HOTĂRÂRE nr. 303 din 28 martie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 10 aprilie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Autorităţii pentruValorificarea Activelor Bancare,Ionel Blanculescu  +  Anexa NORME METODOLOGICEde aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice creanţele ce urmează a fi transmise de către Ministerul Finanţelor Publice şi preluate de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumita în continuare A.V.A.B., potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002, reprezintă creanţele existente în evidentele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice, rezultate din executarea garanţiilor emise de stat, pentru împrumuturile externe acordate agenţilor economici-societăţi comerciale. (2) Valoarea nominală a creanţelor menţionate la alin. (1) este formată din: ratele de capital ale împrumuturilor externe, dobânzile, comisioanele, dobânzile penalizatoare, precum şi comisionul la fondul de risc, majorările de întârziere şi penalităţile datorate de beneficiarii acestor împrumuturi, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Finanţelor Publice identifica şi transmite creanţele menţionate la art. 2 alin. (1), în scopul valorificării lor de către A.V.A.B. (2) Transmiterea creanţelor de către Ministerul Finanţelor Publice şi preluarea lor de către A.V.A.B. se fac prin cesiune de creanta, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 29/2002. (3) Creanţele rezultate din executarea, ulterioară cesiunii, a garanţiilor de stat vor face obiectul unor acte adiţionale la contractele de cesiune de creanta, ce se vor încheia la data achitării de către Ministerul Finanţelor Publice a sumelor scadente la extern, urmând ca documentele aferente să fie remise către A.V.A.B. în termen de 15 zile.  +  Articolul 4 (1) Creanţele certe, lichide şi exigibile, transmise de către Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002, se preiau de către A.V.A.B., fără plata, la valoarea nominală a acestora. (2) Înregistrarea în evidentele contabile ale A.V.A.B. a creanţelor preluate se face la valoarea nominală şi în structura monetara existenta în evidentele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice. (3) Creanţele înregistrate potrivit alin. (2) vor fi consolidate în dolari S.U.A., la cursul leu/dolar S.U.A. din data preluării.  +  Articolul 5 (1) La data încheierii contractelor de cesiune de creanta Ministerul Finanţelor Publice va transmite în original următoarele documente: convenţiile încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarii împrumuturilor externe - societăţi comerciale, garanţiile accesorii acestor convenţii, acordurile de recuperare, în cazul în care au fost încheiate astfel de acorduri. (2) Totodată Ministerul Finanţelor Publice va transmite în fotocopie toate documentele referitoare la creanta cesionata, incluzând, fără a se limita la acestea, contracte de finanţare/acorduri de împrumut, scrisori de garanţie, documente privind eventuale litigii. (3) Toate documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi predate, respectiv preluate, prin procese-verbale încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi A.V.A.B. (4) Documentele menţionate la alin. (1) constituie de drept titluri executorii şi se pun în executare fără îndeplinirea altor formalităţi. (5) Notificarea debitorilor cedati se efectuează de către A.V.A.B. în termen de 10 zile de la data încheierii contractelor de cesiune de creanta.  +  Articolul 6 (1) Valorificarea creanţelor preluate de către A.V.A.B. se face prin metodele reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 409/2001, A.V.A.B. păstrând rangul de prioritate prevăzut la art. 43 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999. (2) Determinarea metodelor de valorificare a creanţelor se va realiza în funcţie de clauzele convenţiilor/acordurilor de împrumuturi externe, precum şi de termenii în care au fost emise scrisorile de garanţie, astfel încât sa nu se declare exigibilitatea anticipata a obligaţiilor de plată rămase de achitat faţă de instituţiile finanţatoare externe, cu excepţia situaţiilor reglementate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7În cazul în care A.V.A.B. a procedat la blocarea prin poprire a conturilor bancare, ale căror titulari sunt beneficiarii împrumuturilor externe contractate cu garanţia statului, băncile au obligaţia virarii sumelor blocate în termen de doua zile de la data primirii cererii A.V.A.B.  +  Articolul 8Sumele recuperate de A.V.A.B. în urma valorificării creanţelor preluate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 şi ale prezentelor norme metodologice, rămase după deducerea cheltuielilor aferente, constituie venituri şi se virează în lei în contul general al trezoreriei statului, deschis pe seama Ministerului Finanţelor Publice la Centrala Băncii Naţionale a României, în termen de 5 zile de la data încasării sumelor respective, în vederea reintregirii fondului de risc pentru garanţiile externe.  +  Articolul 9Ministerul Finanţelor Publice va evidenţia în contabilitate următoarele operaţiuni: a) predarea creanţelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane, dobânzi penalizatoare şi alte costuri plătite la extern şi nerecuperate de la beneficiarii împrumuturilor externe contractate cu garanţia statului:
         
    36.20.02.12=27.20.02
    "Sume utilizate din fondul de risc pentru garanţii externe predate A.V.A.B."   "Debitori din rate de capital şi dobânzi aferente garanţiilor la extern"/analitice distincte
  b) predarea creanţelor formate din comisioane de risc, majorări de întârziere şi penalităţi datorate de beneficiarii împrumuturilor externe contractate cu garanţia statului:
         
    54.03=27.21.02
    "Venituri de realizat din comisioane şi penalităţi cuvenite fondului de risc"   "Debitori din neplata comisioanelor/majorărilor de întârziere/penalităţilor"/analitice distincte
  c) încasarea de la A.V.A.B. a sumelor obţinute din valorificarea creanţelor preluate:
         
    11.20.02=36.20.02.12
    "Disponibil din fond de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe"   "Sume utilizate din fondul de risc pentru garanţii externe predate A.V.A.B."
  -------