HOTĂRÂRE nr. 315 din 4 aprilie 2002pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 9 aprilie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 13 alineatul (2) litera b) va avea următorul cuprins:"b) venituri din încasarea redeventei conform contractelor de concesionare a terenurilor, inclusiv sumele rezultate din compensarea debitelor reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen de concesionarii terenurilor agricole, cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzută anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, compensare ce se efectuează de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi de Agenţia Domeniilor Statului, potrivit regulamentului de compensare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, precum şi venituri din încasarea redeventei conform contractelor de concesionare a bunurilor, activităţilor şi serviciilor;"2. Normele metodologice se completează cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexă-------la normele metodologice-----------------------REGULAMENTde compensare a debitelor reprezentând redeventa datoratăşi neachitata la termen de concesionarii terenuriloragricole, cu sumele cuvenite acestora cu titlu desustinere financiară a agriculturii de către stat,prevăzută anual cu aceasta destinaţie în bugetulMinisterului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte modul de aplicare a prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel: a) Minister - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; b) Agenţie - Agenţia Domeniilor Statului, inclusiv filialele judeţene ale acesteia; c) direcţia agricolă - direcţia generală pentru agricultura şi industrie alimentara judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz; d) concesionar - persoana fizica sau juridică, română sau străină, asociaţii familiale, societăţi agricole, asociaţii agricole, asociaţii ale salariaţilor (PAS), parte în contractul de concesiune a terenurilor proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului; e) redeventa - obligaţia concesionarului, exprimată în lei, faţă de Agenţia Domeniilor Statului în calitatea sa de concedent, obligaţie ce ia naştere o dată cu semnarea contractului de concesiune; f) convenţie - convenţia de compensare a obligaţiilor de plată reprezentând redevenţe datorate şi neachitate la termen de către concesionari, cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament; g) data încheierii convenţiei - data la care convenţia de compensare a fost înscrisă în Registrul de evidenta a convenţiilor de compensare; h) sustinere financiară - orice suma cuvenită solicitantului cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzută anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; i) registru - Registrul de evidenta a convenţiilor de compensare a obligaţiilor de plată reprezentând redevenţe datorate şi neachitate la termen de către concesionari, cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, completat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - Direcţia generală buget finanţe, respectiv de direcţiile agricole; j) suma compensata - suma obţinută în urma comparării valorii debitului reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen, cu suma aprobată cu titlu de sustinere financiară de la bugetul de stat, suma ce nu poate depăşi valoarea debitului menţionat.  +  Articolul 3 (1) Sumele reprezentând redevenţe datorate şi neachitate la termen de către concesionarii terenurilor agricole proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenţiei, vor fi compensate cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului. (2) Prin sume reprezentând redevenţe datorate şi neachitate la termen se înţelege acele sume calculate pe baza clauzelor contractului de concesiune încheiat între concesionar şi Agenţie, debite înregistrate în contabilitate şi care nu au fost achitate până la data încheierii convenţiei. (3) Documentul prin care se realizează operaţiunea de compensare a sumelor reprezentând redevenţe datorate şi neachitate la termen şi pe baza căruia se înregistrează aceasta operaţiune în contabilitatea Ministerului, direcţiilor agricole, Agenţiei şi concesionarului este convenţia. (4) Sumele cu titlu de sustinere financiară a agriculturii, acordate de stat, vor fi utilizate pentru acoperirea redevenţelor datorate şi neachitate la termen.  +  Capitolul 2 Compensarea obligaţiilor de plată reprezentând redevenţe datorate şi neachitate la termen de către concesionari, cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat  +  Articolul 4Sumele ce vor fi compensate trebuie să fie certe şi exigibile la data încheierii convenţiei.  +  Articolul 5Suma compensata aprobată în convenţie nu poate depăşi valoarea sumelor cuvenite de la bugetul de stat concesionarilor, cu titlu de sustinere financiară.  +  Articolul 6 (1) Convenţia se încheie în 3 exemplare atât pentru cazul în care plata sprijinului financiar se face de către Minister, prin Direcţia generală buget finanţe, în calitate de ordonator principal de credite, precum şi în cazul în care plata sprijinului financiar se face de către direcţia agricolă, în calitate de ordonator secundar de credite. În acest caz etapele ce trebuie urmate sunt următoarele: a) După aprobarea sprijinului financiar Ministerul, prin Direcţia generală buget finanţe, respectiv direcţiile agricole, emite situaţii cu beneficiarii de sustinere financiară (în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 34/2002) şi le înaintează Agenţiei în vederea comunicării, pentru fiecare caz, a debitelor reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen (conform anexei nr. 2 la prezentul regulament). b) În termen de 5 zile lucrătoare de la primire Agenţia are obligaţia sa remită Ministerului - Direcţia generală buget finanţe, respectiv direcţiilor agricole, certificarea existenţei şi valorii debitului sau a inexistentei acestuia, prin semnatura autorizata pe acelaşi document, la care va anexa convenţia, pentru fiecare concesionar debitor, inscriind la pct. 2.1 din această sumă reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen. c) Ministerul, prin Direcţia generală buget finanţe, respectiv prin direcţiile agricole, analizează sumele înscrise de Agenţie în situaţii, diminuează plăţile cuvenite beneficiarilor cu debitele ce reprezintă redeventa datorată şi neachitata şi completează pct. 1.1 din convenţie, propunand ordonatorului principal/secundar de credite suma ce face obiectul compensării. d) În urma aprobării de către ordonatorul principal/ secundar de credite convenţia va fi înscrisă în registru şi transmisă: un exemplar Agenţiei, un exemplar solicitantului de sprijin financiar, iar al treilea exemplar rămâne la Minister, la Direcţia generală buget finanţe, respectiv la direcţiile agricole. e) Ministerul, prin Direcţia generală buget finanţe, respectiv prin direcţiile agricole, în baza convenţiei aprobate, virează cu ordin de plată la Agenţie suma compensata. (2) Toate exemplarele vor fi emise şi vor circula în original.  +  Articolul 7Convenţia va fi înregistrată în contabilitatea Ministerului, respectiv a direcţiilor agricole, a Agenţiei şi a concesionarului numai după înscrierea acesteia în registru.  +  Capitolul 3 Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de compensare  +  Articolul 8Instituţiile publice şi agenţii economici implicaţi în acţiunea de compensare prevăzută de prezentul regulament înregistrează operaţiunile efectuate, după cum urmează: a) În contabilitatea Ministerului, respectiv a direcţiilor agricole, sumele virate Agenţiei, reprezentând drepturi cuvenite concesionarului cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, în contul redeventei datorate şi neachitate la termen de concesionar:
         
