ORDIN nr. 5.099 din 3 octombrie 2005pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de conferenţiar universitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005    În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor de doctorat şi ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Sistemul de evaluare privind conferirea titlului de conferenţiar universitar, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) pot adăuga la sistemul de evaluare criterii sau indicatori suplimentari în concordanţă cu starea domeniului, dar nu pot substitui criteriile şi indicatorii minimali stabiliţi prin prezentul ordin.  +  Articolul 2Titlul de conferenţiar universitar este conferit prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea C.N.A.T.D.C.U.  +  Articolul 3Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării elaborează modelele pentru fişa de prezentare şi lista de lucrări din dosarul de conferenţiar universitar, pe care le comunică instituţiilor de învăţământ superior şi C.N.A.T.D.C.U., în termen de maximum o lună de la data emiterii prezentului ordin.  +  Articolul 4Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării comunică prezentul ordin instituţiilor de învăţământ superior şi C.N.A.T.D.C.U., care îl vor pune în aplicare.  +  Articolul 5Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile concursurilor didactice pentru titlul de conferenţiar universitar începând cu anul universitar 2005-2006.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.822/2004 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de conferenţiar universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 12 ianuarie 2005.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaBucureşti, 3 octombrie 2005.Nr. 5.099.  +  Anexa SISTEM DE EVALUARE privind conferirea titlului de conferenţiar universitarA. Condiţii preliminare (1) Dosarul de conferenţiar universitar şi mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative sunt constituite şi transmise în conformitate cu prevederile cuprinse în secţiunile C, D şi E. (2) Pentru dobândirea titlului de conferenţiar universitar, studiile universitare de licenţă sau asimilate, studiile de masterat şi doctorat, poziţia profesională, precum şi activităţile şi realizările profesional-ştiinţifice se prezintă şi se evaluează, referitor la candidat, în legătură cu disciplinele din postul didactic în cauză. (3) În scopul racordării învăţământului superior la standardele internaţionale, alături de vizibilitatea şi impactul naţional, vizibilitatea şi impactul internaţional sunt condiţii importante pentru obţinerea titlului de conferenţiar universitar, cu efect direct asupra programelor de masterat, de doctorat şi postdoctorale. Vizibilitatea şi impactul internaţional sunt operaţionalizate prin publicaţii cotate de Institutul pentru Informaţia Ştiinţifică (I.S.I.) şi/sau indexate în baze de date internaţionale reprezentative pentru domeniu, precum şi prin contracte/granturi obţinute prin competiţie internaţională. (4) Fişa de prezentare şi lista de lucrări din dosarul de conferenţiar universitar sunt publicate pe site-ul instituţiei care propune candidatul, în perioada dintre data depunerii cererii de către acesta şi data ordinului ministrului educaţiei şi cercetării privind conferirea titlului de conferenţiar universitar.B. Criterii de evaluareCriteriul 1 - Activitatea didacticăSe evaluează calitatea activităţilor didactice în învăţământul superior pentru candidaţii la titlul de conferenţiar universitar, cu referire distinctă la evoluţia acesteia după acordarea ultimului titlu didactic sau ştiinţific. Pentru candidaţii care nu provin din învăţământul superior, evaluarea calităţii activităţii didactice se face pe baza unei prelegeri publice, în faţa studenţilor şi a reprezentanţilor comisiei de concurs, organizată în condiţiile legii. Evaluarea calităţii activităţii didactice este sintetizată de şeful catedrei/departamentului/institutului, după caz, într-o fişă de evaluare. În fişa de evaluare se rezumă următoarele surse: a) autoevaluarea activităţii didactice făcută de candidat; b) evaluarea din partea colegilor; c) evaluarea din partea studenţilor; d) lista cu manuale şi alte materiale didactice realizate de candidat. Concluzia se exprimă în calificative: "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" şi "Nesatisfăcător".Standardul minim: Obţinerea calificativului "Bine".Criteriul 2 - Activitatea de cercetareSe evaluează activitatea de cercetare prin proiecte de cercetare-dezvoltare inovare obţinute prin competiţie pe bază de contract/grant, în ţară/străinătate, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani.Standardul minim: un grant/contract de cercetare obţinut în ultimii 5 ani, pe bază de competiţie, ca director de proiect.Criteriul 3 - Contribuţia ştiinţificăSe evaluează valoarea contribuţiilor la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani, prin: a) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de performanţă) şi în reviste din ţară recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS); b) cărţi (autor, coautor, editor) şi capitole de cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute; c) studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN); d) brevete de invenţie. În cazul candidaţilor din domeniile arte şi cultură fizică şi sport, lucrările publicate se pot referi la creaţii artistice/performanţe sportive, inclusiv cele proprii.Comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U.: a) vor stabili bazele de date internaţionale reprezentative pentru fiecare domeniu; şi b) pot face echivalări între contribuţiile ştiinţifice, păstrând însă criteriul relevanţei internaţionale şi naţionale.Standardul minim: a) 2-4 articole/studii/brevete de invenţie, după caz, realizate în ultimii 5 ani în calitate de autor sau coautor, prezentate în copie. Din cele 2-4 articole/studii/brevete de invenţie cel puţin două trebuie să fie cotate ISI (de exemplu, articole, studii prezentate la conferinţe etc.) sau indexate în baze de date internaţionale de referinţă pentru domeniu; b) o carte de specialitate ca prim/unic autor.Criteriul 4 - Prestigiul profesionalPentru evaluarea prestigiului profesional, candidatul prezintă o mapă cu contribuţii ştiinţifice semnificative, care cuprinde: a) două contribuţii ştiinţifice relevante; b) prezentarea în 2-5 pagini a unui contract/grant de cercetare; c) dovezi ale: recunoaşterii realizărilor proprii de către specialişti şi instituţii prin citarea de lucrări în sistemul ISI, coordonării de