ORDIN nr. 104 din 19 octombrie 2005pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru planuri naţionale de eradicare accelerata a brucelozei, tuberculozei şi leucozei enzootice bovine
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 31 octombrie 2005    Vazand Referatul de aprobare nr. 35.205 din 17 octombrie 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind criteriile pentru planuri naţionale de eradicare accelerata a brucelozei, tuberculozei şi leucozei enzootice bovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei Consiliului 78/52/CEE ce stabileşte criteriile comunitare pentru planuri naţionale de eradicare accelerata a brucelozei, tuberculozei şi leucozei enzootice bovine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 015 din 19 ianuarie 1978, p. 34.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.p. Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Dan MarcuBucureşti, 19 octombrie 2005.Nr. 104.  +  Anexa NORMA SANITARĂ VETERINARAprivind criteriile pentru planurinaţionale de eradicare accelerata a brucelozei,tuberculozei şi leucozei enzootice bovine  +  Articolul 1Pentru a beneficia de contribuţia financiară comunitara prevăzută de Directiva 77/391/CEE , fiecare plan de eradicare la care se referă art. 2, 3 şi 4 din aceasta trebuie să îndeplinească, în raport cu efectivele la care se aplică, cel puţin criteriile stabilite de prezenta norma sanitară veterinara.  +  Articolul 2În scopul prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să se aplice următoarele definiţii:1. În cazul brucelozei bovine: a) efective de bovine de tip B1: efective în cazul cărora anamneza clinica, vaccinarea şi statusul serologic nu sunt cunoscute; b) efective de bovine de tip B2: efective în cazul cărora anamneza clinica, vaccinarea şi statusul serologic sunt cunoscute şi în care testele de monitorizare de rutina sunt efectuate în conformitate cu regulile naţionale pentru aducerea acestor efective la statusul de tip B3 sau B4; c) efective de bovine de tip B3: efective libere de bruceloza în înţelesul Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 64/432/CEE ; d) efective de bovine de tip B4: efective oficial libere de bruceloza în sensul Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 236/2002 ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 64/432/CEE ;2. în cazul tuberculozei bovine: a) efective de bovine de tip T1: efective în cazul cărora anamneza clinica şi statusul testelor de tuberculinare nu sunt cunoscute; b) efective de bovine de tip T2: efective în cazul cărora anamneza clinica şi statusul testelor de tuberculinare sunt cunoscute şi în care testele de monitorizare de rutina sunt efectuate în conformitate cu regulile naţionale pentru aducerea acestor efective la statusul de tip T3; c) efective de bovine de tip T3: efective oficial libere de tuberculoza în sensul Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 64/432/CEE ;3. animale suspecte: orice animal din specia bovine, care prezintă simptome ce indica posibila prezenta a tuberculozei, brucelozei sau a leucozei enzootice bovine şi pentru care un diagnostic corespunzător nu a confirmat oficial, dar nici nu a exclus oficial prezenta uneia sau mai multora dintre aceste boli;4. medic veterinar oficial: medicul veterinar desemnat de autoritatea sanitară veterinara competenţa;5. mijloace de transport: acele părţi de vehicule cu motor, vehicule de cale ferată şi aparate de zbor amenajate pentru încărcare, calele vapoarelor şi containerele destinate transportului terestru, maritim şi aerian.  