LEGE nr. 306 din 25 octombrie 2005privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 31 octombrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113 din 14 iulie 2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 25 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Străinul intrat legal pe teritoriul României are obligația să anunțe despre aceasta organul de poliție competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării. Fac excepție cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum și ale Spațiului Economic European.2. La articolul unic, după punctul 8 se introduce punctul 8^1 cu următorul cuprins:8^1. La articolul 24 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:h) activități religioase sau umanitare - străinilor care urmează să între în România pentru a desfășura activități în domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora, sau în scop umanitar;3. La articolul unic, după punctul 9 se introduce punctul 9^1 cu următorul cuprins:9^1. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:(4) Viza colectivă poate fi acordată la frontieră de organele competente și în cazul marinarilor străini având aceeași cetățenie, care solicită tranzitul în grupuri de 5 până la 50 de persoane, pentru a se îmbarca, reîmbarca sau pentru a părăsi o navă în scopul repatrierii la încetarea contractului de muncă, precum și în cazul schimburilor de echipaje.4. La articolul unic, după punctul 30 se introduce punctul 30^1 cu următorul cuprins:30^1. La articolul 91, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Instanța de judecată poate dispune ca străinul să fie luat în custodie publică, până la efectuarea expulzării, fără ca perioada acestei măsuri să depășească 2 ani.5. La articolul unic, după punctul 31 se introduce punctul 31^1 cu următorul cuprins:31^1. La articolul 93, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În cazul străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării, instanța poate dispune ca străinul să fie luat în custodie publică până la efectuarea expulzării de către organele de poliție, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, fără ca perioada de custodie publică să depășească 2 ani.6. La articolul unic, după punctul 31^1 se introduce punctul 31^2 cu următorul cuprins:31^2. La articolul 99 alineatul (1), după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:g) străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică în vederea punerii în executare a măsurii expulzării și care nu au putut fi expulzați în termen de 2 ani.7. La articolul unic, după punctul 31^2 se introduce punctul 31^3 cu următorul cuprins:31^3. La articolul 99, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Tolerarea nu se acordă străinilor care au fost declarați indezirabili.  +  Articolul IIAutoritatea pentru străini acordă străinilor împotriva cărora instanța a dispus măsura expulzării și care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt luați în custodie publică de o perioadă care a depășit 2 ani, tolerarea rămânerii pe teritoriul României.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 25 octombrie 2005.Nr. 306.--------