ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 21 martie 2002privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreiesti din România asupra lacasurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 3 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreiesti din România asupra lacasurilor de cult, cimitirelor confesionale, bailor rituale, abatoarelor rituale, precum şi obiectelor de cult care se afla efectiv în patrimoniul acesteia.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni reprezintă: a) lacasul de cult - templul, sinagoga, casa de rugaciuni sau orice alta construcţie destinată oficierilor religioase ale cultului mozaic; b) cimitirul confesional - spaţiul destinat inhumarii între hotarele primite la înfiinţarea lui, chiar dacă monumentele funerare iniţiale nu mai sunt la locul lor şi indiferent de vechimea lui sau de faptul de a fi sau nu deschis unor noi inhumari; c) ritualul - ceremonialul religios, cu implicaţii folclorice, desfăşurat conform normelor şi regulilor proprii fiecărei religii ori confesiuni religioase în momentele importante din viaţa unei comunităţi religioase; d) baia rituala - orice construcţie care este destinată efectuării spalarilor rituale; e) abatorul ritual - orice construcţie care este destinată sacrificarii rituale a animalelor şi pasarilor; f) obiectele de cult - orice obiect sacru utilizat în practicarea ritualului în ceremoniile religioase.  +  Capitolul 2 Regimul juridic al proprietăţii asupra bunurilor aparţinând cultului mozaic  +  Articolul 3 (1) Dreptul de proprietate asupra bunurilor prevăzute la art. 2 se dobândeşte prin: a) lege; b) accesiune imobiliară naturala sau, după caz, artificiala; c) contract; d) alte moduri prevăzute de lege. (2) Dreptul de proprietate asupra bunurilor prevăzute la art. 2 încetează dacă bunul a pierit ori proprietatea asupra bunului respectiv s-a transmis în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 4Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul României, aflate în proprietatea Federaţiei Comunităţilor Evreiesti din România, pot face obiectul circuitului civil în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 5Bunurile prevăzute la art. 2 sunt bunuri comunitar-religioase cu caracter sacru; acestea pot fi vândute, concesionate sau închiriate, conform dispoziţiilor legale, numai cu avizul reprezentanţilor cultului mozaic şi în condiţiile respectării normelor şi regulilor proprii acestei religii, sub sancţiunea nulităţii absolute.  +  Articolul 6 (1) Bunurile prevăzute la art. 2 pot fi grevate de servituţi de utilitate publică, instituite potrivit legii, cu avizul reprezentanţilor cultului mozaic. (2) În condiţiile legii, în vederea protejării bunurilor prevăzute la art. 2 se poate proceda la strămutarea acestora, cu avizul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 7Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul României, care au o valoare semnificativă pentru istoria, cultura şi civilizatia naţionala şi universala, fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional, fiindu-le conferit regimul de monument istoric sau, după caz, de bunuri aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Procedura de clasare, activităţile şi măsurile de conservare şi protejare a bunurilor prevăzute la art. 7 se realizează în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Ridicarea, restaurarea şi repararea lacasurilor de cult, a bailor şi a abatoarelor rituale, precum şi a altor imobile destinate activităţii cultului mozaic se realizează numai cu avizul reprezentanţilor acestui cult şi cu respectarea traditiilor şi regulilor proprii acestei religii şi a dispoziţiilor legale. (2) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţia de construire pentru cazurile prevăzute la alin. (1) se emite în cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii. (3) Persoanele juridice de drept public sau privat cărora le este solicitat avizul în vederea eliberării autorizaţiei pentru realizarea lucrărilor de construcţii, prevăzută la alin. (2), au obligaţia de a emite avizul respectiv în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii.  +  Capitolul 3 Sancţiuni  +  Articolul 10Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 11Distrugerea parţială sau totală, degradarea ori aducerea în stare de nefolosinta, precum şi profanarea imobilelor prevăzute la art. 2 constituie infracţiuni şi se sancţionează potrivit art. 217, 218, 219 şi, respectiv, 319 din Codul penal.  +  Articolul 12 (1) Constituie contravenţie următoarele fapte: a) folosirea bunurilor prevăzute la art. 2 în alt scop decât acela pentru care au fost destinate în momentul realizării şi sfintirii lor; b) efectuarea de lucrări agricole sau a unor acte sau fapte de comerţ în interiorul lacasurilor de cult, cimitirelor, bailor şi abatoarelor rituale, fără avizul reprezentanţilor cultului mozaic; c) ridicarea, restaurarea, repararea şi imprejmuirea lacasurilor de cult şi a celorlalte imobile destinate activităţilor cultului mozaic, fără avizul reprezentanţilor acestui cult religios. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.  +  Articolul 13Contravenţiile prevăzute la art. 12 se constata şi sancţiunile se aplică de inspectorii din cadrul direcţiilor pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 14Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor se aplică în mod corespunzător şi contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul cultelor şi culturii,Razvan TheodorescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------------