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 3 (1) În toate cazurile, accelerarea prevăzută de Directiva 77/391/CEE implica o reducere semnificativă a perioadei necesare finalizarii cu succes a planului de eradicare în comparatie cu perioada necesară pentru programele aflate în derulare. (2) Măsurile ce trebuie să fie luate pentru atingerea acestui scop sunt următoarele:1. proporţia populaţiei naţionale de bovine care face obiectul măsurilor de eradicare şi prevenire trebuie să fie atât de crescută încât majoritatea sau toate aceste bovine să poată face obiectul unor controale de monitorizare cat mai curând posibil;2. compensaţia pentru animalele tăiate în baza avizelor medicului veterinar oficial trebuie să fie realizată într-o astfel de maniera încât crescatorii să fie compensaţi corespunzător;3. numărul personalului de laborator trebuie să fie crescut şi trebuie să existe o imbunatatire a condiţiilor de efectuare a diagnosticului în laborator - în măsura în care mai sunt de luat astfel de măsuri -, astfel încât să se atinga un nivel care este suficient pentru a face posibila aplicarea măsurilor definite la pct. 1;4. măsurile introduse pentru a se combate bolile enzootice trebuie să fie aplicate sistematic;5. pentru a se garanta ca accelerarea este pe deplin eficienta, trebuie să se aplice toate măsurile descrise la pct. 1-4.  +  Articolul 4 (1) În scopul monitorizarii oficiale a miscarii animalelor, bovinele sunt înregistrate şi identificate într-o maniera permanenta. (2) Pentru fiecare dintre bolile pentru care exista un plan de eradicare, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să elaboreze şi sa ţină la zi o evidenta oficială a efectivelor de bovine cuprinse în planul respectiv, clasificate în conformitate cu statusul de sănătate al acestora.  +  Capitolul II Prevederi specifice referitoare la bruceloza bovina  +  Articolul 5În cadrul unui plan de eradicare a brucelozei: a) prezenta şi suspiciunea prezentei brucelozei se notifica în mod obligatoriu şi imediat autorităţii sanitare veterinare competente; b) orice tratament terapeutic al brucelozei este interzis; c) dacă se practica vaccinarea împotriva brucelozei, aceasta este efectuată sub supraveghere veterinara oficială, dar trebuie suspendată cat mai curând posibil, astfel încât efectivele să poată trece la stadiul de efective libere oficial de bruceloza.  +  Articolul 6 (1) Atunci când într-un efectiv exista un animal suspect de bruceloza, autorităţile sanitare veterinare competente trebuie să se asigure ca investigaţiile oficiale sunt efectuate cat mai curând posibil, pentru a se confirma sau a se infirma prezenta acestei boli. (2) Până la rezultatul acestor investigaţii, autorităţile sanitare veterinare competente trebuie să dispună: a) punerea efectivului sub supraveghere veterinara oficială; b) interzicerea tuturor miscarilor în sau din efectiv, în afară de cazul în care sunt autorizate de autoritatea sanitară veterinara competenţa în scopul tăierii fără întârziere. Totuşi, miscarea bovinelor castrate în cadrul fermei, după izolarea animalelor suspecte, poate fi autorizata de autorităţile sanitare veterinare competente, cu condiţia ca animalele castrate să fie transferate în efective pentru ingrasare, iar de acolo către abator; c) izolarea în cadrul efectivului a animalelor suspecte. (3) Măsurile la care se referă alin. (1) nu trebuie să fie ridicate până când nu este oficial exclusa prezenta sau suspiciunea prezentei brucelozei în efectivul respectiv. (4) Atunci când prezenta brucelozei este confirmată oficial într-un efectiv, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a preveni orice răspândire a bolii şi trebuie să se asigure ca: a) sunt interzise toate miscarile în sau din efectivul în cauza, în afară de cazul în care sunt autorizate de către autorităţile sanitare veterinare competente, în scopul tăierii fără întârziere. Totuşi, miscarea bovinelor castrate în cadrul fermei poate fi autorizata de autorităţile sanitare veterinare competente, după izolarea şi marcarea înainte de tăiere a animalelor infectate şi a bovinelor estimate de aceleaşi autorităţi ca infectate, cu condiţia ca animalele castrate să fie transferate în efective pentru ingrasare şi de acolo către abator; b) animalele la care prezenta brucelozei a fost oficial confirmată şi animalele care au fost infectate de acestea sunt izolate în cadrul efectivului; c) sunt supuse respectării condiţiilor Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 64/432/CEE ; d) animalele la care prezenta brucelozei a fost oficial confirmată, animalele care au fost examinate, cu rezultate nefavorabile, precum