HOTĂRÂRE nr. 1.229 din 13 octombrie 2005pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 octombrie 2005



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1^1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă cap. IV "Structura organizatorică, organele de conducere şi atribuţiile INEMRCM", cuprinzând art. 18-21, din Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 octombrie 2005.Nr. 1.229.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Institutului Naţional deExpertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncăşi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile prezentului regulament.  +  Articolul 2Activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă este parte integrantă a asistenţei medico-sociale şi constă în evaluarea capacităţii de muncă şi în stabilirea incapacităţii adaptative a persoanelor cu diferite deficienţe datorate unor boli obişnuite, accidente obişnuite, boli profesionale şi accidente de muncă, realizate în baza examinărilor medicale, a explorărilor funcţionale, a investigaţiilor de laborator şi a investigaţiilor sociale.  +  Articolul 3 (1) Activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă se realizează, cu respectarea principiilor independenţei, imparţialităţii şi confidenţialităţii, de către medicul specializat în expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale. (2) Orice ingerinţă în activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă este interzisă.  +  Articolul 4Activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă se desfăşoară în cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, şi în cadrul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, prin cabinetele teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii, acestea fiind singurele unităţi de profil în care se efectuează evaluarea capacităţii de muncă, stabilirea incapacităţii adaptative şi, după caz, încadrarea într-un grad de invaliditate.  +  Capitolul II Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile INEMRCM  +  Articolul 5 (1) INEMRCM este instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică, aflată în subordinea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS. (2) Sediul INEMRCM este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 6 (1) Numărul maxim de posturi pentru INEMRCM este de 253, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat. (2) Structura organizatorică a INEMRCM se aprobă de Consiliul de administraţie al CNPAS. (3) Prin decizie a preşedintelui CNPAS, în cadrul INEMRCM pot fi organizate secţii, departamente, laboratoare, compartimente, servicii şi birouri, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea personal contractual. (4) Cheltuielile curente şi de capital ale INEMRCM se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 7 (1) În cadrul INEMRCM funcţionează Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă, comisiile de avizare şi control al dosarelor medicale pentru pensie de invaliditate, precum şi Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă. (2) Concluziile comisiilor de avizare şi control al dosarelor medicale pentru pensie de invaliditate din INEMRCM privind cazurile analizate din punct de vedere medical şi metodologic sunt definitive şi aplicarea acestora este obligatorie la nivelul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, cu toate consecinţele privind pensia de invaliditate. (3) Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă analizează şi avizează din punct de vedere medical şi metodologic cazurile propuse spre soluţionare.  +  Articolul 8 (1) INEMRCM este instituţie publică în subordinea CNPAS şi exercită şi realizează, în principal, următoarele atribuţii şi activităţi: a) acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru serviciile din reţeaua de expertiză medicală a capacităţii de muncă, prin internare în secţiile clinice; b) asigură, prin personal propriu sau terţi, dispozitive medicale şi servicii medicale în vederea recuperării capacităţii de muncă pentru asiguraţii care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale şi care fac obiectul prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare; c) efectuează servicii medicale pentru recuperarea capacităţii de muncă; d) realizează planuri de acţiuni medicale de reabilitare socioprofesională, în vederea reintegrării în activitatea profesională a pensionarilor de invaliditate recuperabili, colaborând în acest sens cu CNPAS şi cu Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă; e) iniţiază şi desfăşoară activităţi de îndrumare şi control la nivelul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, în scopul aplicării unitare a dispoziţiilor legale privind activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă; f) emite avizul obligatoriu, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, necesar soluţionării contestaţiilor cu privire la deciziile de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate, la solicitarea caselor teritoriale de pensii; g) elaborează şi reactualizează periodic normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă, pe baza cărora se face încadrarea în grade de invaliditate, pe care le supune aprobării preşedintelui CNPAS; h) întocmeşte studii în domeniul expertizei medicale a capacităţii de muncă, în vederea adaptării criteriilor de expertiză medicală la standardele europene; i) înregistrează, prelucrează şi compară indicatorii stării de invaliditate şi elaborează studii şi sinteze pe care le înaintează conducerii CNPAS şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; j) pune în practică programe de iniţiere şi stimulare a potenţialului funcţional pentru unii beneficiari de dispozitive medicale, în principal proteze, orteze, dispozitive medicale de autoservire şi de muncă; k) asigură baza materială necesară desfăşurării procesului de învăţământ pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, cu sprijinul catedrei de profil