ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 martie 2002pentru recuperarea arieratelor bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1La cererea temeinic justificată a debitorilor, indiferent de forma de proprietate şi de modul de organizare, creditorii bugetari vor acorda pentru obligaţiile bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, inclusiv majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere aferente acestora, calculate şi datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă: a) eşalonări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii bugetare; b) amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii bugetare; c) eşalonări la plata majorărilor de întârziere şi/sau a penalitatilor de orice fel; d) amânări şi/sau scutiri ori amânări şi/sau reduceri de majorări de întârziere şi/sau de penalităţi de întârziere; e) scutiri sau reduceri de impozite şi taxe, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, vor acorda eşalonarea la plata a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii bugetare, precum şi a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel pe o perioadă de cel mult 5 ani, cu termen de graţie de până la 6 luni cuprins în perioada de eşalonare, precum şi amânări la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii bugetare până la cel mult data de 29 decembrie a anului fiscal în curs.  +  Articolul 3Autorităţile administraţiei publice locale vor acorda înlesniri la plata, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru obligaţiile bugetare care sunt venituri ale bugetelor autorităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 4Începând cu data comunicării aprobării, pentru obligaţiile bugetare pentru care s-au aprobat înlesniri la plata executarea silită nu se porneşte sau nu se continua, după caz.  +  Articolul 5Orice suma de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat ori de la bugetul altor autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, reprezentând impozite, taxe ori alte obligaţii bugetare, se compensează din oficiu de către fiecare creditor bugetar cu sume reprezentând obligaţii bugetare eşalonate sau amânate la plata ori obligaţii bugetare curente datorate aceluiaşi creditor bugetar, diferenţa urmând să se restituie conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 6Înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare se acordă de fiecare creditor bugetar, iar graficul şi condiţiile în care se acordă înlesnirile se stabilesc printr-o convenţie încheiată între creditorul bugetar şi debitor.  +  Articolul 7 (1) Analiza oportunităţii acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante se face pe baza criteriilor de performanţă economico-financiară şi de disciplina fiscală a contribuabililor. (2) Criteriile de performanţă economico-financiară şi de disciplina fiscală a contribuabililor, pe baza cărora se analizează cererile de înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Aceste criterii pot fi actualizate anual prin hotărâre a Guvernului. (3) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi ceilalţi creditori bugetari vor utiliza criteriile prevăzute în anexa.  +  Articolul 8Punctajul obţinut de debitori în urma analizei criteriilor prevăzute la art. 7 se corecteaza după cum urmează: a) cu minus 10 puncte în situaţia în care la data scadentei obligaţiilor bugetare disponibilităţile băneşti ale debitorului acopereau în întregime nivelul obligaţiilor; b) cu minus 40 de puncte debitorii care desfăşoară în principal activităţi pentru care încasează contravaloarea mărfii sau a serviciului prestat anticipat ori la data transferului dreptului de proprietate, respectiv a prestării serviciului; c) cu minus 20 de puncte pentru debitorii care, pe perioada pentru care au acumulat obligaţii bugetare restante, înregistrează clienţi neincasati şi avansuri acordate furnizorilor cu care societatea comercială sau actionarii/asociaţii acesteia sunt în relaţii de dependenta, relaţia de dependenta fiind cea stabilită în situaţia în care o persoană fizica ori juridică este acţionar/asociat semnificativ în ambele societăţi comerciale; d) cu minus 20 de puncte pentru debitorii care înregistrează capitaluri proprii negative; e) cu minus 10 puncte pentru debitorii care, în perioada în care au acumulat obligaţii bugetare restante, au plătit dividende acţionarilor/asociaţilor, alţii decât instituţiile publice implicate în procesul de privatizare.  +  Articolul 9 (1) Nu beneficiază de înlesniri la plata debitorii care în urma analizei criteriilor prevăzute la art. 7 şi 8 obţin un punctaj egal sau mai mic de 14 puncte, precum şi debitorii al căror principal obiect de activitate îl reprezintă organizarea jocurilor de noroc. (2) Debitorii care au solicitat înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante şi care obţin în urma analizei criteriilor prevăzute la art. 7 şi 8 un punctaj mai mic de 14 puncte, dar au o importanţa economico-socială naţionala sau zonala semnificativă, precum şi cei afectaţi de calamitati naturale în perioada în care au înregistrat obligaţii bugetare restante vor beneficia de un punctaj adiţional de 40 de puncte. (3) Încadrarea debitorilor în categoriile menţionate la alin. (2), de importanţa naţionala, precum şi de importanţa zonala semnificativă sau afectaţi de calamitati naturale, se va face pe baza unui referat motivat, întocmit de organele teritoriale ale creditorilor bugetari, avizat, după caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul creditorilor bugetari