şi animalele considerate de autorităţile sanitare veterinare competente ca infectate sunt izolate şi marcate înainte de taierea acestora în conformitate cu art. 7; e) laptele de la vacile infectate poate fi utilizat numai în hrana animalelor din aceeaşi ferma, după tratament termic corespunzător; f) fără a aduce atingere prevederilor naţionale referitoare la produsele alimentare, laptele de la bovinele dintr-un efectiv infectat nu poate fi livrat către o unitate de prelucrare a laptelui, exceptând cazul în care este supus unui tratament termic corespunzător; g) carcasele, semicarcasele, sferturile, bucăţile şi organele de la animalele infectate, destinate ca hrana pentru animale, sunt tratate astfel încât să se evite contaminarea; h) fetusii, viteii neviabili, viteii care au murit de bruceloza după fatare sau placentele sunt indepartate cu atenţie şi distruse imediat, cu excepţia situaţiei în care acestea urmează să fie examinate; i) paiele, gunoiul şi orice alta materie sau substanţa care a intrat în contact cu vacă ori cu vitelul infectat sau cu placenta sunt distruse imediat, arse ori ingropate după aspersare cu dezinfectant; j) reglementări oficiale pentru controlul unităţilor, precum unităţile de ecarisare a carcaselor, trebuie să asigure că nu este nici un pericol ca materialul sa producă răspândirea brucelozei; k) gunoiul din adaposturi sau padocuri utilizate de animale este depozitat într-un loc inaccesibil animalelor de ferma, tratat cu un dezinfectant adecvat şi stocat pentru cel puţin 3 săptămâni. Nu este necesară utilizarea dezinfectantului dacă îngrăşământul este acoperit cu un strat de ingrasamant neinfectat sau cu un strat de pământ. Purinul din tarcuri sau alte padocuri utilizate de animale trebuie să fie dezinfectat, dacă nu este colectat în acelaşi timp cu îngrăşământul.  +  Articolul 7După un examen serologic, bacteriologic sau anatomopatologic animalele la care prezenta brucelozei a fost stabilită oficial şi cele considerate de autorităţile veterinare competente a fi infectate sunt tăiate sub supraveghere veterinara oficială, cat mai curând posibil şi la maximum 30 de zile după ce proprietarului lor sau persoanei responsabile i s-au notificat oficial rezultatele testelor şi obligaţia sa, în cadrul planului de eradicare, de a tăia bovinele în cauza în intervalul de timp menţionat.  +  Articolul 8 (1) După taierea bovinelor la care se face referire la art. 7 şi înainte de repopulare, adăposturile sau alte clădiri pentru efective şi toate containerele, echipamentul şi alte articole utilizate pentru animale sunt curatate şi dezinfectate sub supraveghere veterinara oficială, în conformitate cu instrucţiunile date de medicul veterinar oficial. Reutilizarea pasunilor pe care s-au hranit aceste animale nu trebuie să aibă loc timp de 60 de zile după mutarea acestora de pe astfel de păşuni; autorităţile veterinare competente pot face derogare de la aceasta interdicţie în cazul animalelor castrate, cu condiţia ca aceste animale să poată părăsi aceste păşuni numai pentru a fi tăiate sau mutate în efective pentru ingrasare şi de acolo la abator. (2) Toate mijloacele de transport, containerele şi echipamentul sunt curatate şi dezinfectate după transportul animalelor dintr-un efectiv infectat, precum şi produsele de la astfel de animale, materialele sau substantele care au intrat în contact cu astfel de animale. Zonele de încărcare pentru astfel de animale trebuie să fie curatate şi dezinfectate după utilizare. (3) Dezinfectantul ce trebuie să fie utilizat şi concentraţia acestuia sunt autorizate oficial de autoritatea sanitară veterinara competenţa.  +  Articolul 9După taierea bovinelor la care se face referire la art. 7: a) fără a aduce atingere prevederilor art. 11, nici o bovina nu poate părăsi efectivul respectiv, cu excepţia cazului în care a fost data autorizaţia pentru tăiere fără întârziere de către autoritatea sanitară veterinara competenţa. Miscarea bovinelor castrate în cadrul fermei poate fi autorizata de autoritatea veterinara competenţa, cu condiţia ca animalele castrate să fie mutate în efective pentru ingrasare şi apoi la abator; b) testele pentru bruceloza sunt efectuate în efectivul respectiv, pentru a se confirma ca boala a fost eliminata; c) efectivul nu este repopulat cu animale pentru reproducţie înainte ca animalele în vârsta de peste 12 luni, care rămân în efectiv în acest scop, să fie supuse unuia sau mai multor examene serologice oficiale pentru bruceloza. Totuşi, pentru bovinele care au fost vaccinate în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 64/432/CEE , acest test nu este necesar înaintea vârstei de 18 luni.  +  Articolul 10Testarea serologica oficială este efectuată în efective de tip B1 şi B2 până în momentul în care acestea devin de tip B3 sau B4.  +  Articolul 11 (1) Toate femelele şi toţi taurii din efectivele de tip B1, destinate pentru efectivele de tip B2: a) dacă sunt în vârsta de peste 12 luni, au fost supuse unui test serologic aprobat oficial, efectuat într-o perioda de 30 de zile anterioare miscarii şi sunt însoţite de un certificat în acest scop, emis de medicul veterinar oficial; b) sunt izolate imediat după sosire, timp de cel puţin 60 de zile, şi, dacă sunt în vârsta de peste 12 luni, au fost ulterior supuse unui test serologic aprobat oficial înainte de admiterea în efectivul de tip B2. (2) Toate femelele şi toţi taurii din efectivele de tip B2, destinate altui efectiv de tip B2: a) dacă sunt în vârsta de peste 12 luni, au fost supuse unui test serologic aprobat oficial, efectuat în cadrul unei perioade de 30 de zile anterioare miscarii şi sunt însoţite de un certificat în acest scop, emis de medicul veterinar oficial; b) în timpul transferului, nu intră în contact cu animale din efective cu un status de sănătate inferior. (3) Transferul de animale între efectivele de tip B3 şi B4 este efectuat în baza respectării cerinţelor Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 64/432/CEE .  +  Articolul 12 (1) Sunt luate măsuri de control oficial pentru a preveni reinfectarea din alte surse a unui efectiv din care bruceloza a fost eliminata. (2) Toate miscarile bovinelor în şi din efective cuprinse într-un plan de eradicare sunt supuse monitorizarii oficiale. (3) Măsurile de control al miscarii la care se referă alin. (2) pot fi aplicate fără a se aduce atingere măsurilor comunitare existente referitoare la miscarea în şi din efectivele libere de bruceloza şi oficial libere de bruceloza.  +  Capitolul III Prevederi specifice referitoare la tuberculoza bovina  +  Articolul 13În cadrul unui plan de eradicare accelerata a tuberculozei:A. prezenta şi suspiciunea tuberculozei sunt obligatoriu şi imediat notificate autorităţii veterinare competente;B. sunt interzise următoarele: a) orice tratament terapeutic sau de desensibilizare faţă de tuberculoza; b) vaccinarea împotriva tuberculozei.  +  Articolul 14 (1) Dacă în efectiv exista un animal suspect de tuberculoza, autorităţile veterinare competente trebuie să se asigure ca sunt efectuate investigaţii oficiale, cat mai curând posibil, pentru a se confirma sau a se infirma prezenta acestei boli. (2) Până la rezultatul acestor investigaţii, autorităţile sanitare veterinare competente trebuie să dispună: a) punerea efectivului sub supraveghere veterinara oficială; b) interzicerea oricărei miscari în sau din efectiv, în afară de cazul în care aceasta este autorizata de autorităţile sanitare veterinare competente în scopul tăierii fără întârziere; c) izolarea animalelor suspecte în interiorul efectivului. (3) Măsurile la care se referă alin. (1) nu trebuie să fie ridicate până la confirmarea sau infirmarea oficială a prezentei tuberculozei sau a suspiciunii tuberculozei în efectivul în cauza. (4) Atunci când prezenta tuberculozei este confirmată oficial, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a preveni orice răspândire a bolii şi trebuie să se asigure în special ca: a) sunt interzise toate miscarile în sau din efectivul în cauza, în afară de cazul în care sunt autorizate de autorităţile sanitare veterinare competente în scopul tăierii fără întârziere; b) bovinele la care a fost oficial confirmată prezenta tuberculozei