NORME METODOLOGICE din 19 decembrie 2001de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 aprilie 2002    PREAMBUL1. Prezentele norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2. In cuprinsul prezentelor norme metodologice, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va fi denumita Lege. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifica numărul şi titlul acestora.3. Trimiterile din prezentele norme metodologice la articolele şi alineatele din Lege corespund numerotarii din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001. După republicarea Legii se vor republica şi prezentele norme metodologice, având trimiterile la Lege conform cu noua numerotare a acesteia.4. Prezentele norme metodologice sunt structurate pe capitole, secţiuni şi articole, ordonate în succesiunea operaţiunilor de autorizare.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Obiectivele normelor metodologice  +  Articolul 1Asigurarea cadrului unitar al autorizăriiPrezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispoziţie celor interesaţi din domeniul executării lucrărilor de construcţii - administraţia publica locală, investitori, proiectanţi, instituţii şi autorităţi avizatoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii, precum şi executanţi - a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii, în corelare şi cu prevederile altor acte normative ori reglementări complementare în vigoare, privind:- procedura de autorizare;- formularele necesare autorizării;- conţinutul documentaţiilor necesare autorizării.  +  Articolul 2Autonomia locală - descentralizare şi parteneriat (1) In conformitate cu principiul autonomiei locale exercitarea competentelor şi a atribuţiilor stabilite de Lege revine autorităţilor administraţiei publice locale, care se găsesc cel mai aproape de cetăţean. (2) In domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii principiul autonomiei locale se exercita prin descentralizarea atribuţiilor şi se asigura prin acordarea de competente de autorizare sporite unităţilor administrativ-teritoriale de baza, respectiv ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) In vederea asigurării nivelului de competenta tehnica în domeniul autorizării, inclusiv la nivelurile administraţiei publice locale care nu îşi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialiştilor pe plan local, potrivit prevederilor Legii se instituie, pe întreg parcursul procesului de autorizare, un parteneriat tehnic între consiliile judeţene - prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora - şi autorităţile administraţiei publice locale (comune, oraşe, municipii, după caz) care nu beneficiază de competenta tehnica pe plan local.  +  Articolul 3Simplificarea procesului de autorizarePrin modificarea şi completarea Legii, în raport cu interesul şi protecţia solicitantului, se urmăresc:- simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, conform modelului "ghiseului unic", prin care se transfera în competenta structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitentilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine, în numele solicitantului, avizele şi acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane, prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi sănătatea oamenilor);- reducerea numărului formularelor şi adecvarea conţinutului acestora, corespunzător exigenţelor specifice procesului de autorizare şi de execuţie a lucrărilor de construcţii, în corelare cu operaţiunile statistice necesare fundamentarii politicilor locale, regionale şi naţionale de dezvoltare urbanistica;- simplificarea conţinutului proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pe tipuri de construcţii, cu grad ridicat de repetabilitate şi de importanta redusă, prin preluarea din conţinutul-cadru (prezentat în anexa nr. 1 la Lege) a pieselor scrise şi desenate strict necesare (vezi art. 23 şi anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice).  +  Articolul 4Asigurarea transparenţei procesului de autorizareTransparenta procesului de autorizare - atât la nivelul certificatului de urbanism, cat şi al autorizaţiei de construire/desfiinţare - se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunoştinţa publicului a listei actelor emise de către autorităţile administraţiei publice, precum şi prin asigurarea accesului solicitanţilor la informaţii privind emiterea acestora.  +  Articolul 5Întărirea disciplinei în autorizare şi în execuţia lucrărilor autorizate (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă procedura de exercitare a autorităţii de către administraţia publica judeţeana, municipala, orăşeneasca si, respectiv, comunală cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic al dezvoltării durabile şi urbanistice locale. (2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării, precum şi în aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor, în toate fazele, are efecte în plan social, nerespectarea acestora fiind sancţionată potrivit Legii. (3) Potrivit Legii, disciplina autorizării şi execuţiei se asigura: a) la nivelul administraţiei publice locale prin:- individualizarea răspunderii personalului cu atribuţii tehnice în administraţia publica locală;- întărirea rolului instituţiei arhitectului-şef la toate nivelurile unităţilor administrativ-teritoriale;- definirea competentelor de control ale organelor cu atribuţii din cadrul aparatului propriu al administraţiei publice judeţene şi locale; b) la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - în toate fazele autorizării şi execuţiei lucrărilor.  +  Secţiunea a 2-a Cadrul legal  +  Articolul 6Temeiul juridic - sistemul actelor normative din domeniu (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii şi pentru aplicarea ei, precum şi în corelare cu celelalte acte normative specifice şi complementare domeniului construcţiilor, aflate în vigoare. (2) Actele normative specifice sunt: a) în domeniul urbanismului:- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;- Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Cai de comunicaţie;- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a - Apa;- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate;- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi;- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural;- Codul civil;- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu completările şi modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban; b) în domeniul construcţiilor:- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;- Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată şi modificată prin Legea nr. 707/2001;- Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii; conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor; urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii; autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii);- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;- Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;- Hotărârea Guvernului nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor;- Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;- Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Roman de Informaţii nr. 34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor;- Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului transporturilor nr. 5.122/NN/1.384/178/1999 privind modul de constituire şi virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor; c) în domeniul administraţiei publice:- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare;- Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare; d) în domeniul proprietăţii funciare:- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare;- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare. (3) Actele normative complementare domeniului sunt:- Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;- Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publica;- Legea apelor nr. 107/1996;- Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare;- Legea protecţiei civile nr. 106/1996, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 27/1994 privind taxele şi impozitele locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice;- Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;- Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea impotriva incendiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea impotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;- Ordonanţa Guvernului nr. 5/2002*) pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;- Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002*) privind impozitele şi taxele locale;- Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară;- Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului;- Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările ulterioare;- Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.041/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Avizare a Lacasurilor de Cult;- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor, obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice;- Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998 privind aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 799/1999 pentru aprobarea procedurii şi competentelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;- Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi a direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sa îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 74-103 din Legea nr. 18/1991, republicată.------------ Notă *) Acte normative adoptate după emiterea prezentului ordin care au efecte privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2003.)  +  Secţiunea a 3-a Cadrul institutional în domeniul autorizării lucrărilor de construcţii  +  Articolul 7Autorităţi emitente (1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrărilor de construcţii, în funcţie de categoriile de construcţii şi lucrări, precum şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, se emit în conformitate cu prevederile art. 4 din Lege, după cum urmează: a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor unităţilor administrativ-teritoriale în a căror raza se amplasează investiţiile, pentru: investiţiile care se aproba de Guvern; investiţiile care se realizează în extravilanul comunei, inclusiv anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole; investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale; alte categorii de lucrări prevăzute de legislaţia în vigoare; b) de primării municipiilor sau ai oraşelor, pentru construcţiile şi lucrările de orice fel din intravilanul şi din extravilanul acestora, cu excepţia celor din competenta de emitere a preşedinţilor consiliilor judeţene; c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:1. investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele care se realizează în extravilan;2. lucrări la construcţii reprezentând monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii şi Cultelor; d) de primării sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi c); e) de primării comunelor, pentru locuinţe individuale şi anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi cu avizul structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean, pentru celelalte construcţii şi lucrări care se executa în intravilanul localităţilor, cu excepţia celor de la lit. a). (2) In înţelesul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Lege sunt cuprinse lucrările al căror amplasament traversează limita a doua sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale (de exemplu: reţele electrice, alimentari cu apa, gaze, cai ferate, drumuri, autostrăzi etc.). (3) In situaţia amplasării investiţiei atât în extravilanul, cat şi în intravilanul comunei, autorizaţia de construire se emite de preşedintele consiliului judeţean, cu avizul primarului comunei interesate. (4) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Lege, autorităţile care emit autorizaţiile de construire/desfiinţare sunt abilitate sa emita şi certificatele de urbanism.  +  Articolul 8Structura institutionala a administraţiei publice locale (1) Pentru creşterea operativitatii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii, precum şi în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei, consiliile judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale vor lua măsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor, scop în care vor constitui în cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale: a) structuri de specialitate în cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu (organizate ca direcţii generale, direcţii, servicii, birouri, după caz), abilitate sa gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, privind:● analiza operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse şi restituirea, după caz, a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);● analiza proiectului depus pentru autorizarea executării lucrărilor, pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum şi a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant;● obţinerea, în numele investitorului, a avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, în vederea emiterii acordului unic;● pregătirea şi prezentarea documentaţiilor depuse spre analiza în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.);● întocmirea acordului unic;● redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare;● emiterea avizelor şi acordurilor unice solicitate de primari, în situaţia inexistentei structurilor de specialitate la primăriile respective; b) Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) - constituită în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate - al carei plen este abilitat sa emita acordul unic, cu valoare de aviz conform, care însumează prevederile avizelor şi acordurilor privind utilitatile urbane, precum şi cele privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi sănătatea oamenilor, obţinute pe plan local prin grija autorităţilor locale. (2) Relaţiile functionale, atribuţiile, competentele şi răspunderile structurilor de specialitate, precum şi asigurarea ritmicitatii funcţionarii acestora se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, după caz, potrivit legii. (3) Instituţia Arhitect-şef reprezintă autoritatea tehnica în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale şi îndeplineşte atribuţiile conferite de Lege ca şef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora. Arhitectul-şef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean, respectiv al primăriei, după caz. (4) Funcţia de arhitect-şef se echivalează după cum urmează:- şef de departament ori director general, pentru arhitectul-şef al judeţului, arhitectul-şef al municipiului Bucureşti, arhitecţii-şefi ai municipiilor de rangul I - stabilite potrivit legii - şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti;- director, pentru arhitecţii-şefi ai municipiilor;- şef serviciu, pentru arhitecţii-şefi ai oraşelor;- şef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriei de comuna. (5) Funcţia de arhitect-şef al judeţului, al municipiului Bucureşti, al sectorului municipiului Bucureşti şi al municipiului va fi ocupată, de regula, de cadre tehnice cu pregătire superioară din domeniile arhitecturii, urbanismului şi construcţiilor, iar cea corespunzătoare oraşului, respectiv comunei, va putea fi ocupată şi de conductor-arhitect, subinginer sau de cadre cu pregătire medie din domeniul arhitecturii şi construcţiilor. (6) Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este alcătuită din:- specialişti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale;- reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează si/sau furnizează utilitatile urbane (avizatori);- reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor descentralizate ale administraţiei publice centrale în domeniile prevenirii şi stingerii incendiilor, apărării civile, protecţiei mediului şi al protecţiei sănătăţii populaţiei (avizatori), prevăzute de Lege, care vor fi numiţi de prefect, cu acordul ministerelor de resort. (7) Pentru asigurarea funcţionarii structurilor de specialitate şi a Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) consiliile judeţene şi locale vor stabili taxe în condiţiile legii.  +  Articolul 9Atribuţii principale ale structurilor de specialitate (1) Potrivit prevederilor art. 37^1 alin. (1) din Lege, structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al emitentilor certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare au următoarele atribuţii principale: a) avizarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi eliberarea certificatelor de urbanism; b) obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbansim, necesare în vederea emiterii acordului unic; c) întocmirea şi emiterea acordului unic; d) întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare. (2) Potrivit prevederilor art. 37^1 alin. (2) şi (3) din Lege, structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acorda asistenta tehnica de specialitate, analizează şi avizează documentele (documentaţiile) depuse pentru obţinerea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, din competenta de emitere a primarilor comunelor, respectiv ai oraşelor si, după caz, ai municipiilor (în situaţia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate).  +  Articolul 10Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate (1) Pentru elaborarea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza se afla imobilul, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean; b) verificarea conţinutului documentelor depuse, respectiv a propunerii (proiectului) de certificat de urbanism, întocmită de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului din cadrul primăriei de comuna şi înaintată de primar spre avizare; c) determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicita certificatul de urbanism; d) analizarea compatibilitatii scopului declarat pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice legal aprobate; e) formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei; f) stabilirea avizelor şi acordurilor legale necesare autorizării; g) verificarea existenţei documentului de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism; h) redactarea şi emiterea certificatului de urbanism; i) asigurarea transmiterii către primari spre ştiinţa a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean. (2) Pentru elaborarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice: a) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din prezentele norme metodologice; în cazul în care se constata ca documentaţia prezentată este incompleta, aceasta se returnează solicitantului, cu menţionarea în scris a datelor şi elementelor necesare pentru completare; b) obţinerea, în numele investitorului, a avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, în vederea emiterii acordului unic, prin:- asigurarea consultării fişelor tehnice de către reprezentanţii administratorilor/furnizorilor de utilităţi urbane, la sediul administraţiei publice locale;- transmiterea către organismele abilitate pe plan local a fişelor tehnice (documentaţiilor) specifice şi obţinerea avizelor şi acordurilor pentru: prevenirea şi stingerea incendiilor; apărarea civilă; protecţia mediului; igiena şi sănătatea populaţiei; c) sintetizarea condiţiilor din avizele şi acordurile obţinute prin grija emitentului, în corelare cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrărilor de construcţii şi cu condiţiile din avizele şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant; d) pregătirea şi prezentarea documentaţiilor depuse spre analiza în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.); e) redactarea acordului unic, în situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice şi de aviz cerute prin certificatul de urbanism; f) redactarea şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare; g) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor şi acordurilor unice solicitate de primării de comune, respectiv de oraşe si/sau de municipii, în situaţia inexistentei structurilor de specialitate la primăriile respective; h) asigurarea transmiterii către primari spre ştiinţa a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean.  +  Secţiunea a 4-a Legalitatea executării lucrărilor de construcţii  +  Articolul 11Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii (1) In conformitate cu dispoziţiile Legii, lucrările de construcţii sunt operaţiunile specifice prin care:- se realizează construcţii de orice fel;- se desfiinţează construcţii si/sau amenajări asimilabile construcţiilor. (2) Realizarea (edificarea) construcţiilor civile, industriale, agricole sau de orice natura, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, se poate efectua numai în baza şi cu respectarea prevederilor unei autorizaţii de construire, emisă în temeiul Legii şi în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii. (3) Desfiinţarea (demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea parţială sau totală) construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, precum şi a oricăror amenajări se poate face numai pe baza unei autorizaţii de desfiinţare, emisă în aceleaşi condiţii cu autorizaţia de construire.  +  Articolul 12Lucrări care se autorizează (1) Se supun autorizării lucrările prevăzute la art. 3 din Lege. (2) In înţelesul prevederilor art. 3 lit. a) din Lege, dacă în vederea schimbării destinaţiei unor spaţii existente nu se realizează lucrări de construcţii, nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire.  +  Articolul 13Autorizarea executării lucrărilor de construcţii amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecţie (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora este instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie, prevăzut în planurile urbanistice şi în planurile de amenajare a teritoriului, este posibila, în conformitate cu prevederile art. 7 din Lege, numai cu condiţia obţinerii avizelor si/sau a acordurilor specifice ale autorităţilor care au instituit respectivele zone de protecţie. (2) Avizele specifice prevăzute la alin. (1) se pot emite, potrivit legii, şi de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale altor organisme centrale, potrivit competentelor stabilite de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 14Autorizarea lucrărilor în regim de urgenta (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările de intervenţie de prima necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitaţi ori alte evenimente cu caracter excepţional se emite imediat după producerea acestora, potrivit prevederilor art. 6 alin. (13) din Lege, urmând ca documentaţia necesară, întocmită conform conţinutului-cadru din anexa nr. 1 la Lege, sa fie definitivata pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor legale. (2) In mod similar autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie de prima necesitate la clădirile clasate ca monument istoric se va emite în regim de urgenta, cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (14) din lege, construcţiile în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publica, cu excepţia construcţiilor reprezentând monumente istorice, pot fi dezafectate ca urmare a dispoziţiei primarului, numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare, care se emite imediat după declararea iminentei pericolului, în condiţiile art. 6 alin. (13) din Lege. (4) In mod similar prevederilor alin. (3), autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare pentru dezafectarea construcţiilor din proprietatea privată a persoanelor fizice si/sau juridice, care pun în pericol siguranţa publica, se face:- la cererea proprietarului;- ca urmare a dispoziţiei primarului, care va notifica proprietarului responsabilitatea care ii revine acestuia privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, implicit cu privire la siguranţa publica, precum şi faptul de a-i fi fost emisă autorizaţia de desfiinţare, inclusiv dispoziţiile legale cu privire la obligaţiile titularului autorizaţiei de a o pune în aplicare şi de a întocmi documentaţia necesară autorizării (pana la finalizarea lucrărilor).  +  Articolul 15Lucrări care se exceptează de la autorizare (1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcţii cu grad ridicat de repetabilitate, care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora, specificate la art. 8 alin. (1) din Lege. (2) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Lege, dacă lucrările prevăzute la alin. (1) se executa la construcţiile reprezentând monumente istorice, nu se aplica exceptarea de la autorizare, fiind obligatorie emiterea autorizaţiei de construire.  +  Capitolul II Documentele autorizării  +  Secţiunea 1 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire/desfiinţare  +  Articolul 16Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoana fizica sau juridică interesată - trebuie sa depună la emitent următoarele:● cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formularul-model F.1), completată cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului;● plan de situaţie, elaborat pe suport topografic - vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie - la scările 1:5000 pana la 1:500;● extrasul de Carte funciară (pana la introducerea cadastrului general în unitatea administrativ-teritorială respectiva) pentru imobilele proprietate privată, numai în cazul solicitării certificatului de urbanism pentru înstrăinări;● documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie). (2) Conform Precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism", elementul principal de identificare al imobilului este adresa poştală, completată cu planul topografic sau, după caz, cu alte elemente de identificare menţionate în precizările la cerere. (3) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate, cu excepţia prevederilor cuprinse la alin. (1) referitoare la extrasul de Carte funciară. (4) Pentru emiterea certificatului de urbanism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se interzice solicitarea de către emitent a elaborării prealabile a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauza, precum şi a oricăror documentaţii de definire a scopului solicitării. (5) Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.  +  Articolul 17Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Dosarul (documentaţia) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de construire va cuprinde următoarele documente: a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9, obţinut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform P.A.C.; b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată); c) certificatul de urbanism (în copie); d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege şi a prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, inclusiv referatele de verificare si, după caz, referatul de expertiza tehnica - semnate şi stampilate în original (doua exemplare); e) fişele tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenta de obţinere a emitentului (doua exemplare); f) avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie); g) declaraţie pe propria răspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului; h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizaţiei de construire (în copie); i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (în copie). (2) Dosarul (documentaţia) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare va cuprinde următoarele documente: a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9, obţinut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform P.A.D.; b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată); c) certificatul de urbanism (în copie); d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, inclusiv referatele de verificare si, după caz, referatul de expertiza tehnica - semnate şi stampilate în original (doua exemplare); e) fişele tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenta de obţinere a emitentului (doua exemplare); f) avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie); g) declaraţie pe propria răspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului; h) certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie); i) documentul de plata a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie); j) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (în copie). (3) Pentru depunerea dosarului (documentaţiei) necesar autorizării se vor avea în vedere şi următoarele:- în situaţia în care, o data cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicita şi autorizarea organizării executării lucrărilor, solicitantul va prezenta şi proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.) - piese scrise şi desenate -, precum şi avizele specifice (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (doua exemplare);- în situaţia în care, potrivit prevederilor art. 85 alin. (7), emitentul asigura plata taxelor la o singura casierie, se admite prezentarea unui singur document de plata echivalent taxelor comasate (în copie);- se prezintă studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obţinute pentru acestea (doua exemplare).  +  Secţiunea a 2-a Avize şi acorduri necesare în procesul de autorizare  +  Articolul 18Avizul primarului (1) In situaţia în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenta preşedintelui consiliului judeţean, este necesar avizul favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale în al carei teritoriu este situat imobilul în cauza. (2) Avizul primarului se emite o singura data, la certificatul de urbanism, şi este valabil: a) numai pentru certificatul de urbanism, dacă scopul declarat de solicitant este pentru:- operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară (vânzare-cumpărare, concesiune, cesiune, dezmembrări, parcelări, comasari, partaje, succesiune etc.);- cereri în justiţie etc.; b) pentru certificatul de urbanism şi pentru autorizaţia de construire/desfiinţare, în situaţia în care scopul declarat de solicitant este pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice. (3) Preşedintele consiliului judeţean are obligaţia de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii, utilizând formularul-model F.2. (4) Primarul va emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării, utilizând formularul-model F.3. (5) Pentru municipiul Bucureşti procedura de informare ori de avizare, după caz, se stabileşte prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti potrivit legii.  +  Articolul 19Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean (1) Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenta primarilor:- de comune (imobilul este situat în intravilanul localităţilor componente);- de oraşe sau de municipii, în situaţia în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii. (2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean se înaintează de primar, împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizaţie de construire/desfiinţare, după caz, redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului din cadrul primăriei, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului, utilizând formularul-model F.4. (3) Arhitectul-şef al judeţului, în calitate de şef al compartimentului (structurii) de specialitate, emite avizul structurii de specialitate, scop în care va utiliza formularul-model F.11 şi va aplica ştampila consiliului judeţean (individualizata pentru funcţia de arhitect-şef) după cum urmează: a) pentru certificatele de urbanism, în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării; b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare, în termen de maximum 15 zile, împreună cu acordul unic.  +  Articolul 20Fişele tehnice (1) Fişele tehnice sunt actele cuprinzând elementele de aviz (conform datelor din proiect) - necesare în vederea emiterii acordului unic - pe baza cărora se eliberează avizul administratorilor/furnizorilor de utilităţi, precum şi al instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege, după caz. (2) Fişele tehnice completate de proiectant se depun la emitent, împreună cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C., P.A.D., după caz), în vederea avizării furnizarii de utilităţi urbane (apa, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban, inclusiv pentru restricţiile impuse de reţelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament), precum şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. (3) Fişele tehnice-model sunt prezentate în formularele F.8.1-F.8.5. (4) Definitivarea conţinutului formularului "Fişa tehnica" specific fiecărui domeniu se face prin grija autorităţii administraţiei publice locale (emitentul autorizaţiilor) şi a tuturor avizatorilor interesaţi (societăţile/regiile care administrează/furnizează utilitatile urbane de pe raza unităţii administrativteritoriale), după cum urmează: a) fişa tehnica-model pentru avizarea furnizarii de utilităţi urbane (formular-model F.8.1) se definitivează astfel:● în termen de 10 zile de la data publicării prezentelor norme metodologice emitentii vor solicita fiecărui avizator (furnizor/administrator de utilităţi urbane din cadrul unităţii administrativ-teritoriale) definitivarea fişelor tehnice, scop în care vor transmite câte un exemplar al fisei tehnice-model în vederea completării acestuia;● în termen de 10 zile de la primire avizatorii vor completa şi vor definitiva fişa tehnica-model prin înscrierea în rubricile rezervate a datelor şi informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului, astfel:- baza legală care se aplica în domeniu;- conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare;- date privind taxa de avizare (baza legală şi modalitatea de achitare);● după completare şi definitivare, avizatorii vor returna formularele fişelor tehnice definitive emitentului, care are obligaţia de a le multiplica şi de a le pune la dispoziţie solicitanţilor, o data cu certificatul de urbanism, pentru utilizare în faza de proiectare şi de pregătire a autorizării; b) fişele tehnice-model pentru avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei (formularele-model F.8.2-F.8.5) se vor transmite instituţiilor avizatoare, prin grija emitentului, în vederea completării conţinutului-cadru al acestora cu alte date şi cerinţe specifice (de pe plan local), după care acestea se returnează emitentului, care are obligaţia de a le multiplica şi de a le pune la dispoziţie solicitanţilor, o data cu certificatul de urbanism, pentru utilizare în faza de proiectare şi de pregătire a autorizării. (5) Formularele fişelor tehnice se pun la dispoziţie solicitanţilor, contra cost, o data cu certificatul de urbanism, numai în situaţia în care certificatul de urbanism se solicita pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare. (6) Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), la faza "Certificat de urbanism", fişele tehnice definitivate se completează la rubricile marcate cu asterisc (*) cu datele şi cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism), coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect - condiţii si/sau restricţii specifice impuse), care constituie condiţii prealabile de aviz. După completare fişele tehnice (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează la certificatul de urbanism, datele conţinute constituind elementele de tema necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic. (7) In vederea autorizării proiectantul are obligaţia de a completa fişele tehnice, pe propria răspundere, cu datele proiectului şi în conformitate cu cerinţele fiecărui avizator, precum şi de a le anexa la documentaţia pentru autorizarea executării lucarilor de construcţii. (8) Pentru avizare, administratorii/furnizorii de utilităţi urbane, precum şi instituţiile descentralizate prevăzute de Lege vor analiza datele înscrise de proiectant în fişele tehnice şi vor emite avizul lor cu/fără condiţii, procedând după cum urmează: a) în situaţia în care avizul favorabil este exprimat cu condiţii, avizatorul va menţiona în scris modalităţile de rezolvare a acestora în beneficiul realizării investiţiei; b) în situaţia în care unul sau mai mulţi avizatori precizează în fişele tehnice condiţii de natura sa aducă modificări de soluţii fata de documentaţia supusă avizării (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiza a documentaţiei depuse), aceasta se returnează (cu data şi număr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare, situaţie în care termenul de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare va curge din momentul redepunerii documentaţiei completate. (9) La solicitarea avizatorilor (administratori sau/si furnizori de utilităţi urbane, precum şi instituţiile prevăzute de Lege) conţinutul fişelor tehnice aferente domeniilor lor de activitate se vor putea actualiza pe cheltuiala acestora.  +  Articolul 21Acordul unic (1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform, emis de Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) din subordinea arhitectului-şef, însumând avizele şi acordurile favorabile - exprimate prin fişele tehnice - pentru utilitatile urbane, precum şi cele privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi sănătatea oamenilor (obţinute de autorităţile de pe plan local). (2) Acordul unic se emite numai pe baza fişelor tehnice avizate favorabil. (3) In baza acordului unic se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare. (4) Acordul unic se emite şi în situaţia în care emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare este primarul comunei, oraşului ori municipiului, care nu are organizate structuri de specialitate. In aceasta situaţie acordul unic se emite de către preşedintele consiliului judeţean şi de arhitectul-şef al judeţului.  +  Articolul 22Avize şi acorduri ale organismelor centrale (1) In cazul autorizării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care, prin documentaţiile de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit tip de restricţie, obţinerea avizelor şi acordurilor din partea organismelor - centrale sau descentralizate - care au instituit restricţiile este în obligaţia solicitantului. In acest scop solicitantul va depune documentaţiile specifice la emitentii avizelor sau acordurilor, în timp util analizei şi emiterii avizelor şi acordurilor menţionate, înaintea depunerii cererii de autorizare, urmând a le anexa la documentaţia P.A.C./P.A.D./P.O.E., după caz. (2) In zonele în care s-a instituit un anumit tip de restricţie, potrivit legii, ori dacă natura investiţiei o impune, organismele centrale sau, după caz, serviciile descentralizate ale acestora emit avize si/sau acorduri, după cum urmează: a) Ministerul Culturii şi Cultelor emite:- avizul comun, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în cazul autorizării executării lucrărilor de orice natura la clădirile reprezentând monumente istorice şi la cele din zonele lor de protecţie, cuprinse în listele aprobate, potrivit legii;- avizul comisiei de specialitate pentru autorizarea lacaselor de cult şi a anexelor acestora; b) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, precum şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate; c) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în cazul autorizării lucrărilor în zonele de siguranţa şi de protecţie ale infrastructurilor de transport public şi în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie; d) Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii, în cazul autorizării lucrărilor situate în zona de protecţie a obiectivelor cu caracter special; e) alte organisme care gestionează un alt tip de restricţie. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii, prin inspectoratele teritoriale, emite acordul pentru lucrări de intervenţii la construcţiile existente, potrivit prevederilor legale în vigoare. (4) Pentru obţinerea avizelor şi acordurilor din partea organismelor centrale, cerute în mod expres prin certificatul de urbanism, obligaţie a solicitantului, acesta va depune documentaţiile specifice la emitentii avizelor sau acordurilor, în timp util obţinerii acestora, anterior datei depunerii întregii documentaţii în vederea autorizării execuţiei lucrărilor. (5) Instituţiile abilitate prin lege sa emita avize şi acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii au obligaţia de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei.  +  Secţiunea a 3-a Conţinutul şi elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în procesul de autorizare  +  Articolul 23Întocmirea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C. şi P.A.D. (1) Documentaţiile tehnice pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare vor conţine: a) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. sau Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D., după caz, este extras din proiectul tehnic elaborat pentru execuţia lucrărilor (care nu se prezintă la autorizare), astfel:- se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşeşte şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii şi construcţiilor, potrivit prevederilor art. 6^2 din Lege şi în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege;- se verifica, în condiţiile legii, de verificatori de proiecte atestaţi;- în situaţia în care se solicita şi autorizarea organizării executării lucrărilor, se prezintă şi piesele - scrise şi desenate - specifice Proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.), precum şi avizele specifice (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.); b) avizele şi acordurile legale necesare, nominalizate în certificatul de urbanism, cuprind:- fişele tehnice necesare emiterii acordului unic, precum şi documentaţiile necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenta de obţinere a emitentului, întocmite de proiectantul lucrărilor;- avizele şi acordurile specifice obţinute prin grija solicitantului (în copie); c) studiile cerute prin certificatul de urbanism - după caz. (2) In vederea simplificarii procedurii de autorizare, se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C., P.A.D.), cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege, pentru următoarele tipuri de construcţii, situate în afară zonelor de protecţie ale monumentelor istorice: a) locuinţe individuale în mediul rural: resedinte principale, realizate din fondurile persoanelor fizice, cu regim de înălţime P, P+1E, având suprafeţele minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, majorate cu maximum 20%; b) anexe gospodăreşti ale locuinţelor: împrejmuiri şi bucătarii de vara; grajduri pentru animale mari; hambare, fanare, patule; magazii, soproane, garaje; spaţii pentru activităţi meşteşugăreşti, de prelucrare secundară a produselor agricole şi silvice, care alcătuiesc împreună cu locuinţa o unitate funcţională distinctă; fantani individuale, WC-uri uscate sau tanc vidanjabil, fose vidanjabile; rezervoare de combustibil lichid şi gazos; c) racorduri şi bransamente la utilităţi; d) anexe ale exploataţiilor agricole: saivane, padocuri, adaposturi pentru animale, platforme de furaje, patule, împrejmuiri de păşuni, spaţii de cazare temporară pe timpul campaniilor agricole; e) construcţii provizorii cu utilizare temporară: târguri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante, construcţii temporare ocazionate de evenimente (culturale, aniversare, publicitare, sportive, comemorative, politice, religioase etc.), tabere de corturi şi rulote. (3) Conţinutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor [pe tipuri de construcţii, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2)] - piese scrise şi desenate - este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, iar în funcţie de importanta şi complexitatea investiţiei şi respectându-se obligativitatea prezentării pieselor prevăzute de Lege şi de prezentele norme metodologice, în cadrul proiectului de autorizare se poate opta pentru: a) alegerea scării de redactare a pieselor desenate între 1:50 şi 1:100 (de exemplu, la investiţii de amploare scara planşelor de arhitectura poate sa fie 1:100 la redactarea proiectului de autorizare şi 1:50 pentru proiectul tehnic necesar execuţiei). In cazul investiţiilor de mare amploare, planul de ansamblu poate fi redactat la scara 1:200 \'f7 1:500; b) gruparea pieselor desenate pe categorii pe minimul de planşe necesare, pentru construcţiile de mica amploare; c) încadrarea în zona sau în localitate a investiţiei propuse poate sa fie prezentată în medalion pe planul de situaţie; d) se admite ca valoarea care se ia în calcul pentru stabilirea taxei de autorizare sa se determine în baza unui deviz simplificat elaborat pe baza de indici, cu respectarea structurii Devizului general al investiţiei - cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de baza", partea I.*) (4) Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existenta pe şantier este obligatorie de la începerea lucrărilor de execuţie) şi de a face dovada ca între acesta şi proiectul pentru autorizare - vizat spre neschimbare - exista concordanta tehnica.------------- Notă *) Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se aplica în mod corespunzător prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale.  +  Articolul 24Completarea fişelor tehnice (1) Formularele fişelor tehnice definitivate, astfel cum au fost menţionate la art. 20 alin. (4) din prezentele norme metodologice, se pun la dispoziţie solicitantului, contra cost, de către emitentul certificatului de urbanism (care va emite şi autorizaţia de construire/desfiinţare). (2) Fişele tehnice se completează de proiectant şi se depun o data cu documentaţia necesară autorizării, cuprinzând:- date privind bransarea/racordarea noului obiectiv la utilităţi (necesar de consumuri, evacuări etc.), după caz: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze, alimentare cu căldura, telecomunicaţii;- date necesare obţinerii avizului/acordului din partea instituţiilor descentralizate privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. (3) In situaţia în care în zona de amplasament nu exista utilităţi sau capacitatea acestora este insuficienta pentru necesarul investiţiei, fişele tehnice vor putea fi completate cu studii de specialitate (solicitate de furnizorii de utilităţi la emiterea certificatului de urbanism) prin care sa se propună soluţii alternative în beneficiul realizării investiţiei. (4) Fişele tehnice însoţite, după caz, de documentaţiile necesare trebuie sa permită emitentilor de avize/acorduri identificarea imobilelor, în vederea analizării şi emiterii avizelor privind racordarea solicitată.  +  Articolul 25Obţinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale (1) Avizele specifice ale organismelor centrale, menţionate la art. 22 din prezentele norme metodologice, se obţin de către solicitant potrivit cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism. (2) Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea organismelor centrale, care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu, se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora, după caz). După avizare documentaţiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului.  +  Articolul 26Competente de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) din prezentele norme metodologice, precum şi proiectele tehnice din care sunt extrase se elaborează exclusiv de proiectanţi cu pregătire în domeniul arhitecturii şi construcţiilor (arhitecţi, ingineri, conductori-arhitecţi, subingineri, tehnicieni), constituiţi în acest scop în colective tehnice de specialitate. (2) In condiţiile prevederilor alin. (1), în vederea aplicabilitatii lor, proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi proiectele tehnice din care acestea sunt extrase se semnează, respectiv se insusesc, după caz, numai de cadre tehnice cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii şi construcţiilor, astfel: a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanta a construcţiilor supraterane şi a celor subterane; b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanta a construcţiilor şi pentru instalaţiile aferente acestora; c) de conductor-arhitect si/sau de subinginer de construcţii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru clădiri de importanta redusă şi aflate în afară zonelor protejate, stabilite conform legii. (3) Potrivit prevederilor art. 6^2 coroborate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) lit. c) din Lege, este interzisă întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice pentru execuţia lucrărilor, precum şi a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii de către persoane care nu au absolvit - cu diploma recunoscuta de statul roman - instituţii de învăţământ superior de specialitate, în domeniul arhitecturii şi construcţiilor/instalaţiilor. (4) In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. c) din Lege, întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice şi a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii contrar prevederilor alin. (2) de mai sus constituie infracţiune. (5) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi proiectele tehnice din care acestea sunt extrase se verifica pentru cerinţele de calitate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, solicitantul având obligaţia de a face dovada efectuării verificării. (6) In conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, arhitecţii şi conductorii-arhitecţi cu drept de semnătura sunt obligaţi sa aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitectilor, potrivit legii, începând cu data de 18 iunie 2002.  +  Capitolul III Procedura de autorizare  +  Secţiunea 1 Certificatul de urbanism  +  Articolul 27Definire (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găseşte imobilul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează sa fie îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării executării lurarilor de construcţii. (2) In lipsa cadastrului general, respectiv a informaţiilor de Carte funciară, prin certificatul de urbanism emitentul garantează numai cu privire la informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, rezultate din P.U.G. aprobat, în condiţiile legii. (3) Pentru aceeaşi parcela (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanti, indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. In aceasta situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelaşi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului) pentru toţi solicitantii.  +  Articolul 28Solicitantul certificatului de urbanism (1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoana fizica sau juridică interesată sa cunoască informaţii cu privire la un imobil - teren si/sau construcţii. (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul sa deţină un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din prezentele norme metodologice, referitoare la extrasul de Carte funciară.  +  Articolul 29Cerinţe urbanistice (1) Certificatul de urbanism se întocmeşte în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D. şi R.G.U.) ori ale planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii, pentru teritoriul pe care se afla imobilul, precum şi ale altor reglementări din domeniu. (2) In cazul în care scopul declarat de solicitant este autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iar specificul obiectivului (funcţiune, accesibilitate, relaţii de vecinătate etc.) nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului aprobate ori dacă particularităţile amplasamentului (suprafaţa neconstruibila ca urmare a unor interdicţii, servituţi sau a unor zone de protecţie a dotărilor de infrastructura, rezerve de teren pentru investiţii de interes public etc.) nu permit realizarea investiţiei, certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea expresă a incompatibilităţilor rezultate, precum şi a imposibilităţii emiterii unei autorizaţii de construire pentru obiectivul propus. (3) In situaţii deosebite, în funcţie de condiţiile specifice de amplasament (poziţia terenului în ansamblul localităţii ori al teritoriului) si/sau de importanta şi complexitatea obiectivului de investiţii şi dacă prevederile documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării ori dacă se solicita o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism: a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz, urmând ca, după aprobare, prevederile acestuia sa fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; în certificatul de urbanism se va face menţiunea ca proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentaţiei de urbanism şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia; b) completarea, după caz, a documentaţiilor care însoţesc cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu următoarele studii, avize, expertize:● studii de specialitate: de circulaţie, istoric, de amenajare peisagistica, de impact asupra mediului;● avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restricţii de construire (protecţia zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinătatea construcţiilor şi ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; reţele electrice şi de telecomunicaţii; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; cai ferate şi navigabile; cursuri de apa; staţii meteo; surse şi gospodării de apa etc.);● expertize tehnice. (4) Pentru lucrări la construcţiile existente (reparaţii, consolidări, schimbări de destinaţie a spaţiilor interioare etc.), dacă prin acestea nu se aduc modificări de natura urbanistica clădirilor ori dacă noua funcţiune este compatibila cu reglementările urbanistice ale zonei, nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz.  +  Articolul 30Scopul emiterii certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se emite pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora, precum şi în vederea desfiinţării construcţiilor. (2) Potrivit prevederilor Legii certificatul de ubanism se mai emite şi pentru:- concesionarea de terenuri;- adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "studiu de fezabilitate";- cereri în justiţie;- alte scopuri, atunci când operaţiunile respective o impun. (3) Operaţiunile juridice având ca obiect dezmembrarea prin lotizare sau împărţeala, alipirea sau dezlipirea de parcele, constituirea unei servituţi de trecere, precum şi înstrăinarea unui teren destinat construcţiilor se îndeplinesc numai în forma autentică şi cu obţinerea prealabilă a certificatului de urbanism. Operaţiunile juridice sus-menţionate, îndeplinite fără respectarea acestor prevederi, sunt nule de drept.  +  Articolul 31Depunerea documentaţiei (1) In vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie sa depună la emitent actele menţionate la art. 16 din prezentele norme metodologice. (2) Cererea-tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F.1) se procura, contra cost, de la emitent şi se completează cu datele solicitate. (3) La depunerea cererii-tip emitentul comunica solicitantului cuantumul taxei necesare eliberării certificatului de urbanism, calculată potrivit reglementărilor în vigoare (vezi art. 68 din prezentele norme metodologice), solicitantul având obligaţia de a achită taxa de îndată şi de a prezenta copia de pe documentul de plata.  +  Articolul 32Verificarea conţinutului documentaţiei (1) Verificarea conţinutului documentaţiei depuse de solicitant pentru obtinera certificatului de urbanism se efectuează în cadrul compartimentelor (structurilor) de specialitate organizate în cadrul consiliului judeţean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă:● cererea este corect adresată emitentului abilitat (preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti sau primarul, conform competentelor de emitere stabilite de Lege);● cererea-tip este completată corect;● elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul sunt suficiente, potrivit Precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism";● este precizat (declarat) scopul pentru care se solicita certificatul de urbanism;● exista documentul de plata a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism. (2) Documentaţia incompleta ori nerelevanta sub aspectul elementelor de identificare sau al scopului declarat se returnează solicitantului în vederea refacerii, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, cu menţionarea în scris a elementelor necesare completării. (3) In aceasta situaţie, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la data depunerii documentaţiei complete. (4) In situaţia prevăzută la alin. (3) taxa încasată nu se restituie, urmând sa fie utilizata pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentaţiei complete.  +  Articolul 33Redactarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se redactează de emitent, ca urmare a analizării cererii şi a documentaţiei complete, în deplina concordanta cu situaţia reală din teren la data solicitării. (2) Certificatul de urbanism se redactează de emitent, utilizându-se formularele-model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autorităţii emitente), făcându-se specificarile necesare privind:● menţionarea regimului juridic, economic şi tehnic al imobilului;● încadrarea/neincadrarea lucrărilor în prevederile documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate si, în funcţie de aceasta, posibilitatea/imposibilitatea realizării lucrărilor solicitate prin cerere;● menţionarea avizelor şi acordurilor care trebuie sa însoţească proiectul de autorizare, atât cele care se obţin pe plan local de către emitentul autorizaţiei de construire, în cadrul acordului unic, cat şi cele care se obţin pe plan central şi care urmează sa fie obţinute prin grija solicitantului;● întocmirea, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care sa justifice soluţia urbanistica propusă sau sa modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz, conform celor menţionate la art. 29 alin. (3) din prezentele norme metodologice. (3) Certificatul de urbanism va fi însoţit de planul de situaţie depus de solicitant, pe care emitentul va menţiona limitele edificabilului, retragerile obligatorii şi alte elemente extrase din documentaţiile de urbanism. (4) In certificatul de urbanism se vor înscrie informaţiile cunoscute de emitent, la data elaborării, privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, după cum urmează: a) Regimul juridic:● situarea imobilului în intravilan sau în afară acestuia;● natura proprietăţii sau titlul asupra imobilului;● servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de utilitate publica;● includerea imobilului în listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, după caz. b) Regimul economic:● folosinţa actuala;● destinaţia stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate;● reglementări ale administraţiei publice centrale si/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului;● alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judeţean asupra zonei în care se afla imobilul. c) Regimul tehnic:● informaţii extrase din documentaţiile de urbanism si/sau din regulamentele aferente ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum şi în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zona protejata, interdicţii temporare sau definitive de construire); în funcţie de complexitatea şi de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta şi în anexa la certificatul de urbanism;● regimul de aliniere a terenului şi construcţiilor fata de drumurile publice adiacente;● retragerile şi distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor fata de proprietăţile vecine;● înălţimea maxima a construcţiilor (totală, la cornisa, la coama, după caz) şi caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cat şi în dimensiuni reale (metri);● procentul maxim de ocupare a terenului (POT) şi coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcela care face obiectul solicitării;● echiparea cu utilităţi existente şi necesare (apa, canalizare, gaze, energie electrica, energie termica, telecomunicaţii, transport urban etc.);● circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele auto şi parcajele necesare;● dimensiunile şi suprafeţele minime si/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare);● elemente privind volumetria si/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum şi alte prevederi extrase din documentaţii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul general de urbanism, după caz;● necesitatea elaborării unei documentaţii de urbanism de tip P.U.Z. sau P.U.D., în condiţiile prevederilor art. 29 alin. (3) din prezentele norme metodologice. (5) In vederea emiterii certificatului de urbanism, prin grija primarilor care nu dispun de structuri proprii de specialitate, se va redacta propunerea (proiectul) de certificat de urbanism, pentru care aceştia vor solicita în mod obligatoriu avizul structurii de specialitate organizate în cadrul consiliului judeţean. (6) Prin certificatul de urbanism emitentul stabileşte avizele şi acordurile legale necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor, după cum urmează: a) Avize si/sau acorduri obţinute pe plan local, prin grija emitentului autorizaţiei, pe baza fişelor tehnice şi care se includ în acordul unic pentru:a.1) utilitatile urbane, în vederea avizării racordarii investiţiei la utilitatile urbane necesare funcţionarii acesteia, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu energie termica, alimentare cu gaze naturale, telefonizare, salubritate, transport urban ori alte utilităţi urbane, în funcţie de existenta acestora şi de relaţia posibila cu investiţia;a.2) prevenirea şi stingerea incendiilor, apărare civilă, protecţia mediului şi sănătate publica, după caz, pe baza de documentaţii de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerinţa. b) Avize si/sau acorduri obţinute prin grija solicitantului:b.1) avize specifice:- avizele necesare pentru situaţii deosebite, ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investiţiei emise de: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Turismului, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii, Compania Naţionala "Apele Romane" - S.A., Autoritatea Aeronautica Civilă Romana ori de alte organisme ale administraţiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, în funcţie de relaţia posibila cu investiţia;- avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af (rezistenta şi stabilitatea terenurilor de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ), altul decât verificatorul de proiect pentru cerinţa Af, pentru partea din proiect referitoare la lucrările de sustinere a excavatiilor şi a infrastructurii la construcţiile care necesita executarea de excavaţii cu adâncime de 6,0 metri sau mai mare;- avizul comun al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi al Ministerului Culturii şi Cultelor, emis la documentaţiile de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) care cuprind monumente, ansambluri ori situri istorice, inclusiv zonele de protecţie ale acestora, va fi utilizat şi pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;b.2) acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru:- intervenţiile asupra construcţiilor, determinate de necesitatea eliminării efectelor acţiunilor accidentale (naturale), în vederea aducerii acestora la un nivel corespunzător cerinţelor de calitate a construcţiilor (lucrări de sustineri provizorii, consolidări, reconstruire integrala sau parţială a construcţiei etc.);- intervenţiile determinate de acţiuni ale omului asupra construcţiilor, ce urmează sa se efectueze pe baza unor proiecte elaborate ca urmare a unor expertize tehnice, în vederea schimbării de destinaţie, a prelungirii duratei de serviciu, a ridicării nivelului performantelor iniţiale (transformări, completări sau înlocuiri ale unor părţi de construcţie, extinderi sau supraetajari, modernizări sau reabilitari);b.3) avizul proiectantului iniţial al clădirii sau expertiza tehnica elaborata de un expert tehnic atestat, în cazul lucrărilor care se executa la construcţii existente;b.4) acordul vecinilor (exprimat în forma autentică), care se solicita în următoarele situaţii:- în cazul construcţiilor noi amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate, numai dacă lucrările noi de construire impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidări etc.) şi dacă prin proiect se menţine aceasta obligativitate;- în cazul amplasării de construcţii noi cu alte funcţiuni decât cele ale clădirilor învecinate şi dacă prin natura activităţilor adăpostite de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.);- pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinaţiei clădirilor colective de locuinţe existente sau a unor părţi din acestea, precum şi a spaţiilor cu alta destinaţie din aceeaşi clădire, dacă prin natura activităţilor se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibratii etc.).In cazul interventiilor necesare pentru consolidarea si/sau reabilitarea clădirilor colective de orice fel (cu mai mulţi proprietari în acelaşi imobil), în situaţia în care unii proprietari nu îşi dau acordul, în vederea urgentarii autorizării şi a demararii lucrărilor de consolidare, lipsa acordului acestora va putea fi suplinita de hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii. (7) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a înscrie scopul utilizării actului, în conformitate cu declaraţia solicitantului. (8) In cazul în care scopul pentru care se solicita eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate, acesta se eliberează cu menţionarea incompatibilităţilor rezultate, inclusiv posibilitatea/imposibilitatea realizării obiectivului de investiţii. (9) Certificatul de urbanism se completează, utilizându-se formularele-model F.6.1-F.6.4, după cum urmează:- pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, precum şi în situaţia respingerii solicitării, formularul se completează pana la pct. 3 inclusiv;- pentru celelalte situaţii se completează în totalitate, cu excepţia cererii în justiţie pentru care se va completa în funcţie de cerinţele acesteia. (10) Pe documentele anexate la certificatul de urbanism, necesare identificarii imobilului, potrivit art. 32 din prezentele norme metodologice, se aplica ştampila-model "Anexa la Certificatul de urbanism nr. ..." prezentată în formularul-model F.15. (11) In vederea autorizării executării lucrărilor de bransamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se vor solicita: proiectul de execuţie, contractul pe baza căruia se executa lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administraţiei Domeniului Public/Administraţiei Străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de reţele, după caz, avizul Comisiei de coordonare reţele (pentru extinderi).  +  Articolul 34Semnarea certificatului de urbanism (1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Lege, certificatul de urbanism se semnează de aceeaşi autoritate abilitata sa emita autorizaţia de construire/desfiinţare:- preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti sau de primar, după caz;- secretarul general, respectiv de secretar;- arhitectul-şef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-şef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. (3) In condiţiile prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 215/2001, întrucât delegarea de către primar şi preşedintele consiliului judeţean a competentelor de emitere a autorizaţiilor este interzisă, în mod analog, coroborat cu prevederile art. 5 alin. (3) din Lege, aceste prevederi se aplica şi la emiterea certificatelor de urbanism. (4) In absenta semnatarilor de drept menţionaţi la alin. (1) certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 35Înregistrarea certificatului de urbanism (1) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a institui un registru de evidenta a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii. (2) In Registrul de evidenta a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele şi prenumele solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată şi valabilitatea certificatului de urbanism. (3) Pentru certificatele de urbanism emise în condiţiile art. 29 alin. (3) şi (4) din prezentele norme metodologice, autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenta acestora.  +  Articolul 36Eliberarea certificatului de urbanism (1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin posta (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. In situaţia în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fişelor tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare pentru utilitatile urbane şi pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, organizate în judeţe sau în municipiul Bucureşti, în vederea emiterii acordului unic. (2) In documentele anexa la certificatul de urbanism emitentul are obligaţia de a incunostinta solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării. In acest scop societăţile furnizoare de utilităţi au obligaţia ca, pe baza de protocol încheiat cu autoritatea administraţiei publice locale, sa transmită acesteia cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări şi capacităţi - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plata şi conturile în care acestea trebuie achitate. (3) In situaţia în care certificatul de urbanism este emis de preşedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucureşti, o copie de pe acesta va fi transmisă spre ştiinţa primăriei interesate. (4) In situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului judeţean, o copie de pe acesta va fi transmisă spre ştiinţa consiliului judeţean. (5) In situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucureşti, o copie de pe acesta va fi transmisă spre ştiinţa Primăriei Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 37Valabilitatea certificatului de urbanism (1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit prevederilor Legii. (2) Emitentul certificatului de urbanism stabileşte termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 şi 24 de luni de la data emiterii, în funcţie de:● complexitatea investiţiei şi caracteristicile urbanistice ale zonei în care se afla imobilul;● scopul pentru care a fost solicitat;● menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice şi a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate, pentru imobilul solicitat.  +  Articolul 38Prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism (1) Prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se poate face de către emitent, la cererea titularului, formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării, pentru o perioada de maximum 12 luni. (2) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se completează şi se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoţită de certificatul de urbanism emis, în original. (3) Emitentul poate prelungi valabilitatea certificatului de urbanism, o singura data, cu maximum 12 luni, după care va fi necesar un nou certificat de urbanism. (4) O data cu depunerea cererii de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia.  +  Articolul 39Asigurarea caracterului public (1) Lista certificatelor de urbanism este publica. (2) Lista se afişează lunar la sediul emitentului şi va cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedenta (în ordinea eliberării), cu menţionarea adreselor imobilelor (sau a altui mod de identificare), a numelor şi prenumelor solicitanţilor, precum şi a scopului pentru care acestea au fost eliberate. (3) Documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism.  +  Secţiunea a 2-a Autorizaţia de construire/desfiinţare  +  Articolul 40Definire (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare este actul de autoritate al administraţiei publice locale - judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale, în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii (potrivit prevederilor art. 2 din Lege) şi pe baza căruia se asigura aplicarea măsurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea obiectivelor de investiţii, respectiv pentru dezafectarea construcţiilor şi amenajărilor. (2) Autorizaţia de construire/desfiinţare se elaborează în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum şi de avizele/acordurile exprimate. (3) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii şi detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare - formularul-model F.9. (4) In condiţiile Legii nu se emit autorizaţii provizorii sau cu condiţia îndeplinirii ulterioare a unor cerinţe referitoare la documentaţia depusa (obţinerea de avize şi acorduri, completări sau modificări în piesele scrise şi desenate etc.), cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 6 alin. (13) din Lege. (5) Prin autorizaţia de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu se vor specifica termenul pentru care se acorda provizoratul, precum şi consecinţele care decurg din încetarea acestuia.  +  Articolul 41Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoana fizica sau juridică deţinătoare a unui titlu asupra imobilului, care atesta dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească etc.), sau a unui contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat, ori a unui contract de închiriere (numai pentru construcţii cu caracter provizoriu, cu acordul expres al proprietarului de drept). (2) Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice alta persoana fizica sau o persoana juridică autorizata, care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii. (3) In cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociază, finanţează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor: a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, precum şi în Cartea funciară; b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară. (4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, şi în actele de aplicare a acesteia, emise de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.  +  Articolul 42Depunerea documentaţiei (1) In vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie sa se adreseze autorităţii administraţiei publice locale care a emis certificatul de urbanism şi sa depună o documentaţie cuprinzând toate documentele specificate la art. 17 din prezentele norme metodologice. (2) O data cu depunerea cererii de eliberare a autorizaţiei de construire/desfiinţare, solicitantul, deţinător al unui titlu asupra imobilului, va prezenta o declaraţie pe propria răspundere, din care sa rezulte ca imobilul - teren si/sau construcţii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanţei judecătoreşti. In lipsa acestei declaraţii documentaţia nu se accepta la autorizare şi se restituie imediat solicitantului. (3) Documentaţia prezentată va fi preluată şi înregistrată la ghiseul emitentului care va comunica solicitantului şi cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor art. 69, 71 şi 72 din prezentele norme metodologice, acesta având obligaţia de a o achită de îndată.  +  Articolul 43Verificarea conţinutului documentaţiei depuse (1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucureşti şi primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi oraşelor, precum şi persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completa, constatând dacă:● cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale abilitate, potrivit legii, sa emita autorizaţia;● formularul cererii şi anexa sunt completate corespunzător;● certificatul de urbanism este valabil, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;● exista dovada titlului solicitantului asupra terenului si/sau construcţiilor;● exista declaraţia privind inexistenta pe rolul instanţei de judecata a unui litigiu privind imobilul;● proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. sau de desfiinţare - P.A.D., după caz, este complet şi conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum şi ale prezentelor norme metodologice;● exista fişele tehnice completate şi documentaţiile necesare emiterii avizelor şi acordurilor din competenta de obţinere a emitentului;● exista avizele şi acordurile favorabile sau studiile, după caz, cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic;● exista referatele de verificare a proiectului si, după caz, referatele de expertizare tehnica;● se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii avizelor şi acordurilor constituente ale acordului unic, cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit prevederilor art. 73 din prezentele norme metodologice, precum şi a taxei de eliberare a autorizaţiei de construire/desfiinţare. (2) In situaţia în care se constata ca documentaţia depusa este incompleta, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a deficienţelor şi a elementelor necesare completării acesteia. In aceasta situaţie termenul legal de maximum 30 de zile pentru emiterea autorizaţiei curge de la data depunerii documentaţiei complete. (3) In situaţia prezentării unei documentaţii complete, fişele tehnice si, după caz, documentaţiile pentru avize, care sunt în competenta de obţinere a emitentului autorizaţiei, se vor transmite imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege şi menţionate la art. 45 din prezentele norme metodologice, prin grija structurii de specialitate. (4) Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau partinitoare revine, în egala măsura, atât semnatarilor autorizaţiei, cat şi responsabilului de lucrare din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentaţia. (5) Taxa pentru autorizare nu se restituie în cazul returnarii documentaţiei în condiţiile prevederilor alin. (2), urmând sa fie utilizata pentru emiterea autorizaţiei în situaţia prezentării documentaţiei complete.  +  Articolul 44Obţinerea avizelor şi acordurilor din competenta emitentului (1) In vederea emiterii acordului unic, pe lângă avizele de utilităţi urbane, emitentul are obligaţia sa obţină avizele şi acordurile privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. (2) Avizele şi acordurile prevăzute la alin. (1) se emit de instituţiile descentralizate, conform legii, pe fişele tehnice specifice fiecărui avizator, completate şi depuse de către solicitant la emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare, după cum urmează: a) documentaţia pentru avizul privind prevenirea şi stingerea incendiilor se va întocmi în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998. Categoriile de lucrări care se supun autorizării pentru prevenirea şi stingerea incendiilor sunt enumerate în Hotărârea Guvernului nr. 571/1998. Documentaţia va trebui sa conţină cererea-tip în doua exemplare, opisul cu specificarea documentelor depuse în doua exemplare, certificatul de urbanism şi planurile anexa vizate spre neschimbare, documentaţia tehnica cuprinzând piese scrise şi desenate, în care sunt incluse măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor, referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa de calitate - siguranţa la foc (formularul-model F.8.2). La eliberarea avizului PSI se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinand câte un exemplar din cerere, opis, aviz si, după caz, pe cel al verificatorului de proiect. Avizele PSI eliberate îşi pierd valabilitatea dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările de execuţie prevăzute în documentaţia tehnica; b) documentaţia pentru solicitarea avizului de apărare civilă se va întocmi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M46/1997 şi ale Deciziei primului-ministru al României nr. 177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea adaposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi. Documentaţia va trebui sa conţină, în copie, certificatul de urbanism şi planurile anexa vizate spre neschimbare, din care planul de arhitectura al celui mai de jos nivel şi secţiunea caracteristica, în doua exemplare, memoriu tehnic general şi memoriu tehnic de specialitate (acestea doua putând fi comasate) - formularul-model F.8.3; c) acordul de mediu al inspectoratului teritorial de protecţia mediului se eliberează pentru lucrările cu impact asupra mediului, prevăzute în anexa nr. II la Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, precum şi pentru lucrările cu impact redus asupra mediului. Conţinutul documentaţiilor aferente pe tipuri de lucrări/construcţii este stabilit în fişa tehnica pentru obţinerea acordului de mediu (formularul-model F.8.4). In situaţia solicitării acordului de mediu pentru lucrări/construcţii ce necesita studiu de impact, documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul la studiul de impact respectiv, eliberat de colectivul de analiza tehnica organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protecţia mediului. In situaţia solicitării avizului de gospodărire a apelor, necesar asigurării resursei de apa, solicitantul se va adresa unităţii teritoriale competente de gospodărire a apelor, în baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, iar documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul respectiv; d) documentaţia pentru avizul sanitar se va întocmi în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice. Documentaţia va conţine certificatul de urbanism cu planurile anexa vizate spre neschimbare, memoriu tehnic însoţit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor functionale, a procesului tehnologic, aprovizionarea cu apa potabilă, colectarea şi tratarea apelor uzate şi a deşeurilor lichide şi solide, măsuri pentru combaterea poluarii, pentru protecţia sanitară, pentru realizarea unor circuite functionale corecte, precum si, după caz, certificatul de înmatriculare, codul fiscal, hotărârea judecătorească definitiva, actul constitutiv al societăţii, autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente (formularul-model F.8.5). Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei se va elabora şi se va depune un studiu de impact asupra stării de sănătate, efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate.  +  Articolul 45Examinarea şi avizarea documentaţiei (1) Examinarea documentaţiei depuse, care se efectuează de structurile de specialitate, are ca obiect prevederile proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) sau de desfiinţare (P.A.D.), după caz, precum şi a datelor înscrise în anexa la cerere şi consta în examinarea modului în care sunt respectate:● datele şi condiţiile cerute prin certificatul de urbanism;● reglementările cu privire la întocmirea şi conţinutul proiectului supus autorizării, astfel cum rezulta din anexa nr. 1 la Lege, coroborate cu prevederile art. 23 din prezentele norme metodologice;● prevederile cu privire la abilitarea proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor, conform dispoziţiilor:- art. 6^1 din Lege;- Legii nr. 184/2001;● prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi potrivit Legii nr. 10/1995 şi Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru asigurarea cerinţelor de calitate a proiectului;● introducerea condiţiilor din avizele şi acordurile favorabile obţinute, altele decât cele necesare emiterii acordului unic, precum şi din studiile, după caz, cerute prin certificatul de urbanism. (2) Pentru emiterea acordului unic documentaţia verificata conform alin. (1) se promovează spre analiza şi avizare în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.). (3) Avizarea documentaţiei se face de către Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentaţiei şi cuprinde doua etape: a) Analiza pe specialităţi a fişelor tehnice pentru utilitatile urbane şi de emitere a avizelor şi a acordurilorIn aceasta etapa membrii Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) au la dispoziţie spre analiza fişele tehnice specifice şi proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., după caz). La solicitarea membrilor Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) proiectantul sau consultantul, după caz, poate fi convocat şi are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului unde funcţionează Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării si/sau pentru a introduce corecţiile necesare în documentaţie. b) Analiza în plenIn aceasta etapa Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este abilitata sa emita acordul unic, dacă se constata ca se întrunesc cumulativ toate exigenţele privind:- avizarea furnizarii utilităţilor urbane potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;- cerinţele avizelor/acordurilor date de instituţiile descentralizate, obţinute prin grija emitentului;- celelalte acorduri şi avize din competenta de obţinere a solicitantului.In situaţia în care furnizorul/administratorul de utilităţi nu poate asigura capacităţile solicitate (conform fişelor tehnice şi proiectului depus pentru autorizare), acest fapt se va motiva în scris. Furnizorul/administratorul de utilităţi are obligaţia de a sugera în scris modalităţile de rezolvare în beneficiul investiţiei. (4) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) sunt conduse de arhitectul-şef sau de inlocuitorul de drept al acestuia. La lucrări pot participa ca invitaţi persoanele interesate în promovarea autorizării execuţiei lucrărilor. (5) Acordul unic, precum şi celelalte avize şi acorduri îşi extind valabilitatea pe durata valabilităţii autorizaţiei (inclusiv a duratei de execuţie înscrise în autorizaţie) sau în cazul prelungirii valabilităţii acesteia. (6) In baza acordului unic şi a avizului structurii de specialitate se poate redacta şi emite autorizaţia de construire/desfiinţare. (7) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplica de către:- consiliul judeţean, Primăria Municipiului Bucureşti, primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, ale municipiilor şi oraşelor care dispun de structuri de specialitate;- consiliul judeţean, pentru lucrările de construcţii din competenta de autorizare a primarilor de comune, precum şi a primarilor municipiilor şi oraşelor care nu au constituite structuri de specialitate. (8) In situaţia în care primăriile oraşelor şi municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate, dar administrează unele utilităţi urbane (de exemplu: apa, canalizare, energie termica etc.), în vederea obţinerii acordului unic, acestea se vor îngriji sa obţină avizele/acordurile respective pe plan local şi sa le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, urmând ca celelalte avize/acorduri sa fie obţinute la nivel judeţean de la administratorii/furnizorii de drept.  +  Articolul 46Emiterea şi gestionarea acordului unic (1) Acordul unic se emite de Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.). (2) Prin grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), toate documentaţiile depuse pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare - care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fişelor tehnice - se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.). (3) Acordul unic se exprima prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), se semnează de emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare - preşedintele consiliului judeţean sau primar, după caz, - şi se contrasemnează de arhitectul-şef. (4) Acordul unic se redactează utilizându-se formularul-model F.12, se arhivează împreună cu fişele tehnice conţinând avizele favorabile şi se comunica, după caz, autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se afla imobilul.  +  Articolul 47Redactarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene, municipale sau orăşeneşti ori, după caz, de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale, prin completarea formularului-model F.13.1-F.13.4, după caz, cu menţionarea obligatorie a elementelor necesare descrierii concise a lucrărilor de construcţii autorizate. (2) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale şi locale, privind: a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona şantierului, staţionari ale utilajelor, închideri de drumuri publice, ocupari temporare de spaţii publice, treceri temporare sau săpături în spaţiile publice, devieri ale circulaţiei auto sau pietonale, protecţia circulaţiei, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclama etc.); b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate; c) măsurile de protecţie sanitară şi socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc.); d) măsurile de protecţie a mediului pe durata executării lucrărilor autorizate, precum şi în cazul realizării de investiţii în zone care nu dispun de utilităţi (în special canalizare, evacuarea şi depozitarea deşeurilor menajere etc.); e) măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor. (3) In situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu, la pct. 3 din formularul autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.13.1-F.13.4) emitentul va face precizări privind obligaţiile care decurg din "caracterul provizoriu şi durata de existenta limitată pana la ...", inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionarii obiectivului autorizat. (4) In situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor mentiunilor necesare, acestea se vor putea insera într-o anexa la autorizaţie. (5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., după caz) constituie documentul martor al autorizării, scop în care i se aplica ştampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE" (prezentată în formularul-model F.16) pe toate piesele scrise şi desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului o data cu autorizaţia, iar al doilea exemplar va rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei.  +  Articolul 48Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Potrivit prevederilor Legii autorizaţia de construire/desfiinţare se semnează de către:- preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti sau de primar, după caz;- secretarul general, respectiv de secretar;- arhitectul-şef (acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-şef se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare revine semnatarilor acesteia, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. (3) Potrivit prevederilor art. 69, 70 şi 116 din Legea nr. 215/2001, competentele de emitere a autorizaţiilor de către preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti şi primar nu pot fi delegate. (4) In absenta semnatarilor de drept menţionaţi la alin. (1) autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 49Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenta a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii. (2) In Registrul de evidenta a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele şi prenumele solicitantului, lucrările autorizate, valoarea lucrărilor autorizate, durata de execuţie şi termenul de valabilitate a autorizaţiei. (3) Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art. 50 alin. (2) şi (3) din prezentele norme metodologice, autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenta acestora.  +  Articolul 50Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului, direct sau prin posta (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. (2) In situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de preşedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucureşti, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre ştiinţa primăriei interesate. (3) In situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre ştiinţa consiliului judeţean. (4) In situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucureşti, o copie de pe aceasta va fi transmisă spre ştiinţa Primăriei Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 51Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileşte şi înscrie în formular: a) valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare; b) durata de execuţie a lucrărilor. (2) Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din: a) intervalul de timp de cel mult 12 luni de la data emiterii, în interiorul căruia solicitantul este obligat sa înceapă lucrările autorizate; b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la lit. a), de la data anunţată a începerii lucrărilor, valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie. (3) Durata executării lucrărilor, care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate, se stabileşte de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare, pe baza datelor înscrise în cerere - respectiv în anexa la aceasta - conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. sau de desfiinţare - P.A.D., după caz. In funcţie de interesul public şi de gradul de complexitate al lucrărilor, emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate reduce durata executării lucrărilor fata de cea solicitată prin documentaţie, cu consultarea investitorului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului sau consultantului, după caz. (4) In cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor, valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine, cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia, precum şi a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. Celelalte acte, autorizaţia de construire/desfiinţare, avizele, acordurile, precum şi documentaţiile care au stat la baza eliberării autorizaţiei aparţin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului.  +  Articolul 52Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) In cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare potrivit prevederilor art. 51, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei. (2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate şi se poate acorda, potrivit Legii, o singura data pentru cel mult 12 luni. (3) Acordarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se apreciază de emitentul acesteia, în baza examinării cererii în raport cu: interesul public, complexitatea lucrărilor autorizate, stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii. In aceasta situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia sa solicitantului, în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii. (4) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare reprezintă ultimul termen pentru executarea integrala a lucrărilor.  +  Articolul 53Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. Emiterea unei noi autorizaţii (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare îşi pierde valabilitatea prin: a) neinceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii autorizaţiei; b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei; c) modificarea condiţiilor, datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei. (2) In situaţiile prevăzute la alin. (1) este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. (3) In cazul nefinalizarii lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condiţiile legii, a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul şi avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. In aceasta situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat. (4) In situaţia în care valabilitatea autorizaţiei de construire (inclusiv prelungirea acesteia) a expirat, pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire (în vederea finalizarii lucrărilor rămase de executat), valabilitatea certificatului de urbanism, precum şi a avizelor şi acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine, cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale. (5) In cazul întreruperii execuţiei pe o perioada îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare), fără luarea măsurilor de conservare, potrivit prevederilor legale în vigoare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, care va avea la baza o documentaţie tehnica întocmită în conformitate cu concluziile Referatului de expertizare tehnica a lucrărilor executate, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii.  +  Articolul 54Asigurarea caracterului public (1) Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare, completată cu elemente de identificare a imobilului, are caracter public şi se afişează la sediul emitentului. (2) Lista se afişează lunar la sediul emitentului şi va cuprinde enumerarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise în luna precedenta (în ordinea eliberării), cu menţionarea adreselor imobilelor (sau a altui mod de identificare), a numelor şi prenumelor solicitanţilor, precum şi a scopului pentru care acestea au fost eliberate. (3) Conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului şi numai de cei care pot face dovada ca sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora, în baza unui regulament aprobat de autoritatea emitenta.  +  Capitolul IV Alte precizări privind autorizarea  +  Secţiunea 1 Situaţii speciale în procesul de autorizare  +  Articolul 55Lucrări care nu necesita întocmirea unor documentaţii de urbanism pentru autorizareNu este necesară elaborarea prealabilă a unor documentaţii de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului pentru lucrările prevăzute la art. 2 alin. (4) din Lege, din aceasta categorie făcând parte, în general, lucrări de reparaţii şi modernizare la construcţiile existente.  +  Articolul 56Autorizarea lucrărilor cu caracter militarAutorizarea lucrărilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate.  +  Articolul 57Intrarea în legalitate (1) Organul de control care a sancţionat contravenţional fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1) din Lege, pe lângă oprirea executării lucrărilor, va dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie, într-un termen pe care îl va stabili prin procesul-verbal. (2) Potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) şi (3) din Lege, autoritatea administraţiei publice competenta sa emita autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament, urmând sa dispună menţinerea, respectiv desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia. (3) In situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administraţiei publice locale competenta poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unei expertize tehnice pentru cerinţa de calitate A - rezistenta şi stabilitate privind starea structurii de rezistenta în stadiul fizic în care se afla construcţia.  +  Articolul 58Anularea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Potrivit Legii, anularea autorizaţiei de construire/desfiinţare emise cu încălcarea prevederilor legale poate fi făcuta de către instanţele de contencios administrativ. Anularea autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, de partea vătămată, de prefect şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii. (2) Prin introducerea acţiunii în anulare autorizaţia de construire/desfiinţare se suspenda, urmând ca instanta sa dispună oprirea lucrărilor pana la soluţionarea pe fond a cauzei. (3) In situaţia în care suspendarea autorizaţiei de construire/desfiinţare nu a fost intemeiata, titularul acesteia este îndreptăţit sa primească valoarea prejudiciului adus şi a daunelor-interese. In aceasta situaţie durata de execuţie ori valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se prelungeşte, de drept, cu perioada în care aceasta a fost suspendată.  +  Secţiunea a 2-a Situaţii speciale urbanistice şi tehnice  +  Articolul 59Terenuri pentru construcţii (1) Prin imobil, în conformitate cu prevederile Legii, se înţelege teren si/sau construcţii. (2) Terenurile pentru construcţii sunt cuprinse în intravilanul localităţilor si, în funcţie de destinaţie şi utilizare, pot fi: a) terenuri ocupate - terenurile cu construcţii de orice fel (supraterane ori subterane), clasificate potrivit legii, inclusiv amenajările aferente; b) terenuri libere - terenurile fără construcţii, de orice fel (supraterane ori subterane), inclusiv amenajările aferente; c) terenuri aparent libere - terenurile fără clădiri, asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite şi executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spaţii verzi şi de protecţie, locuri de joaca pentru copii, trasee ale reţelelor tehnico-edilitare subterane - inclusiv zonele de protecţie aferente -, rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicaţie etc.). (3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii de orice fel pe terenurile descrise la alin. (2) este permisă numai în stricta corelare cu respectarea funcţiunilor stabilite prin prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, potrivit legii. (4) Terenurile din extravilanul localităţilor pot fi ocupate de reţele magistrale, cai de comunicaţie, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori de alte lucrări de infrastructura, de construcţii pentru combaterea şi prevenirea factorilor distructivi de origine naturala (inundatii, alunecări de teren), de anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, precum şi de construcţii şi amenajări speciale.  +  Articolul 60Terenuri destinate construirii, aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale (1) Concesionarea terenurilor pentru construcţii se supune prevederilor Legii nr. 219/1998. (2) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie publica, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Lege, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcţiei.  +  Articolul 61Terenuri destinate construirii, aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale (1) Potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Lege, terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se concesioneaza ori, potrivit legii, se închiriază sau se administrează numai în vederea realizării de construcţii ori de obiective de uz si/sau de interes public. (2) In condiţiile legii, pe terenurile aparţinând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza, în interes privat, numai construcţii cu caracter provizoriu, autorizate în condiţiile Legii, pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentaţiilor urbanistice aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale.  +  Articolul 62Terenuri destinate construirii, ce se pot concesiona fără licitaţie publicaTerenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie publica, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinţa pe termen limitat, în următoarele situaţii (potrivit prevederilor art. 12 din Lege): a) pentru realizarea de obiective de utilitate publica sau de binefacere, cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se realizează de către colectivitatile locale pe terenurile acestora; b) pentru realizarea de locuinţe de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, potrivit legii; c) pentru realizarea de locuinţe pentru tineri pana la împlinirea vârstei de 35 de ani; d) pentru strămutarea, potrivit legii, a gospodariilor afectate de dezastre; e) pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului în cazul în care vecinii nu au ori nu îşi exercita dreptul de preemţiune, dacă construcţiile sunt realizate anterior în regim de concesionare (conform prevederilor art. 10 din Lege), dacă terenurile învecinate, datorită suprafeţei şi dimensiunilor acestora, sunt improprii realizării de construcţii noi independente; f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, atunci când terenul se afla în zona de protecţie a acestora, cu avizul comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 63Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizaţii suplimentare (1) Lucrările de construcţii pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de construire, cu condiţia ca prin acestea sa nu se aducă modificări la construcţie de natura a contraveni prevederilor autorizaţiei. (2) Lucrările de desfiinţare a unor construcţii/lucrări executate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia, dispuse de organele de control abilitate sau de instanta, se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare.  +  Articolul 64Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare (1) Emiterea autorizaţiei de construire nu este necesară pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban (tonete, tarabe, pupitre acoperite sau închise), cu suprafaţa desfăşurata de maximum 5 mp, fără fundaţii sau platforme, precum şi fără racorduri la utilităţi urbane - cu excepţia energiei electrice -, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor. (2) Autorităţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate, cu avizul prealabil al arhitectului-şef, pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin. (1), pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate, pe baza contractelor de închiriere încheiate conform regulamentelor proprii de organizare a activităţii economice pe domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul 65Lucrări de instalaţii aferente construcţiilor care se exceptează de la autorizare (1) In înţelesul Legii se exceptează de la autorizare lucrările pentru: a) reparaţii şi modificări la instalaţiile interioare ale clădirilor - cu condiţia respectării caracteristicilor iniţiale (proiectate) ale acestora - sau, după caz, înlocuirea ori reamplasarea consumatorilor; b) montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi. (2) Execuţia lucrărilor specificate la alin. (1) se va face numai cu respectarea condiţiilor specifice prevăzute de normativele de specialitate şi se va realiza exclusiv de persoane autorizate.  +  Articolul 66Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei (1) Prin dispoziţie de şantier data de proiectantul lucrărilor şi cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate, fără emiterea unei noi autorizaţii de construire, numai dacă prin aceasta nu se modifica condiţiile de amplasament, alcătuirea structurală de ansamblu ori aspectul construcţiei sau dacă nu sunt periclitate rezistenta şi stabilitatea clădirilor învecinate. (2) Se încadrează în prevederile alin. (1) lucrările care se executa la construcţii existente (inclusiv monumentele istorice, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor), în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări, relevee de fundaţii etc.). (3) In situaţiile prevăzute la alin. (1) responsabilitatea privind corectitudinea tehnica a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului, iar titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune (în copie) la emitentul autorizaţiei documentele specificate la alin. (1), cu rol de martor.  +  Articolul 67Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de amenajare a teritoriuluiIn vederea emiterii autorizaţiilor, în situaţia în care sunt necesare completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului, legal aprobate, emitentul autorizaţiei poate cere elaborarea unor documentaţii de urbanism suplimentare (P.U.Z., P.U.D.) sau poate aplica prevederile cuprinse în Regulamentul general de urbanism (R.G.U.), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, care constituie norma tehnica în domeniul urbanismului.  +  Secţiunea a 3-a Taxe  +  Articolul 68*)Taxa pentru emiterea certificatului de urbanism (1) Potrivit prevederilor art. 27 pct. 1 din Legea nr. 27/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru un imobil situat în mediul urban se calculează prin aplicarea unei cote fixe, stabilită potrivit legii, la suprafaţa terenului pentru care se solicita certificatul, declarata de solicitant. (2) Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban. (3) De regula, în cazul în care prin cerere se indica numai adresa poştală, suprafaţa de teren la care raportează calculul taxei este suprafaţa întregii parcele; în cazul în care, printr-un plan topografic sau de situaţie, solicitantul individualizează o anumită zona din parcela, taxa se aplica doar la suprafaţa acesteia. (4) Taxa pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se calculează la 30% din valoarea taxei iniţiale a certificatului.  +  Articolul 69*)Taxa pentru emiterea autorizaţiei de construire (1) In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (15) din Lege, taxa de autorizare se percepe de emitentul autorizaţiei de construire şi se calculează pe baza declaraţiei solicitantului şi în conformitate cu prevederile proiectului prezentat pentru autorizare, după caz, în funcţie de suprafaţa desfăşurata a construcţiilor proprietate a persoanelor fizice, inclusiv a celor cu destinaţia de locuinţa şi anexe gospodăreşti, ori pe baza valorii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, cuprinsă în devizul general al investiţiei, după cum urmează: a) în cazul lucrărilor aparţinând persoanelor fizice, valoarea declarata (determinata în corelare cu suprafaţa construită desfăşurata a construcţiei) nu va putea fi mai mica decât valoarea determinata potrivit prevederilor legale în vigoare privind impozitele şi taxele locale; b) în situaţia calculării taxei pe baza valorii reale a lucrărilor, determinata în conformitate cu Metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 376/1994, cu modificările ulterioare, se vor lua în calcul cheltuielile prevăzute la cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de baza", partea I, din Devizul general al investiţiei. (2) In vederea simplificarii procedurii de elaborare a documentaţiilor de autorizare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, pentru tipurile de construcţii prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice se admite ca valoarea care se ia în calcul pentru stabilirea taxei de autorizare sa se determine în baza unui deviz simplificat, elaborat prin evaluare pe baza de indici, cu respectarea structurii devizului general prevăzute la alin. (1) lit. b).  +  Articolul 70*)Regularizarea taxei de autorizare (1) In conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Lege, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 27/1994, republicată, la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor investitorul (titularul autorizaţiei de construire) are obligaţia de a solicita emitentului autorizaţiei de construire sa regularizeze taxa de autorizare a lucrărilor de construcţii în funcţie de valoarea finala a investiţiei prin declararea valorii reale a lucrării, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de execuţie stabilit prin autorizaţia de construire. (2) Pentru regularizarea taxei de autorizare titularul autorizaţiei de construire va prezenta o documentaţie cuprinzând un postcalcul (susţinut cu documente) realizat în preţuri actualizate la momentul recepţiei la terminarea lucrărilor, pe baza indicilor preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistica, din care sa rezulte:- valoarea finala a investiţiei - în conformitate cu situaţiile de lucrări executate şi evidenţiate potrivit cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de baza" din Devizul general al investiţiei;- actualizarea valorii declarate de solicitant la data emiterii autorizaţiei de construire. (3) Pentru regularizarea taxei de autorizare, potrivit legislaţiei privind calculul taxelor şi impozitelor locale, în vigoare la data autorizării, şi în baza documentaţiei prevăzute la alin. (2), emitentul autorizaţiei de construire va stabili:- cuantumul taxei, calculat corespunzător valorii finale a investiţiei conform cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de baza" din Devizul general al investiţiei;- cuantumul actualizat al taxei de autorizare achitate, calculat în baza valorii declarate de solicitant la data emiterii autorizaţiei de construire şi corectat cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistica. (4) Diferenţa rezultată ca urmare a comparării cuantumurilor menţionate la alin. (3) reprezintă cuantumul de regularizare a taxei de autorizare. (5) In aceleaşi condiţii, în baza documentaţiei prevăzute la alin. (2), solicitantul (investitorul) are obligaţia de a regulariza şi cuantumul celorlalte cote legale - inclusiv al celor stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, şi prin Lege.  +  Articolul 71*)Alte taxe pentru autorizarea executării lucrărilor (1) Conform prevederilor art. 27 pct. 4 din Legea nr. 27/1994, republicată, taxa pentru autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile provizorii de şantier, necesare execuţiei lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate o data cu acestea, este de 3% din valoarea autorizata a construcţiilor provizorii de şantier. (2) Potrivit prevederilor art. 27 pct. 5 din Legea nr. 27/1994, republicată, taxa de autorizare pentru organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote, campinguri este de 2% din valoarea declarata a lucrării sau a construcţiei. (3) Taxele în vederea emiterii autorizaţiilor pentru:- foraje şi excavari necesare studiilor geotehnice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări;- lucrări cu caracter provizoriu amplasate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame;- lucrări de racorduri şi bransamente la reţelele publice se calculează potrivit prevederilor art. 27 pct. 3, 6 şi 9 din Legea nr. 27/1994, modificată şi completată prin ordonanţele de urgenta ale Guvernului nr. 62/1998 şi nr. 15/1999.  +  Articolul 72*)Taxa pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare (1) Potrivit prevederilor art. 27 pct. 7 din Legea nr. 27/1994, republicată, autorizaţia de desfiinţare (totală sau parţială) a construcţiilor şi a amenajărilor se taxeaza cu 0,1% din valoarea impozabilă a acestora, înregistrată la organele fiscale teritoriale. In cazul desfiinţării parţiale, cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită desfăşurata care se dezafecteaza. (2) In cazul emiterii unei singure autorizaţii atât pentru construire, cat şi pentru desfiinţare, pe baza ambelor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C. şi P.A.D.) prezentate, cele doua taxe aferente se cumulează.  +  Articolul 73*)Taxe pentru emiterea avizelor/acordurilor necesare acordului unic (1) Potrivit art. 4^1 alin. (2) din Lege, pentru asigurarea funcţionarii structurilor de specialitate consiliile judeţene şi locale vor stabili taxe pe tipuri de lucrări. (2) Taxele pentru emiterea avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, atât a celor din competenta de obţinere a emitentului autorizaţiei în vederea emiterii acordului unic (conform fişelor tehnice), cat şi a celor care se asigura de solicitant pentru emiterea autorizaţiei de construire, se suporta de acesta anterior depunerii cererii de emitere a autorizaţiei de construire. (3) Cuantumurile taxelor menţionate la alin. (2) se stabilesc de emitentii avizelor - respectiv de către administratorii/furnizorii de utilităţi urbane, precum şi de către serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -, se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare şi se comunica emitentilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare, care au obligaţia de a le face cunoscute public şi de a le comunica solicitanţilor împreună cu documentele insotitoare ale certificatului de urbanism.-------------- Notă *) Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind taxele şi impozitele locale.  +  Articolul 74Exceptari privind plata taxei pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru construcţiile anexe ale acestora, pentru lucrări de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului, pentru lucrări de interes public judeţean sau local, precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice. (2) Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, proprietarii de monumente istorice sunt scutiţi de plata taxei pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru intervenţiile executate asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care aceştia utilizează bunul imobil numai pentru activităţi necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit. (3) Potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 422/2001, proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice beneficiază de reducere cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrările pe care le finanţează şi care sunt necesare pentru păstrarea integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentaţia de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată pentru zona de protecţie respectiva, sau prin avizul direcţiei pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 75Cote ulterioare autorizării (1) Potrivit art. 25^2 din Lege, cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suporta de către investitori, în valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. b) şi a lacasurilor de cult. Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii, iar copia de pe documentul de plata se anexează la "Înştiinţarea privind data începerii lucrărilor", eliberata de emitent împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare (vezi anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice) în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Lege. Întârzierea la plata a cotei prevăzute se penalizeaza cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată. Cota stabilită de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate se aplica şi diferenţelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o data cu recepţia la terminarea lucrărilor. (2) Potrivit art. 40 din Legea nr. 10/1995, cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi pentru inspecţia statului pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii se suporta de către investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cota de 0,70% din cheltuielile pentru lucrările de construcţie autorizate. Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata facturilor. Întârzierile la plata a cotelor se penalizeaza cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată.  +  Capitolul V Asigurarea disciplinei autorizării, raspunderi, sancţiuni  +  Articolul 76Organe de control (1) Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1)-(3) din Lege, organele de control ale consiliilor judeţene şi ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării şi executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor stabilite de Lege. (2) Potrivit prevederilor art. 25^1 din Lege, controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii se exercita de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pe întregul teritoriu al tarii, care dispune măsurile şi sancţiunile prevăzute de Lege. (3) Potrivit prevederilor art. 24 alin. (4) din Lege, faptele contravenţionale prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), c) şi e) pot fi constatate şi de organele de poliţie.  +  Articolul 77Abilitari de control ale organelor administraţiei publice locale (1) Autorităţile administraţiei publice locale, prin organele proprii special abilitate, potrivit legii, au obligaţia de a organiza şi de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale, potrivit competentelor stabilite de Lege, privind:- emiterea autorizaţiilor;- executarea lucrărilor de construcţii numai pe baza de autorizaţii valabile;- executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare, precum şi a proiectelor tehnice. (2) Arhitectul-şef al judeţului, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, stabilit în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, are atribuţii de control în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului, cat şi la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, potrivit competentelor stabilite de Lege.  +  Articolul 78SancţiuniIn temeiul Legii faptele de nerespectare a prevederilor acesteia constituie, potrivit gravitatii şi importantei sociale a acestora, după caz, infracţiuni (potrivit prevederilor art. 21 din Lege) sau contravenţii (potrivit prevederilor art. 23 din Lege).  +  Articolul 79Aplicarea sancţiunilor contravenţionale (1) Încadrarea faptei contravenţionale, respectiv valoarea amenzii contravenţionale, se stabileşte de organul de control şi se înscrie în formularul tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei", prezentat în anexa nr. 6 şi 7 la prezentele norme metodologice. (2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei", prezentat în anexa nr. 6, este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 şi se utilizează de către organele de control ale administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii va utiliza un formular propriu, redactat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind regimul juridic al contravenţiilor, ale cărui forma şi conţinut sunt prezentate în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice. (4) Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (3) din Lege, corelate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. a), art. 28 alin. (1) şi ale art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în domeniul disciplinei autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii şi al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise, la aplicarea sancţiunii contravenţionale:- nu se aplica sancţiunea "avertisment";- nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite.  +  Capitolul VI Alte dispoziţii  +  Secţiunea 1 Obligaţii ale investitorului/beneficiarului ulterioare autorizării  +  Articolul 80Operaţiuni privind asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii (1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, pentru execuţia obiectivului de investiţii, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 (împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia), prin grija investitorului/beneficiarului şi a executantului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni:- urmărirea execuţiei lucrărilor;- întocmirea cărţii tehnice a construcţiei;- efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor în termen, precum şi a recepţiei finale după perioada de garanţie, potrivit prevederilor legale în vigoare;- urmărirea comportării în exploatare a construcţiei. (2) Urmărirea execuţiei lucrărilor este obligatorie şi se asigura prin:- diriginte de şantier autorizat, ca reprezentant al beneficiarului, care urmăreşte ca execuţia lucrărilor sa se facă în deplina concordanta cu autorizaţia emisă (inclusiv cu proiectul P.A.C./P.A.D., după caz, care a stat la baza emiterii autorizaţiei), precum şi pe baza şi cu respectarea proiectului tehnic pentru execuţia lucrărilor;- responsabil tehnic cu execuţia atestat, ca reprezentant al executantului (persoana juridică cu profil de activitate în construcţii).Costurile necesare pentru urmărirea execuţiei lucrărilor pe întreaga durata a acestora se includ în valoarea devizului general al investiţiei. (3) Cartea tehnica a construcţiei, care reprezintă evidenta tuturor documentelor (acte şi documentaţii) privind construcţia, emise în toate etapele realizării ei - de la certificatul de urbanism pana la recepţia finala a lucrărilor, se întocmeşte şi se completează pe parcursul execuţiei de toţi factorii care concura la realizarea lucrărilor, prin grija dirigintelui de şantier. După recepţie Cartea tehnica se completează în continuare, pe întreaga durata de existenta a construcţiei, cu toate intervenţiile asupra acesteia, prin obligaţia beneficiarului. (4) Potrivit prevederilor legale în vigoare recepţia lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea (cu sau fără rezerve) şi ca aceasta poate fi data în folosinţa. Prin actul de recepţie se certifica faptul ca executantul si-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie. Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi, cat şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi etc.) şi se realizează în doua etape:- recepţia la terminarea lucrărilor;- recepţia finala la expirarea perioadei de garanţie.Lucrările de construcţii autorizate se considera finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie şi în situaţia realizării lucrărilor în regie proprie. (5) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei se face după recepţia finala a lucrărilor, pe toată durata existenţei acesteia, beneficiarul având obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor, conform prevederilor legale.  +  Articolul 81Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor fata de autorităţi (1) După realizare, pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii, potrivit prevederilor legale în vigoare, prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni:- regularizarea taxelor datorate administraţiei publice locale, precum şi achitarea celorlalte cote legale;- obţinerea autorizaţiei de funcţionare;- declararea investiţiei în vederea impunerii. (2) In conformitate cu prevederile Legii şi ale art. 70 alin. (1) din prezentele norme metodologice, la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor solicitantul (investitorul) are obligaţia de a regulariza taxele şi cotele legale, în funcţie de valoarea finala (rezultată) a investiţiei, susţinută cu documente. Emitentul autorizaţiei va comunica Inspectoratului de Stat în Construcţii valoarea finala a investiţiei, asa cum a fost calculată la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. (3) Autorizaţia de funcţionare se emite de autoritatea administraţiei publice în a carei raza teritorială se afla amplasata investiţia, numai pentru construcţiile executate pe baza autorizaţiei de construire şi care au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor nu se considera finalizate şi ca atare nu pot primi autorizaţii de funcţionare şi nu pot fi înregistrate în Cartea funciară. (4) Toate construcţiile proprietate particulară se declara, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completa şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/ desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).  +  Secţiunea a 2-a Obligaţii ale proiectantului şi executantului  +  Articolul 82Obligaţii ale proiectantului (1) In temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul (investitorul), proiectantul are, potrivit legii, următoarele obligaţii pentru asigurarea calităţii proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C./P.A.D.), inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din prezentele norme metodologice:- asigurarea calităţii proiectului tehnic, respectiv a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, extras din acesta, corespunzător cerinţelor de calitate, prin respectarea legislaţiei şi a reglementărilor tehnice în vigoare;- prezentarea, spre verificare, de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de investitor, a proiectului elaborat, precum şi soluţionarea neconformitatilor ori a neconcordantelor semnalate;- atentionarea beneficiarului cu privire la exigenţele urbanistice cărora trebuie sa li se subordoneze realizarea obiectivului de investiţii, în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate, sau, după caz, cu privire la incompatibilităţile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. Pe durata execuţiei proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii. (2) Proiectantul are obligaţia, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) şi ale art. 45 alin. (3) lit. a) din prezentele norme metodologice, de a susţine soluţiile tehnice ale proiectului- toate specialitatile - în fata Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), la solicitatea membrilor acesteia, precum şi de a introduce în documentaţie modificările si/sau condiţiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei. (3) In condiţiile prevederilor alin. (2) contractul (faza din contract) referitor la întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare este de drept finalizat numai după obţinerea autorizaţiei.  +  Articolul 83Obligaţii ale executantului (1) Executantul, în baza contractului de antrepriza încheiat cu beneficiarul, are, potrivit legii, următoarele obligaţii pentru asigurarea calităţii construcţiilor, care decurg ca urmare a procedurii de autorizare:- sa sesizeze investitorul cu privire la neconformităţile si/sau neconcordantele constatate în proiect, în vederea soluţionării lor de către proiectant;- sa înceapă execuţia lucrărilor numai în condiţiile existenţei autorizaţiei de construire/desfiinţare;- sa execute lucrările numai pe baza şi în conformitate cu proiectul tehnic de execuţie, verificat de specialişti atestaţi, potrivit legii. (2) Pe durata execuţiei executantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 84Dispoziţii tranzitorii (1) Primării comunelor care au calitatea de emitenţi au obligaţia de a asigura ocuparea funcţiei de arhitect-şef din cadrul aparatului propriu al consiliului local cu o persoana cu pregătire corespunzătoare în domeniu, potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din prezentele norme metodologice. (2) In situaţia neîndeplinirii obligaţiei stabilite la alin. (1), dreptul de a emite certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare se suspenda pana la îndeplinirea condiţiilor menţionate, situaţie în care preşedintele consiliului judeţean va prelua funcţia de emitent pentru unitatea administrativ-teritorială în cauza, urmând ca solicitantul sa se adreseze direct acestuia, iar taxele cuvenite vor fi încasate de către consiliul judeţean. (3) Prevederile alin. (2) se aplica şi primarilor oraşelor ori, după caz, ai municipiilor, în situaţia în care nu dispun de persoana cu pregătire corespunzătoare în domeniu, potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din prezentele norme metodologice. (4) Autorităţile emitente ale certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare au obligaţia sa asigure pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu. In vederea urgentarii realizării acestei exigente, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, autorităţile emitente vor asigura pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din subordine, astfel: a) specialiştii din cadrul consiliilor judeţene şi al primăriilor municipale şi orăşeneşti, prin cursuri de scurta (lungă) durata organizate, potrivit prevederilor legale, de Universitatea de Arhitectura şi Urbanism "Ion Mincu" - la nivel central sau zonal - ori de alte instituţii de învăţământ superior de profil interesate sau alte instituţii abilitate de lege, după cum urmează:- cursuri postuniversitare pentru arhitecţi şi alte cadre cu pregătire superioară care, prin formatia de baza, se pot implica în aceasta activitate;- cursuri postuniversitare de perfecţionare pentru cadre cu pregătire superioară din alte domenii decât cel al urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor;- cursuri de perfecţionare pentru cadre cu pregătire medie, în domeniul urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor; b) personalul de specialitate din cadrul primăriilor comunale, prin cursuri de pregătire si/sau perfecţionare organizate sub autoritatea arhitectului-şef al judeţului, în cooperare cu asociaţiile profesionale în domeniu.  +  Articolul 85Dispoziţii finale (1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate al consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor locale se vor organiza pentru a prelua atribuţiile structurilor de specialitate prevăzute prin Lege. (2) Analizarea şi avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism, a acordului unic şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judeţean pentru primăriile comunelor, precum şi cele ale oraşelor şi municipiilor care nu dispun de compartimente (structuri) de specialitate se fac contra cost, pe baza de convenţie încheiată între primari, în calitate de emitenţi, şi preşedintele consiliului judeţean, cu excepţia prevederilor art. 84 alin. (2) din prezentele norme metodologice. (3) Costul serviciilor prestate de compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judeţean se stabilesc procentual din taxele încasate de emitent, în funcţie de tipurile de lucrări de construcţii. (4) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie, fiind interzisă modificarea sau completarea structurii ori a conţinutului acestora. Formularele se tiparesc prin grija emitentului, cu înscrierea denumirii exacte a autorităţii emitente, şi se pun la dispoziţie solicitanţilor, contra cost. (5) In situaţia în care la utilizare rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor, emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate şi parafate de emitent), cu condiţia înscrierii în actul de baza a menţiunii privind existenta anexei ca parte integrantă a actului. (6) Se recomanda tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire si, respectiv, pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare. (7) Se recomanda emitentilor sa organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor la o singura casierie la care solicitantul sa plătească o singura taxa comasata, pe tipuri de lucrări de construcţii. In acest scop emitentii vor încheia convenţii cu avizatorii, prin care se vor stabili:- modalitatea de virare a taxelor colectate;- termenele de virare a taxelor colectate;- valoarea taxelor, inclusiv T.V.A.  +  Capitolul VII Formulare necesare autorizării  +  F.1Pag. 1Către,Preşedintele Consiliului judeţean ...............Primarul *)CEREREPENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISMSubsemnatul(*1) ........... cu ......./domiciliul(*2)/sediul, în judeţul ................/municipiul/oraşul/comuna satul ............ sectorul ......cod poştal ........... strada nr.......... bl. .... se. ... et. ... ap. ... telefon/fax ....... e-mail................In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emitereaCERTIFICATULUI DE URBANISMPentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul ................ municipiul/oraşul/comuna .......... satul ............. sectorul ...cod poştal .....strada ............ nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. .. sau identificat prin(*3)........................................................................................................................................................Suprafaţa terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de _____mpSolicit certificatul de urbanism în scopul(*4): ...................................................................................................................................................................................Anexez (*3);.......................................................................................................................................................................................................................Data ......... SEMNĂTURA------------ Notă *) Se completează, - Primarul General al municipiului Bucureştidupă caz: - Primarul sectorului .. al municipiului Bucureşti- Primarul municipiului .........................- Primarul oraşului .............................- Primarul comunei ..............................F.1Pag. 2PRECIZĂRIprivind completarea formularului"CEREREPENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM"*1)- Numele şi prenumele solicitantului:- persoana fizica sau- reprezentant al firmei (persoana juridică), cu precizarea denumirii acesteia şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.*2)- Pentru persoana fizica, se completează cu date privind domiciliul acesteia;- Pentru persoana juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.*3)- Alte elemente de identificare, în situaţia în care adresa poştală nu asigura identificarea imobilului:- fişa bunului imobil, sau- extras de Carte Funciară, sau- elemente de reper, general cunoscute, sau- numărul de ordine şi suprafaţa de teren înscrise în Registrul agricol, sau- plan topografic, sau- plan de situaţie din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate în zona.Pentru localităţile care dispun de planuri topografice, se vor anexa planuri la scara 1:500 şi 1:2000, cu indicarea imobilului.*4)- Se completează cu elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism, selectate din următoarele categorii (poziţiile 4.1.- 4.5.):4.1. Autorizarea executării lucrărilor de construcţii4.1.1. Lucrări de construire - se vor înscrie denumirea investiţiei şi se va specifica în care categorie se încadrează, conform enumerării de mai jos:a)- lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora;b)- lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează sa fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite conform legii;c)- lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare, privind cai de comunicaţie, reţele şi dotări tehnico-edilitare, noi capacităţi de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice si/sau termice, precum şi de reabilitare şi de retehnologizare a celor existente;d)- împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;e)- lucrări de foraje şi excavari necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;f)- lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;g)- organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;h)- lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploatatilor agricole situate în extravilan;i)- cimitire - noi şi extinderi.4.2. Lucrări de desfiinţare - se va înscrie denumirea construcţiei/amenajării şi se va specifica în care categorie se încadrează, conform enumerării de la pct. 4.1.1.4.2. - Operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară (vânzări, cumpărări, concesionari, cesionari, dezmembrări, parcelări, comasari, partaje, succesiuni etc.).4.3. - Adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice.4.4. - Cereri în justiţie.4.5. - Alte scopuri.  +  F.2ROMÂNIACONSILIUL JUDEŢEANPreşedinteNr. ... din .....Doamnei/DomnuluiPRIMAR *)..................Având în vedere cererea nr. ..... din ........, pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare înaintată de(*1) ............. cu .............../domiciliul(*2)/sediul ......... în judeţul ..................... /municipiul/oraşul/comuna ............ satul ..... sectorul ......... cod poştal .... strada ..... nr .... bl. ... sc. ..... et. .... ap. ...... telefon/fax .... e-mail .....Pentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul ............ /municipiul/oraşul/comuna........... satul ..... sectorul ............ cod poştal ..... strada....... nr. .... bl. ... sc. ... et. ..... ap. ..... sau identificat prin(*3) ...............................................................................In scopul(*4) ..............................................................................................................................................In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, va rugăm sa ne comunicaţi avizul dvs. în termen de 5 zile de la data înregistrării prezentei.Anexăm(*3) .................................................................................................................................................PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, semnătura)L.S.ARHITECT ŞEF(numele şi prenumele, semnătura)-------------(*1) Numele şi prenumele solicitantului(*2) Adresa solicitantului(*3) Date de identificare a imobilului(*4) Scopul eliberării certificatului de urbanism Notă *) Se completează, după caz:- al municipiului ......................- al oraşului...........................- al comunei ...........................  +  F.3ROMÂNIAJUDEŢUL ............MUNICIPIULUIPRIMĂRIA ORAŞULUI ................CPMUNEIPrimarNr. ... din .....Către,PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN ...................Urmare adresei dvs. nr. .......din ...., referitoare la cererea nr. .... din ...... pentru eliberearea certificatului de urbanism, înaintată de(*1) ............. cu .............../domiciliul(*2)/sediul ......... în judeţul ..................... /municipiul/oraşul/comuna ............ satul ..... sectorul ......... cod poştal .... strada ..... nr. .... bl. ...... sc. ..... et. .... ap. ...... telefon/fax .... e-mail .....Pentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul ............ /municipiul/oraşul/comuna........... satul ..... sectorul ............ cod poştal ..... strada....... nr. .... bl. ... sc. ... et. ..... ap. ..... sau identificat prin(*3) ...............................................................................In scopul(*4) ..............................................................................................................................................În urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării datelor existe, se emite următorulAVIZ(*5)..................................................................................................................................................Prezentul aviz este valabil şi pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare.PRIMAR, SECRETAR,(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, semnătura)L.S.ARHITECT ŞEF*)(numele şi prenumele, semnătura)-------------(*1) Numele şi prenumele solicitantului(*2) Adresa solicitantului(*3) Date de identificare a imobilului(*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism(*5) Se vor preciza elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic ale imobilului, rezultate din documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate, precum şi din hotărârile consiliului local Notă *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, după caz.  +  F.4ROMÂNIAJUDEŢUL ............MUNICIPIULUIPRIMĂRIA ORAŞULUI ................COMUNEIPrimarNr. ... din .....Către,CONSILIUL JUDEŢEAN ...................Doamnei/Domnului Arhitect şef ........Urmare cererii înregistrată cu nr. .......din ...., pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitate de(*1) ............. cu .............../domiciliul(*2)/sediul ......... în judeţul ..................... /municipiul/oraşul/comuna ............ satul ..... sectorul ......... cod poştal .... strada ..... nr. .... bl. ...... sc. ..... et. .... ap. ...... telefon/fax .... e-mail .....Pentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul ............ /municipiul/oraşul/comuna........... satul ..... sectorul ............ cod poştal ..... strada....... nr. .... bl. ... sc. ... et. ..... ap. ..... sau identificat prin(*3) ...............................................................................In scopul(*4) ..............................................................................................................................................In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, va rugăm sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei.PRIMAR, SECRETAR,(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, semnătura)L.S.ARHITECT ŞEF*)(numele şi prenumele, semnătura)-------------(*1) Numele şi prenumele solicitantului(*2) Adresa solicitantului(*3) Date de identificare a imobilului(*4) Scopul eliberării certificatului de urbanism------------ Notă *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.  +  F.5ROMÂNIACONSILIUL JUDEŢEANArhitect şefNr. ... din .....Doamnei/DomnuluiPRIMAR *)..................Urmare cererii dvs. nr. .... din ........, pentru emiterea avizului structurii de specialitate în vederea eliberării certificatului de urbanism solicitat de(*1) ............. cu .............../domiciliul(*2)/sediul ......... în judeţul ..................... /municipiul/oraşul/comuna ............ satul ..... sectorul ......... cod poştal .... strada ..... nr. ... bl. ... sc. ..... et. .... ap. ...... telefon/fax .... e-mail .....Pentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul ............ /municipiul/oraşul/comuna........... satul ..... sectorul ............ cod poştal ..... strada....... nr. .... bl. ... sc. ... et. ..... ap. ..... sau identificat prin(*3) ...............................................................................Depusa pentru(*4) ..............................................................................................................................................In urma analizării proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis şi a verificării datelor existente, se emite următorulAVIZ(*5)........................................................................................................................................................L.S.ARHITECT ŞEF(numele şi prenumele, semnătura)-------------(*1) Numele şi prenumele solicitantului(*2) Adresa solicitantului(*3) Date de identificare a imobilului(*4) Scopul eliberării certificatului de urbanism (5) Se vor preciza condiţiile şi recomandările privind regimul juridic, economic şi tehnic ale imobilului, precum şi elementele rezultate din documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate, cu privire la imobil. Notă *) Se completează, după caz:- al municipiului ......................- al oraşului ..........................- al comunei ...........................  +  F.6.1Pag. 1ROMÂNIACONSILIUL JUDEŢEANPreşedinteNr. ...... din ......CERTIFICAT DE URBANISMNr. ...... din ......Urmare cererii adresate de(*1) ............ cu .............../domiciliul(*2)/sediul ......... în judeţul ..................... /municipiul/oraşul/comuna ............ satul ........ sectorul ......... cod poştal .... strada ..... nr. ..... bl. ... sc. ..... et. .... ap. ..... telefon/fax .... e-mail .... înregistrată la nr. ...... din .... 20 ...,In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, seCERTIFICA:Pentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul ............ /municipiul/oraşul/comuna........... satul ..... sectorul ............ cod poştal ..... strada....... nr. .... bl. ... sc. ... et. ..... ap. ..... sau identificat prin(*3)..........................................................................In temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism nr. ....../......, faza PUG/PUZ/PUD, aprobată cu hotărârea Consiliului judeţean/local ....... nr. ...../....1. REGIMUL JURIDIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. REGIMUL ECONOMIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................-------------(*1) Numele şi prenumele solicitantului(*2) Adresa solicitantului(*3) Date de identificare a imobiluluiF.6.1Pag. 23. REGIMUL TEHNIC..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat(*4) pentru/întrucât:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. - CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizată) b) Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcţii[] PAC [] PAD []POE c) Fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unicc.1. Avize şi acorduri privind utilitatile urbane şi infrastructura:[] alimentare cu apa [] canalizare[] alimentare cu energie electricao [] alimentare cu energie termica[] gaze naturale [] telefonizare[] salubritate [] transport urbanAltele[] []c.2. Avize şi acorduri privind:[] prevenirea şi stingerea incendiilor[] protecţia mediului[] apărarea civilă[] sănătatea populaţiei-----------(*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulată în cerereF.6.1Pag.3 d) Avizele/acordurile şi alte documente ce se asigura de către solicitantd.1 Avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................d.2. Alte avize/acorduri:................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................d.3. Studii de specialitate:................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................e. Documentele de plata ale următoarelor taxe:................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................     ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐     │ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE │     │ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE │     │SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII │     └──────────────────────────────────────────────────────────┘    Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ........    luni de la data emiterii.              PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,      (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, semnătura)                L.S.                                               ARHITECT ŞEF,                                     (numele şi prenumele, semnătura)Achitat taxa de: ........lei, conform chitanţei nr. ... din ...Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ........-------------- Notă *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, după caz.F.6.1Pag. 4În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEACERTIFICATULUI DE URBANISMde la data de ........... pana la data de.........După aceasta data, o noua prelungire a valabilităţii nu este posibila, solicitantul urmând sa obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, semnătura)L.S.ARHITECT ŞEF(numele şi prenumele, semnătura)Data prelungirii valabilităţii: ............Achitat taxa de: ....... lei, conform chitanţei nr. ...... din ....Transmis solicitantului la data de ....... direct/prin posta.  +  F.6.2Pag. 1ROMÂNIAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPrimar GeneralNr. ...... din ......CERTIFICAT DE URBANISMNr. ...... din ......Urmare cererii adresate de(*1) ............ cu .............../domiciliul(*2)/sediul ......... în judeţul ..................... /municipiul/oraşul/comuna ............ satul ........ sectorul ......... cod poştal .... strada ..... nr. ... bl. ... sc. ..... et. .... ap. .... telefon/fax .... e-mail ..... înregistrată la nr. ........ din ...... 20 ....,In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, seCERTIFICĂ:Pentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul ............ /municipiul/oraşul/comuna........... satul ..... sectorul ............ cod poştal ..... strada....... nr. .... bl. ... sc. ... et. ..... ap. ..... sau identificat prin(*3)..........................................................................În temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism nr. ....../......, faza PUG/PUZ/PUD, aprobată cu hotărârea Consiliului judeţean/local ....... nr. ...../....1. REGIMUL JURIDIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. REGIMUL ECONOMIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................-------------(*1) Numele şi prenumele solicitantului(*2) Adresa solicitantului(*3) Date de identificare a imobiluluiF.6.2Pag. 23. REGIMUL TEHNIC..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat(*4) pentru/întrucât:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. - CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizată) b) Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcţii[] PAC [] PAD []POE c) Fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unicc.1. Avize şi acorduri privind utilitatile urbane şi infrastructura:[] alimentare cu apa [] canalizare[] alimentare cu energie electricao [] alimentare cu energie termica[] gaze naturale [] telefonizare[] salubritate [] transport urbanAltele[] []c.2. Avize şi acorduri privind:[] prevenirea şi stingerea incendiilor[] protecţia mediului[] apărarea civilă[] sănătatea populaţiei-----------(*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulată în cerereF.6.2Pag.3 d) Avizele/acordurile şi alte documente ce se asigura de către solicitantd.1 Avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................d.2. Alte avize/acorduri:................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................d.3. Studii de specialitate:................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................e. Documentele de plata ale următoarelor taxe:................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................     ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐     │ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE │     │ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE │     │SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII │     └──────────────────────────────────────────────────────────┘    Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ........    luni de la data emiterii.            PRIMAR GENERAL, SECRETAR GENERAL,      (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, semnătura)                L.S.                                          ARHITECT ŞEF                                (numele şi prenumele, semnătura)Achitat taxa de: ........lei, conform chitanţei nr. ... din ...Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ........--------------- Notă *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, după caz.F. 6.2Pag. 4În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEACERTIFICATULUI DE URBANISMde la data de ........... pana la data de.........După aceasta data, o noua prelungire a valabilităţii nu este posibila, solicitantul urmând sa obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.PRIMAR GENERAL, SECRETAR GENERAL,(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, semnătura)L.S.ARHITECT ŞEF(numele şi prenumele, semnătura)Data prelungirii valabilităţii: ............Achitat taxa de: ....... lei, conform chitanţei nr. ...... din ....Transmis solicitantului la data de ....... direct/prin posta.  +  F. 6.3Pag. 1ROMÂNIAMUNICIPIUL BUCUREŞTIPRIMĂRIA SECTORULUI .......PrimarNr. ...... din ......CERTIFICAT DE URBANISMNr. ...... din ......Urmare cererii adresate de(*1) ............ cu .............../domiciliul(*2)/sediul ......... în judeţul ..................... /municipiul/oraşul/comuna ............ satul ........ sectorul ......... cod poştal .... strada ..... sc. ..... et. .... ap. ...... nr. ..... telefon/fax .... e-mail ..... înregistrată la nr. ........ din ...... 20 .....In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, seCERTIFICA:Pentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul ............ /municipiul/oraşul/comuna........... satul ..... sectorul ............ cod poştal ..... strada....... nr. .... bl. ... sc. ... et. ..... ap. ..... sau identificat prin(*3)..........................................................................In temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism nr. ....../......, faza PUG/PUZ/PUD, aprobată cu hotărârea Consiliului judeţean/local ....... nr. ...../....1. REGIMUL JURIDIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. REGIMUL ECONOMIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................-------------(*1) Numele şi prenumele solicitantului(*2) Adresa solicitantului(*3) Date de identificare a imobiluluiF.6.3Pag. 23. REGIMUL TEHNIC..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat(*4) pentru/întrucât:4. - CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizată) b) Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcţii[] PAC [] PAD []POE c) Fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unicc.1. Avize şi acorduri privind utilitatile urbane şi infrastructura:[] alimentare cu apa [] canalizare[] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica[] gaze naturale [] telefonizare[] salubritate [] transport urbanAltele[] []c.2. Avize şi acorduri privind:[] prevenirea şi stingerea incendiilor[] protecţia mediului[] apărarea civilă[] sănătatea populaţiei-----------(*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulată în cerereF.6.3Pag.3 d) Avizele/acordurile şi alte documente ce se asigura de către solicitantd.1 Avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................d.2. Alte avize/acorduri:................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................d.3. Studii de specialitate:................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................e. Documentele de plata ale următoarelor taxe:................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................     ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐     │ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE │     │ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE │     │SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII │     └──────────────────────────────────────────────────────────┘    Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ........    luni de la data emiterii.              PRIMAR, SECRETAR,      (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, semnătura)                L.S.                                          ARHITECT ŞEF                                (numele şi prenumele, semnătura)Achitat taxa de: ........lei, conform chitanţei nr. ... din ...Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ........-------------- Notă *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, după caz.F.6.3Pag. 4În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEACERTIFICATULUI DE URBANISMde la data de ........... pana la data de.........După aceasta data, o noua prelungire a valabilităţii nu este posibila, solicitantul urmând sa obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.PRIMAR, SECRETAR,(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, semnătura)L.S.ARHITECT ŞEF(numele şi prenumele, semnătura)Data prelungirii valabilităţii: ............Achitat taxa de: ....... lei, conform chitanţei nr. ...... din ....Transmis solicitantului la data de ....... direct/prin posta.  +  F.6.4Pag.1ROMÂNIAJUDEŢUL .............PRIMĂRIAMUNICIPIULUI/ORAŞULUI/COMUNEI ...................PrimarNr. ...... din ..........CERTIFICAT DE URBANISMNr. ......... din ........Urmare cererii adresate de(*1) ........................................................ cu domiciliul(*2)/sediul .............. în judeţul ......................................... municipiul/oraşul/comuna..... satul ................ sectorul ........ cod poştal ......... strada ............................. nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ..... ap. ........ telefon/fax ......... e-mail ......., înregistrată la nr. ..... din ............ 20 ...,In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, seCERTIFICA:Pentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul ...................... municipiul/oraşul/comuna .................. satul ............. sectorul ............. cod poştal .............. strada ........ nr. ...... bl. ...... sc. ...... et. ..... ap. .... sau identificat prin(*3) .................................................................,In temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism nr. ..../......., faza PUG/PUZ/PUD, aprobată cu hotărârea Consiliului judeţean/local ............ nr. ...../........,1. REGIMUL JURIDIC....................................................................................................................................................................................................................................................................................2. REGIMUL ECONOMIC....................................................................................................................................................................................................................................................................................------------(*1) Numele şi prenumele solicitantului(*2) Adresa solicitantului(*3) Date de identificare a imobiluluiF.6.4Pag.23. REGIMUL TEHNIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat(*4) pentru/întrucât:....................................................................................................................................................................................................................................................................................4. - CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: a) Titlul asupra imobilului (copie legalizată) b) Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcţii[] PAC [] PAD [] POE c) Fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unicc.1. Avize şi acorduri privind utilitatile urbane şi infrastructura:[] alimentare cu apa [] canalizare[] alimentare cu energie electrica [] alimentare cu energie termica[] gaze naturale [] telefonizare[] salubritate [] transport urbanAltele[] []c.2. Avize şi acorduri privind:[] prevenirea şi stingerea incendiilor [] apărarea civilă[] protecţia mediului [] sănătatea populaţiei------------(*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulată în cerereF.6.4Pag.3 d) Avizele / acordurile şi alte documente ce se asigura de către solicitantd.1. Avizele / acordurile specifice ale administraţiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:....................... ................................................. ................................................. ................................................. ..........................d.2. Alte avize/acorduri:....................... ................................................. ................................................. ................................................. ..........................d.3. Studii de specialitate:....................... ................................................. ................................................. ................................................. ..........................e. Documentele de plata ale următoarelor taxe:....................... ................................................. ................................................. ................................................. ..........................       ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐       │ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE │       │ AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE │       │ SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII │       └──────────────────────────────────────────────────────────────┘    Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ....    luni de la data emiterii.           PRIMAR, SECRETAR,    (numele şi prenumele, (numele şi prenumele,         semnătura) semnătura)            L.S. ARHITECT ŞEF*)                                            (numele şi prenumele,                                                 semnătura)Achitat taxa de: ............ lei, conform chitanţei nr. ...... din .........Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de ........------------ Notă *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, după caz.F.6.4Pag.4In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEACERTIFICATULUI DE URBANISMde la data de ....... pana la data de ........După aceasta data, o noua prelungire a valabilităţii nu este posibila, solicitantul urmând sa obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.PRIMAR, SECRETAR,(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,semnătura) semnătura)L.S. ARHITECT ŞEF*)(numele şi prenumele,semnătura)Data prelungirii valabilităţii: ..................Achitat taxa de: ......... lei, conform chitanţei nr. ........ din ............Transmis solicitantului la data de ......... direct / prin posta.----------- Notă *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, după caz.  +  F.7Către,Preşedintele Consiliului judeţean ...............Primarul*)CEREREPENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢIICERTIFICATULUI DE URBANISMSubsemnatul(*1) ....................................................................... cu domiciliul(*2)/sediul .............. în judeţul ......................................... municipiul/oraşul/comuna ............. satul ................... sectorul ........ cod poştal ......... strada ......................... nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ..... ap. ........ telefon/fax ......... e-mail .......,În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, solicit prelungirea valabilităţiiPRELUNGIREA VALABILITĂŢIICERTIFICATULUI DE URBANISMnr. ..... din .......Pentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul ...................... municipiul/oraşul/comuna .................. satul ............. sectorul ............. cod poştal .............. strada ........ nr. ...... bl. ...... sc. ...... et. ..... ap. .... sau identificat prin(*3) .................................................................,Solicit prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism nr. ...../........ din data de .......... pana la data de ...... .Anexez, în original, certificatul de urbanism nr. ...../....... .SEMNĂTURAData .............------------ Notă *) Se completează, după caz: - Primarul General al municipiului Bucureşti- Primarul sectorului ... al municipiului Bucureşti- Primarul municipiului ..........- Primarul oraşului ..............- Primarul comunei ...............--------------(*1) Numele şi prenumele solicitantului(*2) Adresa solicitantului(*3) Date de identificare a imobilului  +  F.8.1Pag. 1(1*) **)....................... .............................(DENUMIRE PROIECTANT) (DENUMIRE SOCIETATE / REGIEFURNIZOR/ADMINISTRATOR DE UTILITĂŢIURBANE)MODELFIŞA TEHNICĂîn vederea emiterii Acordului Unic.aviz pentru amplasament si/sau bransament (racord)pentru .........................utilitatea urbana*)1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII1. - Denumire(*1) ..................................................2. - Amplasament(*1) ...............................................3. - Beneficiar(*1) ................................................4. - Proiect(*1) nr. ......... elaborator(*1) ......................2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI(*1)2.1. AMPLASAMENT(*1):........................................................................................................................................2.2. BRANSAMENT / RACORD(*1):........................................................................................................................................2.3.CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(*1)........................................................................................................................................3. - MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(*1):........................................................................................................................................4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR SI RESTRICŢIILOR IMPUSE(*1):........................................................................................................................................