HOTĂRÂRE nr. 1.207 din 5 octombrie 2005pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezentele norme tehnice se aplică persoanelor juridice şi fizice care deţin, prepară, experimentează, distrug, transportă, depozitează, mânuiesc, folosesc sau execută orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor care implică materii explozive sau care comercializează obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice. (2) Prezentele norme tehnice se aplică fără a se aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă."2. Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.3. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.4. Articolul 6 se abrogă.5. Titlul secţiunii a 4-a a capitolului I va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 4-aFolosirea materiilor explozive"6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Explozivii de uz civil pot fi utilizaţi numai cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2005. (2) Materiile explozive, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate numai dacă respectă prevederile referitoare la garantarea acestora cuprinse în Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Tehnologiile de împuşcare care pot afecta seismic obiective civile şi industriale se vor elabora şi aplica numai cu determinarea cantităţii de exploziv nepericuloase din punct de vedere seismic şi măsurarea vitezei de oscilaţie a solului în timpul detonării."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) La preluarea materiilor explozive de către persoana legal îndreptăţită să primească astfel de produse, aceasta are obligaţia de a verifica dacă toate documentele de însoţire a mărfii sunt conforme cu reglementările legale în vigoare. (2) În situaţia în care constată nereguli, persoana prevăzută la alin. (1) trebuie să refuze primirea mărfii şi să anunţe inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz."9. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(2) Prepararea mecanizată a amestecurilor explozive simple şi a emulsiilor explozive la deţinători se face cu utilaje conforme cu prevederile din cartea tehnică şi cu respectarea instrucţiunilor tehnice şi de securitate proprii, elaborate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (6) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare."10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În sensul prezentului capitol, prin transport se înţelege orice deplasare fizică a materiilor explozive, cu excepţia transferului explozivilor de uz civil, aşa cum este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 207/2005. (2) Materiile explozive pot fi transportate în vagoane de cale ferată acoperite, în nave şi în alte ambarcaţiuni, avioane, elicoptere, autovehicule, căruţe, sănii, cu samare sau manual, cu respectarea actelor normative în vigoare. (3) Transportul materiilor explozive cu teleferice destinate transportului de materiale, cu remorci şi alte asemenea mijloace trebuie făcut cu luarea de măsuri adecvate acestui mod de transport pentru siguranţa publică şi a persoanelor, cu respectarea regulilor prevăzute în prezentele norme tehnice şi a instrucţiunilor producătorului."11. La articolul 74 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:"e) prevederi din reglementările aplicabile referitoare la mânuire;".12. La articolul 74 alineatul (1), litera g) se abrogă.13. Capitolul VI "Verificarea calităţii materiilor explozive", cuprinzând articolele 78-83, se abrogă.14. După articolul 125 se introduce un nou articol, articolul 125^1, cu următorul cuprins:"Art. 125^1. - (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, posesori ai unui document de calificare în profesia de artificier şi/sau de pirotehnist pentru focuri de artificii, obţinut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoaşterea acestor documente de către Comisia de atestare, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cetăţenilor români posesori ai documentelor de calificare în profesia de artificier şi/sau de pirotehnist pentru focuri de artificii, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. (3) Recunoaşterea actului de studii este efectuată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în condiţiile legii. (4) Prevederile cap. IX şi X nu se aplică persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia art. 122-125."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Teodor Atanasiup. Ministrul economiei şi comerţului,Ionel Manţog,secretar de statBucureşti, 5 octombrie 2005.Nr. 1.207.-----------