HOTĂRÂRE nr. 1.263 din 18 octombrie 2005privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 25 octombrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unor terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 3 şi aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti. (2) Pe terenurile prevăzute la alin. (1) se vor realiza locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, precum şi alte obiective de investiţii de interes public, potrivit planurilor de urbanism aprobate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea, fără plată, a terenurilor aferente locuinţelor care se construiesc prin credite ipotecare prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 şi aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti.  +  Articolul 3Pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţie Agenţia Naţională pentru Locuinţe are drept de folosinţă gratuită a terenurilor aferente locuinţelor.  +  Articolul 4Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5După finalizarea lucrărilor de construcţie pe terenurile prevăzute la art. 2, la data predării locuinţelor către beneficiari, aceştia dobândesc un drept de folosinţă asupra terenului aferent locuinţelor, potrivit planurilor urbanistice aprobate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe toată durata existenţei construcţiilor.  +  Articolul 6Punctul 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 389/2002 privind trecerea unor terenuri, proprietate privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 9 mai 2002, se abrogă.  +  Articolul 7Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo Borbelyp. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 octombrie 2005.Nr. 1.263.  +  Anexa 1DATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor care se transmit din proprietatea privată astatului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţeîn proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi înadministrarea Consiliului Local al Sectorului 6 Bucureşti
           
    Adresa terenurilor care se transmitPersoana juridică de la care se transmit terenurilePersoana juridică la care se transmit terenurileCaracteristicile tehnice ale terenurilor
    Municipiul Bucureşti, bd. Timişoara, sectorul 6Statul român, Agenţia Naţională pentru LocuinţeMunicipiul Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti- suprafaţa = 53,8 ha, conform planurilor urbanistice aprobate
   +  Anexa 2DATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor care se transmit, fără plată, dinproprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionalepentru Locuinţe în proprietatea privată amunicipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Localal Sectorului 6 Bucureşti
           
    Adresa terenurilor care se transmitPersoana juridică de la care se transmit terenurilePersoana juridică la care se transmit terenurileCaracteristicile tehnice ale terenurilor
    Municipiul Bucureşti, bd. Timişoara, sectorul 6Statul român, Agenţia Naţională pentru LocuinţeMunicipiul Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti- suprafaţa = 6,6 ha, conform planurilor urbanistice aprobate
   +  Anexa 3 CARTIER BRÂNCUŞI - DRUMUL TABEREI - BUCUREŞTI------------