ÎNTOCMIT(*2)....................................................................5. Văzând specificarile prezentate în FIŞA TEHNICA privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:AVIZ FAVORABILîn vederea emiterii Acordului unic fără/cu următoarele condiţii(*3) .................................................................................................................................................*).................................(SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE)(nume, prenume, semnătura)L.S.Data: .............F.8.1Pag. 2PRECIZĂRIPRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"pentru ....................utilitatea urbana**)I. DATE GENERALE**)1. Baza legală**) ...................... **) ..................**) ...................... **) ..................2. Conţinutul documentaţiilor**) - Certificatul de urbanism (copie) **) ..................**) - Planuri de situaţie/încadrare inzona anexa la CU **) ..................**) - Titlul asupra imobilului (copie) **) ..................**) .......................... **) ..................3. Durata de emitere a avizuluiSe calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.II. CONDIŢII SI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR*):(în funcţie de tipul de construcţie)2.1. AMPLASAMENT:*) .............................. *) ...................*) .............................. *) ...................2.2. BRANSAMENT/RACORD:*) .............................. *) ...................*) .............................. *) ...................2.3.CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT*) .............................. *) ...................*) .............................. *) ...................III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE................................................................. a) - Temei**): ................................................... b) - Valoarea taxei de avizare este de*) .............. lei. c) - Modalitatea de achitare a taxei**) ... (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc) .....IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR*)*) ..............................................................*) ..............................................................-----------NOTA:------PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA" - pentru utilităţi urbane:Rubricile numerotate ale formularului se completează după cum urmează:(*1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.(*2) De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătura, abilitat / autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale).(*3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi a FISEI TEHNICE depuse. Notă *) Rubricile marcate cu asterisc se completează de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM în funcţie de caracteristicile lucrărilor şi de condiţiile de amplasament. Notă **) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completează de avizator la faza de definitivare a formularului "FIŞA TEHNICA".  +  AnexălaF.8.1Pag. 3PRECIZĂRI PROCEDURALEprivindDEFINITIVAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"- LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITĂŢI URBANE-. Formularul F.8.1 reprezintă FIŞA TEHNICA - model pentru avizarea furnizarii de utilităţi urbane.. Formularele definitive pentru "FIŞA TEHNICA" - corespunzător fiecărei utilităţi urbane (care se furnizează spre utilizare solicitanţilor de autorizaţii) se întocmesc pe plan local, prin adaptarea (completarea) şi definitivarea "Fisei tehnice-model" (Formular F.8.1), prin grija EMITENTULUI AUTORIZAŢIILOR (autoritatea administraţiei publice locale) şi a tuturor AVIZATORILOR interesaţi (societăţile / regiile care administrează / furnizează utilitatile urbane de pe raza unităţii administrativ-teritoriale), după cum urmează:Etapa I.In termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitentii vor solicita fiecărui avizator (furnizor / administrator de utilităţi urbane din cadrul unităţii administrativ-teritoriale) definitivarea FIŞELOR TEHNICE, în care scop vor transmite câte un exemplar al "Fisei tehnice - model (Formular F.8.1) în vederea completării preliminare cu datele şi informaţiile de generalitate.Etapa II.In termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminară, avizatorii vor definitiva "Fişa tehnica - model" (formularul F.8.1) prin înscrierea la rubricile marcate cu dublu asterisc (**)) - din pag. 2.-, a datelor şi informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului, după cum urmează:- Baza legală care se aplica în domeniu;- Conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare;- Date privind taxa de avizare (baza legală şi modalitate de achitare).In măsura în care avizatorul considera necesară diferenţierea "Fisei tehnice - model", pe tipuri de construcţii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de formulare pentru aceeaşi utilitate urbana.Etapa III.După completare şi definitivare, avizatorii vor returna formularele Fişelor tehnice - definitive emitentului, care are obligaţia de a le multiplica şi de a le pune la dispoziţia solicitanţilor, contra cost, pentru utilizare.ATENŢIE: La redactarea finala a FISEI TEHNICE nu se tiparesc, (au valoare orientativa si/sau de lucru):- anexa la Formularul F.8.1 "PRECIZĂRI PROCEDURALE" (cuprinse în pag.3),- simbolul dublu asterisc (marcat în pag. 1 şi 2).. Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI în Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza "Certificat de urbanism", Fişele tehnice - definitivate se completează - la rubricile marcate cu asterisc*) - cu datele şi cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului), coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect - condiţii si/sau restricţii specifice impuse), care constituie condiţii prealabile de aviz.După completare, FIŞELE TEHNICE (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează certificatului de urbanism.  +  F.8.2Pag.1(1*) (*4)....................... .............................(PROIECTANT) (AVIZATOR)MODELFIŞA TEHNICAîn vederea emiterii Acordului Unic.pentru avizul privind prevenirea şi stingerea incendiilor,1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII1. - Denumire(*1) ..................................................2. - Ampiasament(*1) ...............................................3. - Beneficiar(*1) ................................................4. - Proiect(*1) nr. ......... elaborator(*1) ......................2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI(*1) (în funcţie de tipul de construcţie)................................................................................................................................................................................................................................................................................3. - MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(*1):................................................................................................................................................................................................................................................................................4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR SI RESTRICŢIILOR IMPUSE(*1):................................................................................................................................................................................................................................................................................ÎNTOCMIT(*2)....................................................................5. Văzând specificarile prezentate în FIŞA TEHNICA privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:AVIZ FAVORABILîn vederea emiterii Acordului unic fără/cu următoarele condiţii(*3) .................................................................................................................................................(*3).................................(nume, prenume, semnătura)L.S.Data: .............F.8.2Pag.2PRECIZĂRIPRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"pentru avizul privind prevenirea şi stingerea incendiilor,I. DATE GENERALE1. Baza legală- Ordonanţa Guvernului nr.60/1997 privind apărarea impotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 26/2001.- HGR nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor.- Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari.- Ordinul ministrului de interne nr.791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.2. Conţinutul documentaţiilor- Certificatul de urbanism (copie)- Titlul asupra imobilului (copie)- Documentaţia tehnica specifica, care va cuprinde piese scrise şi desenate din care sa rezulte performanţele şi condiţiile pentru îndeplinirea cerintei de calitate "siguranţa la foc", precizate de avizator.- Scenariul de siguranţa la foc.3. Durata de emitere a avizuluiSe calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.II - CONDIŢII SI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR(*4):(CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)............................................................................................................................................................................................................III - INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE(*4) a) - Temei: - Ordonanţa Guvernului nr.114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001;- Ordinul ministrului de interne nr.680/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 121/1996, cu modificările ulterioare. b) - Valoarea taxei de avizare este de ........ lei. c) - Modalitatea de achitare a taxei ... (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc) .....IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(*4)........................................................................................................................................-------------NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"(*1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.(*2) De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătura, abilitat / autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale).(*3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fisei depuse.(*4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FIŞA TEHNICA".  +  F.8.3Pag.1(1*) (*4)....................... .............................(PROIECTANT) (AVIZATOR)MODELFIŞA TEHNICĂîn vederea emiterii Acordului Unic.pentru avizul privind protecţia civilă,1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII1. - Denumire(*1) ..................................................2. - Amplasament(*1) ...............................................3. - Beneficiar(*1) ................................................4. - Proiect(*1) nr. ......... elaborator(*1) ......................2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI(*1) (în funcţie de tipul de construcţie)................................................................................................................................................................................................................................................................................3. - MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(*1):................................................................................................................................................................................................................................................................................4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR SI RESTRICŢIILOR IMPUSE(*1):................................................................................................................................................................................................................................................................................ÎNTOCMIT(*2)....................................................................5. Văzând specificarile prezentate în FIŞA TEHNICA privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:AVIZ FAVORABILîn vederea emiterii Acordului unic fără/cu următoarele condiţii(*3) .................................................................................................................................................(*3).................................(nume, prenume, semnătura)L.S.Data: .............F.8.3Pag. 2PRECIZĂRIPRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"pentru avizul privind protecţia civilă,I. DATE GENERALE1. Baza legală- Legea nr. 106 din 25.09.1996 a protecţiei civile;- Ordin al ministrului apărării naţionale nr.M46 din 21.06.1997, pentru aprobarea instrucţiunilor privind avizarea investiţiilor în construcţii pe linie de protecţie civilă;- Decizia nr.177 din 22.11.1999 a Primului ministru al României pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea adaposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi;2. Conţinutul documentaţiilor- Certificatul de urbanism (copie)- Titlul asupra imobilului (copie)- Planuri de situaţie şi de încadrare în zona, anexa la CU, vizate spre neschimbare;- Planul de arhitectura al celui mai de jos nivel - doua exemplare;- Secţiune caracteristica - doua exemplare;- Memoriu tehnic general;- Memoriu tehnic de specialitate (cele doua memorii pot fi comasate);- Dovada privind achitarea tarifului de avizare;După caz, mai pot fi depuse:- Certificat de înmatriculare;- Cod fiscal;3. Durata de emitere a avizuluiSe calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.II. CONDIŢII SI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR(*4):(CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)............................................................................................................................................................................................................III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE(*4) a) - Temei: - Conform prevederilor articolului 33 din Legea protecţiei civile nr. 106/1996 b) - Valoarea taxei de avizare este de ........... lei. c) - Modalitatea de achitare a taxei ... (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc) .........IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(*4)........................................................................................................................................-------------NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"(*1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.(*2) De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătura, abilitat / autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale).(*3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fisei depuse.(*4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FIŞA TEHNICA".  +  F.8.4Pag. 1(1*) (*4)....................... .............................(PROIECTANT) (AVIZATOR)MODELFIŞA TEHNICAîn vederea emiterii Acordului Unic.pentru obţinerea acordului de mediu,1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII1. - Denumire(*1) ..................................................2. - Amplasament(*1) ...............................................3. - Beneficiar(*1) ................................................4. - Proiect(*1) nr. ......... elaborator(*1) ......................2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI(*1) (în funcţie de tipul de construcţie şi în conformitate cu ANEXA 1 la Normele metodologice - "Lista activităţilor care sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru eliberarea acordului de mediu")............................................................................................................................................................................................................3. - MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(*1):............................................................................................................................................................................................................4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR SI RESTRICŢIILOR IMPUSE(*1):............................................................................................................................................................................................................ÎNTOCMIT(*2)....................................................................5. Văzând specificarile prezentate în FIŞA TEHNICA privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:AVIZ FAVORABILîn vederea emiterii Acordului unic fără/cu următoarele condiţii(*3) .................................................................................................................................................(*3).................................(nume, prenume, semnătura)L.S.Data: .............F.8.4Pag.2PRECIZĂRIPRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"pentru obţinerea acordului de mediu,I. DATE GENERALE1. Baza legală- Legea nr.137/1995, republicată, privind protecţia mediului;- Legea nr. 107/1996 a apelor;- Ordin MAPPM nr. 125/1996 - Procedura de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător;- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluarii mediului;- Ordonanţa de Urgenta nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei- Alte acte de reglementare necesare eliminării impactului asupra mediului (Standarde, norme, ordine de ministru, norme ale administraţiei locale etc.)2. Conţinutul documentaţiilor- Certificatul de urbanism (copie)- Titlul asupra imobilului (copie)- Memoriu tehnic întocmit cf.Ord. MAPPM nr.125/1996, anexa 6 (publicat în M.O.R. nr.73/1996);- Anunţ publicitar- Decizia favorabilă a Inspectoratului de protecţie a Mediului teritorial pentru continuarea procedurii de reglementare, după acceptarea Raportului la studiul de impact în şedinţa Colectivului de analiza tehnica şi realizarea etapei de dezbatere publica;- Plan de situaţie (anexa la certificatul de urbanism)- Plan de încadrare în zona (anexa la certificatul de urbanism)3. Durata de emitere a avizuluiSe calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.II. CONDIŢII SI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR(*4):(CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)............................................................................................................................................................................................................III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE(*4) a) - Temei: - Conform prevederilor Ordin MAPPM nr. 340/2000 (publicat în M.Of. nr. 144 din 6 aprilie 2000) sau a altor reglementări ulterioare. b) - Valoarea taxei de avizare este de ........... lei. c) - Modalitatea de achitare a taxei ... (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc) ...IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(*4)........................................................................................................................................-------------NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"(*1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.(*2) De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătura, abilitat / autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale).(*3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fisei depuse.(*4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FIŞA TEHNICA".  +  F.8.5Pag.1(1*) (*4)....................... .............................(PROIECTANT) (AVIZATOR)MODELFIŞA TEHNICĂîn vederea emiterii Acordului Unic.pentru obţinerea avizului sanitar,1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII1. - Denumire(*1) ..................................................2. - Ampiasament(*1) ...............................................3. - Beneficiar(*1) ................................................4. - Proiect(*1) nr. ......... elaborator(*1) ......................2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIŢIEI(*1) (în funcţie de tipul de construcţie)............................................................................................................................................................................................................3. - MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR AVIZATORULUI(*1):............................................................................................................................................................................................................4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIILOR SI RESTRICŢIILOR IMPUSE(*1):............................................................................................................................................................................................................ÎNTOCMIT(*2)....................................................................5. Văzând specificarile prezentate în FIŞA TEHNICA privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusa pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acorda:AVIZ FAVORABILîn vederea emiterii Acordului unic fără/cu următoarele condiţii(*3) .................................................................................................................................................(*3).................................(nume, prenume, semnătura)L.S.Data: .............F.8.5Pag. 2PRECIZĂRIPRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"pentru obţinerea avizului sanitar,I. DATE GENERALE1. Baza legală- Legea nr.114/1996 republicată, a locuinţei;- H.G.R. nr.625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionarii comercianţilor, anexa nr.2.- Ordin al ministrului sănătăţii nr. 331 din 19 mai 1999, pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice.2. Conţinutul documentaţiilor- Certificatul de urbanism (copie)- Titlul asupra imobilului (copie)- Plan de situaţie şi de încadrare în zona (anexa la certificatul de urbanism), vizate spre neschimbare;- Memoriu tehnic întocmit conf. H G R nr. 625 din 06.07.2001, anexa 2;- Schite sau planuri întocmite conf. H G R nr. 625 din 06.07.2001, anexa 2;- Dovada privind achitarea tarifului de avizare;După caz, mai pot fi depuse:- Certificat de înmatriculare;- Cod fiscal;- Hotărârea judecătorească definitiva;- Actul constitutiv al societăţii;- Autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente;- Acordul vecinilor;- Studiu de impact asupra stării populaţiei;3. Durata de emitere a avizuluiSe calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.II. CONDIŢII SI RESTRICŢII SPECIFICE INVESTIŢIEI IMPUSE DE AVIZATOR(*4):(CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)............................................................................................................................................................................................................III. INDICAŢII PRIVIND TAXA DE AVIZARE(*4) a) - Temei: - Conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 190/2000 b) - Valoarea taxei de avizare este de ........... lei. c) - Modalitatea de achitare a taxei ... (CONT CURENT BANCA, CONT C.E.C., etc) ...IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(*4)........................................................................................................................................-------------NOTA: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICA"(*1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.(*2) De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătura, abilitat / autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale).(*3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fisei depuse.(*4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FIŞA TEHNICA".  +  F.9Pag. 1Către,Preşedintele Consiliului judeţean ...............Primarul*)CEREREPENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARESubsemnatul(*1) .............................................................. cu domiciliul(*2)/sediul .............. în judeţul ......................................... municipiul/oraşul/comuna....... satul .............. sectorul ........ cod poştal ......... strada ............................. nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ..... ap. ........ telefon/fax ......... e-mail .......,În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emitereaAUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢAREPentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul ...................... municipiul/oraşul/comuna .................. satul ............. sectorul ............. cod poştal .............. strada ........ nr. ...... bl. ...... sc. ...... et. ..... ap. .... Cartea funciară(*3)/Fişa bunului imobil/sau nr. cadastral................................,În vederea executării lucrărilor de(*4): ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................În valoare de(*5): ..................................................Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) desfiinţare (PAD) nr.(*6): ........... din data de ......., întocmit în conformitate cu Proiectul tehnic pentru execuţia lucrărilor a fost, elaborat de ............. cu sediul în judeţul ....... municipiul/oraşul/comuna ............ sectorul/satul ............. cod poştal ........ strada .................. nr. ..... bl. ..... sc. ..... et. ....... ap. ...... .------------- Notă *) Se completează, după caz: - Primarul General al municipiului Bucureşti- Primarul sectorului .... al municipiului Bucureşti- Primarul municipiului .............- Primarul oraşului .................- Primarul comunei ..................F.9Pag.2Verificarea proiectului (PAC, PAD), în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost efectuată de(*7) ┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │1. │4. │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │2. │5. │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │3. │6. │ └──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘Durata executării lucrărilor, solicitată în baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - PAC/PAD/POE" - anexat prezentei, este de ........... luni/zile.Anexez prezentei cereri:1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizată): ...........2. Certificatul de urbanism nr. .... din ...... (copie)3. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în doua exemplare, compus din:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Următoarele "FISE TEHNICE" însoţite de documentaţiile necesare obţinerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, în vederea emiterii Acordului unic:....................... ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ..........................5. Următoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele decât cele cuprinse în acordul unic:....................... ................................................. ................................................. ..........................6. Anexa la "Cererea pentru autorizaţie de construire/desfiinţare" completa cu toate elementele necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicita autorizaţia.7. Lista documentelor de plata a taxelor legale în vederea autorizării:....................... ................................................. ................................................. ................................................. ..........................Declar pe propria răspundere ca datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi ma angajez sa respect, în cunoştinţa prevederilor legii, autorizaţia de construire şi documentaţia aferentă vizata spre neschimbare.Semnătura,Data .............F.9pag. 3PRECIZĂRI"CEREREPENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE"*1) Numele şi prenumele solicitantului:- persoana fizica sau- reprezentant al firmei (persoana juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.*2) Pentru persoana fizica, se completează cu date privind domiciliul acesteia;- Pentru persoana juridică, se completează cu date privind sediul social al firmei.*3) Se completează cu date extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz.*4) Se înscrie: denumirea lucrării, capacitatea şi categoria lucrărilor, precum şi oricare alte elemente principale care definesc toate lucrările prevăzute a fi autorizate.*5) Valoarea lucrărilor se declara de către solicitant şi se stabileşte, după caz, în funcţie de:- suprafaţa construită desfăşurata a construcţiilor, ori- valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, din devizul general al investiţiei*6) Se completează cu numărul proiectului, data elaborării, precum şi cu datele de identificare a proiectantului.*7) Se completează cu numele şi prenumele verificatorului şi domeniul de verificare, precum şi numărul certificatului de verificator.NOTA:------ Taxele pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se stabilesc de către personalul de specialitate din cadrul administraţiei publice emitente, pe baza reglementărilor legale în vigoare şi se comunica solicitantului, la prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare.Solicitantul are obligaţia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei documentele de plata a taxelor, comunicate anterior de emitent.- Taxele pentru avizele din competenta de obţinere a administraţiei publice emitente, comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism, se achită anterior depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare.Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plata - care se înregistrează şi în formular la poziţia nr. 7.F.9Pag.4  +  AnexăLA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARECap. 1 - TIPURI DE LUCRĂRI*1)----------------------------- a) - lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora; b) - lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează sa fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite conform legii; c) - lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare, privind cai de comunicaţie, reţele şi dotări tehnico-edilitare, noi capacităţi de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice si/sau termice, precum şi de reabilitare şi de retehnologizare a celor existente; d) - împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; e) - lucrări de foraje şi excavari necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări; f) - lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea; g) - organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote; h) - lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan; i) - cimitire - noi şi extinderi.Cap. 2 - CATEGORII DE CONSTRUCŢII*2)------------------------------------[] construcţii de locuinţe[] construcţii pentru instituţii publice şi servicii:[] pentru sănătate[] pentru asistenta socială[] pentru învăţământ[] pentru cultura[] pentru turism[] pentru culte[] pentru administraţie şi finanţe[] pentru comerţ[] pentru servicii[] pentru sport[] pentru recreere[] construcţii agricole şi zootehnice[] construcţii industriale[] construcţii pentru depozitare[] construcţii pentru transporturi[] construcţii pentru telecomunicaţii[] construcţii energetice[] construcţii hidrotehnice[] construcţii pentru îmbunătăţiri funciare[] construcţii tehnico-edilitare[] construcţii pentru pompieri[] construcţii cu caracter special[] construcţii cu funcţiuni comasate[] reţele edilitare:[] apa[] canalizare[] energie electrica[] termice[] gaze[] telecomunicaţii[] amenajări exterioare:[] amenajarea şi consolidarea terenului[] străzi, alei, platforme, parcaje, garaje[] spaţii libere şi mobilier exterior[] spaţii verzi, împrejmuiri[] construcţii cu caracter provizoriuF.9Pag.5Cap. 3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCŢIILE-------------------------------------------------------------------- a) - Suprafaţa terenului ................ mp b) - Situarea terenului fata de străzile adiacente ............. c) - Procentul de ocupare a terenului - POT*3): existent ...% propus ...% d) - Coeficientul de utilizare a terenului - CUT: existent .... propus ... e) - Alinierea construcţiilor;● Corpul de clădire cel mai avansat fata de limita proprietăţii la strada se afla la ........ m.