structuri profesional-ştiinţifice, afilierilor la organizaţii profesionale internaţionale şi naţionale recunoscute, calităţii de membru în colective editoriale de prestigiu, primirii de distincţii etc., precum şi ale aportului la formarea de specialişti. Candidatul va face în scris, pe maximum două pagini, autoevaluarea contribuţiilor ştiinţifice semnificative, care va fi inclusă în mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative. Prestigiul profesional va fi evaluat prin luarea în considerare a tuturor pieselor din mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative.La fiecare criteriu de evaluare, gradul de îndeplinire a cerinţelor se exprimă prin rezoluţia "Criteriul este îndeplinit", dacă standardul minim împreună cu standardele suplimentare adăugate de comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U. sunt satisfăcute, sau "Criteriul nu este îndeplinit", dacă una sau mai multe cerinţe nu sunt satisfăcute. Rezoluţia "Criteriul nu este îndeplinit" se argumentează prin menţionarea clară a cerinţelor care nu sunt satisfăcute.Pentru conferirea titlului de conferenţiar universitar este necesar ca pentru fiecare criteriu de evaluare rezoluţia să fie "Criteriul este îndeplinit". Realizările specifice unui criteriu nu pot compensa nerealizările de la alte criterii.C. Constituirea dosaruluiC1. Dosarul de conferenţiar universitar este constituit, în două exemplare, de către candidat şi instituţia care îl propune.C2. Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu: denumirea legală în vigoare a instituţiei; facultatea/departamentul/institutul (denumirea legală în vigoare), catedra/departamentul/institutul, postul/poziţia, disciplinele, domeniul (denumirea legală în vigoare), dosar de conferenţiar universitar; candidat (numele şi prenumele, titlul didactic/ştiinţific).C3. Documentele din dosar sunt, în ordine, după cum urmează:1. opis;2. adresa de înaintare, din partea conducerii instituţiei, către Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC);3. cererea candidatului adresată conducerii catedrei/departamentului/institutului, după caz, din instituţie, prin care solicită desfăşurarea activităţilor legale privind conferirea titlului de conferenţiar universitar;4. referat de prezentare din partea conducerii instituţiei, prin care se propune conferirea titlului de conferenţiar universitar, ca urmare a hotărârii senatului instituţiei de învăţământ superior, pe baza avizării de către consiliul facultăţii, a recomandării din partea catedrei;5. fişă de prezentare a studiilor, poziţiilor şi realizărilor profesional-ştiinţifice organizată pe baza criteriilor de evaluare descrise la secţiunea B, însoţită de:● autoevaluare, de 3-5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintă: (1) aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, cu referiri la fiecare criteriu de evaluare; (2) autoevaluarea contribuţiilor ştiinţifice semnificative incluse în mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative; (3) asumarea răspunderii, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiei în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;● fişă de evaluare din partea conducerii catedrei/departamentului/institutului privind calitatea activităţilor didactice de învăţământ superior în raport cu cerinţele criteriului 1 de evaluare, în original;6. lista de lucrări structurată de candidat în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: a) teza/tezele de doctorat; b) cărţi şi capitole în cărţi; c) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de CNCSIS; d) studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute, din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); e) brevete de invenţie; f) proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice;7. curriculum vitae al candidatului;8. adeverinţă eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în original, în care se evidenţiază perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului, în calitate de titular, în învăţământul superior/cercetare ştiinţifică, precum şi documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior în calitate de cadru didactic asociat;9. copii legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de recunoaştere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare de licenţă, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaştere (dacă este cazul) şi foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul).D. Constituirea mapei cu contribuţii ştiinţifice semnificativeMapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative este constituită într-un exemplar de către candidat, din lucrările sale pe care le consideră ca fiind reprezentative, introduse într-o mapă, pe baza cerinţelor prezentate la criteriul 4 de evaluare.Mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative însoţeşte dosarul de conferenţiar universitar.E. Transmiterea dosarului şi a mapei cu contribuţii ştiinţifice semnificativeE1. Instituţia trimite prin delegat oficial sau prin poştă un exemplar al dosarului de conferenţiar universitar şi mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative la MEC, care le preia şi înregistrează dosarul.E. MEC, prin compartimentul de specialitate, verifică îndeplinirea condiţiilor preliminare şi: a) în cazul în care acestea sunt îndeplinite, înaintează dosarul de conferenţiar universitar şi mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative la comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U.; b) în cazul în care condiţiile în cauză nu sunt îndeplinite, returnează dosarul de conferenţiar universitar şi mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative instituţiei, prin delegatul oficial al acesteia.E3. După emiterea ordinului ministrului prin care se conferă titlul de conferenţiar universitar, MEC, prin compartimentul de specialitate, arhivează dosarul de conferenţiar universitar şi returnează mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative instituţiei, prin delegatul oficial al acesteia.E4. În cazul în care nu se conferă titlul de conferenţiar, MEC, prin compartimentul de specialitate, arhivează dosarul şi returnează mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative instituţiei, prin delegatul oficial al acesteia.F. Metodologia de evaluare, confirmare şi conferire a titlului de conferenţiar universitarMetodologia de evaluare, confirmare şi conferire a titlului de conferenţiar universitar se prezintă în Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.N.A.T.D.C.U., în vigoare.--------------