HOTĂRÂRE nr. 1.211 din 5 octombrie 2005privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 octombrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Concesionarii activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, activitate publică de interes naţional, precum şi persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de neutralizare a deşeurilor de origine animală în unităţile proprii prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală beneficiază de sprijinul direct al statului, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 2 (1) Nivelul sprijinului pe categorii de deşeuri de origine animală şi în funcţie de provenienţa acestora este prevăzut în anexa nr. 1. (2) Nivelul sprijinului este raportat la tariful stabilit prin contractul de concesiune pentru fiecare regiune de dezvoltare.  +  Articolul 3Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de neutralizare a deşeurilor de origine animală în unităţile proprii prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005, care beneficiază de sprijin direct al statului în condiţiile prevăzute la art. 2, garantează şi răspund de colectarea, transportul, manipularea, depozitarea, procesarea şi neutralizarea finală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Sprijinul de la bugetul de stat se acordă pe bază de cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, înaintată de solicitant la sucursalele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţită de documente justificative pentru fiecare categorie de beneficiar. (2) Documentele justificative necesare pentru acordarea sprijinului concesionarilor pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală sunt următoarele: a) decontul justificativ al cărui model este prezentat în anexa nr. 3a); b) copii de pe Documentul de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, Partea I: Original - exemplarul destinatarului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5a) la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005; c) avizul reprezentantului Agenţiei Domeniilor Statului din teritoriu privind achitarea la zi a redevenţei. (3) Documentele justificative necesare pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de neutralizare a deşeurilor de origine animală în unităţile proprii prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 sunt următoarele: a) decontul justificativ al cărui model este prezentat în anexa nr. 3b); b) copii de pe Certificatul sanitar veterinar pentru subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005; c) copie de pe Registrul de evidenţă a neutralizării/procesării subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005.  +  Articolul 5 (1) Sucursalele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după verificarea documentaţiei, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru solicitările înregistrate în luna precedentă. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, până la data de 10 a fiecărei luni, pentru solicitările înregistrate în luna precedentă.  +  Articolul 6În baza situaţiei centralizatoare a cererilor pentru încasarea subvenţiilor, transmisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare la capitolul 67.01 "Agricultură şi silvicultură", titlul "Transferuri". Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia justificativă a sprijinului direct al statului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 7După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, care virează sumele în conturile solicitanţilor astfel: pentru persoane juridice, la trezorerii, iar pentru persoane fizice, în contul deschis de acestea la băncile comerciale sau la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. ori prin mandat poştal, după caz.  +  Articolul 8 (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necorespunzător, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON), precum şi cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflaţie. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (5) Prevederile alin. (1)-(4) referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală verifică permanent modul de acordare şi utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Flaviu Lazin,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Ion Agafiţeip. Ministrul finanţelor publice,Mara Rîmniceanu,secretar de statBucureşti, 5 octombrie 2005.Nr. 1.211.  +  Anexa 1 Nivelul sprijinului pe categorii de deseuri de origine animală şi în funcţie de provenienţa acestora
       
    Categoria de deşeuri de origine animalăProporţia sprijinului
    Animalele moarte provenite de la crescători individuali de animale definiţi ca persoane fizice care cresc sau deţin animale de interes economic în gospodăriile individuale pentru consum propriu100%
    Animalele găsite moarte sau alte animale a căror colectare şi neutralizare intră în sarcina consiliilor locale100%
     
    Animalele moarte din fermele de animale:
    Bovine, bubaline, ovine/caprine50%
    Păsări, porcine, cabaline50%
    Animale de blană, iepuri, ... etc.50%
     
    Deşeuri de origine animală provenite din activitatea industriei de tăiere a animalelor sau de procesare a cărnii sau altor produs de origine animală:
    Materiale cu risc specific (SRM)50%
    Alte subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din Categoria I50%
    Subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din Categoria II50%
    Subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din Categoria III50%
   +  Anexa 2
      Denumirea operatorului economic ..........
      Sediul ...................................
      Codul unic de înregistrare ...............
      Cont nr. .................................
      Banca ....................................
                                       Aprobat pentru suma de ............
                                       Agenţia de plăţi şi interventie pentru
                                       agricultură, industrie alimentară şi
                                       dezvoltare rurală
                                              DIRECTOR GENERAL,
                                  CERERE
         pentru încasarea sprijinului acordat de la bugetul de stat pentru
            activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală
                                 pe luna .........
   
  Nr. crt. Provenienţă deseurilor Cantitate (kg) Tarif stabilit (lei/kg) Valoarea (lei) Nivelul sprijinului % Suma de plată de la bugetul de stat
  1.
  2.
  3.
  4.
  TOTAL
       
    Răspund pentru realitatea şi legalitatea datelor
    Beneficiarul ajutorului financiar, (operator economic)
    Manager (Director general), Nume prenumeDirector economic, Nume prenume
      VERIFICAT CEREREA ŞI DOCUMENTELE ÎNSOŢITOARE, Agenţia de plăţi şi intervenţie pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
    Sucursala judeţeană ...............................
    Şef sucursală,
   +  Anexa 3a)
      Denumirea operatorului economic (concesionar) .........
      Sediul ...................................
      Codul unic de înregistrare ...............
      Codul fiscal .............................
      Cont nr. .................................
      Banca ....................................
                                    Agenţia de plăţi şi interventie pentru
                                       agricultură, industrie alimentară şi
                                       dezvoltare rurală
                                    Sucursala judeţeană ..............
                                             Şef sucursală,
                                DECONT JUSTIFICATIV
                  privind sprijinul acordat de la bugetul de stat
                  pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor
                          de origine animală pe luna .....
   
