ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 martie 2002privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 8 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte modul de reglementare, organizare, funcţionare şi supraveghere a societăţilor de bursa, burselor de mărfuri, membrilor burselor de mărfuri, precum şi a caselor de compensaţie.  +  Articolul 2Punerea în aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, supravegherea, precum şi controlul respectării dispoziţiilor sale sunt încredinţate Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, denumita în continuare C.N.V.M., investită în acest scop cu puteri de reglementare şi supraveghere, incluzând puterea de autorizare, delegare, decizie, interdicţie, intervenţie, monitorizare, inspecţie, ancheta şi sancţionare administrativă, în condiţiile, modalităţile şi limitele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 3C.N.V.M. este singura instituţie abilitata sa autorizeze societăţile de bursa, casele de compensaţie şi asociaţiile profesionale cu personalitate juridică ca organisme cu putere de autoreglementare în condiţiile reglementărilor privind autorizarea organismelor de autoreglementare.  +  Articolul 4 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:1. activ suport - activul, precum marfa, titlul reprezentativ de marfa, activul financiar, fără a se limita la acestea, care sta la baza tranzactionarii instrumentelor financiare derivate pe pieţele dezvoltate de bursele de mărfuri;2. activ financiar - activul ce consacra drepturi băneşti ale deţinătorului acestuia, precum şi drepturi asupra veniturilor viitoare rezultate din valorificarea unor fonduri. Activele financiare includ, fără a se limita la acestea: a) valori mobiliare; b) efecte de comerţ emise de către o societate comercială; c) instrumente sintetice de tipul indicilor bursieri; d) rata dobânzii, instrumente sintetice care au la baza rata dobânzii; e) instrumente având la baza moneda naţionala, devize convertibile; f) contracte futures, contracte cu optiuni, alte instrumente financiare derivate calificate astfel de C.N.V.M.;3. apel în marja - cererea cu titlu de obligativitate pentru încadrarea în limitele impuse contului în marja;4. broker - persoana fizica atestata de consiliul bursei de mărfuri şi autorizata de C.N.V.M. sa negocieze cereri şi oferte şi sa încheie tranzacţii exclusiv în numele unui membru al bursei de mărfuri;5. casa de compensaţie - societatea comercială sau departamentul din cadrul societăţii de bursa care efectuează zilnic pentru membrii compensatori reevaluarea poziţiilor deschise, calculul şi reţinerea garanţiilor, compensarea şi decontarea;6. client - persoana fizica sau juridică parte într-un contract de intermediere încheiat cu un membru al bursei de mărfuri;7. cont de client - contul din evidentele membrului bursei de mărfuri, în care sunt evidentiate sumele, valorile şi bunurile clientului, precum şi obligaţiile asumate şi drepturile dobândite de acesta din tranzacţiile încheiate la bursa de mărfuri;8. cont în marja - contul în care se evidenţiază sumele, valorile sau bunurile necesare garantarii poziţiilor deschise, precum şi drepturile dobândite şi obligaţiile asumate;9. contracte forward - contracte ce creează pentru părţi obligaţia de a vinde, respectiv de a cumpara o anumită marfa la un preţ convenit în momentul încheierii tranzacţiei şi care se executa prin livrarea efectivă a mărfii şi plata preţului la o anumită data viitoare;10. contracte futures - contracte standardizate care creează pentru părţi obligaţia de a vinde sau de a cumpara un anumit activ suport la data scadentei şi la un preţ convenit la momentul încheierii tranzacţiei;11. contracte cu optiuni (optiuni) - contracte standardizate care, în schimbul plăţii unei prime, creează pentru cumpărătorul opţiunii dreptul, dar nu şi obligaţia, de a cumpara sau de a vinde un anumit activ suport la un preţ prestabilit, numit preţ de exercitare, până la sau la data expirării;12. contracte spot - contracte cu executare imediata prin livrarea efectivă a mărfii şi plata preţului;13. data expirării - ziua din luna şi anul până la care sau la care poate avea loc exercitarea unei optiuni;14. data scadentei - ziua din luna şi anul la care s-a convenit executarea obligaţiilor asumate prin tranzacţiile încheiate pe pieţele dezvoltate de bursele de mărfuri;15. informaţii privilegiate - informaţiile de orice natura privitoare la operaţiunile de bursa sau activele tranzacţionate care nu au devenit încă publice şi a căror divulgare ar putea influenţa cotatiile sau alte aspecte ale tranzacţiilor prin bursele de mărfuri;16. instrumente financiare derivate - contractele futures, opţiunile, precum şi alte asemenea instrumente calificate astfel de C.N.V.M., ale căror active suport includ marfa, titlul reprezentativ de marfa sau activul financiar;17. investitor - orice persoană fizica sau juridică care urmăreşte obţinerea de profit din tranzacţiile încheiate la o bursa de mărfuri în contul sau;18. încheierea unei tranzacţii - acordul de voinţa dat asupra unuia sau mai multor contracte spot, forward, futures sau cu optiuni identice;19. închiderea unei poziţii deschise - stingerea de către client, membrul bursei, membrul compensator sau casa de compensaţie a obligaţiilor contractuale dintr-o poziţie deschisă, prin efectuarea unei tranzacţii în sens contrar sau prin exercitarea dreptului conferit de opţiune;20. marfa - orice bun mobil, inclusiv mobil prin anticipatie, fungibil prin natura sa, precum şi orice serviciu standardizat;21. membru al bursei de mărfuri - persoana juridică care, indeplinind condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi regulamentele C.N.V.M., are dreptul de a încheia tranzacţii pe una sau mai multe pieţe dezvoltate de bursa de mărfuri;22. membru compensator - persoana juridică care, indeplinind condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi regulamentele C.N.V.M., are dreptul sa înregistreze tranzacţiile cu instrumente financiare derivate la o casa de compensaţie;23. ordin de bursa - instrucţiunea ferma care consemnează modalitatea de negociere a unei cereri sau oferte pe pieţele la disponibil sau a instrumentelor financiare derivate;24. pieţe la disponibil - pieţele specializate, dezvoltate de o bursa de mărfuri, care asigura condiţiile pentru încheierea de tranzacţii cu contracte spot şi forward;25. pieţe ale instrumentelor financiare derivate - pieţe specializate, dezvoltate de o bursa de mărfuri care asigura condiţiile pentru încheierea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate;26. pieţe reglementate - pieţe la disponibil sau ale instrumentelor financiare derivate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) funcţionează regulat şi operează în mod ordonat; b) respecta reglementările C.N.V.M., precum şi regulamentele bursei de mărfuri autorizate de C.N.V.M., care definesc condiţiile de acces pe piaţa, precum şi cele de operare; c) respecta cerinţe de raportare şi transparenta, în vederea asigurării protecţiei investitorilor;27. poziţii deschise - totalitatea instrumentelor financiare derivate, înregistrate la casa de compensaţie, care nu au ajuns la scadenta sau ale căror drepturi nu au fost exercitate ori ale căror obligaţii nu au fost stinse;28. preţ de exercitare - preţul la care deţinătorul unei optiuni poate să îşi exercite dreptul de cumpărare sau de vânzare;29. societate de brokeraj - societatea comercială autorizata de C.N.V.M. sa presteze servicii de negociere a cererilor şi ofertelor şi de încheiere de tranzacţii pe pieţele dezvoltate de o bursa de mărfuri în cont propriu şi în contul clienţilor sau numai în cont propriu;30. societate de bursa - societatea comercială pe acţiuni, constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentei ordonanţe de urgenţă, autorizata de C.N.V.M., autonomă în raport cu participanţii la piaţa care prestează servicii de interes public