii de poliţie judiciară beneficiază de drepturile băneşti şi materiale prevăzute în Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturile prevăzute de legislaţia specială pentru personalul militar. (4) Personalul prevăzut la alin. (1)-(3), precum şi judecătorii care compun completele specializate în infracţiunile de corupţie, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, primesc pentru activitatea specializată de combatere a infracţiunilor de corupţie un spor de 30% din indemnizaţia de încadrare lunară, respectiv solda lunară, în cazul ofiţerilor de poliţie judiciară. (5) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate şi a personalului economic şi administrativ este cea prevăzută de lege pentru aceleaşi categorii de personal al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.  +  Articolul 29Fondurile necesare aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă se asigura din bugetul Ministerului Public aprobat pe anul 2002, care se suplimenteaza prin hotărâre a Guvernului din Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 30Dispoziţiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul Parchetului Naţional Anticoruptie, în măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se prevede altfel.  +  Articolul 31 (1) Guvernul şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor lua măsuri imediate pentru asigurarea sediului Parchetului Naţional Anticoruptie. (2) Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Ministerul de Interne şi Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor lua măsurile necesare pentru organizarea Parchetului Naţional Anticoruptie. (3) Parchetul Naţional Anticoruptie va începe sa funcţioneze pe data de 1 septembrie 2002.  +  Articolul 32 (1) Pentru cauzele privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, aflate în curs de urmărire penală la data de 1 septembrie 2002, urmărirea penală se efectuează de către procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie. Actele şi lucrările efectuate până la data de 1 septembrie 2002 rămân valabile. (2) Cauzele privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, aflate în faţa instanţelor de judecată, trimise, potrivit Codului de procedura penală, organelor de urmărire penală, sunt de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 33Până la data de 1 septembrie 2002 Guvernul va adopta prin hotărâre regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 34Pe data de 1 septembrie 2002 dispoziţiile art. 28 şi ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbu-------