    410=700
    "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget capitol, subcapitol, titlu, articol, alineat"   "Finanţarea de la buget capitol, subcapitol, titlu, alineat"
  b) În contabilitatea Agenţiei operaţiunea de stingere a obligaţiei concesionarului faţă de aceasta, reprezentând sumele virate de Minister, respectiv de direcţiile agricole, cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, în contul redeventei datorate şi neachitate la termen, înregistrarea veniturilor extrabugetare şi alimentarea Fondului de dezvoltare a agriculturii româneşti:1. constituirea debitelor din redevenţe datorate şi neachitate
         
    220=531
    "Debitori"/analitice distincte pe debitori   "Venituri de realizat"
  2. stingerea debitelor din redevenţe neîncasate, ca urmare a virarii de către Minister, respectiv de direcţiile agricole, a sumelor cuvenite concesionarului cu titlu de sustinere financiară a agriculturii
         
    120=220
    "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri extrabugetare"   "Debitori"/analitice distincte pe debitori
  3. înregistrarea veniturilor extrabugetare
         
    531=520
    "Venituri de realizat"   "Veniturile extrabugetare ale instituţiei publice"
  4. vărsăminte la Fondul de dezvoltare a agriculturii româneşti
         
    420=120
    "Cheltuielile instituţiei publice finanţate din venituri extrabugetare"   "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri extrabugetare"
  c) În contabilitatea concesionarului operaţiunea de compensare a obligaţiei acestuia faţă de Agenţie, reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen şi sumele de încasat reprezentând sustinere financiară, se evidenţiază astfel:1. înregistrarea în contabilitate a redeventei de plătit de către concesionar, conform contractului
         
    612=447
    "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"   "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"
  2. înregistrarea sumelor de încasat reprezentând sustinere financiară
         
    445=741
    "Subvenţii"   "Venituri din subvenţii de exploatare"
  3. compensarea redeventei de plătit cu sumele de încasat
         
    447=445
    "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"   "Subvenţii"
   +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1
  la regulament
  -------------
  MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  DIRECŢIA GENERALĂ ................................
  Sediul ...........................................
  Codul fiscal .....................................
                 Se aprobă
  pentru suma de ............................ lei
    Ordonatorul principal/secundar de credite,
    .........................................
                              CONVENŢIA Nr. .../.....
       de compensare a obligaţiilor de plată reprezentând redevenţe datorate
        şi neachitate la termen de către concesionarii terenurilor agricole
           aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului cu sumele
         cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii
         de către stat, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din
      Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin
         în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului
        cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,
        astfel cum a fost completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului
                   nr. 1/2002 pentru ......................... *)
  Explicaţii Suma - lei -
  1. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 1.1. Suma propusă pentru compensare Director general, Director economic, ..................... ......................... 2. Agenţia Domeniilor Statului 2.1. Suma reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen Confirmăm realitatea şi exactitatea datelor înscrise. Director general, Director economic, ................... ........................
      *) În calitate de concesionar.
   +  Anexa 2    -------la regulament-------------
           
    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
    DIRECŢIA GENERALĂ ................................
    Sediul ...........................................
    Codul fiscal .....................................
    SITUAŢIA cuprinzând beneficiarii sumelor reprezentând susţinerea financiară a agriculturii de către stat
    Nr. crt.Denumirea beneficiarului de susţinere financiară a agriculturii de către statSuma cuvenită reprezentând susţinerea financiară a statului, în baza ...... (temei legal)Debite din redevenţe datorate şi neachitate la data de............
    0123
    Director general,Debite confirmate de:
    ...................Agenţia Domeniilor Statului sau filialele judeţene ale acesteia (persoane autorizate)
  -------------