şi, respectiv, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care în urma analizei criteriilor menţionate la art. 7 debitorul obţine între 15 şi 28 de puncte, obligaţiile bugetare datorate şi neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, vor fi eşalonate la plata. (2) În cazul în care debitorul obţine între 29 şi 63 de puncte, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligaţiilor bugetare: a) eşalonarea la plata obligaţiilor datorate şi neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere; b) amânarea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere până la ultimul termen de plată din eşalonarea acordată conform lit. a); c) reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere în situaţia în care au fost respectate întocmai termenele de plată din eşalonare şi condiţiile în care aceasta a fost acordată. (3) În cazul în care debitorul obţine între 64 şi 110 puncte, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligaţiilor bugetare: a) eşalonarea la plata obligaţiilor datorate şi neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere; b) amânarea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere până la ultimul termen de plată din eşalonarea acordată conform lit. a); c) reducerea cu 75% a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere în situaţia în care au fost respectate întocmai termenele de plată din eşalonare şi condiţiile în care aceasta a fost acordată. (4) Dacă debitorul obţine peste 110 puncte, beneficiază de următoarele înlesniri la plata: a) eşalonarea la plata obligaţiilor datorate şi neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere; b) amânarea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere până la ultimul termen de plată din eşalonarea acordată conform lit. a); c) scutirea de la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere în situaţia în care au fost respectate întocmai termenele de plată din eşalonare şi condiţiile în care aceasta a fost acordată.  +  Articolul 11 (1) Majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere amânate la plata vor fi reflectate în contabilitatea debitorilor într-un cont de ordine şi evidenta în afară bilanţului. (2) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile a operaţiunilor prevăzute la art. 10, 12, 14 şi 28 nu se impozitează în condiţiile în care cheltuielile care au fost influentate cu majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere nu au fost deductibile fiscal. (3) Sumele stabilite conform alin. (2) se utilizează ca surse proprii de finanţare.  +  Articolul 12În situaţia în care, după data depunerii cererii, debitorii achită până la data aprobării acesteia 30% din obligaţiile bugetare datorate, exclusiv majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere, beneficiază de eşalonarea la plata a diferenţei de 70% şi scutirea de la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere.  +  Articolul 13Numărul de luni de eşalonare la plata a obligaţiilor bugetare, care include şi perioada de graţie, se determina în funcţie de raportul procentual dintre totalul obligaţiilor bugetare şi cifra de afaceri, astfel: a) până la 5% până la 12 luni b) între 5% şi 15% până la 24 luni c) între 15% şi 30% până la 36 luni d) între 30% şi 50% până la 48 luni e) peste 50% până la 60 luni.  +  Articolul 14Debitorii care obţin peste 63 de puncte şi au toate obligaţiile bugetare achitate, inclusiv cele aferente anului curent, la data depunerii cererilor de acordare a înlesnirilor la plata vor beneficia de scutirea de la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere aferente obligaţiilor datorate până la data de 31 decembrie 2001.  +  Articolul 15Înlesnirile la plata îşi pierd valabilitatea în situaţia în care debitorii nu îşi achită obligaţiile bugetare curente cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a convenţiei încheiate în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. În cazul în care debitorii nu achită la scadenta obligaţiile bugetare curente, pot efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere aferente. Până la data de 29 decembrie a fiecărui an fiscal debitorul trebuie să aibă achitate toate obligaţiile bugetare cu termen scadent în anul fiscal respectiv, împreună cu majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere aferente, după caz.  +  Articolul 16Debitorii care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, nu vor participa la nici o procedură de privatizare organizată de instituţiile publice implicate sau de agenţii de privatizare în vederea cumpărării de acţiuni la alte societăţi comerciale sau la achiziţionarea de alte valori mobiliare ori părţi sociale pe perioada în care beneficiază de înlesnirile la plata acordate.  +  Articolul 17Debitorii care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante vor transmite organului de specialitate al creditorului bugetar la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii orice intenţie de înstrăinare de active pe toată perioada derulării inlesnirii la plata.  +  Articolul 18Înlesnirile la plata se acordă atât înaintea începerii executării silite, cat şi în timpul efectuării acesteia. Pentru acordarea înlesnirilor la plata creditorii bugetari vor cere debitorilor persoane juridice constituirea de garanţii, în termen de 60 de zile de la data încheierii convenţiei.  +  Articolul 19Înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare administrate de Ministerul Finanţelor Publice, de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, se acordă pe baza datelor din evidenta analitica pe plătitori de la nivelul organelor teritoriale la care contribuabilii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe, contribuţii şi alte obligaţii bugetare şi/sau a unui document de verificare întocmit la sediul social al debitorului pe baza datelor din ultima balanţa de verificare, precum şi a procesului-verbal de calcul al majorărilor de întârziere şi al penalitatilor de întârziere.  +  Articolul 20Diferenţele de impozite, taxe, contribuţii şi alte obligaţii bugetare, precum şi majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere aferente acestora, constatate în urma controalelor efectuate ulterior de organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, se achită conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21De înlesnirile la plata prevăzute la art. 1 beneficiază şi debitorii aflaţi în procedura de reorganizare judiciară conform legii, la cererea motivată a judecătorului-sindic, pe baza planului de reorganizare prezentat creditorului bugetar.  +  Articolul 22Pe perioada amânării sau eşalonării la plata a obligaţiilor bugetare, cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel, se datorează majorări în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23Ajutoarele de stat, constând în înlesnirile la plata prevăzute la art. 1, mai mari de 50 miliarde lei, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi notificate Consiliului Concurentei de către furnizorii ajutorului de stat, în conformitate cu reglementările legale privind ajutorul de stat, reprezentând scutiri sau reduceri de majorări de întârziere şi/sau penalităţi de întârziere.  +  Articolul 24 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică obligaţiilor bugetare stabilite în acte de constatare, în cazul faptelor ce constituie infracţiuni de evaziune fiscală, dacă instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive în legătură cu aceste fapte comise anterior datei depunerii cererii de înlesniri la plata, indiferent de data la care a fost pronunţată hotărârea definitivă. (2) În cazul hotărârilor penale de condamnare, pronunţate de instanţele judecătoreşti, pentru infracţiuni de evaziune fiscală, rămase definitive după acordarea înlesnirilor la plata prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, înlesnirile se anulează, iar organele competente ale creditorilor bugetari vor determina obligaţiile bugetare datorate ca urmare a luării acestei măsuri.  +  Articolul 25 (1) Nerespectarea termenelor de plată şi a condiţiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plata atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga suma neplatita şi obligaţia de plată a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate. (2) O noua cerere pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor anterioare acordate.  +  Articolul 26Pentru obligaţiile bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii, majorări de întârziere şi penalităţi de orice fel, precum şi alte obligaţii bugetare datorate şi neachitate la scadenta de debitori, alţii decât persoanele fizice, după data de 1 ianuarie 2002 se acordă numai eşalonare sau amânare la plata. Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia art. 1, 10 şi 12, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 27Pentru obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere şi penalităţi de orice fel, datorate şi neachitate în termen de persoane fizice, precum şi pentru taxele judiciare de timbru solicitate anterior prestării serviciului taxabil, potrivit reglementărilor în vigoare, se pot acorda înlesnirile la plata prevăzute la art. 1.  +  Articolul 28Debitorii care au în derulare eşalonări la plata acordate în baza reglementărilor legale anterioare şi îşi achită, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, debitele rămase de plată din eşalonare, precum şi majorările stabilite conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, recalculate până la data achitării debitelor, beneficiază de scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere rămase de plată din eşalonare.  +  Articolul 29 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului finanţelor publice sau al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, după caz, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilesc procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare administrate de Ministerul Finanţelor Publice sau de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, după caz, cu avizul Consiliului Concurentei. (2) În cazul celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale procedura şi competentele se stabilesc de către acestea cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Consiliului Concurentei.  +  Articolul 30Pentru autorităţile administraţiei publice locale procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Consiliului Concurentei.  +  Articolul 31La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile art. 82 şi 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 26 martie 2001, aprobată prin Legea nr. 561/2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa CRITERIIde performanţă economico-financiară şi de disciplina fiscalăce se pot analiza de către Ministerul Finanţelor Publice şiMinisterul Muncii şi Solidarităţii Sociale la acordareaînlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante1. Vechimea contribuabilului (data de începerea activităţii; la societăţile rezultate din divizare vechimea o da unitatea din care s-a divizat noua societate):
       