şi animalele care au fost infectate de acestea sunt izolate în cadrul efectivului; c) bovinele sunt supuse fără întârziere unui examen pentru tuberculoza; d) bovinele la care prezenta tuberculozei a fost confirmată oficial, care au fost examinate asa cum este stipulat la lit. c), cu rezultate nefavorabile, şi animalele considerate de autorităţile sanitare veterinare competente ca infectate sunt izolate şi marcate înainte de taierea acestora, în conformitate cu art. 15; e) laptele de la vacile infectate poate fi utilizat numai în hrana animalelor din aceeaşi ferma, după tratamentul termic corespunzător; f) fără a se aduce atingere prevederilor naţionale referitoare la produsele alimentare, laptele de la bovinele dintr-un efectiv infectat nu poate fi livrat către o unitate de prelucrare a laptelui, exceptând cazul în care a fost supus unui tratament termic adecvat; g) carcasele, semicarcasele, sferturile, bucăţile şi organele de la bovine infectate, destinate utilizării ca hrana pentru animale, sunt tratate astfel încât să se evite contaminarea; h) reglementări oficiale pentru controlul unităţilor, cum ar fi unităţile de ecarisare a carcaselor, trebuie să asigure că nu este nici un pericol ca materialul sa producă răspândirea tuberculozei; i) gunoiul din adaposturi sau alte clădiri utilizate de animale este depozitat într-un loc inaccesibil animalelor de ferma, tratat cu un dezinfectant adecvat şi stocat pentru cel puţin 3 săptămâni. Utilizarea dezinfectantului nu este necesară dacă îngrăşământul este acoperit cu un strat de ingrasamant neinfectat sau cu un strat de pământ. Purinul din tarcuri sau alte clădiri utilizate de animale trebuie să fie dezinfectat, dacă nu este colectat în acelaşi timp cu îngrăşământul.  +  Articolul 15 (1) Ca urmare a unui examen bacteriologic, anatomopatologic sau test tuberculinic, animalele la care prezenta tuberculozei a fost stabilită oficial şi cele considerate de autorităţile sanitare veterinare competente a fi infectate sunt tăiate sub supraveghere veterinara oficială, cat mai curând posibil şi nu mai târziu de 30 de zile după ce proprietarului lor sau persoanei responsabile i s-au notificat oficial rezultatele testelor şi obligaţia sa, în cadrul planului de eradicare, de a tăia bovinele în cauza în intervalul de timp menţionat. (2) Totuşi, în cazul animalelor care au fost examinate pentru tuberculoza cu rezultate nefavorabile, dar fără a prezenta simptome clinice ale bolii, autorităţile sanitare veterinare competente pot extinde până la 3 luni perioada prevăzută la alin. (1): a) în cazul unei femele gestante care urmează sa fete într-o perioadă de până la 3 luni; b) atunci când acestea dispun taierea tuturor bovinelor dintr-un efectiv de peste 20 de capete, într-o regiune în care, din motive tehnice legate de capacitatea abatoarelor desemnate pentru acest scop, taierea nu poate fi efectuată într-un interval de 30 de zile.  +  Articolul 16 (1) După taierea bovinelor la care se face referire la art. 15 şi înaintea repopularii, adăposturile şi alte clădiri pentru efective şi toate containerele, echipamentul şi alte articole utilizate pentru animale sunt curatate şi dezinfectate sub supraveghere veterinara oficială, în conformitate cu instrucţiunile date de medicul veterinar oficial. (2) Toate mijloacele de transport, containerele şi echipamentul sunt curatate şi dezinfectate după transportul animalelor dintr-un efectiv infectat sau produsele de la astfel de animale, materialele, precum şi substantele care au intrat în contact cu astfel de animale. Zonele de încărcare pentru astfel de animale trebuie să fie curatate şi dezinfectate după utilizare. (3) Dezinfectantul ce trebuie să fie utilizat şi concentraţia acestuia sunt autorizate oficial de autoritatea sanitară veterinara competenţa.  +  Articolul 17După taierea bovinelor la care se face referire la art. 15: a) fără a se aduce atingere prevederilor art. 19, nici o bovina nu poate părăsi efectivul respectiv, în afară de cazul în care a fost data autorizaţia pentru tăiere fără întârziere, de către autoritatea sanitară veterinara competenţa; b) testele pentru tuberculoza sunt efectuate în efectivul respectiv pentru a se confirma ca aceasta boala a fost eliminata; c) efectivul nu este repopulat înainte ca bovinele cu vârsta de peste 6 săptămâni, rămase în efectiv, să fie supuse unuia sau mai multor teste oficiale pentru tuberculoza.  +  Articolul 18În baza unui plan pentru eradicarea tuberculozei, testul intradermic de tuberculinare supravegheat oficial este efectuat la toate bovinele cu vârsta de peste 6 săptămâni, cel puţin la fiecare 6 luni, în efectivele de tip T1 şi T2, până în momentul în care devin efective de tip T3.  +  Articolul 19 (1) Orice animal dintr-un efectiv de tip T1 şi destinat unui efectiv de tip T2: a) a fost supus unui test intradermic de tuberculinare, efectuat într-o perioadă de 30 de zile înaintea miscarii şi este însoţit de un certificat în acest scop, emis de medicul veterinar oficial; b) este izolat imediat după sosire pentru cel puţin 60 de zile şi este supus unui nou test intradermic de tuberculinare oficial, înainte de admiterea în efectiv. (2) Orice animal dintr-un efectiv de tip T2 şi destinat pentru alt efectiv de tip T2: a) este supus unui test intradermic de tuberculinare într-o perioadă de 30 de zile înainte de mişcare şi este însoţit de un certificat în acest scop, emis de medicul veterinar oficial; b) în timpul transferului, nu intră în contact cu bovine din efective cu un status de sănătate inferior. (3) Orice transfer de bovine între efective de tip T3 este efectuat şi supus respectării cerinţelor Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine şi porcine, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 64/432/CEE .  +  Articolul 20 (1) Sunt luate măsuri de control oficiale pentru a se preveni ca un efectiv în care tuberculoza a fost eliminata să fie reinfectat din alte surse de infectie. (2) Toate miscarile bovinelor în şi din efectivele cuprinse într-un plan de eradicare sunt supuse supravegherii veterinare oficiale. (3) Măsurile de control al miscarii la care se referă alin. (2) pot fi aplicate fără a aduce atingere măsurilor naţionale existente privind miscarea în şi din efectivele libere oficial de tuberculoza.  +  Capitolul IV Prevederi specifice referitoare la leucoza enzootica bovina  +  Articolul 21Până la intrarea în vigoare a regulilor comunitare transpuse în legislaţia naţionala şi fără a aduce atingere art. 4 alin. (3) din Directiva 77/391/CEE se aplică prevederile naţionale privind depistarea leucozei şi clasificarea efectivelor cu privire la leucoza.  +  Articolul 22În baza unui plan de eradicare a leucozei enzootice bovine: a) prezenta şi suspiciunea prezentei leucozei enzootice bovine şi în special tumori ale sistemului limfatic şi ale altor organe ale bovinelor sunt notificate obligatoriu şi imediat autorităţii veterinare competente; b) este interzis tratamentul terapeutic sau vaccinarea împotriva leucozei enzootice bovine de orice tip.  +  Articolul 23În pofida oricăror măsuri adoptate în conformitate cu prevederile naţionale, în cazul suspiciunii de leucoza enzootica bovina, atunci când prezenta acesteia este confirmată oficial într-un efectiv, autoritatea sanitară veterinara competenţa trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a preveni răspândirea bolii şi trebuie să se asigure, în special, ca: a) este interzisă orice mişcare a animalelor din acest efectiv, în afară de cazul în care aceasta este autorizata de autorităţile veterinare competente, în scopul tăierii fără întârziere; b) efectivul în cauza este izolat astfel încât bovinele sa nu între în contact cu bovine care nu aparţin acestui efectiv; c) laptele de la vacile infectate poate fi utilizat în hrana animalelor numai după tratament termic corespunzător sau după ce a fost livrat către o unitate de prelucrare a laptelui pentru a fi supus unui astfel de tratament. Poate fi autorizata hranirea animalelor cu lapte care nu a fost supus unui tratament termic, în cazul efectivelor în care toate animalele urmează să fie tăiate în conformitate cu art. 24 lit. a); d) carcasele, semicarcasele, sferturile, bucăţile şi organele de la animalele infectate, destinate hranei pentru animale, sunt tratate astfel încât să se evite contaminarea; e) reglementările oficiale pentru controlul unităţilor, cum ar fi unităţile de ecarisare a carcaselor, s-au asigurat că nu este nici un pericol ca materialul sa producă răspândirea leucozei enzootice bovine; f) crescatorul de animale notifica medicului veterinar oficial moartea sau taierea de necesitate a oricărei bovine din ferma sa.  +  Articolul 24În cadrul planului de eradicare: a) atunci când un astfel de plan prevede taierea tuturor bovinelor aparţinând unui efectiv în care leucoza enzootica bovina a fost oficial declarata, aceste animale sunt tăiate într-un interval de timp care urmează să fie stabilit de autorităţile sanitare veterinare competente; b) atunci când un astfel de plan prevede taierea doar a acelor bovine la care leucoza enzootica bovina a fost oficial declarata şi posibil şi a celor considerate de autorităţile sanitare veterinare competente ca sunt infectate, o astfel de tăiere are loc într-un interval de 30 de zile după ce proprietarul acestora sau persoana imputernicita a fost notificată în mod oficial despre rezultatul examinarilor şi intră în obligaţia acesteia, în baza planului de eradicare, sa taie bovinele respective în acest interval de timp.  +  Articolul 25În eventualitatea tăierii, în conformitate cu art. 24 lit. b): a) nici o bovina nu poate părăsi efectivul respectiv decât dacă a fost emisă o autorizare în acest sens de către autorităţile sanitare veterinare competente, în scopul tăierii acestora fără întârziere; b) testele pentru leucoza enzootica bovina sunt efectuate în efectivul respectiv, pentru a se confirma faptul ca boala a fost eliminata; c) pentru a repopula efectivul pot fi folosite numai animale din efective considerate de către autorităţile sanitare veterinare competente ca neinfectate cu leucoza enzootica bovina.  +  Articolul 26 (1) După taierea bovinelor la care se face referire la art. 24 şi anterior repopularii, adăposturile, alte clădiri pentru efectivul de animale şi toate containerele, echipamentul şi alte articole utilizate pentru animale sunt curatate şi dezinfectate sub supraveghere veterinara oficială, în conformitate cu instrucţiunile date de medicul veterinar oficial. (2) Toate mijloacele de transport, containerele şi echipamentul sunt curatate şi dezinfectate după transportul animalelor sau produsele de la astfel de animale, materialele, precum şi substantele care au intrat în contact cu astfel de animale. Zonele de încărcare pentru astfel de animale trebuie să fie curatate şi dezinfectate după utilizare. (3) Dezinfectantul ce trebuie să fie utilizat şi concentraţia acestuia sunt autorizate oficial de către autoritatea sanitară veterinara competenţa centrala.  +  Articolul 27Trebuie să se asigure ca bovinele dintr-un efectiv clasificat ca nefiind suspect de leucoza enzootica bovina nu vin în contact cu bovine din efective care nu sunt clasificate astfel.  +  Articolul 28 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor pune în aplicare acte normative, reglementări şi prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitară veterinara, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene şi al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordanta, în vederea evaluării conformitatii transpunerii legislative, şi va stabili măsurile necesare pentru implementarea corecta şi la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (2) Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor acţionează potrivit prevederilor alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara. Procedura privind realizarea referirii menţionate rămâne în responsabilitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va lua toate măsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, iar în caz de infracţiuni, sesizează organele de cercetare penală. (4) Prezenta norma sanitară veterinara constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului 78/52/CEE , asa cum a fost modificată ultima data prin Directiva Consiliului 81/6/CEE .------------