ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 21 martie 2002privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 3 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop abordarea integrată a măsurilor necesare în vederea prevenirii, reducerii şi controlului poluarii, precum şi stabilirea măsurilor pentru emiterea autorizaţiilor integrate de mediu pentru activităţile industriale prevăzute în anexa nr. 1. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibila, pentru reducerea emisiilor provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 în aer, apa şi sol, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atinga un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, în acord cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a obligaţiilor din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte. (3) Autorizarea instalaţiilor existente, după evaluarea condiţiilor de operare, se va face în conformitate cu prevederile art. 6 şi 8. Dacă din reexaminarea condiţiilor rezultă ca instalaţiile existente nu se pot încadra în prevederile menţionate mai sus, titularul activităţii va întocmi un proiect de program pentru conformare, care va fi aprobat de autoritatea competentă. (4) În programul pentru conformare vor fi incluse măsurile tehnice care să conducă la respectarea cerinţelor prevăzute la art. 11. După aprobarea de către autoritatea competentă a programului pentru conformare acesta devine obligatoriu. (5) Termenul limita pentru finalizarea aplicării programelor pentru conformare, în cazul activităţilor existente, este anul 2015, după expirarea acestui termen instalaţiile care nu îndeplinesc condiţiile impuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă îşi încetează activitatea. Autorizaţiile de mediu pentru instalaţiile care funcţionează în baza unui program pentru conformare aprobat se emit cu termen de valabilitate pe perioada realizării fiecărei măsuri cuprinse în acest program. (6) Nerespectarea termenelor şi măsurilor cuprinse în programul pentru conformare conduce la încetarea valabilităţii autorizaţiei de mediu şi la suspendarea activităţii instalaţiei până la realizarea acestui program.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii utilizaţi sunt definiţi conform anexei nr. 2.  +  Capitolul 2 Atribuţii şi raspunderi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului  +  Articolul 3 (1) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) coordonează şi controlează modul de aplicare şi respectare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă în vederea obţinerii acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu; b) elaborează, avizează şi, după caz, aproba procedurile şi măsurile necesare pentru asigurarea aplicării unitare pe teritoriul României a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă; c) coordonează elaborarea şi actualizarea reglementărilor privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii; d) asigura luarea măsurilor necesare pentru ca acordul şi/sau autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1 să fie eliberata cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a celorlalte prevederi legale în vigoare; e) asigura luarea măsurilor pentru informarea permanenta privind evoluţia celor mai bune tehnici disponibile în structurile sale; aceste informaţii sunt publice; f) asigura cadrul legal şi instituţional necesar pentru liberul acces la informaţie şi pentru participarea publicului la procedura de autorizare, în scopul garantarii faptului ca orice cerere de autorizare pentru o noua instalatie sau de modificare substantiala a unei instalaţii existente este accesibila publicului pentru exprimarea opiniei, înaintea luării deciziei de către autoritatea competentă; g) pune la dispoziţie publicului rezultatele supravegherii emisiilor în mediu şi modul de respectare a condiţiilor de autorizare prevăzute şi deţinute de autoritatea competentă; h) publică anual inventarul principalelor emisii şi surse responsabile de poluare; i) comunică şi pune la dispoziţie în cadrul relaţiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenta, toate datele cuprinse în cererea prin care a fost solicitată eliberarea autorizaţiei, în cazul în care se constată că funcţionarea unei instalaţii în care se desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 poate avea efecte asupra mediului altor state sau dacă statul respectiv, care este susceptibil de a fi grav afectat, face o cerere în acest sens. Punerea la dispoziţie a datelor respective se va face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în acelaşi timp cu informarea propriilor cetăţeni; j) verifica respectarea dispoziţiilor legale pentru ca activităţile prevăzute în anexa nr. 1 să se desfăşoare astfel încât să fie luate toate măsurile adecvate pentru prevenirea poluarii şi pentru promovarea celor mai bune tehnici disponibile, cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 3; k) verifica luarea măsurilor necesare pentru a se evita orice poluare semnificativă; l) verifica luarea măsurilor de eliminare totală a deşeurilor poluante ce pot fi generate de activităţile prevăzute în anexa nr. 1, iar în cazul în care totuşi acestea apar, verifica luarea măsurilor de utilizare eficienta şi nepoluanta a acestora; în cazul în care acest lucru nu este posibil de realizat tehnic şi nu este eficient din punct de vedere economic, verifica luarea măsurilor de neutralizare şi/sau de inlaturare a lor, cu respectarea reglementărilor legale, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului, potrivit normelor