HOTĂRÂRE nr. 1.095 din 15 septembrie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 octombrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene, primarii, entităţile implicate în acordarea de măsuri reparatorii stabilite de lege pentru imobilele preluate în mod abuziv, precum şi celelalte instituţii abilitate ale statului vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pentru exerciţiul bugetar al anului 2006 vor fi prevăzute în bugetul Cancelariei Primului-Ministru fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, secretariatului acesteia, precum şi pentru plata onorariilor evaluatorilor sau a societăţilor de evaluare potrivit art. 32 alin. (2) şi (3) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian Frâncup. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Restituirea Proprietăţilor,Ingrid ZaarourMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 15 septembrie 2005.Nr. 1.095.  +  Anexa NORME METODOLOGICEde aplicare a titlului VII "Regimul stabiliriişi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluateîn mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privindreforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,precum şi unele măsuri adiacentePrezentele norme metodologice reglementează punerea în aplicare a acelor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, denumită în continuare lege/legea, care necesită precizări în aplicare.Referirea, în cuprinsul prezentelor norme metodologice, la prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, vizează Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 din titlul VII al legii: (1) Prezenta lege reglementează sursele de finanţare, cuantumul şi procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările ulterioare. (2) Dispoziţiile prezentului titlu sunt aplicabile şi despăgubirilor propuse prin decizia motivată a conducătorului instituţiei publice implicate în privatizare sau, după caz, prin ordinul ministrului finanţelor publice, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. (3) Despăgubirile acordate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despăgubirilor din această lege.Norme metodologice:1.1. Domeniul de reglementare prevăzut la art. 1 alin. (1) din titlul VII din lege este stabilit numai la acele despăgubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată.1.2. Dispoziţiile titlului VII din lege sunt aplicabile în mod corespunzător şi despăgubirilor acordate/propuse foştilor asociaţi/acţionari ai societăţilor comerciale prin deciziile/ordinele conducătorilor instituţiilor publice implicate în privatizare sau, după caz, prin ordinul ministrului finanţelor publice, în temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată.1.3. Despăgubirile acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura şi se vor supune aceloraşi dispoziţii.1.4. Despăgubirile care se cuvin foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi acordate doar în măsura în care aceştia nu pot primi, având în vedere lipsa de terenuri disponibile, sau nu acceptă, o suprafaţă de teren în natură, pe alt amplasament......................................................................  +  Capitolul IV Măsuri anticorupţie  +  Articolul 15 din titlul VII al legii:În scopul evitării unor posibile fraude sau tentative de corupere a personalului implicat în aplicarea prezentei legi se stabilesc următoarele măsuri: a) mandatul membrilor Comisiei Centrale va fi de 4 ani cu posibilitatea înlocuirii a cel puţin 4 dintre membrii desemnaţi o dată la 2 ani; b) mandatul preşedintelui este de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii mandatului; c) înlocuirea membrilor Comisiei Centrale şi, după caz, a preşedintelui acesteia se face prin decizie a primului-ministru, după prezentarea şi aprobarea rapoartelor individuale cu privire la îndeplinirea atribuţiilor acestora; d) membrii Comisiei Centrale beneficiază de indemnizaţie de şedinţă reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizaţia lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizaţie, indiferent de numărul şedinţelor de lucru; e) salariaţii care desfăşoară lucrările de secretariat vor beneficia de spor de dificultate care poate fi de până la 50% din salariul de încadrare; stabilirea acestui spor se face individual de Comisia Centrală la propunerea preşedintelui; f) limitele minime şi maxime ale pedepselor aplicabile infracţiunilor săvârşite în legătură cu activităţile prevăzute de prezenta lege, se majorează cu jumătate.Norme metodologice:Sumele reprezentând indemnizaţiile de şedinţă de care beneficiază membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, denumită în continuare Comisia Centrală, vor fi acordate din bugetul fiecărei instituţii a administraţiei publice centrale care are desemnaţi reprezentanţi în această comisie.  +  Capitolul V Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor  +  Articolul 16 din titlul VII al legii: (1) Deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administraţiei publice centrale învestite cu soluţionarea notificărilor şi în care s-au consemnat sume care urmează a se acordă ca despăgubire, însoţite, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi întreaga documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice înscrisuri care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe judeţe, conform eşalonării stabilite de aceasta, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată care nu au fost soluţionate în sensul arătat la alin. (1) până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, însoţite de deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinelor conducătorilor administraţiei publice centrale conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi de întreaga documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, în termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor/dispoziţiilor sau, după caz, a ordinelor. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.329/2003 va proceda la predarea, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentaţiilor depuse de către titularii deciziilor/dispoziţiilor motivate prin care s-a stabilit ca măsură reparatorie acordarea de titluri de valoare nominală şi care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) şi (2) în privinţa verificării legalităţii respingerii cererii de restituire în natură. (5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) şi (2), în care, în mod întemeiat cererea de restituire în natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societăţii de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare. (6) După primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate, şi va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va conţine cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire. (7) În baza raportului de evaluare Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare. (8) Dispoziţiile alin. (1)-(2) şi (7) se aplică în mod corespunzător şi deciziilor/ordinelor emise în temeiul art. 6 alin. (4) şi art. 32 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acordă ca despăgubire. (9) În cazul prevăzut la alin. (8) titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse.Norme metodologice:16.1. Vor fi predate Secretariatului Comisiei Centrale toate deciziile şi dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, în care s-au consemnat sume ce urmau a fi acordate ca despăgubire sub formă de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare, acţiuni