din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti; l) efectuează, contra cost, investigaţii de laborator şi expertiză medicală a capacităţii de muncă, la solicitarea Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, a instanţelor judecătoreşti şi a altor instituţii cu personalitate juridică, a societăţilor comerciale sau a persoanelor fizice interesate, potrivit legii. (2) Contravaloarea dispozitivelor şi serviciilor medicale prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat - partea de cheltuieli prevăzută distinct pentru acoperirea prestaţiilor şi serviciilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit Legii nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Tarifele pe baza cărora se calculează contravaloarea prestaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. l) se stabilesc de CNPAS, la propunerea INEMRCM. (4) Sumele încasate pentru prestaţiile efectuate contra cost se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 9 (1) Conducerea INEMRCM este asigurată de directorul general, numit prin decizie a preşedintelui CNPAS, în condiţiile legii. (2) Directorul general al INEMRCM are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă interesele INEMRCM în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice şi cu persoanele juridice şi fizice; b) este ordonator terţiar de credite; c) emite decizii în exercitarea atribuţiilor sale; d) deleagă un reprezentant cu pregătire de specialitate, în vederea reprezentării intereselor INEMRCM în faţa instanţelor judecătoreşti; e) propune spre aprobare conducerii CNPAS structura organizatorică a INEMRCM; f) propune strategiile şi politicile de dezvoltare ale INEMRCM; g) numeşte, pe bază de concurs, organizat potrivit legii, şefii secţiilor clinice, laboratoarelor, serviciilor şi birourilor; h) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor de avizare şi control al dosarelor medicale pentru pensie de invaliditate; i) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale, în vederea utilizării sale eficace şi eficiente; j) numeşte în funcţie şi emite decizii de încheiere, modificare, suspendare şi de încetare a contractului individual de muncă pentru personalul contractual din INEMRCM, potrivit legii. (3) Pe lângă directorul general funcţionează un consiliu consultativ din care fac parte directorul adjunct ştiinţific, directorul economic, un consilier juridic, şefii de secţii clinice şi şefii de laboratoare. Atribuţiile consiliului consultativ şi modul de funcţionare se stabilesc prin regulament intern aprobat de preşedintele CNPAS.  +  Articolul 10 (1) Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă reprezintă forul ştiinţific în domeniul expertizei medicale a capacităţii de muncă, având următoarea componenţă: a) directorul general al INEMRCM, care este de drept şi preşedintele Consiliului Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă; b) şeful catedrei de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti; c) un reprezentant al CNPAS, numit prin decizie a preşedintelui acesteia; d) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, numit prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei; e) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, numit prin ordin al ministrului sănătăţii; f) medicul coordonator al serviciilor de expertiză medicală a capacităţii de muncă din municipiul Bucureşti; g) 3 medici experţi ai asigurărilor sociale numiţi de preşedintele Consiliului Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă. (2) În caz de imposibilitate a exercitării atribuţiilor, prerogativele preşedintelui Consiliului Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă sunt preluate de reprezentantul CNPAS în acest consiliu. (3) Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 11Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, în vederea aplicării unitare a criteriilor medicale şi a legislaţiei în domeniu; b) monitorizează şi studiază starea de invaliditate prin indicatorii de incidenţă şi prevalenţă pe grupe de boli, interpretează şi prezintă sinteze periodice CNPAS, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii şi medicilor experţi ai asigurărilor sociale la simpozioanele de specialitate; c) înregistrează şi analizează morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă peste 90 de zile, întocmeşte şi înaintează informări pe această temă; d) organizează întâlniri de lucru cu medicii experţi ai asigurărilor sociale din teritoriu şi, împreună cu Societatea Română de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, organizează conferinţe naţionale şi simpozioane; e) coordonează comisiile de avizare şi control prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. h); f) suspendă sau retrage dreptul de a emite decizii asupra capacităţii de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare; g) avizează strategiile şi politicile de dezvoltare ale INEMRCM; h) analizează şi evaluează activitatea de ansamblu a INEMRCM şi prezintă rapoarte periodice CNPAS; i) propune numărul de posturi pentru specializarea de expertiză medicală prin rezidenţiat şi îl înaintează Centrului Naţional de Perfecţionare a Medicilor, prin comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul III Serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă  +  Articolul 12 (1) Serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă sunt unităţi fără personalitate juridică, aflate în subordinea administrativă a caselor teritoriale de pensii, coordonate din punct de vedere ştiinţific şi metodologic de către INEMRCM. (2) Serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă au în structura lor cabinete teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, cu sedii în centre medicale, ambulatorii de specialitate sau în spitale, în vederea realizării unui circuit optim al pacienţilor şi al documentelor medicale. (3) Activitatea serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă este coordonată de un medic-şef expert al asigurărilor sociale, numit prin concurs, potrivit legii, prin decizie a directorului executiv al casei teritoriale de pensii. (4) Serviciile de expertiză medicală a capacităţii de muncă din municipiul Bucureşti sunt coordonate de un medic-şef - expert al asigurărilor sociale, numit prin decizie de către directorul executiv al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 13 (1) Structura organizatorică a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă se aprobă, prin decizie a preşedintelui CNPAS, la propunerea directorului general al INEMRCM. (2) În vederea realizării atribuţiilor specifice, INEMRCM şi serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă colaborează cu CNPAS şi cu structurile sale teritoriale, cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi alte instituţii publice, după caz.  +  Articolul 14 (1) Persoanele fizice sau juridice se adresează cabinetelor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă în vederea efectuării lucrărilor de expertiză medicală a capacităţii de muncă, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoanele fizice. (2) Medicul şef al serviciului teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă va soluţiona contestaţiile, în urma efectuării unei noi expertize a capacităţii de muncă, şi va aviza cazurile noi pentru persoanele care nu au calitatea de asigurat la data solicitării pensiei de invaliditate.  +  Articolul 15 (1) În vederea realizării atribuţiilor ce le revin, serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă colaborează cu medicii specialişti sau medicii primari din unităţile sanitare ale sistemului de sănătate public ori privat. (2) Examinările de specialitate solicitate de medicii experţi din cadrul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă se efectuează în mod obligatoriu de un medic specialist sau medic primar şi rezultatele se consemnează într-un document medical. (3) Unităţile sanitare sunt obligate să pună la dispoziţie serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, la cererea acestora, copii lizibile de pe documentele medicale pentru cazurile expertizate, în vederea evaluării capacităţii de muncă. (4) Copiile documentelor medicale prevăzute la alin. (3) trebuie să poarte menţiunea "conform cu originalul", semnătura, parafa medicului şi ştampila unităţii sanitare care le-a eliberat. (5) Pentru bolnavii aflaţi în evidenţă cu boli profesionale, serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă sunt obligate să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, o copie a documentului care atestă rezultatul expertizei capacităţii de muncă a bolnavului respectiv.  +  Capitolul IV Medicii experţi ai asigurărilor sociale  +  Articolul 16Poate avea calitatea de medic expert al asigurărilor sociale persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este licenţiată a unei instituţii de învăţământ universitar medical, acreditată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile legii; b) a obţinut specialitatea în expertiză medicală a capacităţii de muncă; c) este atestată de Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă pentru a exercita specialitatea de medic expert al asigurărilor sociale în cadrul sistemului public de pensii; d) practică în mod curent specialitatea de expertiză medicală a capacităţii de muncă; e) respectă Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România, aprobat prin Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 mai 2005, precum şi prevederile legislaţiei care reglementează domeniul de activitate; f) nu a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, care determină incompatibilitatea cu exercitarea profesiunii de medic expert al asigurărilor sociale.  +  Articolul 17Criteriile de atestare a calităţii de medic expert al asigurărilor sociale, precum şi condiţiile de suspendare sau de retragere a acestei calităţi se elaborează de Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui CNPAS, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi al Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 18Medicul expert al asigurărilor sociale este obligat să păstreze secretul profesional şi de serviciu cu privire la lucrările de expertiză medicală a capacităţii de muncă efectuate. Acesta poate folosi materialul documentar în vederea redactării unor comunicări şi lucrări ştiinţifice, în condiţiile legii.  +  Articolul 19 (1) Medicul şef al serviciului teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă are următoarele atribuţii principale: a) organizează, îndrumă şi controlează întreaga activitate a serviciului teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi a cabinetelor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordine; b) analizează şi controlează dosarele medicale din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, modul de aplicare a legislaţiei în domeniu şi a criteriilor medicale de expertiză medicală a capacităţii de muncă la nivelul cabinetelor teritoriale; c) dispune trimiterea către INEMRCM a dosarelor medicale pe care, din punct de vedere tehnic, nu le poate soluţiona; d) reprezintă serviciul teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă în relaţiile acestuia cu autorităţile publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice. (2) Conducerea casei teritoriale de pensii poate delega atribuţiile medicului şef al serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă, în caz de imposibilitate a exercitării atribuţiilor de către acesta, precum şi în cazul vacantării postului, medicului expert al asigurărilor sociale de la unul dintre cabinetele teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordine.  +  Articolul 20Serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă au obligaţia să pună la dispoziţie organelor competente ale Colegiului Medicilor din România documentele de expertiză medicală a capacităţii de muncă ce sunt necesare în vederea judecării abaterilor deontologice şi disciplinare ale unui medic expert al asigurărilor sociale.--------