  Nr. crt. Provenienţă deseurilor Cantitate (kg) Tarif stabilit (lei/kg) Valoarea (lei) Nivelul sprijinului % Suma de plată de la bugetul de stat
  1.
  2.
  3.
  4.
  TOTAL
      Declar pe propria răspundere că datele înscrise în decont sunt reale.
      Anexez următoarele documente:
      1. Copie de pe contractul de concesiune
      2. Lista generatorilor de deşeuri de origine animală, nr. şi data facturii
  (anexată în copie), categoria de deşeuri neutralizată, cantitatea neutralizată,
  tariful stabilit pe regiune de dezvoltare, nivelul sprijinului şi totalul
  sprijinului acordat.
               Manager (Director general), Director economic,
                    Nume prenume Nume prenume
   +  Anexa 3b)
      Denumirea operatorului economic (care desfăşoară
      activităţi de neutralizare în unităţi proprii) ..........
      Sediul ..................................................
      Codul unic de înregistrare ..............................
      Codul fiscal ............................................
      C.N.P. ..................................................
      Cont nr. ................................................
      Banca
                        Agenţia de plăţi şi intervenţie pentru agricultură,
                           industrie alimentară şi dezvoltare rurala
                        Sucursala judeţeană ......................
                                           Şef sucursală
                                DECONT JUSTIFICATIV
                  privind sprijinul acordat de la bugetul de stat
                  pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor
                      de origine animală pe luna ............
   
  Nr. crt. Provenienţă deseurilor Cantitate (kg) Tarif stabilit (lei/kg) Valoarea (lei) Nivelul sprijinului % Suma de plată de la bugetul de stat
  1.
  2.
  3.
  4.
  TOTAL
      Declar pe propria raspundere că datele inscrise în decont sunt reale
          Manager (Director general), Director economic,
              Nume prenume Nume prenume
   +  Anexa 4
      Agentia de plati şi intervenţie
      pentru agricultură, industrie
      alimentara şi dezvoltare rurală
      Sucursala judeţeană ...............
      Nr. .........../.............
                                  CENTRALIZATORUL
                sumelor reprezentând sprijinul acordat de la bugetul
              de stat pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor
                       de origine animală pe luna ..........
  ┌────┬───────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬─────────────┐│Nr. │Benefi-│Provenienţă│Cantitate│ Tarif │Valoarea│ Nivelul │Suma de plată││crt.│ciarul │deseurilor │ (kg) │stabilit│ (lei) │sprijinului│de la bugetul││ │ │ │ │(lei/kg)│ │ % │de stat │├────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ │ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ 1.│ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤├────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ │ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ 2.│ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤├────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ │ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ 3.│ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤├────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ │ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ 4.│ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤└────┴───────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴─────────────┘                                 Şef sucursală,
   +  Anexa 5
      Agentia de plati şi intervenţie
      pentru agricultură, industrie
      alimentara şi dezvoltare rurală
      Nr. .........../.............
                                  CENTRALIZATORUL
                sumelor reprezentând sprijinul acordat de la bugetul
              de stat pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor
                       de origine animală pe luna ..........
  ┌────┬───────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬─────────────┐│Nr. │Benefi-│Provenienţă│Cantitate│ Tarif │Valoarea│ Nivelul │Suma de plată││crt.│ciarul │deseurilor │ (kg) │stabilit│ (lei) │sprijinului│de la bugetul││ │ │ │ │(lei/kg)│ │ % │de stat │├────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ │ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ 1.│ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤├────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ │ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ 2.│ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤├────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ │ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ 3.│ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤├────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ │ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ 4.│ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤└────┴───────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴─────────────┘                              Director general,
   +  Anexa 6
      MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
                                                        Se aprobă,
                                                Ordonator principal de credite
                   Situaţia justificativă privind încasarea de la
                  bugetul de stat a sumelor reprezentând sprijinul
                    acordat pentru activitatea de neutralizare a
                   deşeurilor de origine animală pe luna ........
  ┌────┬───────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬─────────────┐│Nr. │Benefi-│Provenienţă│Cantitate│ Tarif │Valoarea│ Nivelul │Suma de plată││crt.│ciarul │deseurilor │ (kg) │stabilit│ (lei) │sprijinului│de la bugetul││ │ │ │ │(lei/kg)│ │ % │de stat │├────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ │ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ 1.│ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤├────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ │ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ 2.│ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤├────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ │ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ 3.│ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤├────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ │ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤│ 4.│ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────────┤└────┴───────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴─────────────┘                             DIRECŢIA BUGET FINANŢE                                   DIRECTOR,-------