la societăţi comerciale tranzacţionate pe piaţa de capital sau despăgubiri băneşti.16.2. Predarea deciziilor şi a dispoziţiilor prevăzute la pct. 16.1 se va face pe judeţe, în termen de 7 zile lucrătoare calculate de la data primirii solicitării Comisiei Centrale, pe bază de proces-verbal de predare-primire. În acest sens, toate dosarele în care s-au acordat, de către autorităţile administraţiei publice locale, societăţile comerciale prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, sau de organizaţiile cooperatiste, măsuri reparatorii în echivalent potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, altele decât măsura compensării cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent, vor fi centralizate de birourile judeţene pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, constituite în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.16.3. Deciziile emise de autorităţile sau de instituţiile aflate sub autoritatea, în subordinea ori în coordonarea ministerelor, în care s-au consemnat sume ce urmează să se acorde ca despăgubire, vor fi centralizate de către ministerul de resort şi vor fi predate Secretariatului Comisiei Centrale, împreună cu ordinele conducătorilor administraţiei publice centrale învestite cu soluţionarea notificărilor în care s-au consemnat sume ce urmează să se acorde ca despăgubire, în termen de 7 zile lucrătoare calculate de la data primirii solicitării Comisiei Centrale, pe bază de proces-verbal de predare-primire.16.4. În cazul despăgubirilor acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care fostul proprietar sau moştenitorii acestuia nu acceptă sau nu pot primi teren în natură, pe alt amplasament, comisia judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar va înainta Secretariatului Comisiei Centrale, pe bază de proces-verbal de predare-primire, întreaga documentaţie care a stat la baza validării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. La dosar vor fi anexate şi dovezile privind faptul că fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li s-au oferit terenuri în natură, pe alt amplasament, pe care nu le-au acceptat, sau, după caz, o declaraţie semnată de membrii comisiei de aplicare a legilor fondului funciar, prin care se atestă că nu mai există teren disponibil pentru restituire în natură.Înscrisurile existente la dosar vor fi însoţite de un borderou, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, şnuruite şi sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima şi pe ultima filă a dosarului.16.5. Deciziile/dispoziţiile sau, după caz, ordinele conducătorilor administraţiei publice centrale, prevăzute la pct. 16.1-16.3, vor fi însoţite de următoarele înscrisuri: a) întreaga documentaţie aferentă acestora, respectiv: acte juridice translative de proprietate, care atestă deţinerea proprietăţii de către o persoană fizică sau juridică; acte juridice care atestă deţinerea proprietăţii de către persoana fizică ori juridică îndreptăţită sau, după caz, ascendentul acesteia, la data preluării abuzive; acte juridice care permit încadrarea preluării ca fiind abuzivă (în situaţiile în care persoana fizică ori juridică îndreptăţită sau, după caz, ascendentul acesteia a încasat o despăgubire, dosarul va conţine dovada plăţii acesteia şi cuantumul despăgubirii ce trebuie dedusă potrivit procedurii prevăzute la pct. 22.11); acte juridice care atestă calitatea de moştenitor; b) orice înscrisuri care descriu imobilele, construcţii demolate, depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, inclusiv orice expertize judiciare sau extrajudiciare depuse de persoana îndreptăţită, împreună cu evaluarea întocmită de comisia de evaluare internă, constituită la nivelul fiecărei entităţi implicate în soluţionarea notificărilor în temeiul pct. 1.1-1.2 ale cap. III din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) orice alte înscrisuri depuse de persoana îndreptăţită şi orice declaraţii notariale date de aceasta pe propria răspundere şi declaraţii notariale date de persoana în viaţă, care atestă anumite situaţii în legătură cu imobilul notificat şi care au contribuit la fundamentarea deciziei/dispoziţiei sau, după caz, a ordinului; d) situaţia juridică actuală a imobilului obiect al notificării; e) orice alte înscrisuri existente la dosar.Înscrisurile existente la dosar vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în ordinea stabilită la lit. a)-e), vor fi însoţite de un borderou şi de decizia/dispoziţia sau, după caz, de ordinul emis de entitatea învestită cu soluţionarea notificării, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, şnuruite şi sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima şi pe ultima filă a dosarului.Deciziile/dispoziţiile sau, după caz, ordinele conducătorilor administraţiei publice centrale, prevăzute la pct. 16.1-16.3, obiect al unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, vor fi predate după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârilor judecătoreşti.16.6. Deciziile/ordinele adoptate în temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată, şi în care s-au consemnat sume ce urmează a fi acordate ca despăgubire vor fi predate, în termen de 7 zile lucrătoare calculate de la data primirii solicitării Comisiei Centrale, pe bază de proces-verbal de predare-primire, însoţite de următoarele înscrisuri: a) întreaga documentaţie aferentă acestora, respectiv: înscrisuri care dovedesc calitatea de asociat sau acţionar al societăţii comerciale; înscrisuri care permit încadrarea preluării ca fiind abuzivă; acte juridice care atestă calitatea de moştenitor; ultimul bilanţ contabil al societăţii comerciale; b) orice expertize judiciare sau extrajudiciare depuse de persoana îndreptăţită, împreună cu evaluarea întocmită de comisia de evaluare internă, constituită la nivelul fiecărei entităţi implicate în soluţionarea notificărilor în temeiul pct. 1.1-1.2 ale cap. III din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) orice alte înscrisuri depuse de persoana îndreptăţită şi orice declaraţii notariale date de aceasta pe propria răspundere şi care au contribuit la fundamentarea deciziei sau, după caz, a ordinului; d) orice alte înscrisuri existente la dosar.Înscrisurile existente la dosar vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în ordinea stabilită la lit. a)-d), vor fi însoţite de un borderou şi de decizia sau, după caz, de ordinul emis de entitatea învestită cu soluţionarea notificării, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, şnuruite şi sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima şi pe ultima filă a dosarului.Deciziile/ordinele, obiect al unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, vor fi predate după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârilor judecătoreşti.16.7. Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, şi care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a titlului VII din lege se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor/dispoziţiilor sau, după caz, a ordinelor conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor.16.8. Notificările formulate în temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată, şi care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a titlului VII din lege se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor sau, după caz, a ordinelor conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor.16.9. Înscrisurile prevăzute la pct. 16.7 şi 16.8 vor fi însoţite de întreaga documentaţie ce a stat la baza adoptării deciziilor/dispoziţiilor sau, după caz, a ordinelor conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, menţionată la pct. 16.5 sau, după caz, la pct. 16.6.16.10. După primirea dosarelor prevăzute la pct. 16.1-16.5 şi 16.7, pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarelor în ceea ce priveşte verificarea legalităţii respingerii cererii de restituire în natură.16.11. După analizarea dosarelor conform prevederilor pct. 16.10, Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor în care, în mod întemeiat, cererea de restituire în natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise evaluatorului sau societăţii de evaluatori desemnate în mod aleatoriu de către Comisia Centrală, în vederea întocmirii raportului de evaluare.16.12. După primirea dosarului prevăzut la pct. 16.11, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate şi va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va conţine cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire.16.13. Dacă pentru întocmirea raportului de evaluare este necesară o lucrare la faţa locului, evaluatorul desemnat va convoca persoanele îndreptăţite să primească despăgubiri prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, arătând zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea. Convocarea va fi remisă persoanei îndreptăţite cu cel puţin 5 zile înaintea efectuării lucrării de evaluare. La calculul termenului nu se socotesc ziua primirii convocării şi nici data stabilită pentru efectuarea lucrării de evaluare. Confirmarea de primire va fi alăturată lucrării evaluatorului.Persoanele îndreptăţite să primească despăgubiri sunt obligate să dea evaluatorului, la solicitarea acestuia, orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. Ele vor prezenta evaluatorului orice înscrisuri pe care le posedă, de natură a furniza acestuia informaţii privind valoarea imobilului obiect al lucrării.La data stabilită pentru efectuarea lucrării de evaluare şi pe tot parcursul desfăşurării procedurii de specialitate, persoanele îndreptăţite solicitante pot fi asistate de un evaluator ales şi remunerat de către acestea. Dacă evaluatorii au păreri diferite, lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia.Raportul de evaluare al evaluatorului desemnat va fi comunicat de către acesta atât Comisiei Centrale, cât şi persoanelor îndreptăţite solicitante. În măsura în care acestea din urmă formulează obiecţiuni, evaluatorul este dator să răspundă la acestea. Obiecţiunile formulate şi răspunsul la aceste obiecţiuni al evaluatorului desemnat vor fi comunicate în mod obligatoriu şi Comisiei Centrale.Evaluatorii desemnaţi sunt datori să se înfăţişeze înaintea Comisiei Centrale spre a da lămuriri ori de câte ori li se va cere.Dacă Comisia Centrală nu este lămurită prin evaluarea făcută, poate decide efectuarea unei noi expertize.16.14. În baza raportului de evaluare prevăzut la pct. 16.12 şi 16.13, Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.16.15. După primirea dosarelor prevăzute la pct. 16.6 şi 16.8, Comisia Centrală va proceda la emiterea deciziei reprezentând titlu de despăgubire până la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/ propuse.16.16. Dacă, pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta din urmă stabileşte că imobilul pentru care, prin decizie/dispoziţie sau, după caz, prin ordin, s-au consemnat/propus despăgubiri este restituibil în natură, prin decizie motivată, potrivit art. 21 din titlul VII al legii, Comisia Centrală va proceda la restituirea acestuia.16.17. Deciziile conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, emise de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale potrivit procedurii prevăzute la pct. 16.7.16.18. Deciziile prevăzute la pct. 16.17 vor fi însoţite de înscrisurile menţionate la pct. 16.5 lit. a) şi c)-e), care se aplică în mod corespunzător. Înscrisurile existente la dosar vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în ordinea stabilită la pct. 16.5 lit. a) şi c)-e), vor fi însoţite de un borderou şi de decizia emisă de Comisia specială de retrocedare, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, şnuruite şi sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima şi pe ultima filă a dosarului.16.19. Procedura prevăzută la pct. 16.17 şi 16.18 va fi urmată în mod corespunzător şi pentru predarea deciziilor conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor emise în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată.16.20. Prevederile pct. 16.19 sunt aplicabile şi deciziilor conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor emise de organele de conducere ale regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale ori locale este acţionar sau asociat majoritar/minoritar, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată.  +  Articolul 17 din titlul VII al legii:Deciziile prin care se dispune emiterea titlurilor de despăgubire pot fi individuale, caz în care se referă la o singură persoană despăgubită, sau cumulate, pe şedinţă de lucru, caz în care se referă la mai multe persoane despăgubite, pe bază de listă alfabetică a titularilor de drept.Norme metodologice:Ordinea în care vor fi soluţionate dosarele va fi stabilită prin decizie a Comisiei Centrale. Decizia va fi afişată la sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin grija Secretariatului Comisiei Centrale.  +  Articolul 18 din titlul VII al legii:După constituirea Fondului "Proprietatea", deciziile individuale sau colective se vor transmite prin grija Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la emitere, la societatea de administrare a Fondului "Proprietatea" şi la entitatea de depozitare şi înregistrare a acţiunilor Fondului.Norme metodologice:Deciziile emise de către Comisia Centrală anterior constituirii Fondului "Proprietatea", precum şi cele emise după constituirea acestuia şi până la desemnarea societăţii de administrare vor fi comunicate societăţii de administrare a Fondului "Proprietatea", după desemnarea acesteia potrivit procedurii prevăzute la art. 12 alin. (2) din titlul VII al legii. Deciziile emise vor fi comunicate şi entităţii de depozitare şi înregistrare a acţiunilor Fondului "Proprietatea".  +  Capitolul VI Căi de atac în justiţie  +  Articolul 19 din titlul VII al legii:Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pot fi atacate cu contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Contestaţia suspendă exerciţiul dreptului de dispoziţie asupra titlului de despăgubire al titularului. Despre contestaţii se va face menţiune în evidenţele ţinute de entitatea care îndeplineşte funcţii de registru şi depozitare pentru Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.Norme metodologice:19.1. După constituirea Fondului "Proprietatea" şi desemnarea societăţii de administrare, odată cu comunicarea deciziilor adoptate de Comisia Centrală, societatea de administrare a Fondului "Proprietatea" şi entitatea de depozitare şi înregistrare a acţiunilor Fondului "Proprietatea" vor fi înştiinţate de Secretariatul Comisiei Centrale despre existenţa oricăror litigii sau proceduri administrative prealabile, în curs de desfăşurare, având ca obiect deciziile emise de Comisia Centrală.19.2. În cazurile prevăzute la pct. 19.1 conversia titlurilor de despăgubire se va face numai după finalizarea procedurii administrative prealabile sau, după caz, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care contestaţia formulată în temeiul art. 19 din titlul VII al legii a fost respinsă, în cazul în care procedura administrativă a fost urmată de o procedură judecătorească.19.3. În cazul în care, după parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, după caz, judecătoreşti, a fost acordată o sumă mai mare decât cea stabilită în titlul de despăgubire, decizia reprezentând titlul de despăgubire se va emite de către Comisia Centrală pentru suma astfel stabilită. După emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire se va urma procedura prevăzută la art. 18 din titlul VII al legii.......................................................................  