LEGE nr. 290 din 24 octombrie 2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Sistemul naţional informatic de evidenţă a populaţiei, denumit în continuare S.N.I.E.P., este administrat de către Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare C.N.A.B.D.E.P., şi reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru ţinerea evidenţei persoanelor, producerea, emiterea şi evidenţa documentelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător şi a altor documente necesare persoanei în relaţiile cu statul."2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Actul de identitate este documentul care se eliberează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a domiciliului şi, după caz, a reşedinţei titularului acestuia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. (3) Buletinele de identitate, eliberate în condiţiile legii, rămân valabile până la preschimbarea lor în totalitate."3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Dovada identităţii şi a cetăţeniei române în cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate se face cu certificatul de naştere al acestuia, iar dovada domiciliului se face cu actul de identitate al părintelui la care locuieşte statornic sau cu actul de identitate al reprezentantului său legal, precum şi cu unul dintre documentele prevăzute la art. 27."4. La articolul 13, alineatele (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament...................................................................... (5) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitanţii vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii. Pentru persoana care nu deţine astfel de documente ori în situaţia în care se constată diferenţe între fizionomia solicitantului şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identităţii de către structura teritorială a poliţiei."5. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins:"(8) Pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti."6. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentând, după caz, documentele menţionate la art. 13 alin. (3) şi (4)."7. La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Poliţistul care constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) este obligat să reţină actul de identitate şi să îl depună la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor, în termen de 24 de ore, cu proces-verbal din care să rezulte împrejurările şi motivul reţinerii."8. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Persoana care a găsit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în 24 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor."9. La articolul 25, alineatul (1) se abrogă.10. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Domiciliul persoanei fizice este la adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală. (2) Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament. (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi în cazul persoanei fizice puse sub interdicţie."11. La articolul 27, litera d) va avea următorul cuprins:"d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural."12. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României."13. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Reşedinţa este adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu."14. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Reşedinţa se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară."15. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Pentru înscrierea reşedinţei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reşedinţei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu unul dintre documentele prevăzute la art. 27."16. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea menţiunii comunică serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor situaţia intervenită."17. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Persoana care găzduieşte o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. a), are obligaţia de a anunţa poliţia sau serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul."18. La articolul 37, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Cartea de imobil se întocmeşte şi se actualizează de către persoana anume desemnată, cu acordul acesteia, de către proprietarul imobilului sau de asociaţia de proprietari; în cazul asociaţiei de proprietari, responsabilul cărţii de imobil este, de regulă, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociaţiei."19. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 23 şi art. 37 alin. (4), cu amendă de la 25 lei (RON) la 50 lei (RON); b) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2) şi (3), art. 38 şi 39, cu amendă de la 40 lei (RON) la 80 lei (RON); c) nerespectarea dispoziţiilor art. 24 şi 35, cu amendă de la 75 lei (RON) la 150 lei (RON)."20. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil se stabilesc de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la propunerea Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi a C.N.A.B.D.E.P., şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi în toate actele normative în vigoare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acestei ordonanţe de urgenţă, sintagmele "Registrul permanent de evidenţă a populaţiei" (R.P.E.P.), "dovada domiciliului" şi "dovada reşedinţei" se înlocuiesc cu sintagmele "Registrul naţional de evidenţă a persoanelor" (R.N.E.P.), "dovada adresei de domiciliu" şi "dovada adresei de reşedinţă".  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 24 octombrie 2005.Nr. 290.------------