LEGE nr. 302 din 24 octombrie 2005pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 27 octombrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Capitalul social al societății pe acțiuni și al societății în comandită pe acțiuni nu poate fi mai mic de 25.000 euro, în echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data subscrierii.2. La articolul 237, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.3. La articolul 237, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu următorul cuprins:(7) Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numește un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare și lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) Dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat, în condițiile alin. (7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (7), persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerțului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, cu citarea părților, conform dreptului comun.(9) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerțului, se comunică persoanei juridice la sediul social, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pe cale electronică, și se afișează pe pagina de Internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, în raza căruia societatea își are înregistrat sediul.(10) Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerțului în condițiile alin. (8) și (9) revin acționarilor. Acest drept se prescrie în termen de 6 luni de la comunicarea încheierii de radiere.4. Articolul 293 se abrogă.  +  Articolul II(1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societățile pe acțiuni și societățile în comandită pe acțiuni la care nivelul capitalului social este inferior valorii prevăzute la pct. 1 al art. I au obligația majorării, potrivit legii, a capitalului social la o valoare de minimum 25.000 euro, în echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data subscrierii.(2) De la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), Oficiul Național al Registrului Comerțului va solicita tribunalelor dizolvarea societăților pe acțiuni și a societăților în comandită pe acțiuni care nu și-au îndeplinit obligația de majorare a capitalului social în limita prevăzută de lege.  +  Articolul III(1) Prin derogare de la prevederile art. 237 alin. (3) și (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat dizolvarea pentru neîndeplinirea obligației de majorare a capitalului social la limita legală de 25.000 euro, în echivalent lei, se înregistrează în registrul comerțului, se comunică pe cale electronică Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și se afișează pe pagina de Internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, în raza căruia societatea își are înregistrat sediul.(2) Orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii judecătorești de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității prin afișare pe pagina de Internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului. Societatea comercială împotriva căreia s-a dispus dizolvarea poate formula recurs în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii judecătorești, în condițiile Codului de procedură civilă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LUCIAN AUGUSTIN BOLCAȘ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 24 octombrie 2005.
  Nr. 302.---------