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 21 din titlul VII al legii: (1) Dacă, pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta stabileşte că imobilul pentru care s-a stabilit plata de despăgubiri este restituibil în natură, prin decizie motivată va proceda la restituirea acestuia. (2) Decizia de restituire în natură astfel emisă urmează regimul juridic prevăzut de art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată.Norme metodologice:21.1. În situaţia prevăzută la art. 21 din titlul VII al legii, dacă persoana îndreptăţită a primit o despăgubire, restituirea în natură este condiţionată de rambursarea sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată.21.2. Despăgubirea primită va fi actualizată cu coeficientul de actualizare, stabilit potrivit art. I alin. (1) din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2004, cu modificările ulterioare.21.3. Despăgubirile acordate prin aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, vor fi actualizate cu indicele de inflaţie. Calculul actualizării se va face prin aplicarea indicelui de inflaţie comunicat de entitatea naţională din domeniul statisticii, aferent perioadei respective (se va avea în vedere anul încasării efective a despăgubirii şi anul rambursării acesteia).21.4. Suma rezultată prin aplicarea prevederilor pct. 21.2 sau, după caz, ale pct. 21.3 se va vărsa în contul deschis la Trezoreria Statului prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 198/2003. Plata sumei reprezentând valoarea despăgubirii primite se efectuează pe baza comunicării Secretariatului Comisiei Centrale, în care se va consemna în mod explicit suma rezultată în urma aplicării coeficientului de actualizare sau, după caz, a indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.21.5. Dovada plăţii sumei reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată potrivit pct. 21.2 sau, după caz, pct. 21.3, se va ataşa la dosarul cererii.  +  Articolul 22 din titlul VII al legii: (1) În cazul în care statul şi persoanele îndreptăţite au obligaţii reciproce de plată şi, respectiv, restituire, a unor despăgubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, ori a altor acte normative anterioare prin care s-au acordat despăgubiri şi, respectiv, a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, la cererea persoanei îndreptăţite, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor se va dispune compensarea acestora. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), cele două obligaţii reciproce de plată se vor compensa până la concurenţa celei mai mici dintre ele. (3) Pentru a dispune măsura compensării, vor fi avute în vedere referatul aprobat de conducătorul entităţii învestite cu soluţionarea notificării, prin care se constată că posibilă restituirea în natură a imobilului şi decizia/dispoziţia emisă de entitatea învestită cu soluţionarea notificării, a cererii de retrocedare sau, după caz, ordinul conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale sau locale învestite cu soluţionarea notificărilor, prin care s-au acordat sau, după caz, propus despăgubiri. (4) Asupra măsurii compensării, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor va decide numai după ce a fost urmată procedura prevăzută la art. 16 alin. (3)-(6), pe baza raportului întocmit de evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată care va conţine cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de plată. Suma reprezentând despăgubirea încasată va fi actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare sau, după caz, prin aplicarea indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare. (5) În situaţia de la alin. (4), titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor, după deducerea sumei reprezentând despăgubirea încasată, actualizată, stabilite potrivit alin. (4). (6) Dispoziţiile alin. (1)-(3) şi alin. (5), se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care se invocă o creanţă constatată printr-o decizie/ordin emise în temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acordă ca despăgubire. (7) În cazul prevăzut la alin. (6) titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, după deducerea sumei reprezentând despăgubirea încasată, actualizată potrivit alin. (4). (8) În cazul în care suma reprezentând despăgubirea încasată, actualizată, este mai mare decât despăgubirea stabilită potrivit alin. (4) sau, după caz, cea consemnată/propusă în decizia/ordinul emise în temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, după dispunerea compensării, se va înştiinţa entitatea învestită cu soluţionarea notificării având ca obiect restituirea în natură a imobilului, despre suma rămasă de restituit de către persoana îndreptăţită.Norme metodologice:22.1. Dispoziţiile art. 22 din titlul VII al legii reglementează procedura compensării creanţelor datorate reciproc de stat şi persoanele îndreptăţite la restituire.22.2. În sensul art. 22 din titlul VII al legii, obligaţiile reciproce existente între stat şi persoanele îndreptăţite sunt cele ce decurg din aplicarea Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, sau, după caz, a unor acte normative anterioare acesteia, prin care s-au acordat despăgubiri, şi a Legii nr. 10/2001, republicată.22.3. Compensarea se poate dispune la cererea persoanei îndreptăţite, la care vor fi anexate în original: a) referatul aprobat de conducătorul entităţii învestite cu soluţionarea notificării, prin care se constată că posibilă restituirea în natură a imobilului şi obligaţia persoanei îndreptăţite de a restitui despăgubirea primită, actualizată; b) dovada plăţii şi cuantumul despăgubirii ce trebuie restituit; c) decizia/dispoziţia sau, după caz, ordinul emis de entitatea învestită cu soluţionarea notificării, prin care s-au acordat sau, după caz, s-au propus despăgubiri.22.4. Pentru constituirea dosarului cererii în vederea acordării măsurii compensării, Secretariatului Comisiei Centrale îi va fi predată decizia/dispoziţia sau, după caz, ordinul entităţii învestite cu soluţionarea notificării, prin care s-au acordat sau, după caz, s-au propus despăgubiri, împreună cu întreaga documentaţie ce a stat la baza adoptării sale, potrivit procedurii prevăzute la pct. 16.1-16.3 şi 16.5 sau, după caz, la pct. 16.7 şi 16.9.22.5. Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarului prevăzut la pct. 22.4, împreună cu înscrisurile prevăzute la pct. 22.3, în privinţa legalităţii respingerii cererii de restituire în natură.22.6. Dacă restituirea în natură nu este posibilă, Secretariatul Comisiei Centrale va transmite dosarul prevăzut la pct. 22.4 evaluatorului sau societăţii de evaluare desemnate în mod aleatoriu de către Comisia Centrală, în vederea întocmirii raportului de evaluare.22.7. După primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate prevăzută la pct. 16.12 şi va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Raportul de evaluare va conţine cuantumul despăgubirilor în limita cărora va fi acordat titlul de despăgubire.22.8. Suma reprezentând despăgubirea încasată va fi actualizată cu coeficientul de actualizare stabilit potrivit art. I alin. (1) din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2004, cu modificările ulterioare, sau, după caz, prin aplicarea indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.22.9. Titlul de despăgubire se va emite de către Comisia Centrală pentru diferenţa dintre suma reprezentând cuantumul despăgubirilor, stabilită de către evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată, şi despăgubirea primită, actualizată potrivit pct. 22.8.22.10. În cazul în care suma reprezentând despăgubirea primită, actualizată potrivit pct. 22.8, este mai mare decât despăgubirea stabilită potrivit pct. 22.7, după emiterea deciziei, Comisia Centrală va înştiinţa entitatea învestită cu soluţionarea notificării având ca obiect restituirea în natură a imobilului despre suma rămasă de restituit de către persoana îndreptăţită.22.11. Dispoziţiile pct. 22.4-22.9 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care, pe baza comunicării entităţii învestite cu soluţionarea notificării, se constată că pentru imobilul pentru care s-au acordat sau, după caz, s-au propus despăgubiri a fost încasată de persoana îndreptăţită ori de ascendentul acesteia o despăgubire.22.12. În cazul în care se invocă de către persoana îndreptăţită o creanţă constatată printr-o decizie/ordin emisă/emis în temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acordă ca despăgubire, Comisia Centrală va decide după primirea acestora. În acest sens vor fi predate Secretariatului Comisiei Centrale decizia/ordinul emisă/emis în temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acordă ca despăgubire, împreună cu întreaga documentaţie ce a stat la baza adoptării sale, potrivit procedurii prevăzute la pct. 16.6 sau, după caz, la pct. 16.8 şi 16.9.22.13. În situaţia prevăzută la pct. 22.12, titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală până la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, după deducerea sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată potrivit pct. 22.8.22.14. În cazul în care suma reprezentând despăgubirea primită, actualizată potrivit pct. 22.8, este mai mare decât despăgubirea consemnată/propusă în decizia/ordinul prevăzută/prevăzut la pct. 22.12, după emiterea deciziei Comisia Centrală va înştiinţa entitatea învestită cu soluţionarea notificării având ca obiect restituirea în natură a imobilului despre suma rămasă de restituit de către persoana îndreptăţită.....................................................................  +  Articolul 24 din titlul VII al legii: (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, procesele-verbale încheiate de prefecturi prin care s-au consemnat sume care urmează a se acordă ca despăgubire vor fi reanalizate şi, în situaţia în care potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, restituirea în natură nu este posibilă dar se constată că notificanţii sunt îndreptăţiţi la acordarea de despăgubiri, dosarul întocmit va fi înaintat Secretariatului Comisiei Centrale, însoţit de situaţia juridică actuală a imobilului şi de ordinul conţinând propunerea motivată a prefectului de acordare a despăgubirilor. (2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.Norme metodologice:24.1. Notificările prevăzute la art. 24 din titlul VII al legii se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la data adoptării ordinului conţinând propunerea motivată a prefectului de acordare a despăgubirilor.24.2. Ordinele prefecţilor conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, menţionate la pct. 24.1, vor fi însoţite de următoarele înscrisuri: a) întreaga documentaţie aferentă acestora, respectiv: acte juridice translative de proprietate, care atestă deţinerea proprietăţii de către o persoană fizică sau juridică; acte juridice care atestă deţinerea proprietăţii de către persoana fizică sau juridică îndreptăţită ori, după caz, ascendentul acesteia, la data preluării abuzive; acte juridice care permit încadrarea preluării ca fiind abuzivă (în situaţiile în care persoana fizică sau juridică îndreptăţită ori, după caz, ascendentul acesteia a încasat o despăgubire, dosarul va conţine dovada plăţii acesteia şi cuantumul despăgubirii ce trebuie dedusă potrivit procedurii prevăzute la pct. 22.11); acte juridice care atestă calitatea de moştenitor; b) orice înscrisuri care descriu imobilele construcţii demolate, depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, inclusiv orice expertize judiciare sau extrajudiciare depuse de persoana îndreptăţită, împreună cu evaluarea întocmită de comisia de evaluare internă constituită la nivelul fiecărei entităţi implicate în soluţionarea notificărilor în temeiul pct. 1.1-1.2 din cap. III al Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) orice alte înscrisuri depuse de persoana îndreptăţită, inclusiv orice declaraţii notariale date de aceasta, pe propria răspundere, şi declaraţii notariale date de persoana în viaţă, care atestă anumite situaţii în legătură cu imobilul notificat şi care au contribuit la fundamentarea deciziei/dispoziţiei sau, după caz, a ordinului; d) situaţia juridică actuală a imobilului obiect al notificării; e) orice alte înscrisuri existente la dosar.Înscrisurile existente la dosar vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în ordinea stabilită la lit. a)-e), vor fi însoţite de un borderou şi de ordinul emis de prefect, iar toate filele dosarului vor fi numerotate, şnuruite şi sigilate. Dosarele astfel întocmite vor fi înaintate Secretariatului Comisiei Centrale, în original, iar sigiliul va fi aplicat pe prima şi pe ultima filă a dosarului.  +  Articolul 25 din titlul VII al legii: (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, notificările înregistrate la prefecturi şi pentru care nu au fost încheiate procese-verbale se vor înainta entităţilor învestite potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată cu soluţionarea acestora. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţiile în care, în urma reanalizării proceselor-verbale încheiate de prefecturi prin care sunt consemnate sume care urmează a se acordă ca despăgubire se constată că potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, restituirea în natură este posibilă, ori notificanţii nu sunt îndreptăţiţi la acordarea de despăgubiri.Norme metodologice:25.1. În înţelesul art. 25 alin. (1) din titlul VII al legii, entitate învestită, potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu soluţionarea acestora este, după caz, unitatea deţinătoare sau persoana juridică abilitată de lege să soluţioneze o notificare cu privire la un bun care nu se află în patrimoniul său (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finanţelor Publice, alte autorităţi publice centrale sau locale implicate).25.2. Ipoteza prevăzută la art. 25 alin. (2) din titlul VII al legii vizează acele situaţii în care, în urma analizei actelor doveditoare depuse de persoana care se pretinde îndreptăţită şi a situaţiei de fapt şi de drept a imobilului pentru care se solicită despăgubiri, se constată fie că restituirea în natură este posibilă, fie că preluarea nu a fost abuzivă, dreptul de proprietate şi calitatea de moştenitor nu sunt dovedite, şi altele asemenea.  +  Articolul 26 din titlul VII al legii: (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice ofertă de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră închisă. (2) După închiderea ofertei, entitatea implicată în privatizare, emitentă a ofertei prevăzute la alin. (1), va proceda la atribuirea/alocarea acţiunilor, după care va elibera titularului deciziei de restituire prin acordarea de acţiuni ori al titlurilor de valoare nominală subscrise, o adeverinţă/un certificat de acţionar care va indica titularul acestora, numărul acţiunilor şi datele de identificare a societăţii comerciale. (3) În termen de 10 zile de la data atribuirii/alocării acţiunilor, entitatea implicată în privatizare, emitentă a ofertei prevăzute la alin. (1), va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista beneficiarilor măsurilor prevăzute la alin. (2), a titlurilor de valoare nominală, a deciziilor/dispoziţiilor ori, după caz, a ordinelor în baza cărora au fost acordate/alocate acţiunile, fiind menţionat distinct şi emitentul acestora. (4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător pentru orice altă ofertă de capital disponibil, închisă înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Norme metodologice:26.1. În înţelesul art. 26 alin. (1) din titlul VII al legii, capitalul disponibil reprezintă acea parte de capital social deţinută de stat sau de altă entitate implicată în procesul de privatizare la o societate comercială neprivatizată, în tot sau în parte, care nu este afectată de alte drepturi izvorând din contractele de privatizare încheiate deja în baza legilor de privatizare.În înţelesul art. 26 alin. (2) din titlul VII al legii, emitentă a ofertei este considerată orice entitate implicată în procedurile de privatizare care a lansat o ofertă de capital disponibil în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care are obligaţia de a acorda persoanelor îndreptăţite acţiuni din capitalul social disponibil, ca măsură reparatorie prin echivalent.Persoană îndreptăţită este persoana fizică sau juridică beneficiară a unei decizii/dispoziţii motivate sau ordin, prin care i s-au acordat măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acţiuni ori, după caz, deţinătorul unor titluri de valoare nominală.Societate în curs de tranzacţionare este acea societate la care a fost aprobată metoda de privatizare prin ofertă publică prin ordin/decizie a instituţiei publice implicate în privatizare sau prin act normativ.26.2. Pentru ofertele de privatizare închise odată cu momentul intrării în vigoare a titlului VII al legii, vor fi considerate ca fiind depuse în termen toate cererile deţinătorilor de titluri de valoare nominală sau, după caz, ale titularilor deciziilor/dispoziţiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acţiuni şi care sunt înregistrate la registratura emitentului ofertei de capital sau sunt depuse la oficiul poştal, inclusiv în data de 25 iulie 2005.Oferta de capital disponibil se consideră că se adresează deţinătorilor de titluri de valoare nominală sau de decizii/dispoziţii de restituire prin acordarea de acţiuni, în funcţie de situaţia societăţilor aflate în oferta entităţii implicate în privatizare - tranzacţionate sau netranzacţionate pe piaţa de capital - la momentul publicării acestei oferte, respectiv la data publicării listei societăţilor la care s-a rezervat o cotă din capitalul social pentru privatizarea prin restituire.Persoanele îndreptăţite (astfel cum au fost definite prin prezentele norme metodologice) au dreptul să revoce, integral sau parţial, subscrierea realizată în cadrul unei astfel de oferte de capital disponibil. Revocarea subscrierii poate avea loc începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice şi până la momentul declanşării procedurii de atribuire/alocare de acţiuni. Revocarea subscrierii se va realiza prin transmiterea de către persoana îndreptăţită către entitatea implicată în privatizare - emitentă a ofertei - a unei cereri de revocare a subscrierii.Persoanele îndreptăţite care au depus cereri la societăţi care, la data apariţiei prezentelor norme metodologice, nu erau tranzacţionate sau în curs de tranzacţionare au posibilitatea să îşi schimbe opţiunea în termen de 90 de zile de la data apariţiei prezentelor norme metodologice, pentru una dintre societăţile aflate în ofertă şi care sunt tranzacţionate sau urmează să fie tranzacţionate.26.3. În cadrul entităţii emitente a ofertei de privatizare, prin decizie/ordin a/al conducătorului acesteia, se va constitui o comisie de analiză a cererilor depuse de persoanele îndreptăţite şi de negociere în vederea atribuirii/alocării acţiunilor la societăţile care fac parte din ofertă, în schimbul titlurilor de valoare nominală subscrise sau al deciziilor/dispoziţiilor de restituire prin acordarea de acţiuni, după caz. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Comisiei sunt stabilite prin decizia/ordinul conducătorului entităţii emitente a ofertei de privatizare.26.4. Proceduri pentru atribuirea/alocarea acţiunilor1. Declanşarea procedurii de atribuire de acţiuni pentru societăţile listate sau care urmează să fie listate pe piaţa de capital, în situaţia în care oferta entităţii implicate în privatizare cuprinde astfel de societăţi, va avea loc după finalizarea procedurii de admitere la tranzacţionare a acţiunilor fiecărei societăţi de acest fel aflate în ofertă.2. În termen de 30 de zile de la admiterea la tranzacţionare a acţiunilor societăţii, entitatea implicată în privatizare va notifica subscriitorii cu privire la modul de stabilire a preţului la care urmează să fie atribuite acţiunile în schimbul titlurilor de valoare nominală sau al deciziilor/dispoziţiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acţiuni, după caz, cu privire la modul de alocare şi la data limită până la care îşi pot revoca subscrierea.3. De asemenea, entitatea emitentă va face public, cu 30 de zile înainte de începerea perioadei de atribuire, un anunţ în care vor fi furnizate informaţii privind condiţiile ofertei, precum şi informaţii cu privire la termenul limită până la care mai pot fi revocate subscrierile, perioada calendaristică în care se va realiza alocarea şi procedura de dobândire a acţiunilor atribuite etc.4. În cazul în care, în cadrul unei oferte de privatizare prin restituire, capitalul disponibil de la o societate comercială nu este îndestulător, se va proceda la alocarea proporţională, în funcţie de ponderea fiecărei solicitări, luându-se în considerare valoarea înscrisă pe acestea. [Exemplu: capitalul disponibil la societatea X este de 50.000 de acţiuni. Sunt 3 solicitanţi (A, B şi C) care, în baza titlurilor de valoare nominală, la valoarea acestora neactualizată, sau a deciziilor/dispoziţiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acţiuni, după caz, pe care le deţin, ar avea posibilitatea de a dobândi: A - 10.000 de acţiuni; B - 50.000 de acţiuni; C - 40.000 de acţiuni, rezultând un total de 100.000 acţiuni. Ponderea dreptului fiecărei persoane în acest total este: A = 10%, B = 50%, C = 40%. Pentru stabilirea numărului de acţiuni care se alocă fiecărei persoane, se va aplica procentul astfel obţinut la numărul acţiunilor disponibile, rezultând:A - 10% din 50.000 = 5.000 de acţiuni;B - 50% din 50.000 = 25.000 de acţiuni;C - 40 % din 50.000 = 20.000 de