● Distanţele minime ale construcţiilor fata de vecinătăţi sunt:de ..... m fata de limita de proprietate din ....................de ..... m fata de limita de proprietate din ....................de ..... m fata de limita de proprietate din .................... f) - Numărul de corpuri de clădiri ..... din care: existente ....... desfiinţate ....... menţinute ...... propuse ....... rezultate. g) - Suprafeţe*4);------- Notă *) Totalul rezulta prin însumarea suprafeţelor înscrise la rubricile "menţinute" şi "propuse" h) - Înălţimea construcţiilor propuse (în m)                                     CORP___ CORP___ CORP___ CORP___┌───────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Înălţimea la cornisa sau streasina │ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ Înălţimea maxima a construcţiilor │ │ │ │ │└───────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘    i) - Numărul de niveluri                                  CORP___ CORP___ CORP___ CORP___┌────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┐│ Existente │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│ Propuse │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘    j) - Caracteristici constructive şi aspect exterior                                         CORP___ CORP___ CORP___ CORP___┌───────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│ Sistem constructiv │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ Fundaţii │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ Acoperiş (sarpanta/terasa) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ Sistem de încălzire │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ Invelitoare (material/culoare) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ Finisaj exterior (material/culoare) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ Tâmplărie exterior (material/culoare) │ │ │ │ │└───────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘k - Capacităţi functionale ale construcţiilor proiectate:● Construcţii de locuinţe*5)[] principale (permanente)[] de serviciu[] sezoniere (de vacanta)[] de necesitate[] pentru închiriere[] de intervenţie[] sociale[] de protocolNumăr de apartamente propuse .., din care cu: 1 cam. .... 2 cam. .... 3 cam. .... 4 cam. .... 5 cam. ....F.9Pag.6● Construcţii pentru instituţii publice*5)[] sănătate Nr. paturi ...... Nr. consultaţii .. Nr. proceduri ...[] învăţământ Nr. sali de clasa .. Nr. locuri ....... Nr. grupe .......[] cultura Nr. locuri ......[] hoteliere Nr. camere ..... Nr. locuri ......[] culte Nr. locuri ......[] administrative Nr. de personal ....şi financiare● Construcţii pentru comerţ, alimentaţie publica şi servicii*5)[] comerţ Nr. de personal ...[] alimentaţiepublica Nr. locuri ...... Nr. de personal ...[] servicii Nr. de personal ...● Construcţii pentru sport, recreere*6)[] sport Nr. locuri ......[]recreere Nr. locuri ......● Construcţii pentru activităţi productive*6)[] producţie Nr. de personal ...[] depozitare Nr. de personal ...● Alte caracteristici ale capacităţilor functionale pentru construcţii propuse, necuprinse în categoriile de mai sus:......................................................................... l) - Asigurarea utilităţilor urbane*6)[] apa [] canalizare [] energie electrica [] energie termica[] gaze naturale [] telefonizare [] salubritate [] transport urbanAlte utilităţi: [] [] [] m) - Garaje şi parcaje*6)[] garaje Nr. locuri ...... Suprafaţa construită desfăşurata ..... mp[] parcaje Nr. locuri ...... Suprafaţa construită desfăşurata ..... mp n) - Drumuri, alei, platforme: suprafaţa carosabil .... mp; suprafaţa pietonal ..... mp o) - Spaţii verzi*6)[] arbori taiati Număr .... [] arbori mentinuti Număr ......[] arbori plantati Număr .... [] spaţii verzi suprafaţa ... mp p) - Modul de evacuare a deşeurilor ..................................... r) - Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor ...................... s) - Măsuri de protecţie a mediului ..................................... t) - Alte caracteristici specifice ......................................ÎNTOCMIT*7)Data ..........--------*1) Se subliniaza categoria de lucrări*2) Se introduce "X" în caseta*3) Conform HGR nr. 525/1996*4) Conform STAS 4908-85*5) Se introduce "X" în caseta*6) Se introduce "X" în caseta*7) In cazul în care ANEXA se completează de către solicitantul autorizaţiei se precizează numele şi prenumele acestuia.În cazul în care ANEXA se întocmeşte de către un proiectant autorizat (persoana fizica sau juridică), se precizează datele de identificare, după caz: numele şi prenumele ori numele firmei, numele şi prenumele intocmitorului şi se aplica ştampila.  +  F.10ROMÂNIAJUDEŢUL ...........MUNICIPIULUIPRIMĂRIA ORAŞULUICOMUNEIPrimarNr. ...... din .....Către,CONSILIULUI JUDEŢEAN ..........Doamnei/Domnului Arhitect şef ........Urmare cererii înregistrată cu nr. ........ din .........., pentru emiterea AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE solicitată de*1) ................. cu domiciliul*2)/sediul în judeţul ........ municipiul/oraşul ......... satul/comuna ........ sectorul ....... cod poştal ............ strada ............... nr. ...... bl. ...... sc. ...... et. .... ap. ...... telefon/fax .......... e-mail ...............Pentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul .................... municipiul/oraşul ............... comuna/satul ..................... sectorul ....... cod poştal .... strada ................. nr. ... bl. ... sc. .. et. ... ap. .... sau identificat prin*3) .....................................................................In vederea executării lucrărilor de*4) ....................................In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, va rugăm sa emiteti avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului (propunerii) de "Autorizaţie de construire/desfiinţare" anexat prezentei.PRIMAR, SECRETAR,(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,semnătura) semnătura)L.S. ARHITECT ŞEF*)(numele şi prenumele,semnătura)---------*1) Numele şi prenumele solicitantului*2) Adresa solicitantului*3) Date de identificare a imobilului*4) Se înscriu categoriile de lucrări, denumirea investiţiei/lucrărilor, capacitatea şi alte elemente definitorii.------- Notă *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.  +  F.11ROMÂNIACONSILIUL JUDEŢEAN ............................Arhitect şefNr. ..... din .......Doamnei/DomnuluiPRIMAR*) .....................Urmare cererii dvs. nr. ........ din ..........., pentru emiterea avizului structurii de specialitate în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitat de*1) ................................ cu domiciliul*2)/sediul ....... în judeţul ........ municipiul/oraşul ......... satul/comuna ........ sectorul ....... cod poştal ............ strada .............. nr. ...... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ...... telefon/fax .......... e-mail ...............Pentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul .................... municipiul/oraşul ............... comuna/satul ..................... sectorul ....... cod poştal .... strada ................. nr. ... bl. ... sc. .. et. ... ap. .... sau identificat prin*3) ..........................................In vederea executării lucrărilor de*4) ...............................In urma analizării proiectului (propunerii) de Autorizaţie de construire/desfiinţare transmis şi a verificării datelor existente, se emite următorulAVIZ*5)................................................................................................................ARHITECT ŞEF(numele şi prenumele,semnătura)L.S.---------*1) Numele şi prenumele solicitantului*2) Adresa solicitantului*3) Date de identificare a imobilului*4) Se înscriu categoriile de lucrări, denumirea investiţiei/lucrărilor, capacitatea şi alte elemente definitorii.*5) In cazul avizului nefavorabil, se vor preciza detaliat motivele respingerii (se admite redactarea unei anexe)------------ Notă *) Se completează, după caz:- al municipiului...................- al oraşului.......................- al comunei........................  +  F.12ROMÂNIA......................(autoritatea emitenta)Nr. ....... din .........ACORD UNICnr. ....... din ......Urmare cererii adresate de*1) ......................... cu domiciliul*2)/sediul în judeţul ........ municipiul/oraşul ......... satul/comuna ........ sectorul ....... cod poştal ............ strada .............. nr. ...... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ...... telefon/fax .......... e-mail ................,In vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare,Văzând documentaţia depusa şi avizele favorabile din FIŞELE TEHNICE anexate, se emiteACORD UNICFără/cu următoarele condiţii ................................................Pentru lucrările ............................................................situate în judeţul ........................... municipiul/oraşul ......... satul/comuna ........ sectorul ....... cod poştal ............ strada .............. nr. ...... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ...... sau identificat prin*3) ................In baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare.PREŞEDINTE (PRIMAR) ARHITECT ŞEF(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,semnătura) semnătura)L.S.---------*1) Numele şi prenumele solicitantului*2) Adresa solicitantului*3) Date de identificare a imobilului (nr. Cărţii Funciare sau a Fisei bunului imobil, după caz) şi planurile topografice.  +  F.13.1Pag. 1ROMÂNIACONSILIUL JUDEŢEAN ............PreşedinteNr.... din ....AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARENr. ... din .......Urmare cererii adresate de*1) ............ cu domiciliul*2)/sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul ...... comuna/satul ...... sectorul ........ cod poştal ........ strada ......... nr. ....... bl. .... sc. ...... et. ....... ap. ..........telefon /fax ........ e-mail ........ înregistrată la nr. ............ din ... 20... .In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, seAUTORIZEAZĂ:EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE pentru:*3) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pe imobilul - teren si/sau construcţii - situat în municipiul/oraşul ........comuna/satul,....... sectorul ...., cod poştal ........ strada ....... nr. .... bl. .... sc. ...... et. ... ap. .....Cartea funciară/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral*4) ...........In valoare*5) de ..................... .In baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC)/desfiinţare (PAD) nr*6): .......... elaborat de ....... cu sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul/comuna ............ sectorul/satul ...... cod poştal ... strada ..... nr. ... bl. ... sc. .... et. .... ap. .... .F.13.1Pag. 2CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILORSE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:A. DOCUMENTAŢIA TEHNICA PAC/PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU AVIZELE SI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │Nerespectarea întocmai a documentaţiei - vizata spre neschimbare │    │(inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) │    │- constituie contravenţie - în temeiul prevederilor Legii nr.50/1991, │    │cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea │    │executării lucrărilor de construcţii. │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIEI este de ....... luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de ...... luni/zile calculată de la data inceprii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durata de execuţie a lucrărilor autorizate.D. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:1. Sa anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei.2. Sa anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat în Construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate.3. Sa păstreze pe şantier - în perfecta stare - autorizaţia de construire şi documentaţia vizata spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.4. In cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrărilor, sa ia măsuri de paza şi de protecţie şi sa anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeana pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional.5. Sa respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale.6. Sa transporte la ........................... materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii.7. Sa desfiinteze construcţiile provizorii de şantier în termen de ..... zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.8. La începerea execuţiei lucrărilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei".9. La finalizarea execuţiei lucrărilor, sa monteze "Placuta de identificare a investiţiei".10. In situaţia nefinalizarii lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, sa solicite prelungirea valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).11. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei.12. Toate construcţiile proprietate particulară se declara, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completa şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,semnătura) semnătura)LS. ARHITECT ŞEF(numele şi prenumele,semnătura)Taxa de autorizare în valoare de lei .......... a fost achitată conform chitanţei nr. ....... din ........... .Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului direct/prin posta la data de ...... însoţită de ... (.....) exemplar(e) din documentaţia tehnica, împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.F.13.1Pag. 3În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA AUTORIZAŢIEIDE CONSTRUIRE/DESFIINŢAREde la data de ....... pana la data de .......După aceasta data, o noua prelungire a valabilităţii nu este posibila, solicitantul urmând sa obţină, în condiţiile legii, o alta autorizaţie de construire/desfiinţare.PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,semnătura) semnătura)L.S. ARHITECT ŞEF(numele şi prenumele,semnătura)Data prelungirii valabilităţii: ............Achitat taxa de: ...... lei, conform chitanţei nr....... din ...Transmis solicitantului la data de ......... direct/prin posta.-----------*1) Numele şi prenumele solicitantului*2) Adresa solicitantului*3) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din PAC/PAD*4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz*5) Valoarea lucrărilor, declarata de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurata a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din devizul general al investiţiei*6) Se completează cu nr. proiectului şi data elaborării.  +  F.13.2Pag. 1ROMÂNIAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPrimar GeneralNr.... din ....AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARENr. ... din .......Urmare cererii adresate de*1) ............ cu domiciliul*2)/sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul ...... comuna/satul ...... sectorul ........ cod poştal ........ strada ......... nr. ....... bl. .... sc. ...... et. ....... ap. ..........telefon /fax ........ e-mail ........ înregistrată la nr. ............ din 20... .In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, seAUTORIZEAZĂ:EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE pentru:*3) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pe imobilul - teren si/sau construcţii - situat în municipiul Bucureşti, sectorul ...., cod poştal ........ strada ....... nr. .... bl. .... sc. ...... et. ... ap. .....Cartea funciară/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral*4) ...........In valoare*5) de ..................... .In baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC)/desfiinţare (PAD) nr*6): .......... elaborat de ....... cu sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul/comuna ............ sectorul/satul ...... cod poştal ... strada ..... nr. ... bl. ... sc. .... et. .... ap. .... .F.13.2Pag. 2CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILORSE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:A. DOCUMENTAŢIA TEHNICA PAC/PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU AVIZELE SI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │Nerespectarea întocmai a documentaţiei - vizata spre neschimbare │    │(inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) │    │- constituie contravenţie - în temeiul prevederilor Legii nr.50/1991, │    │cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea │    │executării lucrărilor de construcţii. │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIEI este de ....... luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de ...... luni/zile calculată de la data inceprii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durata de execuţie a lucrărilor autorizate.D. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:1. Sa anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei.2. Sa anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat în Construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate.3. Sa păstreze pe şantier - în perfecta stare - autorizaţia de construire şi documentaţia vizata spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.4. In cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrărilor, sa ia măsuri de paza şi de protecţie şi sa anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeana pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional.5. Sa respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale.6. Sa transporte la ........................... materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii.7. Sa desfiinteze construcţiile provizorii de şantier în termen de ..... zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.8. La începerea execuţiei lucrărilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei".9. La finalizarea execuţiei lucrărilor, sa monteze "Placuta de identificare a investiţiei".10. In situaţia nefinalizarii lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, sa solicite prelungirea valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).11. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei.12. Toate construcţiile proprietate particulară se declara, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completa şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).PRIMAR GENERAL, SECRETAR GENERAL,(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,semnătura) semnătura)LS. ARHITECT ŞEF(numele şi prenumele,semnătura)Taxa de autorizare în valoare de lei .......... a fost achitată conform chitanţei nr. ....... din ........... .Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului direct/prin posta la data de ...... însoţită de ... (.....) exemplar(e) din documentaţia tehnica, împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.F.13.2Pag. 3În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA AUTORIZAŢIEIDE CONSTRUIRE/DESFIINŢAREde la data de ....... pana la data de .......După aceasta data, o noua prelungire a valabilităţii nu este posibila, solicitantul urmând sa obţină, în condiţiile legii, o alta autorizaţie de construire/desfiinţare.PRIMAR GENERAL, SECRETAR GENERAL,(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,semnătura) semnătura)L.S. ARHITECT ŞEF(numele şi prenumele,semnătura)Data prelungirii valabilităţii: ............Achitat taxa de: ...... lei, conform chitanţei nr....... din .Transmis solicitantului la data de ......... direct/prin posta.-----------*1) Numele şi prenumele solicitantului*2) Adresa solicitantului*3) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din PAC/PAD*4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz*5) Valoarea lucrărilor, declarata de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurata a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din devizul general al investiţiei*6) Se completează cu nr. proiectului şi data elaborării.  +  F.13.3Pag. 1ROMÂNIAMUNICIPIUL BUCUREŞTIPRIMĂRIA SECTORULUI ........PrimarNr. .. din .......AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARENr. ...... din ........Urmare cererii adresate de*1) ............... cu domiciliul*2)/sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul ...... comuna/satul ........ sectorul ........ cod poştal ........ strada ......... nr. ....... bl. .... sc. ...... et. ....... ap. ..........telefon /fax ........ e-mail ........ înregistrată la nr. ............ din 20... .In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, seAUTORIZEAZĂ:EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE pentru:*3) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pe imobilul - teren si/sau construcţii - situat în municipiul Bucureşti, sectorul ...., cod poştal ........ strada ....... nr. .... bl. .... sc. ...... et. ... ap. .....Cartea funciară/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral*4) ...........In valoare*5) de ..................... .In baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC)/desfiinţare (PAD) nr*6): .......... elaborat de ....... cu sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul/comuna ............ sectorul/satul ...... cod poştal ... strada ..... nr. ... bl. ... sc. .... et. .... ap. .... .F.13.3Pag. 2CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILORSE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:A. DOCUMENTAŢIA TEHNICA PAC/PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU AVIZELE SI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │Nerespectarea întocmai a documentaţiei - vizata spre neschimbare │    │(inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) │    │- constituie contravenţie - în temeiul prevederilor Legii nr.50/1991, │    │cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea │    │executării lucrărilor de construcţii. │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIEI este de ....... luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de ...... luni/zile calculată de la data inceprii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durata de execuţie a lucrărilor autorizate.D. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:1. Sa anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei.2. Sa anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat în Construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate.3. Sa păstreze pe şantier - în perfecta stare - autorizaţia de construire şi documentaţia vizata spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.4. In cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrărilor, sa ia măsuri de paza şi de protecţie şi sa anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeana pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional.5. Sa respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale.6. Sa transporte la ........................... materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii.7. Sa desfiinteze construcţiile provizorii de şantier în termen de ..... zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.8. La începerea execuţiei lucrărilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei".9. La finalizarea execuţiei lucrărilor, sa monteze "Placuta de identificare a investiţiei".10. In situaţia nefinalizarii lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, sa solicite prelungirea valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).11. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei.12. Toate construcţiile proprietate particulară se declara, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completa şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).PRIMAR, SECRETAR,(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,semnătura) semnătura)LS. ARHITECT ŞEF(numele şi prenumele,semnătura)Taxa de autorizare în valoare de lei .......... a fost achitată conform chitanţei nr. ....... din ........... .Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului direct/prin posta la data de ...... însoţită de ... (.....) exemplar(e) din documentaţia tehnica, împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.F.13.3Pag. 3În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA AUTORIZAŢIEIDE CONSTRUIRE/DESFIINŢAREde la data de ....... pana la data de .......După aceasta data, o noua prelungire a valabilităţii nu este posibila, solicitantul urmând sa obţină, în condiţiile legii, o alta autorizaţie de construire/desfiinţare.PRIMAR, SECRETAR,(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,semnătura) semnătura)L.S. ARHITECT ŞEF(numele şi prenumele,semnătura)Data prelungirii valabilităţii: ............Achitat taxa de: ...... lei, conform chitanţei nr.... din ....Transmis solicitantului la data de ......... direct/prin posta.-----------*1) Numele şi prenumele solicitantului*2) Adresa solicitantului*3) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din PAC/PAD*4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz*5) Valoarea lucrărilor, declarata de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurata a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din devizul general al investiţiei*6) Se completează cu nr. proiectului şi data elaborării.  +  F.13.4Pag. 1ROMÂNIAJUDEŢUL ........MUNICIPIULUIPRIMĂRIA ORAŞULUI ........COMUNEIPrimarNr .... din.......AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARENr. ..... din ....Urmare cererii adresate de*1) ............... cu domiciliul*2)/sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul ...... comuna/satul ........ sectorul ........ cod poştal ........ strada ......... nr. ....... bl. .... sc. ...... et. ....... ap. ..........telefon /fax ........ e-mail ........ înregistrată la nr. ............ din 20... .In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, seAUTORIZEAZĂ:EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE pentru:*3) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pe imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul ........ municipiul/oraşul ...... comuna/satul ....... sectorul ...., cod poştal ........ strada ....... nr. .... bl. .... sc. ...... et. ... ap. .....Cartea funciară/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral*4) ...........In valoare*5) de ..................... .In baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC)/desfiinţare (PAD) nr*6): .......... elaborat de ....... cu sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul/comuna ............ sectorul/satul ...... cod poştal ... strada ..... nr. ... bl. ... sc. .... et. .... ap. .... .F.13.4Pag. 2CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILORSE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:A. DOCUMENTAŢIA TEHNICA PAC/PAD - VIZATA SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU AVIZELE SI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │Nerespectarea întocmai a documentaţiei - vizata spre neschimbare │    │(inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) │    │- constituie contravenţie - în temeiul prevederilor Legii nr.50/1991, │    │cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea │    │executării lucrărilor de construcţii. │    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIEI este de ....... luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de ...... luni/zile calculată de la data inceprii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durata de execuţie a lucrărilor autorizate.D. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:1. Sa anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei.2. Sa anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat în Construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate.3. Sa păstreze pe şantier - în perfecta stare - autorizaţia de construire şi documentaţia vizata spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.4. In cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrărilor, sa ia măsuri de paza şi de protecţie şi sa anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeana pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional.5. Sa respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale.6. Sa transporte la ........................... materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii.7. Sa desfiinteze construcţiile provizorii de şantier în termen de ..... zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.8. La începerea execuţiei lucrărilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei".9. La finalizarea execuţiei lucrărilor, sa monteze "Placuta de identificare a investiţiei".10. In situaţia nefinalizarii lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, sa solicite prelungirea valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).11. Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei.12. Toate construcţiile proprietate particulară se declara, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completa şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).PRIMAR, SECRETAR,(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,semnătura) semnătura)LS. ARHITECT ŞEF*)(numele şi prenumele,semnătura)Taxa de autorizare în valoare de lei .......... a fost achitată conform chitanţei nr. ....... din ........... .Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului direct/prin posta la data de ...... însoţită de ... (.....) exemplar(e) din documentaţia tehnica, împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.--------------- Notă *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.F.13.4Pag. 3In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA AUTORIZAŢIEIDE CONSTRUIRE/DESFIINŢAREde la data de ....... pana la data de .......După aceasta data, o noua prelungire a valabilităţii nu este posibila, solicitantul urmând sa obţină, în condiţiile legii, o alta autorizaţie de construire/desfiinţare.PRIMAR, SECRETAR GENERAL,(numele şi prenumele, (numele şi prenumele,semnătura) semnătura)L.S. ARHITECT ŞEF*)(numele şi prenumele,semnătura)Data prelungirii valabilităţii: ............Achitat taxa de: ...... lei, conform chitanţei nr.... din ....Transmis solicitantului la data de ......... direct/prin posta.-----------*1) Numele şi prenumele solicitantului*2) Adresa solicitantului*3) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din PAC/PAD*4) Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz*5) Valoarea lucrărilor, declarata de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurata a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din devizul general al investiţiei*6) Se completează cu nr. proiectului şi data elaborării.------------ Notă *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.  +  F.14Către,Preşedintele Consiliului judeţean .......................................Primarul *)CEREREPENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEIDE CONSTRUIRE/DESFIINŢARESubsemnatul*1) ............... cu domiciliul*2)/sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul ...... comuna/satul ........ sectorul ........ cod poştal ........ strada ......... nr. ....... bl. .... sc. ...... et. ....... ap. ..........telefon /fax ........ e-mail ........ înregistrată la nr. ............ din 20... .In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, solicitPRELUNGIREA VALABILITATEA AUTORIZAŢIEIDE CONSTRUIRE/DESFIINŢAREnr. ....... din .......Pentru imobilul - teren si/sau construcţii - situat în judeţul ........ municipiul/oraşul ...... comuna/satul ....... sectorul ...., cod poştal ........ strada ....... nr. .... bl. .... sc. ...... et. ... ap. .....Cartea funciară/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral*3) ...........In vederea executării lucrărilor de*4): ......................Decalar pe propria răspundere ca datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte.Anexez prezentei cereri:- Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii Autorizaţiei de construire/desfiinţare nr. .... din data de ........;- Documentaţia tehnica derivata din PAC/PAD - după caz - prin care se evidenţiază stadiul fizic al lucrărilor realizate în baza Autorizaţiei de construire/desfiinţare nr. .... din data de ......, precum şi lucrările rămase de executat pana la finalizare;- Autorizaţia de construire/desfiinţare nr. .... din data de ......., în original.SEMNĂTURAData ...........--------------- Notă *) Se completează, - Primarul General al municipiului Bucureştidupă caz: - Primarul sectorului .... al municipiului Bucureşti- Primarul municipiului ...........- Primarul oraşului ..............- Primarul comunei ..............---------------------*1) Numele şi prenumele solicitantului*2) Adresa solicitantului*3) Date de identificare a imobilului*4) Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicita prelungirea valabilităţii  +  F.15ŞTAMPILA MODEL"ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM" ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD │ │ CONSILIUL JUDEŢEAN │ │ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI │ │ BISTRIŢA-NĂSĂUD │ │ BISTRIŢA │ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ │ ANEXA │ │ │ │ ANEXA │ │ │ │ LA │ │ │ │ LA │ │ │ │CERTIFICATUL DE URBANISM │ │ │ │CERTIFICATUL DE URBANISM │ │ │ │ Nr... din ... 20.. │ │ │ │ Nr... din ... 20.. │ │ │ └─────────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────┘ │ │ Arhitect şef, │ │ Arhitect şef, │ │ ............... │ │ ............... │ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘   Ştampila model pentru Ştampila model pentru    Consiliul judeţean Primărie municipiu ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD │ │ JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD │ │ PRIMĂRIA ORAŞULUI │ │ PRIMĂRIA COMUNEI │ │ NĂSĂUD │ │ BUDACU DE JOS │ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ │ ANEXA │ │ │ │ ANEXA │ │ │ │ LA │ │ │ │ LA │ │ │ │CERTIFICATUL DE URBANISM │ │ │ │CERTIFICATUL DE URBANISM │ │ │ │ Nr... din ... 20.. │ │ │ │ Nr... din ... 