    - peste 10 ani10 puncte
    - între 5-10 ani5 puncte
    - între 2-5 ani3 puncte
    - mai puţin de 2 ani2 puncte
  2. Raportul dintre vechimea arieratelor şi vechimea contribuabilului:
       
    - până la 40%10 puncte
    - între 40-50%8 puncte
    - între 50-60%6 puncte
    - între 60-70%4 puncte
    - între 70-80%2 puncte
    - între 80-100%0 puncte
  3. Mobilitatea contribuabilului din punct de vedere al sediului:
       
    - sediu stabil în ultimii 5 ani10 puncte
    - o schimbare în ultimii 5 ani5 puncte
    - două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani0 puncte
  4. Menţiuni la registrul comerţului privind schimbarea acţionarului/asociatului principal:
       
    - nici o schimbare sau o schimbare în ultimii 5 ani10 puncte
    - două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani0 puncte
  5. Îndatorare financiară calculată ca aport:
       
    Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt şi mediu)x 100 < 30% 10 puncte
    Cifra de afaceri
       
    Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt şi mediu)x 100 > 30% 5 puncte
    Cifra de afaceri
  6. Lichiditate globală:
           
    Lc =Active circulantebună > 1 slabă < 110 puncte 5 puncte
    Datorii totale sub 1 an
  7. Solvabilitate:
             
    S =Total active   0-1,00 1,01-2,00 peste 2,000 puncte 5 puncte 10 puncte
    Total datorii
  8. Date privind declaraţiile de impozite, taxe şi contribuţii: numărul de declaraţii depuse în cursul ultimelor 24 de luni:
       
    - 2415 puncte
    - între 20 şi 2410 puncte
    - între 10 şi 195 puncte
    - mai puţin de 100 puncte
  9.
       
    Diferenţe de obligaţii bugetare constatate prin control fiscalx 100 < 20% 5 puncte
    Total impozite declarate în cursul perioadei verificate (pe feluri de impozite)
       
    Diferenţe de obligaţii bugetare constatate prin control fiscalx 100 > 20% 2 puncte
    Total impozite declarate în cursul perioadei verificate (pe feluri de impozite)
  10. Obligaţii neachitate în contul impozitelor cu stopaj la sursa:
       
    - NU20 puncte
    - DA0 puncte
  11. Dacă a beneficiat anterior de înlesniri:
       
    - NU10 puncte
    - DA, respectate5 puncte
    - DA, nerespectate0 puncte
  12. Contribuabilul a avut relaţii contractuale cu unităţi economice cu finanţare bugetară şi nu a încasat la termen contravaloarea acestora:
       
    - DA10 puncte
    - NU0 puncte
  13. Situaţia privind achitarea debitelor anului curent:
       
    - neachitate0 puncte
    - achitat până la 30%5 puncte
    - achitat între 30% şi 65%10 puncte
    - achitat între 65% şi 90%15 puncte
    - achitat peste 90%20 puncte
  14. Contribuabilul a fost sancţionat pentru evaziune fiscală:
       
    - NU10 puncte
    - DA0 puncte
  15.
         
    Suma totală solicitată pentru înlesniri la plată (debite şi majorări)x 100
    Cifra de afaceri
       
    - până la 25% inclusiv8 puncte
    - între 25,01% şi 50%5 puncte
    - între 50,01% şi 75%3 puncte
    - între 75,01% şi 100%2 puncte
    - peste 100%0 puncte
       
    NOTĂ:  
    - punctaj minim14 puncte
    - punctaj maxim168 puncte
  --------------