ORDIN nr. 105 din 19 octombrie 2005privind aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri naţionale pentru eradicarea brucelozei, tuberculozei şi leucozei bovine
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 31 octombrie 2005    Vazand Referatul de aprobare nr. 35.204 din 17 octombrie 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara care introduce măsuri naţionale pentru eradicarea brucelozei, tuberculozei şi leucozei bovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului 77/391/CEE care introduce măsuri comunitare pentru eradicarea brucelozei, tuberculozei şi leucozei bovine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 13 iunie 1977, p. 44.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Dan MarcuBucureşti, 19 octombrie 2005.Nr. 105.  +  Anexa NORMA SANITARĂ VETERINARAcare introduce măsuri naţionale pentrueradicarea brucelozei, tuberculozei şi leucozei bovine  +  Articolul 1Scopul prezentei norme sanitare veterinare este sa imbunatateasca statusul de sănătate al bovinelor din România prin mijloacele de acţiune ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru a accelera sau intensifica eradicarea brucelozei, tuberculozei şi leucozei bovine.  +  Capitolul I Prevederi tehnice referitoare la bruceloza, tuberculoza şi leucoza  +  Articolul 2 (1) În scopul prezentei norme sanitare veterinare, în situaţia în care populaţia de bovine din România nu este recunoscută ca fiind oficial libera de bruceloza bovina, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să elaboreze planuri pentru accelerarea obţinerii acestui status, în baza condiţiilor stabilite la alin. (2) şi (3). (2) a) Planurile pentru accelerarea recunoaşterii oficiale a eradicarii brucelozei bovine în România trebuie să fie elaborate astfel încât, la finalizarea aplicării acestora, efectivele să fie clasificate ca "oficial libere de bruceloza", în conformitate cu prevederile naţionale în acest domeniu şi în special cu Norma sanitară veterinara privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 64/432/CEE . b) Planul trebuie să menţioneze măsurile ce urmează să fie luate pentru a accelera şi intensifica recunoaşterea oficială a eradicarii brucelozei bovine şi trebuie să specifice măsurile pentru combaterea şi prevenirea acestei boli. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să raporteze Comisiei Europene: a) procentul şi numărul total de efective supuse măsurilor de control şi al efectivelor cu bruceloza bovina confirmată; b) numărul total de:(i) animale supuse măsurilor de control;(îi) animale suspectate de bruceloza sau considerate ca fiind infectate;(iii) animale infectate;(iv) animale tăiate; c) durata estimată a programelor iniţiale de eradicare şi a planurilor de accelerare; d) metoda aplicată pentru controlul aplicării efective a planurilor de accelerare; e) alocarea bugetară la nivel naţional pentru eradicarea brucelozei bovine şi repartizarea pe categorii bugetare a acestor alocari.Informaţiile la care se referă lit. a), b) şi e) trebuie să fie furnizate pentru o perioadă de 3 ani, înaintea aplicării măsurilor de accelerare şi anual după aceea. (4) Atunci când se considera ca în România exista populaţii de bovine libere de bruceloza bovina, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană despre toate măsurile luate pentru a preveni apariţia acestei boli.  +  Articolul 3 (1) În scopul prezentei norme sanitare veterinare, în situaţia în care populaţia de bovine din România este infectata cu tuberculoza bovina, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să elaboreze planuri pentru accelerarea eradicarii acestei boli pe teritoriul naţional, în baza condiţiilor stabilite la alin. (2) şi (3). (2) a) Planurile pentru accelerarea eradicarii tuberculozei bovine trebuie să fie elaborate astfel încât, la finalizarea aplicării acestora, efectivele să fie clasificate ca "oficial libere de tuberculoza", în conformitate cu prevederile naţionale în acest domeniu şi în special cu Norma sanitară veterinara privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 64/432/CEE . b) Planurile trebuie să menţioneze măsurile ce urmează a fi luate pentru a se accelera, intensifica sau realiza eradicarea tuberculozei bovine şi trebuie să specifice măsurile pentru combaterea şi prevenirea acestei boli. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să raporteze Comisiei Europene: a) procentul şi numărul total de efective supuse măsurilor de control şi al efectivelor cu tuberculoza bovina confirmată; b) numărul total de:(i) animale supuse măsurilor de control;(îi) animale suspectate de tuberculoza sau considerate ca fiind infectate;(iii) animale infectate;(iv) animale tăiate; c) durata estimată a programelor iniţiale de eradicare şi a planurilor de accelerare; d) metodele folosite pentru controlul aplicării efective a planurilor de accelerare; e) alocarile bugetare la nivel naţional pentru eradicarea tuberculozei bovine şi repartizarea pe categorii bugetare a acestor alocari.Informaţiile menţionate la lit. a), b) şi e) trebuie să fie furnizate pentru o perioadă de 3 ani, înaintea aplicării măsurilor de accelerare şi anual după aceea. (4) Atunci când se considera ca în România exista populaţii de bovine libere de tuberculoza bovina, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană despre toate măsurile luate pentru a preveni apariţia acestei boli.  +  Articolul 4 (1) În scopul prezentei norme sanitare veterinare, în situaţia în care s-a stabilit prezenta leucozei enzootice la bovine pe teritoriul României, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să elaboreze planuri pentru eradicarea acestei boli. (2) Planurile trebuie să specifice măsurile pentru combaterea acestei boli. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să furnizeze Comisiei Europene, la cererea acesteia, toate informaţiile referitoare la executarea planurilor.  +  Capitolul II Prevederi comune şi financiare  +  Articolul 5 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să înainteze Comisiei Europene planurile prevăzute la art. 2 şi 3 şi informaţiile solicitate în baza art. 2 alin. (3) lit. c) şi d) şi art. 3 alin. (3) lit. c) şi d), înainte de implementarea acestora, nu mai târziu de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare şi anual după aceea. Planurile prevăzute la art. 4 trebuie să fie înaintate anual Comisiei Europene de către Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi înaintea implementarii acestora în cazul în care nu au fost încă elaborate. (2) Comisia Europeană poate examina planurile înaintate în conformitate cu alin. (1), în scopul stabilirii dacă, în termenii conformitatii cu prezenta norma sanitară veterinara şi având în vedere obiectivele acesteia, sunt întrunite condiţiile pentru contribuţia financiară comunitara.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor pune în aplicare acte normative, reglementări şi prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitară veterinara, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene şi al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordanta, în vederea evaluării conformitatii transpunerii legislative, şi va stabili măsurile necesare pentru implementarea corecta şi la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (2) Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor acţionează potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara. Procedura privind realizarea referirii menţionate rămâne în responsabilitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va lua toate măsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, iar în caz de infracţiuni, sesizează organele de cercetare penală. (4) Prezenta norma sanitară veterinara constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului 77/391/CEE , asa cum a fost modificată ultima data prin Regulamentul Consiliului 3.768/85/CEE .-------