prin intermediul bursei de mărfuri înfiinţate;31. trader - persoana fizica atestata profesional de către consiliul bursei de mărfuri şi autorizata de C.N.V.M., care are în atributia sa negocierea cererilor şi ofertelor, precum şi încheierea de tranzacţii exclusiv în nume şi pe cont propriu numai pe pieţele instrumentelor financiare derivate. (2) Termenii, abrevierile şi expresiile nedefinite la alin. (1) şi care sunt definite în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, respectiv în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, au înţelesul prevăzut în cuprinsul acestora. (3) Calificarea unei persoane, instituţii, situaţii, informaţii, operaţiuni sau a unui act juridic ori instrument negociabil, cu privire la includerea în sau excluderea din sfera termenilor şi expresiilor cu semnificatia stabilită prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în vederea determinării incidentei dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se poate face de către C.N.V.M. din oficiu sau la cererea părţii interesate. (4) Casa de compensaţie, membrii compensatori, bursa de mărfuri, membrii bursei de mărfuri, brokerii, traderii şi orice alta entitate care operează pe o bursa de mărfuri vor asigura confidenţialitatea asupra conturilor deschise şi a structurii acestora, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de regulamentele burselor de mărfuri şi ale caselor de compensaţie. (5) În caz de litigiu actele individuale emise de C.N.V.M. cu privire la calificarile prevăzute la alin. (3) pot fi atacate cu recurs în faţa Curţii de Apel Bucureşti - Secţia contencios administrativ.  +  Titlul II Bursele de mărfuri  +  Capitolul 1 Societatea de bursa  +  Articolul 5 (1) Societatea de bursa se constituie sub forma unei societăţi pe acţiuni, persoana juridică română, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Societatea de bursa emite acţiuni nominative care trebuie să fie plătite în întregime, exclusiv în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare. (3) Un acţionar al societăţii de bursa nu poate să deţină direct sau prin persoane implicate mai mult de 5% din acţiunile ordinare emise de aceasta. (4) Capitalul minim subscris şi vărsat al unei societăţi de bursa este stabilit prin reglementări emise de C.N.V.M. (5) La constituire societatea de bursa solicita C.N.V.M. autorizaţia de înfiinţare, în temeiul căreia se va putea inregistra la oficiul registrului comerţului. În baza dovezii de înregistrare la oficiul registrului comerţului societatea de bursa solicita C.N.V.M. autorizaţia de funcţionare. (6) Condiţiile care stau la baza autorizaţiei emise de C.N.V.M. trebuie menţinute pe toată durata de existenta a unei societăţi de bursa. Orice modificare a acestora este supusă autorizării C.N.V.M. (7) Regulamentele societăţii de bursa, ale burselor de mărfuri, precum şi orice modificare a acestora sunt supuse autorizării C.N.V.M.  +  Articolul 6Obiectul principal de activitate al societăţii de bursa este înfiinţarea şi administrarea bursei de mărfuri. Societatea de bursa poate, de asemenea, îndeplini activităţi conexe, cum ar fi: organizarea de licitaţii pentru vânzări şi achiziţii de produse, servicii şi lucrări, active ale persoanelor juridice şi fizice, realizarea, administrarea şi comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, organizarea de seminarii şi cursuri în scopul pregătirii participanţilor în domeniul burselor de mărfuri sau alte activităţi calificate astel de C.N.V.M.  +  Articolul 7 (1) Bursa de mărfuri, precum şi totalitatea bunurilor corporale şi necorporale necesare organizării şi funcţionarii acesteia fac parte din fondul de comerţ al societăţii de bursa. (2) Societatea de bursa va asigura logistica şi personalul de specialitate necesare funcţionarii în condiţii optime a bursei de mărfuri. (3) Pentru administrarea bursei de mărfuri înfiinţate de aceasta, societatea de bursa stabileşte şi percepe cotizatii, tarife şi comisioane care intră în vigoare după aprobarea lor de către C.N.V.M.  +  Articolul 8Societatea de bursa are legitimare procesuala activa, respectiv pasiva, pentru orice drepturi şi obligaţii, pretenţii şi reclamaţii legate de activitatea bursei de mărfuri înfiinţate şi, dacă este cazul, de cea a casei de compensaţie organizate ca departament.  +  Articolul 9 (1) Adunarea generală a acţionarilor societăţii de bursa hotărăşte, la propunerea acţionarilor sau a consiliului de administraţie, în condiţiile de cvorum stabilite de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adunarea generală ordinară, şi asupra următoarelor: a) înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea bursei de mărfuri; b) înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea comisiilor; c) admiterea categoriei traderilor ca operatori la tranzacţionarea pe pieţele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de bursa de mărfuri; d) ratificarea hotărârilor consiliului de administraţie privind:1. aprobarea regulamentelor bursei de mărfuri;2. admiterea de membri ai bursei în condiţiile art. 10 lit. c);3. pierderea dreptului de tranzactionare al membrilor bursei de mărfuri;4. retragerea de la tranzactionare, la cerere, a membrilor bursei de mărfuri;5. categoriile, nivelurile şi plafoanele comisioanelor şi tarifelor practicate;6. admiterea traderilor la tranzacţionarea pe pieţele instrumentelor financiare derivate, dezvoltate de bursa de mărfuri;7. numirea preşedintelui şi a membrilor consiliului bursei de mărfuri. (2) Termenul de întrunire a adunării generale a acţionarilor pentru ratificarea hotărârilor consiliului de administraţie conform alin. (1) lit. d) nu poate fi în nici un caz mai mare de 60 de zile de la data hotărârilor respective.  +  Articolul 10Actionarii societăţii de bursa au, pe lângă drepturile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele drepturi specifice: a) dreptul de a tranzacţiona în bursa de mărfuri numai cu autorizarea acestora de către C.N.V.M.; b) dreptul de a dobândi calitatea de membru compensator, în situaţia în care casa de compensaţie este organizată ca departament al societăţii de bursa; c) dreptul de a transmite, către orice persoană juridică agreată de societatea de bursa, folosinţă unuia sau mai multor locuri de tranzactionare; d) dreptul de a deţine unul sau mai multe locuri de tranzactionare în condiţiile actului constitutiv al societăţii de bursa.  +  Articolul 11Societatea de bursa, în vederea asigurării condiţiilor minimale de funcţionare stabilite prin reglementările C.N.V.M., va repartiza profitul net cu prioritate pentru modernizarea şi dezvoltarea bursei de mărfuri înfiinţate de aceasta.  +  Capitolul 2 Bursele de mărfuri  +  Secţiunea 1 Prevederi generale  +  Articolul 12 (1) Bursele de mărfuri sunt pieţe de interes public care asigura, în condiţii centralizate de negociere, eficienta şi transparenta, efectuarea de operaţiuni privind: a) vânzări şi cumpărări de mărfuri pe pieţe la disponibil; b) vânzări şi cumpărări, pe pieţe la disponibil, de titluri reprezentative de mărfuri; c) vânzări şi cumpărări de instrumente financiare derivate; d) navlosiri şi negocieri de asigurări maritime şi fluviale de nave şi incarcatura; e) vânzări şi cumpărări de alte instrumente autorizate de C.N.V.M. (2) Reglementările, cotatiile burselor de mărfuri, precum şi volumul tranzactionat sunt informaţii de interes public şi trebuie făcute accesibile publicului.  +  Articolul 13 (1) O bursa de mărfuri se înfiinţează în baza autorizării C.N.V.M. numai de către o societate de bursa. Orice modificare a condiţiilor în baza cărora s-a obţinut autorizaţia C.N.V.M. este supusă autorizării acesteia. (2) O bursa de mărfuri dezvolta pieţe numai după ce minimum 20 de entităţi, astfel cum sunt ele definite la art. 18 alin. (1), au fost autorizate sau, după caz, avizate sa desfăşoare tranzacţii la bursa respectiva. (3) Activitatea curenta de administrare a unei burse de mărfuri este asigurata de consiliul bursei de mărfuri.  +  Secţiunea a 2-a Consiliul bursei de mărfuri  +  Articolul 14 (1) Conducerea bursei de mărfuri este încredinţată consiliului bursei de mărfuri, numit de consiliul de administraţie al societăţii de bursa pentru un mandat de 4 ani, sub condiţia ratificării de către adunarea generală a acţionarilor conform art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 7. (2) Persoanele care sunt propuse să facă parte din consiliul bursei de mărfuri trebuie anterior validate individual de care C.N.V.M. (3) Membrii consiliului bursei de mărfuri trebuie să fie domiciliaţi în România şi sa îndeplinească condiţiile de integritate, pregătire şi experienta profesională impuse prin reglementările C.N.V.M. (4) Membrii consiliului bursei de mărfuri nu pot fi administratori, cenzori, auditori, acţionari sau asociaţi la o alta societate de bursa, la o alta casa de compensaţie, consultant de investiţii şi nu pot face parte din consiliul unei alte burse de mărfuri sau dintr-o structura similară acesteia, specifică unei pieţe reglementate. (5) În cazul apariţiei unei situaţii de incompatibilitate ori a unui impediment legal, a imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului ori în caz de vacanta a postului, consiliul de administraţie al societăţii de bursa va desemna o altă persoană care va fi validată de C.N.V.M., în condiţiile alin. (2), pentru exercitarea mandatului până la expirarea acestuia.  +  Articolul 15 (1) Consiliul bursei de mărfuri are următoarele atribuţii: a) elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie al societăţii de bursa; b) elaborează regulamentele necesare funcţionarii bursei de mărfuri, le propune spre aprobare consiliului de administraţie al societăţii de bursa, supraveghează şi asigura respectarea acestora; c) propune consiliului de administraţie sau stabileşte, în cazul în care i s-a delegat aceasta atribuţie, categoriile, nivelurile şi plafoanele comisioanelor şi tarifelor practicate de bursa de mărfuri; d) atesta brokerii şi traderii care operează în bursa de mărfuri; e) propune consiliului de administraţie admiterea de membri ai bursei de mărfuri; f) propune consiliului de administraţie pierderea dreptului de tranzactionare al membrilor bursei de mărfuri, brokerilor sau traderilor; g) hotărăşte suspendarea dreptului de tranzactionare al membrilor bursei de mărfuri, brokerilor sau traderilor pentru o perioadă de până la 6 luni; h) elaborează şi transmite rapoartele cerute prin reglementările C.N.V.M. cu privire la funcţionarea bursei de mărfuri; i) supraveghează existenta şi ţinerea corecta a registrelor şi a altor documente privind tranzacţionarea în bursa de mărfuri, stabilite prin reglementările C.N.V.M.; j) supune spre avizare C.N.V.M. tranzacţionarea pe piaţa instrumentelor financiare derivate de noi instrumente financiare derivate şi de noi active suport; k) numeşte coordonatorii şedinţelor de tranzactionare; l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite sau delegate de consiliul de administraţie al societăţii de bursa respective, stabilite prin actul constitutiv al acesteia ori prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale bursei de mărfuri. (2) Consiliul bursei de mărfuri îşi poate desfăşura activitatea pe secţiuni, dacă modul de organizare a bursei de mărfuri necesita aceasta. (3) Activitatea consiliului bursei de mărfuri este coordonata de un preşedinte, numit de consiliul de administraţie al societăţii de bursa dintre membrii consiliului bursei de mărfuri. (4) În cazul în care nu este şi administrator, preşedintele consiliului bursei de mărfuri are dreptul de a participa, cu rol consultativ, la şedinţele consiliului de administraţie al societăţii de bursa. (5) Organizarea şi modul de lucru ale consiliului bursei de mărfuri se stabilesc de către consiliul de administraţie.  +  Titlul III Operatorii la bursa de mărfuri  +  Capitolul 1 Membrii bursei de mărfuri  +  Articolul 16 (1) În condiţiile stabilite de actul constitutiv al societăţii de bursa actionarii pot dobândi unul sau mai multe locuri de tranzactionare la bursa de mărfuri. (2) Actionarii unei societăţi de bursa pot transmite folosinţă locurilor de tranzactionare la bursa respectiva uneia sau mai multor societăţi comerciale persoane juridice române, agreate de societatea de bursa, în scopul exclusiv de a negocia şi încheia tranzacţii, precum şi societăţilor de servicii de investiţii financiare din alt stat, autorizate de C.N.V.M. sa presteze în mod direct servicii de investiţii financiare pe teritoriul României.  +  Articolul 17Pentru a fi autorizata sau, după caz, avizată ca membru al unei burse de mărfuri, o entitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină dreptul de tranzactionare în bursa de mărfuri respectiva, fie în calitate de acţionar al societăţii de bursa, fie în condiţiile art. 16 alin. (2); b) sa îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de reglementările C.N.V.M. şi ale bursei de mărfuri.  +  Articolul 18 (1) Pot dobândi calitatea de membru al unei burse de mărfuri în condiţiile art. 17: a) societăţi de servicii de investiţii financiare, în baza autorizării C.N.V.M.; b) bănci, cu avizul C.N.V.M., pentru tranzacţii pe pieţele instrumentelor financiare derivate; c) societăţi de brokeraj, în baza autorizării C.N.V.M.; d) societăţi comerciale, cu avizul C.N.V.M., exclusiv pentru tranzacţii pe pieţele la disponibil, în nume propriu şi pe contul lor; e) alte entităţi autorizate de C.N.V.M. (2) Operaţiunile pe pieţele dezvoltate de bursele de mărfuri pot fi efectuate numai de către membrii burselor de mărfuri autorizaţi sau, după caz, avizaţi, precum şi de către traderii autorizaţi de C.N.V.M., în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 19 (1) Dreptul de a tranzacţiona al unui membru al bursei de mărfuri se suspenda motivat, prin hotărârea consiliului bursei de mărfuri, pentru maximum 6 luni, sau se pierde prin hotărârea consiliului de administraţie al societăţii de bursa, în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de reglementările C.N.V.M., precum şi de regulamentele bursei de mărfuri. (2) Membrul sancţionat conform alin. (1) este ţinut sa îndeplinească obligaţiile rezultate din tranzacţiile încheiate înainte de momentul sanctionarii.  +  Articolul 20 (1) Pentru promovarea, susţinerea şi protejarea intereselor lor membrii unei burse de mărfuri pot constitui asociaţia bursei de mărfuri. (2) La nivelul unei burse de mărfuri se poate constitui o singura asociaţie agreată de societatea de bursa.  +  Articolul 21Asociaţia bursei de mărfuri va fi consultata cu privire la deciziile luate de consiliul bursei de mărfuri care pot afecta costul, natura, caracteristicile tehnice sau structura serviciilor oferite de societatea de bursa.  +  Articolul 22Membrii bursei de mărfuri prevăzuţi la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) şi, după caz, lit. e) pot presta pe cont propriu, respectiv pe contul clienţilor, următoarele servicii de brokeraj: a) negocierea cererilor şi ofertelor şi încheierea tranzacţiilor pe pieţele dezvoltate de bursa de mărfuri; b) negocierea şi încheierea operaţiunilor privind navlosiri şi asigurări maritime şi fluviale de nave şi incarcatura; c) gestiunea sumelor, valorilor şi bunurilor depuse pentru garantarea tranzacţiilor încheiate şi plata obligaţiilor asumate; d) servicii conexe prevăzute de reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 23 (1) Membrii bursei de mărfuri negociaza cererile şi ofertele şi încheie tranzacţii folosind exclusiv sistemele de tranzactionare ale bursei de mărfuri. (2) Negocierea cererilor şi ofertelor şi încheierea tranzacţiilor de către membrul bursei de mărfuri pe pieţele instrumentelor financiare derivate se face numai dacă, în prealabil, acesta a dobândit calitatea de membru compensator sau a încheiat un contract de compensare cu un membru compensator.  +  Articolul 24Membrii bursei de mărfuri menţionaţi la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) şi, după caz, lit. e) au următoarele drepturi, care se constituie şi ca obligaţii corelative ale clienţilor: a) să solicite clienţilor sumele, valorile sau bunurile necesare în vederea negocierii ordinelor primite de la aceştia; b) să solicite clienţilor garanţii suplimentare pentru acoperirea riscului financiar propriu rezultat din obligaţiile asumate pe contul acestora; c) sa încheie tranzacţii pe contul unui client în scopul închiderii de poziţii pentru care clientul nu poate asigura sumele necesare garantarii; d) să solicite clienţilor notificare privind orice modificare a datelor şi informaţiilor cuprinse în contractul de intermediere, precum şi despre orice modificare a situaţiei lor financiare care poate să afecteze executarea obligaţiilor viitoare; e) să solicite clienţilor notificarea de îndată a declanşării procedurii de reorganizare judiciară sau faliment asupra acestora; f) să solicite clienţilor să se abţină de la orice acţiuni sau inacţiuni menite sa creeze prejudicii operatorilor la o bursa de mărfuri, societăţilor de bursa şi caselor de compensaţie.  +  Articolul 25Membrii bursei de mărfuri menţionaţi la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) şi, după caz, lit. e) au următoarele obligaţii, care se constituie şi ca drepturi ale clienţilor: a) sa informeze clientul asupra riscurilor pe care acesta şi le asuma în urma încheierii de tranzacţii; b) sa informeze clientul cu privire la rezultatul negocierii ordinului de bursa dat de acesta, precum şi cu privire la situaţia contului sau; c) sa păstreze confidenţialitatea în legătură cu persoana pe contul căreia negociaza, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, regulamentele C.N.V.M., ale societăţii de bursa şi, dacă este cazul, ale casei de compensaţie; d) să evidenţieze şi sa trateze distinct ca bunuri ale clientului toate sumele, valorile şi bunurile primite în scopul garantarii tranzacţiilor încheiate şi/sau îndeplinirii obligaţiilor asumate; aceste sume, valori şi bunuri vor fi înregistrate separat şi nu vor fi confundate cu fondurile membrului respectiv ori utilizate în folosul altui client; e) sa răspundă faţă de clienţi pentru încheierea defectuoasă de tranzacţii în contul acestora; f) sa pună la dispoziţie clientului, la cererea acestuia, sumele, valorile şi bunurile aflate în contul acestuia şi care sunt libere de obligaţii.  +  Articolul 26Membrii bursei de mărfuri menţionaţi la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) şi, după caz, lit. e) au următoarele obligaţii: a) să solicite clientului suma minima necesară stabilită de membrul compensator pentru garantarea poziţiilor deschise în contul clientului, conform reglementărilor C.N.V.M. şi ale casei de compensaţie; b) sa nu negocieze un ordin de bursa în cazul în care clientul nu a constituit sumele, valorile şi bunurile necesare garantarii obligaţiilor ce se pot naşte în urma încheierii unei tranzacţii; c) sa deschidă şi sa ţină registrele specifice; d) să respecte în încheierea tranzacţiilor priorităţile de executare a ordinelor de bursa stabilite de C.N.V.M. şi de regulamentele bursei de mărfuri; e) sa notifice de îndată societăţii de bursa, casei de compensaţie şi membrului compensator declanşarea unei proceduri de reorganizare judiciară sau faliment asupra clienţilor care au obligaţii în derulare faţă de societatea de bursa şi/sau faţă de casa de compensaţie; f) sa notifice de îndată societăţii de bursa, casei de compensaţie, membrului compensator şi clienţilor proprii declanşarea unei proceduri de reorganizare judiciară sau faliment asupra lor.  +  Articolul 27Membrilor bursei de mărfuri menţionaţi la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) şi, după caz, lit. e) le este interzis: a) să se asocieze cu alt membru al bursei de mărfuri în vederea executării ordinelor de bursa; b) sa încheie tranzacţii prin intermediul unui alt membru al bursei de mărfuri; c) sa negocieze cereri şi oferte şi sa încheie tranzacţii în contul unei persoane aflate în reorganizare judiciară sau faliment; d) sa înregistreze în contul clienţilor alte tranzacţii decât cele încheiate prin bursa de mărfuri; e) sa menţină deschise, pentru un client, poziţii de sensuri contrare la aceleaşi instrumente financiare derivate sau aceeaşi serie de optiuni; f) sa încheie tranzacţii pe contul unui client în scopul închiderii de poziţii în lipsa unui ordin al acelui client, dacă acesta dispune de sumele sau bunurile necesare garantarii poziţiilor deschise; g) sa sugereze clienţilor, prin orice mijloace, garantarea obţinerii de profituri sau a limitării pierderilor; h) să facă publicitate propriilor activităţi într-o maniera care ar putea sugera obţinerea de profituri sigure.  +  Articolul 28Membrilor bursei de mărfuri menţionaţi la art. 18 alin. (1) lit. d) le este interzis: a) să se asocieze cu un alt membru al bursei de mărfuri în vederea executării ordinelor de bursa; b) sa încheie tranzacţii prin intermediul unui alt membru al bursei de mărfuri pe pieţele pentru care are avizul C.N.V.M. de tranzactionare în nume şi pe cont propriu; c) sa înregistreze în evidentele specifice în nume şi pe cont propriu alte tranzacţii ca fiind încheiate prin bursa de mărfuri; d) sa negocieze cereri şi oferte şi sa încheie tranzacţii pe seama altor persoane.  +  Articolul 29 (1) Membrii unei burse de mărfuri menţionaţi la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) şi, după caz, lit. e) pot efectua, în contul clienţilor, serviciile prevăzute în prezentul capitol numai în baza unui contract de intermediere. (2) În urma încheierii contractului de intermediere membrul bursei de mărfuri deschide clientului un cont de client.  +  Capitolul 2 Brokerul  +  Articolul 30 (1) Brokerul este persoana fizica atestata profesional de către consiliul bursei de mărfuri şi autorizata de C.N.V.M., aflată în relaţii prevăzute de dreptul muncii cu un membru al bursei de mărfuri. (2) Atestarea profesională a brokerului se face conform reglementărilor societăţii de bursa, separat pentru pieţele la disponibil, pieţele instrumentelor financiare derivate, precum şi pentru pieţele destinate navlosirilor şi negocierii asigurărilor maritime şi fluviale de nave şi de incarcatura.  +  Articolul 31 (1) Brokerul este autorizat de C.N.V.M., la cererea membrului bursei de mărfuri angajator, în baza atestatului profesional obţinut de la consiliul bursei de mărfuri la care intenţionează sa negocieze şi sa încheie tranzacţii. (2) Condiţiile necesare calificării pentru calitatea de broker şi procedura de autorizare sunt cele prevăzute de reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 32Brokerului îi este interzis: a) să fie acţionar cu poziţie de control, administrator, auditor sau cenzor, după caz, la o societate de bursa sau casa de compensaţie, la un membru al bursei de mărfuri sau consultant de investiţii; b) sa negocieze cereri şi oferte şi sa încheie tranzacţii fără a folosi sistemele de tranzactionare puse la dispoziţie de bursa de mărfuri; c) să deţină cont la un membru al bursei de mărfuri şi sa încheie tranzacţii în contul sau, direct sau prin persoane interpuse; d) sa divulge sub orice formă vreo informaţie cuprinsă într-un ordin de bursa primit sau la care are acces.  +  Articolul 33 (1) Brokerul este obligat sa negocieze cererile şi ofertele şi sa încheie tranzacţii strict în conformitate cu ordinele de bursa primite. (2) În exercitarea atribuţiilor sale brokerul va acţiona cu diligenta profesională maxima. (3) Orice informaţii cuprinse într-un ordin de bursa primit de broker, precum şi orice informaţii referitoare la tranzacţiile încheiate de un broker în conturile clienţilor vor fi considerate informaţii privilegiate.  +  Capitolul 3 Traderul  +  Articolul 34 (1) Societatea de bursa elaborează regulamentul specific privind regimul traderilor pentru pieţele instrumentelor financiare derivate. (2) Traderul este persoana fizica atestata de consiliul bursei de mărfuri şi autorizata de C.N.V.M. sa opereze direct în sistemul de tranzactionare al unei burse de mărfuri. (3) Traderul are dreptul de a dispune de sumele, valorile şi bunurile, aflate în contul sau la membrul compensator, comunicate ca fiind libere de obligaţii.  +  Articolul 35 (1) Traderului îi este interzis: a) sa încheie cu alte persoane înţelegeri exprese sau tacite cu scopul de a acţiona concertat pe pieţele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de bursele de mărfuri; b) sa negocieze şi sa încheie tranzacţii pe seama altor persoane; c) sa dispună unui membru al bursei de mărfuri, direct sau prin interpusi, negocierea şi încheierea, în numele sau în contul sau, de tranzacţii pe pieţele instrumentelor financiare derivate pentru care a fost autorizat sa opereze ca trader; d) să se afle în relaţii prevăzute de dreptul muncii cu un membru al bursei de mărfuri. (2) Interdicţiile prevăzute la art. 32 lit. a) şi b) sunt aplicabile şi traderului.  +  Titlul IV Tranzacţiile la bursele de mărfuri  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 36 (1) În vederea atingerii scopului pentru care au fost înfiinţate bursele de mărfuri dezvolta pieţe la disponibil sau pieţe ale instrumentelor financiare derivate. (2) Pe pieţele dezvoltate de o bursa de mărfuri se tranzactioneaza mărfuri fizice cu un grad ridicat de fungibilitate, cum ar fi: cereale, petrol, metale, servicii standardizate şi altele asemenea, aprobate de consiliul de administraţie al societăţii de bursa, precum şi instrumente financiare derivate având ca active suport mărfuri, titluri reprezentative de mărfuri, active financiare şi orice alte active suport aprobate de C.N.V.M.  +  Articolul 37 (1) Serviciile de brokeraj sunt activităţi profesionale desfăşurate pe cont propriu sau în contul clienţilor, constând în operaţiuni cu mărfuri, titluri reprezentative de mărfuri ori instrumente financiare derivate, precum şi servicii conexe cum sunt: deţinerea de sume, valori sau bunuri ale clienţilor în scopul executării ordinelor şi/sau administrării portofoliilor acestora, consultanţa de investiţii. (2) Toate operaţiunile încheiate într-o bursa de mărfuri sunt realizate şi înregistrate conform reglementărilor specifice. Regimul acestor operaţiuni în privinta elementelor, formei, mecanismului, condiţiilor, efectelor, decontării, compensării şi înregistrării se stabileşte pe categorii, prin regulamente şi proceduri elaborate de consiliul bursei de mărfuri şi autorizate de C.N.V.M. (3) Controlul intern al respectării prevederilor legale este efectuat de persoane autorizate de C.N.V.M., în condiţiile stabilite prin reglementările emise de aceasta.  +  Articolul 38 (1) Orice tranzacţie efectuată la o bursa de mărfuri şi înregistrată în conformitate cu reglementările specifice acesteia este act de comerţ şi da naştere unei obligaţii valabile, căreia nu i se poate opune excepţia de joc. (2) Tranzacţiile încheiate la o bursa de mărfuri, care nu are autorizare de funcţionare emisă de C.N.V.M., sunt nule de drept.  +  Articolul 39 (1) Serviciile de consultanţa de investiţii includ, fără a se limita la acestea: tehnica negocierii la bursa de mărfuri, analiza instrumentelor financiare derivate, a pieţelor la disponibil şi a pieţelor instrumentelor financiare derivate, analiza eficientei investiţiilor, servicii de selectare şi administrare a portofoliului, servicii de evaluare şi gestionare a riscului, precum şi activităţi de publicare, furnizare de opinii şi recomandări de investiţii în active. (2) Prestarea de servicii de consultanţa de investiţii exclude acceptarea, prelucrarea, executarea şi decontarea ordinelor clienţilor în scopul dobândirii şi înstrăinării de active şi/sau deţinerea de disponibilitati băneşti sau active în contul clienţilor. (3) Prestarea de servicii de consultanţa de investiţii cu titlu profesional se face de către persoane fizice sau juridice, numai cu autorizarea C.N.V.M. (4) Condiţiile de autorizare ale serviciilor de consultanţa de investiţii prevăzute la alin. (3) sunt stabilite prin regulamente adoptate de C.N.V.M.  +  Articolul 40Reglementările C.N.V.M. privind serviciile de consultanţa de investiţii stabilesc: a) reguli de conduita şi nivelurile de calificare profesională pentru prestarea unor astfel de servicii; b) sancţiuni, inclusiv suspendarea, retragerea şi anularea de autorizaţii, în caz de nerespectare a cerinţelor legale, a dispoziţiilor prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau a regulilor de conduita şi integritate profesională; c) principii şi proceduri privind supravegherea şi controlul consultantilor de investiţii, precum şi modalitatea de raportare a activităţii acestora.  +  Capitolul 2 Pieţe dezvoltate în cadrul burselor de mărfuri  +  Secţiunea 1 Pieţe la disponibil  +  Articolul 41Pieţele la disponibil sunt dezvoltate exclusiv de către bursa de mărfuri înfiinţată de o societate de bursa autorizata de C.N.V.M. şi în condiţiile avizului dat de către C.N.V.M.  +  Articolul 42Pe pieţele la disponibil se tranzactioneaza contracte spot şi forward cu clauze standardizate, negocierea realizandu-se exclusiv cu privire la preţ.  +  Articolul 43 (1) Clauzele şi modul de încheiere a tranzacţiilor cu contracte spot şi forward se stabilesc prin regulamentele bursei de mărfuri. (2) Reglementările privind pieţele la disponibil sunt emise de societăţile de bursa şi avizate de C.N.V.M.  +  Articolul 44 (1) Mărfurile pentru care se emit titluri reprezentative de tipul certificatului de depozit sau al conosamentului pot fi tranzacţionate exclusiv în baza acestora, conform regulamentelor emise de consiliul bursei de mărfuri. (2) În cazul încălcării dispoziţiilor alin. (1) tranzacţiile sunt nule de drept.  +  Secţiunea a 2-a Pieţe ale instrumentelor financiare derivate  +  Articolul 45O bursa de mărfuri dezvolta pieţe ale instrumentelor financiare derivate în condiţiile autorizării C.N.V.M., cu respectarea legislaţiei bancare şi a regimului operaţiunilor valutare.  +  Articolul 46 (1) Elementele caracteristice ale contractelor futures şi cu optiuni vor fi supuse avizării şi înregistrării la C.N.V.M. (2) Clauzele standardizate ale unui contract futures vor conţine cel puţin: a) activul suport; b) data scadentei; c) mărimea obiectului contractului; d) prima şi ultima zi de tranzactionare; e) preţul de executare la scadenta; f) modalitatea de executare la scadenta a poziţiilor rămase deschise în evidenta casei de compensaţie, respectiv regularizare valorică sau livrare fizica. (3) Clauzele standardizate ale unui contract cu optiuni vor conţine cel puţin: a) activul suport; b) data expirării opţiunii; c) mărimea obiectului contractului; d) preţul de exercitare; e) prima şi ultima zi de tranzactionare; f) modul de exercitare a opţiunii.  +  Articolul 47Orice alt instrument financiar derivat calificat astfel de C.N.V.M. poate fi tranzactionat la o bursa de mărfuri după ce este avizat şi înregistrat la C.N.V.M.  +  Capitolul 3 Tranzacţionarea  +  Articolul 48Modalităţile de negociere a cererilor şi ofertelor, precum şi de încheiere a tranzacţiilor pe pieţele dezvoltate de bursa de mărfuri sunt prevăzute în regulamentele de funcţionare ale acesteia, elaborate de consiliul bursei de mărfuri.  +  Articolul 49Bursa de mărfuri poate organiza şedinţe de tranzactionare pe secţiuni distincte pentru mărfurile care fac parte din aceeaşi clasa, cum ar fi: cereale, petrol şi produsele sale derivate, metale.  +  Articolul 50Este interzisă unui membru al bursei de mărfuri sau unui client, persoana juridică sau persoana fizica, direct sau prin persoane interpuse, tranzacţionarea de instrumente financiare derivate care au ca suport acele active asupra cărora acesta poate exercita o influenţa semnificativă asupra preţului.  +  Articolul 51 (1) Atât pentru tranzacţionarea prin strigare, cat şi pentru tranzacţionarea în sistem electronic, consiliul bursei de mărfuri va numi, pentru pieţele la disponibil şi pentru pieţele instrumentelor financiare derivate, un coordonator al şedinţei de tranzactionare ales dintre salariaţii societăţii de bursa. (2) Coordonatorul şedinţei de tranzactionare trebuie să fie cetăţean român, domiciliat în România, şi sa îndeplinească condiţiile de integritate, pregătire şi experienta profesională impuse prin reglementările proprii ale societăţii de bursa şi are următoarele atribuţii: a) sa deschidă, respectiv sa inchida, şedinţele de tranzactionare prin strigare; b) sa intrerupa şedinţele de tranzactionare, cu avizul consiliului bursei de mărfuri sau al preşedintelui acestuia; c) sa interzică accesul brokerilor excluşi sau suspendaţi de la tranzactionare; d) sa interzică accesul membrilor bursei de mărfuri excluşi sau suspendaţi de la tranzactionare; e) sa supravegheze respectarea reglementărilor privind modalităţile de negociere a cererilor şi ofertelor, precum şi de încheiere a tranzacţiilor; f) să permită accesul, în şedinţele de tranzactionare pe pieţele instrumentelor financiare derivate, persoanei desemnate de casa de compensaţie sau de departamentul de compensaţie din cadrul societăţii de bursa, la cererea expres formulată de aceasta.  +  Articolul 52La sfârşitul şedinţei de tranzactionare, pentru fiecare piaţa dezvoltata, bursa de mărfuri elaborează şi transmite fiecărui membru al bursei de mărfuri un raport al tranzacţiilor încheiate de brokerii acestuia.  +  Capitolul 4 Interzicerea manipulării pieţei şi tranzacţiilor bazate pe informaţii privilegiate  +  Articolul 53Prin manipularea pieţei se înţelege: a) încheierea de tranzacţii sau lansarea de ordine de bursa care dau sau sunt în măsura sa dea indicaţii false ori inselatoare cu privire la oferta, cererea sau preţul activelor, inclusiv al instrumentelor financiare derivate; b) încheierea de tranzacţii sau lansarea de ordine de bursa care menţin preţul activelor, inclusiv al instrumentelor financiare derivate, la un nivel artificial; c) încheierea de tranzacţii care încalcă practicile oneste; d) diseminarea de ştiri, informaţii sau zvonuri prin orice mijloace, care dau sau sunt în măsura sa dea indicaţii false ori inselatoare cu privire la oferta, cererea sau preţul activelor, inclusiv al instrumentelor financiare derivate.  +  Articolul 54În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă orice persoană va fi considerată deţinător de informaţii privilegiate sau persoana initiata dacă: a) are acces la asemenea informaţii:1. ca membru al organismului de conducere sau supraveghere ori al unei structuri similare a unui membru al bursei de mărfuri sau a unui investitor în bursa de mărfuri;2. pe durata angajării sale sau pe durata activităţii profesionale în serviciul unui membru al bursei de mărfuri ori în legătură cu acesta, respectiv al unui investitor la bursa de mărfuri sau în legătură cu acesta; b) are acces la astfel de informaţii datorită unei poziţii sau legături identice cu cele prevăzute la lit. a) cu o persoană juridică având ea însăşi acces la astfel de informaţii; c) a obţinut astfel de informaţii de la oricare dintre persoanele menţionate la lit. a) sau prin orice alta modalitate.  +  Articolul 55Orice deţinător de informaţii privilegiate nu poate efectua operaţiuni la o bursa de mărfuri pentru sine sau pentru altul, direct sau indirect, sau nu poate valorifica respectivele informaţii privilegiate în orice alt mod şi nici să le transmită ori sa faciliteze publicarea lor în avantajul propriu sau al unor terţi şi se va supune normelor de conduita prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Titlul V Compensarea şi decontarea operaţiunilor bursiere  +  Capitolul 1 Casa de compensaţie  +  Articolul 56Toate contractele tranzacţionate pe pieţele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de o bursa de mărfuri se garantează, se compensează şi se decontează printr-o casa de compensaţie a carei activitate se stabileşte prin regulament propriu de funcţionare, cu autorizarea C.N.V.M.  +  Articolul 57Casa de compensaţie se poate înfiinţa ca: a) societate pe acţiuni având ca acţionari şi membri ai bursei de mărfuri; b) departament în cadrul unei societăţi de bursa.  +  Articolul 58C.N.V.M. reglementează procedura de autorizare a infiintarii şi funcţionarii caselor de compensaţie, inclusiv condiţiile de capital social, cerinţele operationale, principiile privind evaluarea şi gestionarea riscului şi încadrarea în limitele de risc stabilite.  +  Articolul 59În cazul în care o casa de compensaţie garantează, compensează şi decontează operaţiuni desfăşurate pe pieţele instrumentelor financiare derivate ale unei burse de mărfuri, societatea de bursa îşi va desemna un reprezentant cu drept de vot în consiliul de administraţie al casei de compensaţie, exclusiv în problemele care privesc bursa de mărfuri.  +  Articolul 60În momentul înregistrării unor instrumente financiare derivate, prin novatie cu schimbare de subiect, casa de compensaţie, în ceea ce priveşte vânzătorul, exercita drepturile şi executa obligaţiile cumpărătorului, iar în ceea ce priveşte cumpărătorul, exercita drepturile şi executa obligaţiile vânzătorului.  +  Articolul 61 (1) Casa de compensaţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) deschide şi tine un cont în marja pentru fiecare membru compensator; b) deschide şi operează fonduri individuale de garantare şi/sau un fond comun de garantare al membrilor compensatori; sursele de constituire a acestuia sunt stabilite prin norme proprii şi cu respectarea reglementărilor C.N.V.M. în domeniu; c) stabileşte pentru membrii compensatori proceduri de evaluare şi gestionare a riscului, precum şi de urmărire a încadrării în limitele acestuia; d) stabileşte şi actualizează nivelul de garantare pentru poziţiile deschise; e) ajusteaza zilnic conturile în marja prin înregistrarea diferenţelor favorabile sau nefavorabile din reevaluarea poziţiilor deschise ale membrilor; f) executa transferul primelor pentru contractele cu optiuni înregistrate; g) stabileşte zilnic pentru fiecare membru compensator suma necesară în contul în marja pentru garantarea poziţiilor deschise în numele acestuia şi, dacă este cazul, îl someaza la actualizarea acestei sume; h) închide poziţiile futures, respectiv exercita opţiunile, rămase deschise la scadenta conform specificatiilor contractelor futures şi cu optiuni; i) în cazul în care casa de compensaţie este organizată ca societate pe acţiuni, stabileşte, actualizează şi percepe comisioanele, tarifele şi cotizaţiile pentru serviciile prestate; j) stabileşte pentru fiecare instrument financiar derivat tranzactionat pe pieţele instrumentelor financiare derivate limitele de preţ ale anunţurilor în şedinţa de tranzactionare. (2) Casa de compensaţie stabileşte procedurile pentru situaţia în care membrul compensator, în urma somaţiei casei de compensaţie, nu poate acoperi debitele apărute în contul în marja. (3) Consiliul bursei de mărfuri atesta un salariat al casei de compensaţie, care, la ordinul acesteia, va închide poziţiile deschise pentru membrii care nu au răspuns apelului în marja, conform regulamentelor de funcţionare ale casei de compensaţie şi reglementărilor C.N.V.M. (4) În limitele stabilite de C.N.V.M., casa de compensaţie poate delega atribuţii privind compensarea, decontarea şi garantarea tranzacţiilor către membrii compensatori.  +  Capitolul 2 Membrii compensatori  +  Articolul 62 (1) Pot fi membri compensatori membrii bursei acţionari ai casei de compensaţie agreate de societatea de bursa, care îndeplinesc condiţiile stabilite de aceasta prin regulamentele proprii de funcţionare. (2) Membrul compensator funcţionează conform condiţiilor stabilite de casa de compensaţie şi numai în baza autorizării C.N.V.M.  +  Articolul 63Înregistrarea instrumentelor financiare derivate la casa de compensaţie se face numai prin intermediul membrilor compensatori.  +  Articolul 64Membrii compensatori au următoarele drepturi: a) sa încaseze comisioane şi tarife de la membrii bursei de mărfuri şi, dacă este cazul, de la traderii cu care au încheiate contracte de compensare; b) sa exercite atribuţiile delegate de casa de compensaţie.  +  Articolul 65Membrii compensatori au următoarele obligaţii: a) sa înregistreze la casa de compensaţie tranzacţiile încheiate pe pieţele instrumentelor financiare derivate; b) sa constituie şi sa menţină sumele cerute de casa de compensaţie în conturile în marja şi/sau fondul de garantare deschise în numele lor, respectiv în fondul comun de garantare; c) sa acopere cu propriile fonduri debitele apărute pe seama terţilor cu care au contracte de compensare; d) sa înştiinţeze de îndată bursa de mărfuri, casa de compensaţie şi, dacă este cazul, membrii bursei de mărfuri şi traderii cu care au încheiat contracte de compensare despre declanşarea procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului.  +  Titlul VI Dispoziţii speciale  +  Articolul 66 (1) Reorganizarea judiciară şi falimentul societăţilor a căror activitate este reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă se supun prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Dispoziţiile speciale cuprinse în prezentul titlu se aplică membrilor bursei de mărfuri menţionaţi la art. 18 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi, după caz, lit. e), membrilor compensatori, societăţilor de bursa şi caselor de compensaţie.  +  Articolul 67Deschiderea procedurii falimentului unei societăţi de bursa, unui membru al bursei, unei case de compensaţie sau unui membru compensator nu va afecta, sub rezerva fraudei: a) irevocabilitatea unei tranzacţii, validitatea sa faţă de terţi şi obligativitatea garantarii contractelor în curs de derulare în momentul deschiderii procedurii falimentului; b) sumele, valorile şi bunurile menţinute în conturi de către casa de compensaţie, în numele şi pe contul membrilor compensatori, precum şi cele menţinute în conturi de către membrii compensatori şi membrii bursei de mărfuri în nume propriu şi pe contul clienţilor.  +  Articolul 68 (1) După deschiderea procedurii de reorganizare judiciară C.N.V.M., în calitate de autoritate de supraveghere, poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii şi administrării speciale a societăţilor de bursa conform reglementărilor C.N.V.M. (2) După deschiderea procedurii falimentului asupra unei societăţi de bursa membrii bursei de mărfuri administrate de aceasta: a) nu vor mai încheia tranzacţii pe pieţele la disponibil ale bursei; b) pot încheia tranzacţii pe pieţele instrumentelor financiare derivate ale bursei exclusiv în scopul închiderii poziţiilor deschise la casa de compensaţie. (3) În cazul deschiderii procedurii de faliment toate conturile deschise la o banca pe numele societăţii de bursa debitoare vor fi tratate de către judecătorul-sindic separat de conturile pe care aceasta le-a deschis pe contul membrilor bursei de mărfuri administrate.  +  Articolul 69 (1) După deschiderea procedurii de reorganizare judiciară C.N.V.M., în calitate de autoritate de supraveghere, poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii şi administrării speciale a caselor de compensaţie, conform reglementărilor C.N.V.M. (2) După deschiderea procedurii de faliment asupra unei case de compensaţie membrii compensatori ai acesteia pot inregistra contracte futures sau optiuni, exclusiv în scopul închiderii poziţiilor deschise. (3) În cazul deschiderii procedurii de faliment toate conturile deschise la o banca pe numele casei de compensaţie debitoare vor fi tratate de către judecatorulsindic separat de conturile în marja şi de garantare specificate la art. 61 alin. (1) lit. a) şi b).  +  Articolul 70 (1) În cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului toate conturile deschise la o banca pe numele membrului bursei de mărfuri debitor vor fi tratate de către judecătorul-sindic separat de conturile pe care membrul bursei le-a deschis în contul clienţilor săi. (2) În cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului toate conturile deschise la o banca pe numele membrului compensator debitor vor fi tratate de către judecătorul-sindic separat de conturile pe care membrul compensator le-a deschis în contul clienţilor săi. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) contul în marja şi fondurile de garantare vor fi asimilate conturilor deschise în numele clienţilor săi în ordinea: cont în marja, fond individual de garantare, fond comun de garantare. (4) După acoperirea debitelor către clienţii membrului compensator debitor sumele rămase în contul în marja şi fondurile de garantare care îi revin membrului compensator, conform regulamentelor casei de compensaţie, sunt la dispoziţia judecătorului-sindic, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare. (5) Soldul conturilor deschise pe numele membrului bursei de mărfuri debitor sau membrului compensator debitor nu va putea fi compensat cu soldul rezultând din conturile pe care membrul bursei de mărfuri sau membrul compensator le-a deschis în contul clienţilor săi.  +  Articolul 71 (1) După deschiderea procedurii de reorganizare judiciară a unui membru al bursei de mărfuri efectuarea de tranzacţii de către acesta se poate face numai cu acordul judecătorului-sindic. (2) Deschiderea procedurii de reorganizare judiciară a unui membru al bursei de mărfuri nu determina anularea obligaţiilor ce revin în derularea tranzacţiilor încheiate, conform regulilor bursei de mărfuri şi ale casei de compensaţie. (3) Deschiderea procedurii de lichidare voluntara a unui membru al bursei de mărfuri nu determina anularea obligaţiilor ce revin în derularea tranzacţiilor încheiate, conform regulilor bursei de mărfuri şi ale casei de compensaţie.  +  Articolul 72Pentru toate poziţiile deschise la casa de compensaţie de către un membru compensator asupra căruia s-a declansat procedura de reorganizare judiciară, judecătorul-sindic, respectiv administratorul, este obligat sa ia toate măsurile necesare pentru a da curs solicitărilor casei de compensaţie privind completarea contului în marja, având posibilitatea să le inchida sau să le transfere unui alt membru compensator cu acordul scris al clienţilor.  +  Articolul 73 (1) Nici o tranzacţie nu va putea fi încheiată de un membru al bursei de mărfuri dacă asupra sa a fost deschisă procedura de faliment. (2) După deschiderea procedurii falimentului asupra unui membru al bursei de mărfuri judecătorul-sindic va proceda de îndată la identificarea unui alt membru al bursei de mărfuri dispus sa preia toate obligaţiile în curs ale clienţilor acestuia, rezultate din tranzacţiile încheiate pe pieţele la disponibil şi/sau pieţele instrumentelor financiare derivate, procedând la transferarea imediata a acestora. (3) După deschiderea procedurii falimentului asupra unui membru compensator judecătorul-sindic va proceda de îndată la identificarea unui alt membru compensator dispus sa preia toate poziţiile deschise ale clienţilor acestuia, procedând la transferarea imediata a acestora.  +  Titlul VII Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 74Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia se sancţionează contraventional sau penal, după caz.  +  Articolul 75Constituie contravenţii următoarele fapte: a) desfăşurarea neautorizata sau cu încălcarea termenilor prevăzuţi în autorizaţie a oricăror activităţi sau operaţiuni pentru care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede obligativitatea autorizării de către C.N.V.M.; b) nerespectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile desfăşurării unei activităţi sau operaţiuni; c) nerespectarea obligaţiilor de transparenta şi raportare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de regulamentele şi instrucţiunile C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia; d) ţinerea evidentelor de către societăţile de bursa, membrii bursei de mărfuri, casele de compensaţie sau membrii compensatori în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de regulamentele şi instrucţiunile C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia; e) nerespectarea condiţiilor exercitării unei activităţi sau a desfăşurării unei operaţiuni prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de regulamentele şi instrucţiunile emise de C.N.V.M. în aplicarea acesteia; f) nerespectarea obligaţiilor de certificare a situaţiilor financiare sau certificarea lor de persoane neautorizate.  +  Articolul 76 (1) Săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 75 se sancţionează cu: a) amenda contravenţională; b) sancţiuni contravenţionale complementare:1. suspendarea autorizaţiei;2. retragerea autorizaţiei;3. anularea autorizaţiei;4. interzicerea temporară sau definitivă, pentru persoanele fizice sau juridice, a desfăşurării unor servicii legate de pieţele reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate cumulativ, după caz. (3) Sancţiunea retragerii, respectiv a anulării autorizaţiei se va aplica întotdeauna cumulativ cu interzicerea pe o perioadă de minimum 5 ani a desfăşurării direct sau indirect, individual sau împreună şi în legătură cu terţii, de către contravenientul persoana fizica, a activităţii la care se referă autorizaţia.  +  Articolul 77 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 75 se constata de către agenţii împuterniciţi în acest scop de C.N.V.M. (2) Agenţii constatatori pot aplica numai sancţiunea amenzii, în condiţiile şi în limitele stabilite prin reglementările C.N.V.M. (3) La primirea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori C.N.V.M. poate dispune extinderea investigatiilor, luarea de măsuri conservatorii şi audierea persoanelor vizate, precum şi sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de săvârşirea contravenţiilor. (4) Aplicarea sancţiunilor se face prin acte individuale emise de C.N.V.M.; acestea îşi produc efectele de la data notificării lor persoanei sancţionate. (5) Notificarea se face prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau prin publicare în Buletinul C.N.V.M.  +  Articolul 78 (1) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului. (2) În cazul săvârşirii repetate, în decurs de 3 ani, a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 75 sau în cazul săvârşirii contravenţiei de către o persoană sancţionată pentru săvârşirea, în decurs de 3 ani precedand constatarea acesteia, a unei alte contravenţii dintre cele prevăzute la art. 75, cumulativ cu sancţiunea stabilită, alta decât amenda, se aplică şi maximul amenzii prevăzute pentru ultima contravenţie săvârşită. (3) În cazul constatării săvârşirii a doua sau mai multe contravenţii ce urmează să fie sancţionate, sancţiunile principale prevăzute pentru fiecare dintre ele se cumulează. (4) Pentru contravenţiile săvârşite în condiţiile alin. (2) şi (3) aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se face numai cu privire la stabilirea duratei interzicerii exercitării activităţilor la care se referă autorizaţia.  +  Articolul 79 (1) Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează: a) între 0,5 şi 5% din capitalul vărsat, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice; b) între 3.000.000 lei şi 3.000.000.000 lei pentru persoanele fizice. (2) Limitele minime şi maxime ale amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului. (3) În cazul sancţiunilor contravenţionale cu amendă nu se aplică prevederile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 80C.N.V.M. poate sanctiona cu avertisment scris sau publicat faptele săvârşite din culpa care nu au cauzat daune patrimoniale semnificative sau prejudicii de alta natura persoanelor fizice sau juridice aflate sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă ori protecţiei investitorilor, dacă asemenea fapte nu sunt săvârşite în condiţiile art. 78 alin. (2) sau (3).  +  Articolul 81 (1) În cazul sanctionarii persoanelor juridice, C.N.V.M. poate aplica sancţiuni cel mult egale prin gravitate pentru contravenţia respectiva şi persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanţi legali sau exercitând, de drept şi de fapt, funcţii de conducere ori exercitând cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, le este imputabilă respectiva contravenţie pentru ca, deşi puteau şi trebuiau sa prevină săvârşirea ei, nu au făcut-o. (2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) sunt ţinute şi la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta care constituie contravenţie. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.  +  Articolul 82Termenul de prescripţie pentru aplicarea sancţiunii contravenţionale şi a executării sancţiunii contravenţionale este de 3 ani.  +  Articolul 83 (1) Săvârşirea cu intenţie a faptelor prevăzute la art. 53, 55 şi 75 lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă în limitele prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. b) şi cu pedeapsa accesorie a interdicţiei prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. b) pct. 4. (2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă în limitele prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. b) accesarea cu intenţie de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzactionare.  +  Titlul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 84 (1) C.N.V.M. va elabora şi va adopta reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Normele de reglementare, respectiv regulamentele şi instrucţiunile emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 85Desfăşurarea oricărei activităţi de tipul celor reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi a reglementărilor C.N.V.M. aplicabile în materie, precum şi utilizarea în legătură cu aceste activităţi a sintagmelor: bursa, bursa de mărfuri, societate de bursa, casa de compensaţie, membru al bursei de mărfuri, consiliul bursei de mărfuri, piaţa reglementată de instrumente financiare derivate, societate de brokeraj, trader sau a altora similare, precum şi derivatele denumirilor acestora, fără autorizarea C.N.V.M., vor fi sancţionate conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 86 (1) Până la emiterea reglementărilor prevăzute la art. 84 alin. (1) rămân în vigoare normele reglementate existente, astfel cum sunt modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Bursele de mărfuri, casele de compensaţie şi societăţile de brokeraj înfiinţate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor reorganiza în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a reglementărilor emise de C.N.V.M. (3) Pentru casele de compensaţie autorizate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă C.N.V.M. va stabili prin regulament data limita până la care acestea vor face, dacă este cazul, majorările de capital social necesare.  +  Articolul 87Societăţile de bursa şi casele de compensaţie au dreptul sa constituie provizioane de risc, deductibile la calculul profitului impozabil, pentru operaţiunile realizate pe pieţele instrumentelor financiare derivate.  +  Articolul 88 (1) Până la momentul aderării României la Uniunea Europeană entitatile reglementate de autorităţi ale statelor membre vor fi asimilate cu cele autorizate de C.N.V.M., pe bază de reciprocitate. (2) După integrarea României în Uniunea Europeana entitatile reglementate ale statelor membre pot opera pe pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare din România fără a fi necesară autorizarea acestora de către C.N.V.M.  +  Articolul 89Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 69/1997 privind pieţele reglementate de mărfuri, servicii şi instrumente derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 129/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Comisiei Naţionale aValorilor Mobiliare,Gabriela Victoria Anghelache----