acţiuni.]5. După stabilirea valorii la care se vor atribui acţiunile în schimbul titlurilor de valoare nominală sau al deciziilor/dispoziţiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acţiuni, după caz, conform pct. 26.5 din prezentele norme metodologice, subscriitorii care nu au comunicat o renunţare la subscriere vor fi înştiinţaţi cu privire la aceasta şi la modul de atribuire.6. Oferta de preţ a entităţii implicate în privatizare este valabilă timp de 30 de zile de la data înştiinţării, care se va face atât personal fiecărui subscriitor, cât şi prin intermediul unui cotidian central de largă răspândire.7. Subscriitorii care acceptă în termenul de 30 de zile elementele menţionate la pct. 5 urmează să transmită acceptul lor în scris, în interiorul termenului menţionat mai sus, accept care va fi înregistrat la registratura generală a entităţii emitente a ofertei sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.8. În situaţia în care, în urma înştiinţării, există subscriitori care nu au acceptat elementele menţionate la pct. 5 şi nu au transmis acceptul lor în scris, cererile acestora nu vor fi luate în considerare la stabilirea procentului de atribuire de acţiuni şi echivalează cu neacceptarea ofertei.9. Cererile persoanelor îndreptăţite, care au acceptat oferta conform pct. 7, care nu sunt însoţite de copia legalizată a deciziei/dispoziţiei motivate sau ordinului privind acordarea de măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acţiuni ori, după caz, de copia legalizată a titlurilor de valoare nominală subscrise în cadrul ofertei de privatizare, vor trebui completate cu aceste înscrisuri înlăuntrul termenului precizat mai sus, sub sancţiunea de a nu fi luate în considerare.10. În vederea valorificării titlurilor de valoare nominală aparţinând categoriilor de subscriitori menţionaţi la pct. 8, aceştia se vor adresa Comisiei Centrale în vederea convertirii acestora în titluri de despăgubire, urmând procedura prevăzută la pct. 29.1-29.8 din prezentele norme metodologice.11. În cazul în care valoarea deciziei/dispoziţiei motivate sau ordinului privind acordarea de măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acţiuni ori, după caz, a titlurilor de valoare nominală depuse nu acoperă în întregime un număr întreg de acţiuni, persoana îndreptăţită va primi doar numărul întreg de acţiuni, iar fracţiile de acţiuni rezultate ca urmare a procesului de alocare a acţiunilor, însumate ca pachet de acţiuni, rămân în proprietatea entităţii emitente a ofertei.12. În cazul în care prin convertirea deciziei/dispoziţiei motivate sau ordinului privind acordarea de măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acţiuni ori, după caz, a titlului de valoare nominală în acţiuni rămâne un rest, acesta va fi menţionat atât în procesul-verbal final de negociere, cât şi în lista cu beneficiarii măsurilor dispuse în baza ofertei sale, care va fi transmisă Secretariatului Comisiei Centrale pentru a se proceda la emiterea titlurilor de despăgubire cuvenite pentru diferenţa de sumă, până la concurenţa sumei disponibile.13. Declanşarea procedurii de atribuire/alocare de acţiuni pentru societăţile nelistate, în situaţia în care oferta entităţii implicate în privatizare cuprinde astfel de societăţi, va avea loc pentru fiecare societate, în termen de 30 de zile de la data constituirii comisiei prevăzute la pct. 26.3 din prezentele norme metodologice.26.5. Valoarea la care urmează să fie atribuite acţiunile se stabileşte astfel: a) la societăţile listate sau aflate în curs de listare pe piaţa de capital, valoarea va fi egală cu valoarea cea mai mare dintre valoarea de piaţă şi valoarea nominală.Valoarea de piaţă pentru o acţiune va fi preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent primelor 6 luni de tranzacţionare a acţiunilor în cauză, comunicat de operatorul pieţei respective. Atribuirea acţiunilor se va face după scurgerea unui termen de 6 luni de tranzacţionare; b) la societăţile aflate în ofertă şi nelistate, valoarea va fi egală cu valoarea cea mai mare dintre valoarea nominală şi valoarea pe acţiune, calculată ca raport între activul net contabil la ultimul exerciţiu financiar anual încheiat şi numărul total de acţiuni.Activul net este determinat ca diferenţă între totalul activelor şi datoriile societăţii comerciale.26.6. În termen de 30 de zile calculate cu începere de la expirarea datei limită stabilite pentru acceptarea ofertei, între entitatea emitentă a ofertei de privatizare şi persoana îndreptăţită se va declanşa procesul de negociere care se va finaliza prin încheierea unui proces-verbal în care se vor preciza elementele tranzacţiei (valoarea pe acţiune, numărul de acţiuni alocate, societatea emitentă, valoarea totală a acţiunilor alocate, valoarea actualizată a titlurilor de valoare nominală, în original, primite în plată, seria şi numărul acestora etc.). Modelul procesului-verbal se va aproba prin decizie/ordin al conducătorului fiecărei entităţi emitente a ofertei.26.7. La sfârşitul perioadei de alocare entitatea emitentă a ofertei va elibera fiecărui subscriitor o adeverinţă privind calitatea de acţionar (denumită în continuare adeverinţă), care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) elementele de identificare a subscriitorului; b) elementele de identificare a societăţii la care au fost dobândite acţiunile; c) numărul de acţiuni dobândite.26.8. Actualizarea valorilor înscrise în titlurile de valoare nominală emise se va face la data utilizării lor de entitatea emitentă a ofertei, prin aplicarea indicelui de inflaţie aferent perioadei cuprinse între începutul lunii următoare celei în care a fost emis titlu şi sfârşitul lunii anterioare datei utilizării lui. În situaţia în care indicele de inflaţie aferent lunii anterioare datei utilizării titlului de valoare nominală nu este cunoscut, se va lua în calcul ultimul indice de inflaţie cunoscut.26.9. Titlurile de valoare nominală subscrise în cadrul unei oferte şi nevalorificate vor fi restituite subscriitorilor, în situaţia în care acestea au fost depuse în original.26.10. Titlurile de valoare nominală subscrise în cadrul unei oferte de privatizare şi valorificate parţial vor fi reţinute de entitatea emitentă a ofertei, care va urma procedura prevăzută la pct. 26.14 şi 26.15.26.11. Entitatea emitentă a ofertei de privatizare prin restituire şi persoana îndreptăţită la măsuri reparatorii au obligaţia de a se adresa către societate/Registrul independent al acţionarilor, în vederea înscrierii noului acţionar, în termen de 15 zile de la data eliberării adeverinţei.26.12. Eliberarea certificatului de acţionar se va face de către societate, în situaţia în care şi-a organizat propriul registru al acţionarilor, sau de către Registrul independent al acţionarilor, în termen de 30 de zile de la data eliberării adeverinţei.26.13. Acţiunile atribuite/alocate după urmarea procedurilor prevăzute la pct. 26.4-26.7 nu vor putea fi tranzacţionate la bursa de valori sau pe o altă piaţă reglementată decât după expirarea unui termen de 6 luni, calculat cu începere de la data eliberării adeverinţei/certificatului de acţionar.26.14. În cazul în care între suma subscrisă şi suma în cuantumul căreia au fost atribuite/alocate acţiuni în cadrul ofertei de privatizare rămâne o diferenţă în favoarea solicitantului, aceasta va fi menţionată de către entitatea emitentă a ofertei atât în procesul-verbal, cât şi în lista cu beneficiarii măsurilor dispuse în baza ofertei sale, care va fi transmisă Secretariatului Comisiei Centrale pentru a se proceda la emiterea titlurilor de despăgubire cuvenite, după urmarea procedurilor prevăzute la art. 27 alin. (2) sau, după caz, la art. 29 alin. (3)-(5) din titlul VII al legii.26.15. După primirea în plată a titlurilor de valoare nominală, acestea se barează cu roşu şi se înscrie de către vânzător menţiunea "DESPĂGUBIT CONFORM PROCESULUI-VERBAL nr. ... din ...". Titlurile de valoare nominală utilizate se reţin de către ofertant şi se înregistrează într-un registru special, deschis şi ţinut de acesta. În termen de 15 zile de la primirea în plată, titlul de valoare nominală utilizat se predă cu semnătură de primire la oricare dintre direcţiile trezoreriei şi contabilităţii publice judeţene sau la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz. Aceasta are obligaţia ca, pe măsura primirii titlurilor de valoare nominală, să le transmită Biroului central pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, pe bază de borderou.26.16.1. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.) desfăşoară procesul de atribuire/alocare de acţiuni în schimbul titlurilor de valoare nominală sau al deciziilor/dispoziţiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acţiuni, după caz, în numele Ministerului Economiei şi Comerţului.26.16.2. O.P.S.P.I. acordă acţiuni în numele statului român, în schimbul titlurilor de valoare nominală sau deciziilor/dispoziţiilor/ordinelor prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acţiuni, după caz.26.16.3. Titlurile de valoare nominală sau deciziile/dispoziţiile/ordinele prin care le-au fost acordate măsuri reparatorii în echivalent sub formă de acţiuni, după caz, urmează să fie predate la Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitatea sa de acţionar în numele statului la societăţile aflate în ofertă, împreună cu două exemplare ale fiecărui proces-verbal de negociere, urmând ca acesta să le depună la Trezoreria Statului.Predarea se va efectua prin intermediul unui proces-verbal de predare-primire încheiat între cele două instituţii.......................................................................  +  Articolul 28 din titlul VII al legii: (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista tuturor titularilor titlurilor de valoare nominală, a deciziilor/dispoziţiilor ori, după caz, a ordinelor în baza cărora au fost emise, fiind menţionat distinct şi emitentul acestora. (2) Dacă titlul de valoare nominală a fost emis pe numele reprezentanţilor persoanelor îndreptăţite înscrise în decizia/dispoziţia de restituire în echivalent, se va face această menţiune.Norme metodologice:28.1. Biroul central pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, constituit prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.329/2003, va proceda la predarea, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentaţiilor depuse de titularii deciziilor/dispoziţiilor motivate prin care s-a stabilit ca măsură reparatorie acordarea de titluri de valoare nominală şi care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a titlului VII al legii.28.2. Asupra documentaţiilor prevăzute la pct. 28.1 Comisia Centrală va decide după urmarea procedurii prevăzute la pct. 16.1-16.3, 16.5 şi 16.10-16.13 sau, după caz, la pct. 16.6 şi 16.15.  +  Articolul 29 din titlul VII al legii: (1) Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se convertesc şi prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, în titlu de despăgubire. (2) Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, valorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu fac obiectul prezentei legi. (3) În situaţia în care titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicată, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au fost valorificate parţial în cadrul unei oferte de capital disponibil emisă în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificările şi completările ulterioare, decizia Comisiei Centrale prin care se dispune convertirea acestora în titlu de plată a despăgubirii se va emite numai pentru titlurile de valoare nominală deţinute de solicitant şi nevalorificate. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (3), Comisia Centrală va decide după primirea cererilor persoanelor îndreptăţite, la care vor fi anexate, în original, titlurile de valoare nominală nevalorificate. (5) Cererile prevăzute la alin. (4) se vor depune la Secretariatul Comisiei Centrale, după constituirea acesteia.Norme metodologice:29.1. Prevederile art. 29 din titlul VII al legii stabilesc procedura convertirii titlurilor de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice, nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil.29.2. Titlurile de valoare nominală prevăzute la pct. 29.1 se convertesc, prin decizia Comisiei Centrale, în titluri de despăgubire.29.3. Convertirea titlurilor de valoare nominală în titluri de despăgubire se dispune de către Comisia Centrală, după primirea de către Secretariatul Comisiei Centrale a cererilor titularilor titlurilor de valoare nominală sau, după caz, ale cesionarilor acestora, la care vor fi anexate, în original, titlurile de valoare nominală nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil. Actualizarea valorilor înscrise în titlurile de valoare nominală emise se va face prin aplicarea indicelui de inflaţie aferent perioadei cuprinse între începutul lunii următoare celei în care a fost emis titlul şi sfârşitul lunii anterioare datei emiterii deciziei de către Comisia Centrală. În situaţia în care indicele de inflaţie aferent lunii anterioare datei emiterii deciziei nu este cunoscut, se va lua în calcul ultimul indice de inflaţie cunoscut.29.4. În toate cazurile Comisia Centrală va decide pe baza verificării informaţiilor conţinute în lista titularilor titlurilor de valoare nominală, înaintată Secretariatului Comisiei Centrale de către Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 28 din titlul VII al legii, şi după actualizarea deciziilor/dispoziţiilor ori, după caz, a ordinelor în baza cărora au fost emise şi a documentaţiilor care au stat la baza adoptării acestora, în privinţa legalităţii respingerii cererii de restituire în natură.29.5. Dacă, pe baza constatărilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta din urmă stabileşte că imobilul pentru care au fost emise titluri de valoare nominală este restituibil în natură, prin decizie motivată, potrivit art. 21 din titlul VII al legii, Comisia Centrală va proceda la restituirea acestuia.29.6. Ipoteza prevăzută la art. 29 alin. (3) din titlul VII al legii vizează situaţia acelor titluri de valoare nominală valorificate parţial în cadrul unei oferte de capital disponibil.29.7. În situaţia prevăzută la pct. 29.6, decizia Comisiei Centrale prin care se dispune convertirea titlurilor de valoare nominală în titluri de despăgubire se va emite numai pentru titlurile de valoare nominală deţinute de solicitant şi nevalorificate, pe baza verificării informaţiilor conţinute în lista titularilor titlurilor de valoare nominală, înaintată Secretariatului Comisiei Centrale de către Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 28 din titlul VII al legii.29.8. Dispoziţiile pct. 29.4 nu sunt aplicabile şi în situaţia în care titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finanţelor Publice au fost cesionate sau acestea au fost valorificate parţial în cadrul unei oferte de capital disponibil.------------