20.. │ │ │ └─────────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────┘ │ │ Arhitect şef, │ │ Arhitect şef,*) │ │ ............... │ │ ............... │ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘   Ştampila model pentru Ştampila model pentru      Primărie oraş Primărie comuna------------- Notă *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.  +  F.16ŞTAMPILA MODEL"VIZAT SPRE NESCHIMBARE" ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD │ │ CONSILIUL JUDEŢEAN │ │ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI │ │ BISTRIŢA-NĂSĂUD │ │ BISTRIŢA │ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ │VIZAT SPRE NESCHIMBARE │ │ │ │VIZAT SPRE NESCHIMBARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Anexa la construire │ │ │ │ Anexa la construire │ │ │ │autorizaţia ─────────── │ │ │ │autorizaţia ─────────── │ │ │ │ de desfiinţare │ │ │ │ de desfiinţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Nr... din ... 20.. │ │ │ │ Nr... din ... 20.. │ │ │ └─────────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────┘ │ │ Arhitect şef, │ │ Arhitect şef, │ │ ............... │ │ ............... │ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘   Ştampila model pentru Ştampila model pentru    Consiliul judeţean Primărie municipiu ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD │ │ JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD │ │ PRIMĂRIA ORAŞULUI │ │ PRIMĂRIA COMUNEI │ │ NĂSĂUD │ │ BUDACU DE JOS │ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ │VIZAT SPRE NESCHIMBARE │ │ │ │VIZAT SPRE NESCHIMBARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Anexa la construire │ │ │ │ Anexa la construire │ │ │ │autorizaţia ─────────── │ │ │ │autorizaţia ─────────── │ │ │ │ de desfiinţare │ │ │ │ de desfiinţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Nr... din ... 20.. │ │ │ │ Nr... din ... 20.. │ │ │ └─────────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────┘ │ │ Arhitect şef, │ │ Arhitect şef,*) │ │ ............... │ │ ............... │ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘   Ştampila model pentru Ştampila model pentru      Primărie oraş Primărie comuna------------- Notă *) Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.  +  Anexa 1la normele metodologiceLISTAactivităţilor care sunt supuse procedurii de evaluare aimpactului asupra mediului pentru eliberarea acordului de mediu1. Transporturi1.1. Trafic rutier a) autostrăzi; b) şosele cu flux intens; c) alte drumuri principale; toate drumurile din ariile protejate; d) parcuri pentru staţionare (terenuri sau clădiri) pentru mai mult de 300 de maşini; e) linii noi de transport în comun.1.2. Trafic feroviar a) noi linii de cale ferată; b) alte instalaţii feroviare, inclusiv dublarea sau extinderea liniilor existente.1.3. Navigaţie pe ape a) instalaţii portuare pentru navele companiilor publice de navigaţie; b) porturi industriale cu instalaţii fixe de încărcare şi descărcare; c) Porturi de agrement cu mai mult de 100 de locuri de acostare (amarare); d) cai navigabile;1.4. Navigaţie aeriană a) aeroporturi; b) aerodromuri, cu excepţia heliporturilor; c) heliporturi în ariile protejate.2. Energie2.1. Producţie de energie a) instalaţii destinate producerii de energie nucleara (centrale nuclearoelectrice), instalaţii în care are loc o reactie nucleara autointretinuta (reactori de cercetare), instalaţii destinate extracţiei şi producţiei de combustibili nucleari şi alte instalaţii generatoare de radiatii ionizante; b) instalaţii termice destinate producţiei de energie cu putere mai mare de 10MW; c) centrale hidroelectrice cu putere mai mare de 1MW; d) instalaţii geotermice, inclusiv cele care exploatează căldura apelor subterane; e) uzine de gaz, cocserii, instalaţii de lichefiere a cărbunelui; f) Prospectarea, explorarea şi exploatarea petrolului, gazului natural sau cărbunelui şi a altor resurse minerale, inclusiv a celor din mare.2.2. Transport şi stocare de energie a) instalaţii de transport prin conducte al combustibililor sau carburanţilor lichizi ori gazosi; b) liniile aeriene şi cabluri de înalta tensiune îngropate, dimensionate pentru 220 kW sau mai mult; c) rezervoarele destinate stocarilor de gaz, de combustibili sau de carburanţi; d) depozite de cărbune şi alte resurse minerale; e) construirea mijloacelor de transport pentru hidrocarburi, substanţe şi deşeuri periculoase.3. Construcţii hidrotehnice a) lucrări de regularizare a nivelului sau a scurgerii apelor din lacurile naturale; b) amenajări hidrotehnice ca: îndiguiri, corecţii, instalaţii pentru reţinerea aluviunilor sau pentru protecţia contra inundatiilor; c) descărcări de material sedimentar în lacuri; d) exploatarea de pietriş, nisip, namol terapeutic sau de alte materiale din lacuri, cursuri de apa sau din pânzele de apa subterana (cu excepţia extragerilor punctuale motivate de prevenirea inundatiilor); e) lucrări de captare a apelor subterane şi de suprafaţa; f) lucrări de amenajare a zonei de coasta şi de exploatare a resurselor naturale aferente; g) puţuri de alimentare cu apa mai adânci de 50 m.4. Eliminarea deşeurilor şi a ambalajelor a) depozite destinate stocării temporare sau definitive a deşeurilor periculoase şi radioactive; b) instalaţii de prelucrare şi tratare a deşeurilor radioactive; c) cimitire; d) descărcări si/sau depozitari de materiale inerte; e) descărcări controlate, bioactive; f) descărcări controlate pentru deşeuri stabilizate; g) instalaţii destinate triajului, tratarii, reciclarii sau incinerarii deşeurilor; h) depozite provizorii pentru deşeuri sub forma lichidă, solida sau pastoasa (maloasa); i) instalaţii de tratare a apelor uzate.5. Apărarea naţionala*) a) arsenale, terenuri de tir şi de exerciţii pentru armata; b) aerodromuri militare; c) alte instalaţii aparţinând armatei, care sunt asimilate unuia dintre tipurile de instalaţii menţionate în prezenta anexa.------ Notă *) Cu respectarea legislaţiei în domeniul apărării naţionale.6. Sport, turism, agrement a) teleferice şi teleschiuri (pentru punerea în valoare turistica a noilor partii de schii sau a noilor zone situate în domeniile de schii deja existente ori pentru legarea între ele a diferitelor partii de schi); b) piese pentru vehicule cu motor, destinate manifestărilor sportive; c) tunuri cu zăpada; d) stadioane care au tribune fixe prevăzute sa adaposteasca mai mult de 20.000 de spectatori; e) parcuri de distracţie; f) zone verzi.7. Industrie a) uzine de aluminiu; b) oţelarii; c) uzine de metale neferoase; d) instalaţii destinate pretratarii şi topirii metalelor vechi; e) instalaţii pentru sinteza produsilor chimici, inclusiv a apei grele; f) instalaţii pentru transformarea produselor chimice; g) depozite destinate stocării produselor chimice; h) fabrici de explozivi şi de muniţii; i) abatoare şi macelarii cu o capacitate de producţie mai mare de 5.000 tone pe an; j) fabrici de ciment; k) fabrici de sticla cu capacităţi de producţie mai mari de 20.000 tone pe an; l) fabrici de celuloza şi hârtie; m) fabrici destinate extragerii şi transformarii liantilor şi materialelor care conţin lianti; n) fabrici care produc panouri de aglomerate; o) instalaţii pentru prelucrarea lemnului; p) instalaţii pentru produse textile şi de pielarie; r) fabricarea, comercializarea şi utilizarea substanţelor periculoase şi a pesticidelor; s) instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice; t) unităţi industriale pentru fabricarea produselor alimentare şi agrotehnice; u) unităţi de ecarisaj.8. Alte lucrări sau instalaţii a) îmbunătăţiri funciare realizate prin lucrări de arta, precum şi intervenţiile pe suprafeţe care sunt mai mari de 200 ha si/sau acompaniate de măsuri tehnice în scopuri agricole, ca irigarea sau desecarea terenurilor agricole pe suprafeţe mai mari de 20 ha, ca şi proiecte generale de scoatere din circuitul agricol; b) cariere de pietriş, nisip şi alte exploatări de extragere a materialelor nefolosite în scopul producerii de energie; c) construcţii şi instalaţii pentru creşterea animalelor de ferma, cu capacităţi mai mari de:- 100 locuri pentru bovinele de carne;- 500 locuri pentru porcii pentru carne;- 6.000 locuri pentru gaini ouatoare;- 6.000 locuri pentru pui pentru carne;- 1.500 locuri pentru curcani pentru carne; d) centre comerciale; e) locuri de transbordare a mărfurilor şi centre de distribuire; f) echipamente fixe destinate transmiterii electrice sau radioelectrice de semnale, imagini sau sunete (numai echipamentele de transmisie), cu o putere mai mare de 500 kW; g) defrisari de vegetaţie forestieră din afară fondului forestier; h) amenajări piscicole; i) importul şi exportul plantelor şi ale animalelor din fauna şi flora spontana.  +  Anexa 2la normele metodologiceCONŢINUTUL SIMPLIFICAT AL PROIECTULUI DE AUTORIZARE┌───────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│TIPURI │ PIESE SCRISE │ ││DE ├─────────────────┬─────┬─────────────────┤ ││CONSTRUCŢII│MEMORIU │REFE-│AVIZE SI ACORDURI│ ││ │CUPRINZÂND │RATE ├─────────┬───────┤ ││ │DESCRIEREA │DE │UNITĂŢI │AVIZE │ ││ │SUMARĂ A │VERI-│URBANE │SPECI- │ ││ │LUCRĂRILOR │FICA-│ │FICE │ PIESE DESENATE ││ │ │RE │ │ │ ││ │ │PRO- │ │ │ ││ │ │IECT │ │ │ ││ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬──────────────┤│ │a│b│c│d│e│f│g│h│i│j│k│l│m│n│o│p│r│s│t│u│v│y│w│q│z│x│ B ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┬────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ b1 │ b2 │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│1 Locuinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rural │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│- cu regim │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de înălţime│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││P,P+1E │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │●│●│●│●│●│●│●│●│●│*│-│*│●│●│*│*│*│*│*│-│-│●│*│●│●│●│ * │ ● │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│2. Anexe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gospoda- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││resti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│- bucata- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rii de vara│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │●│●│●│●│●│-│-│-│●│-│-│-│*│●│*│-│-│*│-│-│-│●│-│●│*│*│ - │ - │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│- grajduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(pt.animale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mari) │●│●│●│●│●│●│*│-│●│-│-│*│●│*│-│-│-│*│-│-│-│●│-│●│*│*│ - │ - │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│- hambare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fanare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││patule │●│●│●│-│●│-│-│-│●│-│-│●│-│-│-│-│-│*│-│-│-│●│-│●│*│*│ - │ - │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│- magazii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││soproane, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││garaje │●│●│●│*│●│●│*│*│●│-│-│*│*│●│-│-│-│-│-│-│-│●│-│●│*│*│ * │ * │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│- fantani, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││latrine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││uscate,fose│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vidanjabile│●│-│-│-│●│-│-│-│*│-│-│-│-│*│-│-│-│-│-│*│-│*│-│-│-│-│ - │ - │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│- spaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru ac- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tivitati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mestesuga- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││resti │●│●│●│●│●│●│●│●│●│*│*│●│●│●│*│*│*│●│-│*│*│●│ │●│●│●│ * │ ● │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│-rezervoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││combusti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bil lichid │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gazos │●│-│-│●│●│●│-│-│*│-│●│●│-│●│-│-│-│●│-│*│-│●│-│-│●│*│ * │ - │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│imprejmu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││iri │●│●│-│-│●│*│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│●│-│-│*│●│ - │ - │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│3.Racordu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bransamente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││la utili- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tati │●│-│-│●│●│●│-│-│-│-│ │-│*│*│*│*│*│-│-│-│-│●│●│-│*│-│ - │ - │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│4.Anexe ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││exploata- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tiilor a- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│-saivane, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││padocuri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││adaposturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││animale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││platforme │●│●│●│*│●│*│-│-│●│-│-│*│-│*│-│-│-│*│-│●│-│●│-│●│*│*│ - │ - │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│-imprejmu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││iri de pa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││suni │●│-│-│*│●│●│-│-│-│-│-│-│-│*│-│-│-│-│-│-│-│●│-│-│●│*│ - │ - │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│- spaţii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cazare tem-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││porara │●│●│●│*│●│●│-│-│ │*│-│*│-│*│-│-│-│*│-│-│-│●│-│●│●│●│ - │ - │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│5.Constrc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ctii provi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││zorii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││utilizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││temporară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│-târguri si│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││oboare pe- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││riodice │●│*│*│*│●│●│-│-│*│-│-│*│*│*│-│-│*│*│-│●│●│●│*│*│*│*│ - │ - │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│-construc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tii ocazi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││onate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││evenimente │●│*│*│*│●│●│-│-│*│*│*│*│*│*│-│-│*│*│-│●│●│●│*│*│*│*│ - │ - │├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼────────┤│- tabere de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││conturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rulote │●│-│-│●│*│●│-│-│*│-│-│*│●│●│-│-│*│*│-│●│*│●│*│-│-│-│ - │ - │└───────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴────────┘    LEGENDA    - Nu e cazul    ● Piese obligatorii    * Piese opţionale (recomandabile)    - a = Date generale    - b = Arhitectura    - c = Structura    - d = Instalaţiile    - e = Principalele materiale utilizate    - f = Amenajări exterioare-circulaţii carosabile    - g = Înălţimea la steasina    - h = Numărul de niveluri    - i = Suprafaţa construită-desfăşurata    - j = Pentru cerinţa A - Rezistenta şi stabilitate    - k = Pentru cerinţa B - Siguranţa în exploatare    - l = Pentru cerinţa C - Siguranţa la foc    - m = Alimentare cu apa-canalizare    - n = Alimentare cu energie electrica    - o = Alimentare cu gaze naturale    - p = Alimentare cu energie termica    - r = Telefonizare    - s = Prevenirea şi stingerea incendiilor    - t = Apărarea civilă    - u = Protecţia mediului şi a surselor de apa    - v = Protecţia sănătăţii populaţiei    - y = PLAN DE SITUAŢIE - sc.1:2000+1:100    - w = PLAN CONSTR. SUBTERANE-REŢELE - sc.1:2000+1:100    - q = PLANURILE TUTUROR NIVELURILOR - sc.1:100    - z = SECŢIUNE CARACTERISTICA - sc.1:100    - x = 1-2 FAŢADE - sc. 1:100    - B = PLAN FUNDAŢII - sc.1:100    - b1 = amplasare independenta    - b2 = alipire la calcan  +  Anexa 3la normele metodologice____________________(*1)Către*2),PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN ______________________PRIMARUL *)_____________________________________________Subsemnatul(*1) .......... cu domiciliul(*2)/sediul .......în judeţul ......./ municipiul/oraşul/comuna/satul ............ sectorul ........ cod poştal ....... strada ........... nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. ..... telefon/fax .... e-mail ........... , titular al Autorizaţiei de construire/desfiinţare nr. ...... din ........ 20 ...., emisă pentru executarea lucrărilor de construcţii privind construirea/desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor(*5) .................... în valoare de ............ lei.Aduc la cunoştinţaCa la data de*6) ......... ora ....., vor începe lucrările de construcţii autorizate pentru imobilul-teren si/sau construcţii - situat în judeţul ......../municipiul/oraşul/comuna/......... satul .......... sectorul......... cod poştal ....... strada ....... nr. .... bl. ..... sc. ..... et. .... ap.Cartea funciară(*4)/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral .................Semnătura,*7)Data ............L.S........................................................................... Notă *) se completează, după caz - Primarul general al municipiului Bucureşti- Primarul sectorului .... al municipiuluiBucureşti- Primarul municipiului .....................- Primarul oraşului .........................- Primarul comunei ..........................PRECIZĂRI privind completarea formularului:*1) Denumirea titularului autorizaţiei*2) Se adresează emitentului autorizaţiei*3) Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice (inclusiv calitatea acesteia)*4) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)*5) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaţie)*6) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte*7) Se aplica sigiliul, în cazul persoanelor juridiceNOTA:Înştiinţarea de începere a executării lucrărilor se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în doua exemplare. Titularul autorizaţiei este obligat sa păstreze pe şantier un exemplar al acestei instiintari, cu numărul şi data înregistrării la emitent.  +  Anexa 4la normele metodologice____________________(*1)Către*2), INSPECTORATUL IN CONSTRUCŢII AL JUDEŢULUI ______________________Subsemnatul(*1) .......... cu domiciliul(*2)/sediul .......în judeţul ......./ municipiul/oraşul/comuna/satul ............ sectorul ........ cod poştal ....... strada ........... nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. ..... telefon/fax .... e-mail ........... , titular al Autorizaţiei de construire/desfiinţare nr. ...... din ........ 20 ...., emisă pentru executarea lucrărilor de construcţii privind construirea/desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor(*5) .................... în valoare de ............ lei.Aduc la cunoştinţaCa la data de*6) ......... ora ....., vor începe lucrările de construcţii autorizate pentru imobilul-teren si/sau construcţii - situat în judeţul ......../municipiul/oraşul/comuna/......... satul .......... sectorul......... cod poştal ....... strada ....... nr. .... bl. ..... sc. ..... et. .... ap.Cartea funciară(*4)/Fişa bunului imobil sau nr. cadastral .................Anexez, în copie dovada achitării cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, conform prevederilor Legii nr.50/1991, cu modificările şi completările ulterioare.Semnătura,*7)Data ............L.S.-----------PRECIZĂRI privind completarea formularului:*1) Denumirea titularului autorizaţiei*2) Se adresează emitentului autorizaţiei*3) Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice (inclusiv calitatea acesteia)*4) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)*5) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaţie)*6) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte*7) Se aplica sigiliul, în cazul persoanelor juridiceNOTA:Înştiinţarea de începere a executării lucrărilor se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în doua exemplare. Titularul autorizaţiei este obligat sa păstreze pe şantier un exemplar al acestei instiintari, cu numărul şi data înregistrării la Inspectoratul în Construcţii.  +  Anexa 5la normele metodologice                  PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ŞANTIER ┌─────────────┐ ││ IN │ VEDERE │ ││ LUCRU │ DE ANSAMBLU │ ││ │ │ ││ └─────────────┘ ││ ││ ││Denumirea şi adresa obiectivlui ..............................................││ ││Beneficiarul investiţiei ..../(numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/ ││sediul) .......................... telefon ................ ││ ││ ││Proiectant general .........../(numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/ ││sediul) .......................... telefon ................ ││ ││ ││Constructor .........../(numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul) ││....................... telefon ............................ ││ ││ ││Numărul autorizaţiei de construire/desfiinţare şi numărul autorizaţiei de ││organizare de şantier (dacă este cazul) ................................ din ││data de ......................................................................││ ││ ││Eliberata de .................................................................││ ││ ││Termenul de execuţie a lucrărilor, prevăzut în autorizaţie ...................││ ││Data începerii construcţiei ..................................................││ ││Data finalizarii construcţiei ................................................││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTA:1.- Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90 cm (literele având o înălţime de cel puţin 5cm), confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.2.- Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după macheta, o perspectiva sau o fatada reprezentativa(principala) a investiţiei.Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei este stabilit potrivit Ordinului Ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr.63/N din 11 august 1998.  +  Anexa 6la normele metodologiceConsiliul judeţean ........../(autoritatea căreia ii aparţine agentulconstatator) .................PrimăriaPROCES VERBALDE CONSTATARE SI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILORNr. ...... încheiat azi ............1. Subsemnatul ............. în calitate de ........, în baza legitimaţiei de control nr. ......., eliberata de ..............., în urma controlului efectuat azi .........../ora ........, la sediul/şantierul ............................ am constatat următoarele: ......................................................... .2. In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, aceste fapte constituie contravenţii la normele legale privind .................si se sancţionează cu amenda contravenţională, astfel:● cf. art. ..... alin .... lit. ...., - de la ..... lei pana la ...... lei;● cf. art. ..... alin .... lit. ...., - de la ..... lei pana la ...... lei;● cf. art. ..... alin .... lit. ...., - de la ..... lei pana la ...... lei;──────────────────────────────────────────────────Total amenda - de la ...... lei pana la ...... lei;3. De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător:● dl.(d-na.) .................................................●persoana juridică .............., înmatriculată la R.C. cu nr. ........, cod fiscal nr. ......,reprezentată de dl.(d-na) ............... având funcţia ................-, cu domiciliul/sediul în ............, str. ......., nr. ....., bloc ...., scare ..., etaj ..., ap. ...., judeţ ........., sector ....., posesor al buletinului/cărţii de identitate/pasaport seria ............, nr. .........., C.N.P. ............., eliberat(a)/emis de poliţia/statul ....... de la data de ........... tichet de înscriere a contravenţiilor seria ..... nr. ...... (pentru cetăţeni străini).4. Subsemnatul(a) ........... posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ...... nr. eliberat(a) de .................. la data de ........, domiciliat în .........., str. ..........., nr. ...., bloc ......, scara ...., etaj ....., ap. ...., judeţ/sector ............., C.N.P. ....... în calitate de martor, declar ca numitul ........ nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilorAGENT CONSTATATOR                      CONTRAVENIENT....................                          .......................(numele şi prenumele                   (numele şi prenumelesemnătura) semnătura)MARTOR....................(numele şi prenumelesemnătura)5. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, etc.) ..................................... b) Obiecţiuni ale contravenientului .........................................6. Potrivit prevederilor art.31 şi art.32 din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, impotriva prezentului proces verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei se poate face plagere, în termen de 15 zile de la comunicare, la ......../(organul de control căruia ii aparţine agentul constatator)........ care are obligaţia de a o înainta spre soluţionare judecătoriei în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia.Prezentul proces verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi "Înştiinţarea de plata" şi s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar, în copie, personal/prin afişare la domiciliu/cu scrisoare recomandată cu confirmarea de primire nr. .... din ......AGENT CONSTATATOR                 CONTRAVENIENT....................                          ........................(numele şi prenumele                    (numele şi prenumelesemnătura)                                  semnătura)MARTOR....................(numele şi prenumelesemnătura)7. REZOLUŢIE DE APLICARE A SANCŢIUNII──────────────────────────────────────Ţinând seama de faptele săvârşite, în baza prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 21 din Ordonanţa Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, subsemnatul, ........................................ în calitate de ............./(funcţia şi denumirea organului de control căruia ii aparţine agentul constatator)............aplic amenda în valoare totală de ........./(în cifre)........ lei (adică .............../(în litere) ........................) şi dispun, în temeiul legii, următoarele măsuri: ...................................Măsurile dispuse se vor realiza pana la data de .............., contravenientul având obligaţia de a notifica organului de control îndeplinirea acestei obligaţii în termenul stabilit.8. ÎNŞTIINŢARE DE PLATA :────────────────────────● Contravenientul urmează sa achite suma totală de ................. lei, la C.E.C. sau la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publica (denumita în continuare Trezorerie), în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces verbal, iar sumele vor fi încasate astfel:- 75% din suma totală, adică ........ lei în contul nr. ........ deschis la C.E.C./Trezorerie, suma care se face venit la bugetul de stat;- 25% din suma totală, adică ........ lei în contul nr. ........ deschis la C.E.C./Trezorerie, suma care se face venit extrabugetar al unităţii din care face parte agentul constatator;● Contravenientul are obligaţia sa prede copia chitanţei, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces verbal, la adresa ......../(organul de control căruia ii aparţine agentul constatator) ......, situat în str. ........ nr. ...... judeţul/sector ...... telefon ....................Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicării, se va proceda la executarea silită.Consiliul judeţean ___________________________________________Primăria (autoritatea căreia ii aparţine agentul                              constatator).................................(organul de control/funcţia).................................(numele şi prenumele)L.S. semnătura  +  Anexa 7la normele metodologiceINSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCŢIIInspectoratul Teritorial în Construcţii .......... Seria ...... nr. ......Inspectoratul Judeţean în Construcţii .......................(autoritatea căreia ii aparţine agentul constatator)PROCES VERBALDE CONSTATARE SI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILORîncheiat azi................1. Subsemnatul ...... în calitate de ....., în baza legitimaţiei de control nr. ..., eliberata de ......, în urma controlului efectuat azi ...../ora ......., la sediul/şantierul ....... am constatat următoarele: ..........................2. In conformitate cu prevederile ............ aceste fapte constituie contravenţii la normele legale privind ............. şi se sancţionează cu amenda contravenţională, astfel:● cf. art. ..... alin .... lit. ...., - de la ..... lei pana la ...... lei;şi se aplica p amenda de .......... lei● cf. art. ..... alin .... lit. ...., - de la ..... lei pana la ...... lei;şi se aplica p amenda de .......... lei● cf. art. ..... alin .... lit. ...., - de la ..... lei pana la ...... lei;şi se aplica p amenda de .......... lei● cf. art. ..... alin .... lit. ...., - de la ..... lei pana la ...... lei;şi se aplica p amenda de .......... lei3. De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător dl-(d-na) persoane fizica/juridică ............ reprezentată de ............. având ocupaţia ......, cu domiciliul/sediul în .............., str. ........., nr. ....., bloc ....., scara ......, etaj. ...., ap. ...., judeţul .........., sector ......., înmatriculată la R.C. cu nr. ....., cod fiscal nr. ......., posesor al buletinului/cărţii de identitate/pasaport seria ............, nr. ......,(pentru cetăţeni străini).4. Subsemnatul(a) ........... posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ...... nr. eliberat(a) de .................. la data de ........, domiciliat în .........., str. ..........., nr. ...., bloc ......, scara ...., etaj ....., ap. ...., judeţ/sector ............., C.N.P. ....... în calitate de martor, declar ca numitul ........ nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilorAGENT CONSTATATOR                  CONTRAVENIENT....................                          ...........................(numele şi prenumele                 (numele şi prenumelesemnătura)                             semnătura)MARTOR....................(numele şi prenumelesemnătura)5. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, etc.) ..................................... b) Obiecţiuni ale contravenientului .........................................6. REZOLUŢIE DE APLICARE A SANCŢIUNII──────────────────────────────────────Având în vedere faptele săvârşite, ae aplica contravenientului, în condiţiile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, o amenda contravenţională în valoare totală de ........... lei şi în conformitate cu prevederile legale se dispun următoarele măsuri:...........................................................................Măsurile dispuse se vor realiza pana la data de ................. contravenientul notificând organului de control îndeplinirea acestora în termenul stabilit.7. ÎNŞTIINŢARE DE PLATA:──────────────────────────● Contravenientul urmează sa achite suma totală de ................. lei, la C.E.C. sau la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publica (denumita în continuare Trezorerie), în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces verbal, iar sumele vor fi încasate astfel:- 75% din suma totală, adică ........ lei în contul nr. ........ deschis la C.E.C./Trezorerie, suma care se face venit la bugetul de stat;- 25% din suma totală, adică ........ lei în contul nr. ........ al Inspectoratului Teritorial/Judeţean în Construcţii ..............., deschis la C.E.C./Trezorerie ................., suma care se face venit extrabugetar al Inspectoratului Teritorial/Judeţean în Construcţii ...............● Contravenientul are obligaţia sa predea copia chitanţei, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces verbal, la sediul Inspectoratului Teritorial/Judeţean în Construcţii .................., situat în str. ........... nr. ...... judeţul/sector ...... telefon ....................Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicării, se va proceda la executarea silită.8. Potrivit prevederilor art.31 şi art.32 din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, impotriva prezentului proces verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei se poate face plagere, în termen de 15 zile de la comunicare, la Inspectoratul Teritorial/Judeţean în Construcţii ............ care are obligaţia de a o înainta spre soluţionare judecătoriei în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia.9. Prezentul proces verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi "Înştiinţarea de plata" şi s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar, în copie, personal/prin afişare la domiciliu/cu scrisoare recomandată cu confirmarea de primire nr. .... din ......AGENT CONSTATATOR                  CONTRAVENIENT....................                          .......................(numele şi prenumele              (numele şi prenumelesemnătura)                           semnătura)MARTOR....................(numele şi prenumelesemnătura)-------