HOTĂRÂRE nr. 1.246 din 13 octombrie 2005privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Vrancea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 26 octombrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 2.500 mii lei (RON) din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, bugetului propriu al comunei Vulturu, judeţul Vrancea, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în anul 2005, în vederea realizării unor lucrări urgente de viabilizare a terenurilor alocate pentru construirea de locuinţe cetăţenilor sinistraţi care au optat pentru strămutarea din satul Vadu Roşca.  +  Articolul 2Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează cu suma de 2.500 mii lei (RON) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.  +  Articolul 3Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 octombrie 2005.Nr. 1.246.-------