legale; m) verifica aplicarea măsurilor de utilizare eficienta a energiei; n) verifica luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătăţii omului şi a mediului şi limitarea consecinţelor acestora; o) verifica luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi a celor pentru aducerea amplasamentului, după încetarea activităţii, într-o stare care să permită reutilizarea acestuia pentru alte scopuri. (2) Ghidurile de evaluare a celor mai bune tehnici disponibile se elaborează şi se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului emite autorizaţiile integrate de mediu, conform dispoziţiilor legale în vigoare, numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 17 şi celelalte dispoziţii legale în vigoare. (2) În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează serviciul de control al poluarii industriale în cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. Procedura de emitere a acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu se elaborează şi se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului ia măsurile necesare pentru ca: a) orice instalatie noua să fie data în funcţiune numai cu autorizaţia integrată de mediu, eliberata conform dispoziţiilor legale, cu excepţia instalaţiilor de ardere cu putere mai mica de 50 MW, independent de tipul de combustibil folosit, şi a instalaţiilor de ardere pentru producerea de energie, care folosesc direct produsele de combustie în procesul fabricaţiei; b) sa nu se producă nici o poluare semnificativă; c) autorizarea instalaţiilor existente să fie în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3). Stabilirea şi aprobarea programului pentru conformare se va face în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; d) aplicarea măsurilor din programul pentru conformare pentru instalaţiile existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă să respecte prevederile art. 17.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului emite acordul şi/sau autorizaţia integrată de mediu, cu respectarea abordarii integrate a elementelor şi factorilor de mediu. (2) Autorizaţia integrată de mediu emisă conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă va cuprinde toate condiţiile care să garanteze ca instalatia îndeplineşte toate cerinţele prevăzute de aceasta. (3) Orice autorizaţie integrată de mediu acordată sau modificată va include toate măsurile ce se impun pentru protecţia aerului, apelor şi solului. (4) Refuzul acordării autorizaţiei integrate de mediu, în cazul neîndeplinirii condiţiilor legale cerute, se face motivat şi se comunică titularului activităţii în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului reexamineaza periodic şi actualizează, dacă este necesar, condiţiile de autorizare. (2) Reexaminarea este obligatorie în toate situaţiile în care: a) poluarea cauzată de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente la autorizare sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie; b) schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile permit o reducere semnificativă a emisiilor; c) siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară recurgerea la alte tehnici; d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului dispune măsurile necesare pentru ca titularul activităţii sa îndeplinească, la instalatia pe care o exploatează, toate condiţiile prevăzute în autorizaţie. (2) În situaţia în care normele de calitate a mediului solicita condiţii mai severe decât cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se vor impune măsuri adiţionale specificate în acord şi/sau autorizaţie fără a afecta măsurile ce sunt solicitate pentru respectarea standardelor de calitate.  +  Articolul 9Autorităţile competente pentru protecţia mediului asigura şi garantează accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziilor prin: a) aducerea la cunoştinţa publică a tuturor cererilor de autorizare a noilor instalaţii sau de modificare substantiala a instalaţiilor existente, astfel încât în raport cu perioada necesară şi cu modul de informare publicul să îşi poată face cunoscută opinia înainte de luarea deciziilor; b) aducerea la cunoştinţa publică a deciziei luate şi a unei copii de pe autorizaţia eliberata, precum şi de pe fiecare actualizare ulterioară a acesteia; c) punerea la dispoziţie publicului a rezultatelor supravegherii emisiilor, primite de la titularul activităţii conform condiţiilor de autorizare.  +  Capitolul 3 Obligaţiile titularului activităţii  +  Articolul 10Titularul activităţii are obligaţia să obţină de la autorităţile competente pentru protecţia mediului, încă din etapa de proiectare, emiterea acordului integrat de mediu pentru toate activităţile prevăzute în anexa nr. 1, pe care intenţionează să le desfăşoare, şi să obţină autorizaţie integrată de mediu pentru activităţile aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 11Obligaţiile de baza ale titularului activităţii privind exploatarea instalaţiei sunt următoarele: a) luarea tuturor măsurilor de prevenire eficienta a poluarii, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile; b) luarea măsurilor care să asigure ca nici o poluare importanţa nu va fi cauzată; c) evitarea producerii de deşeuri, iar în cazul în care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnica şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului; d) utilizarea eficienta a energiei; e) luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora; f) luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.  +  Articolul 12 (1) Schimbarea modului de exploatare a instalaţiei, prevăzută de titularul activităţii, nu va putea fi întreprinsă fără a se cere eliberarea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu. (2) Titularul activităţii este obligat sa informeze autorităţile competente pentru protecţia mediului despre orice schimbare pe care doreşte sa o aducă instalaţiei sau procesului tehnologic. Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului va reanaliza, după caz, condiţiile de funcţionare stabilite în autorizaţia integrată de mediu. (3) Cererea de autorizare se va face pentru părţile de instalatie şi pentru elementele respective, susceptibile de a fi modificate.  +  Articolul 13Titularul activităţii este obligat să respecte condiţiile din acordul şi/sau din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalatie.  +  Articolul 14Titularul activităţii este obligat sa informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie şi, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.  +  Articolul 15Titularul activităţii este obligat sa asiste şi sa pună la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informaţii pentru respectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.  +  Capitolul 4 Autorizarea activităţii  +  Articolul 16 (1) Acordul şi/sau autorizaţia integrată de mediu se eliberează de către autorităţile competente pentru protecţia mediului în baza cererii titularului activităţii, care trebuie să cuprindă descrierea: a) amplasamentului prevăzut pentru operare; b) instalaţiei şi a activităţilor desfăşurate, din care să rezulte natura şi amploarea acestor activităţi; c) materiilor prime şi auxiliare, substanţelor şi tipului de energie utilizata sau produsă de instalatie; d) surselor de emisie ale instalaţiei; e) stării amplasamentului instalaţiei; f) impactului activităţii asupra mediului, ca întreg; g) naturii şi cantităţilor de emisii previzibile ale instalaţiei în fiecare element component al mediului, astfel încât să fie posibila o identificare a efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului; h) tehnologiei prevăzute şi a altor tehnici utilizate pentru prevenirea emisiilor provenind de la instalaţii, iar dacă aceasta nu este posibila, pentru reducerea lor; i) măsurilor prevăzute pentru prevenirea producerii şi valorificării deşeurilor generate de instalatie; j) măsurilor prevăzute pentru supravegherea emisiilor în mediu; k) altor măsuri stabilite pentru îndeplinirea obligaţiilor de baza prevăzute la art. 12, după caz. (2) Cererea trebuie să cuprindă un rezumat, fără caracter tehnic, cu datele prevăzute la alin. (1). (3) După furnizarea datelor titularul activităţii va întocmi, după caz, un raport de securitate pentru prevenirea riscurilor de accident major, conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 17Condiţiile necesare pentru emiterea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu sunt următoarele: a) autoritatea competentă trebuie să verifice ca autorizaţiile integrate de mediu sa cuprindă toate măsurile necesare pentru îndeplinirea condiţiilor, pentru asigurarea protecţiei aerului, apei şi solului şi pentru realizarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului, în întregul său; b) luarea în considerare a tuturor informaţiilor şi/sau concluziilor pertinente, precum şi a celor din studiul de impact privind efectele asupra mediului pentru instalaţiile noi, în cazul unei modificări substanţiale a instalaţiilor existente şi a unor proiecte publice/private; c) stabilirea valorilor limita de emisie, în special pentru poluantii care figurează în anexa nr. 4, susceptibili de a fi evacuati de instalatia respectiva în cantităţi semnificative, în funcţie de natura şi de potenţialul lor de transfer al poluarii de la un element şi factor de mediu la altul. Dacă este necesar, autorizaţia integrată de mediu poate conţine prescripţii asemănătoare, care să garanteze protecţia solului, a apelor subterane şi măsuri privind gestiunea deşeurilor generate de instalatie. După caz, valorile limita pot fi completate sau înlocuite cu parametri sau cu măsuri tehnice echivalente; d) pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 valorile limita de emisie se stabilesc luându-se în considerare cele mai bune tehnici disponibile adoptate pentru aceste categorii de instalaţii; e) pentru respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) valorile limita de emisie, parametrii şi măsurile tehnice se vor baza pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a fi prescrisă utilizarea unei tehnici sau tehnologii speciale, dar luându-se în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei respective, amplasarea sa geografică şi condiţiile locale de mediu. Condiţiile de autorizare trebuie să prevadă dispoziţii referitoare la reducerea poluarii la lungă distanta sau transfrontiera şi sa garanteze un nivel ridicat de protecţie a mediului; f) luarea măsurilor adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de măsurare, a frecvenţei acestora şi a procedurii de evaluare a rezultatelor masurarilor, precum şi obligaţia de a comunică autorităţii competente datele necesare controlului şi respectării condiţiilor de autorizare. Pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 în anexa nr. 1 măsurile prevăzute iau în considerare costurile şi beneficiile; g) măsurile privind condiţiile de exploatare, altele decât cele normale, vor fi luate în considerare în mod adecvat în situaţiile în care mediul risca să fie afectat de pornirea instalaţiei, de emisiile fugitive, de disfunctionalitati, de oprirea momentană sau definitivă a exploatării. Pot fi prevăzute derogări temporare de la cerinţele lit. a), dacă un plan de reabilitare aprobat de autorităţile competente pentru protecţia mediului, prin program pentru conformare, asigura respectarea cerinţelor respective în termen de 6 luni şi conduce la o reducere a poluarii; h) măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau de a reduce poluarea, atunci când autorităţile competente le găsesc adecvate.  +  Articolul 18În situaţia în care prin normativul de calitate a mediului se stabilesc condiţii mai severe decât cele care ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate în operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusa prin condiţii suplimentare, cerute prin autorizaţie, fără a se aduce atingere altor măsuri pentru respectarea normativului de calitate a mediului.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 19Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea civilă sau contravenţională, după caz.  +  Articolul 20Constituie contravenţii şi se sancţionează:1. cu amendă de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă privind: a) obligaţia titularului activităţii menţionate la art. 11 lit. a), constând în luarea măsurilor de prevenire eficienta a poluarii, în special prin recurgerea la cea mai buna tehnica disponibilă; b) obligaţia titularului activităţii menţionate la art. 11 lit. b), constând în neluarea măsurilor care să asigure ca nici o poluare importanţa nu va fi cauzată; c) obligaţia titularului activităţii prevăzute la art. 11 lit. f) de a lua măsurile necesare în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora; d) obligaţia titularului activităţii de a cere eliberarea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu pentru schimbarea modului de exploatare a instalaţiei, prevăzută în autorizaţia de funcţionare menţionată la art. 12 alin. (2); e) obligaţia titularului de a respecta condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în activitatea din instalatie, prevăzută la art. 13;2. faptele prevăzute la pct. 1, pe lângă amenda, se sancţionează şi cu retragerea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu, precum şi cu închiderea unităţii;3. cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă privind: a) obligaţia titularului activităţii de a evita producerea de deşeuri, iar în cazul imposibilităţii tehnice şi economice, neutralizarea şi eliminarea lor, evitandu-se sau reducându-se impactul acestora asupra mediului, prevăzută la art. 11 lit. c); b) obligaţia de a informa autorităţile competente despre orice schimbare pe care titularul activităţii doreşte sa o aducă instalaţiei sau procesului tehnologic, prevăzută la art. 12 alin. (1); c) obligaţia titularului activităţii de a asista şi a pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului datele necesare pentru desfăşurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informaţii, prevăzută la art. 15.  +  Articolul 21 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit în acest scop de autoritatea centrala pentru protecţia mediului, de către ofiţerii şi subofiterii de poliţie, potrivit competentelor legale. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 20 li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 22Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistru de interne,Ioan Rus  +  Anexa 1 CATEGORII DE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALEpentru care este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediuAtunci când un titular de activitate efectuează mai multe activităţi incluse sub acelaşi subtitlu, în aceeaşi instalatie sau pe acelaşi amplasament capacitatile unor astfel de activităţi se cumulează.1. Industrii energetice1.1. Instalaţii de ardere cu capacităţi de combustie mai mari de 50 MW;1.2. Rafinarii de ţiţei şi prelucrare a gazelor;1.3. Cuptoare de cocs;1.4. Instalaţii de gazeificare şi lichefiere a carbunilor.2. Producţia şi prelucrarea metalelor2.1. Instalaţii de prajire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zăcămintelor de sulfuri);2.2. Instalaţii pentru producerea fontei sau a otelului (topire primara ori secundară), inclusiv instalaţii pentru turnarea continua, cu o capacitate ce depăşeşte 2,5 t/h;2.3. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t oţel brut/h; b) forje cu ciocane, a căror energie de lovire depăşeşte 50 kJ/ciocan, iar puterea calorifica dezvoltata este mai mare de 20 MW; c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit, cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t oţel brut/ora;2.4. Topitorii pentru metale feroase, cu o capacitate mai mare de 20 t/zi;2.5. Instalaţii pentru: a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice ori electrolitice; b) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor şi a produselor recuperate (rafinare, turnatorie de fonta etc.), cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb şi cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale;2.6. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul cuvelor de tratare depăşeşte 30 mc.3. Industria mineralelor3.1. Instalaţii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 t/zi sau a varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie care depăşeşte 50 t/zi ori în alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie mai mare de 50 t/zi;3.2. Instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor pe bază de azbest;3.3. Instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi;3.4. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi;3.5. Instalaţii pentru fabricarea produselor din ceramica prin ardere, în special a tiglelor, caramizilor, caramizilor refractare, dalelor, produselor din ceramica sau portelan, cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi şi/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 mc şi cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/mc.4. Industria chimica4.1. Instalaţii chimice pentru producerea de substanţe chimice organice de baza, cum ar fi: a) hidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice); b) hidrocarburi ce conţin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, peroxizi, rasini epoxidice; c) hidrocarburi sulfuroase; d) hidrocarburi ce conţin azot, precum: amine, amide, compuşi azotosi, compuşi nitro sau azotati, nitrili, cianati sau izocianati; e) hidrocarburi conţinând fosfor; f) hidrocarburi halogenate; g) compuşi organometalici; h) materiale plastice de baza (fibre polimerice sintetice şi fibre pe bază de celuloza); i) cauciucuri sintetice; j) vopsele şi pigmenti; k) agenţi de suprafaţa şi agenţi tensioactivi;4.2. Instalaţii chimice pentru producerea de substanţe chimice anorganice de baza, cum ar fi: a) gaze, ca de exemplu: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compuşi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorura de carbon; b) acizi, ca de exemplu: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfurosi; c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu; d) saruri, ca de exemplu: clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint; e) metaloizi, oxizi metalici şi alţi compuşi anorganici, ca de exemplu: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu;4.3. Instalaţii chimice pentru fabricarea ingrasamintelor chimice (simple sau complexe) pe bază de fosfor, azot sau potasiu;4.4. Instalaţii chimice pentru fabricarea produselor fitosanitare de baza sau a biocidelor;4.5. Instalaţii utilizând procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de baza;4.6. Instalaţii chimice destinate fabricării explozibililor.5. Gestiunea deşeurilor5.1. Instalaţii pentru depozitarea sau recuperarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate mai mare de 10 t/zi;5.2. Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale, cu o capacitate mai mare de 3 t/h;5.3. Instalaţii pentru depozitarea deşeurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 t/zi;5.4. Depozite controlate de deşeuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totală mai mare de 25.000 t, cu excepţia depozitelor controlate de deşeuri inerte.6. Alte activităţi6.1. Instalaţii industriale pentru producţia de: a) celuloza din lemn sau din alte materiale fibroase; b) hârtie şi carton, cu o capacitate de producţie mai mare de 20 t/zi;6.2. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spalare, albire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi;6.3. Instalaţii pentru tabacirea blanurilor şi a pieilor, cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t produse finite/zi;6.4. a) Abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi; b) tratare şi prelucrare în scopul fabricării produselor alimentare din:- materii prime de origine animala (altele decât laptele), cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 75 t/zi;- materii prime vegetale, cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestriala); c) tratarea şi prelucrarea laptelui, cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuală).6.5. Instalaţii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi;6.6. Instalaţii pentru creşterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de: a) 40.000 de capete pentru păsări; b) 2.000 de capete pentru porcii de producţie (peste 30 kg); sau c) 750 de capete pentru scroafe.6.7. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizând solventi organici, în particular pentru finisare, placare, acoperire, degresare, impermeabilizare, dimensionare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an.6.8. Instalaţii pentru producţia de carbon (cărbune sarac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare.NOTĂ:- Nu fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă instalaţiile sau părţi ale acestora folosite pentru cercetare, dezvoltare şi testarea noilor produse şi procese.- Valorile-prag prevăzute mai sus se referă la capacitatile de producţie sau la iesiri.  +  Anexa 2 DEFINIŢIISubstanţa - orice element chimic şi compusii săi, cu excepţia substanţelor radioactive, în sensul prevăzut de reglementările referitoare la EURATOM, precum şi a organismelor modificate genetic, în sensul prevederilor din legislaţia în vigoare.Poluare - introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, de vibratii, căldură sau de zgomot în aer, apa ori sol, susceptibile sa aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, sa determine deteriorări ale bunurilor materiale, ori sa afecteze sau sa împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări ale acestuia, prevăzute de legislaţia în vigoare.Instalatie - orice instalatie tehnica stationara, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice alta activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluarii.Instalatie existenta - o instalatie în funcţiune sau o instalatie autorizata ori care a fost supusă procedurilor de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în cadrul legislaţiei anterioare intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în urma unei cereri complete de autorizare, cu condiţia ca aceasta instalatie să fie pusă în funcţiune cel mai târziu la un an după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Emisie - evacuarea directa sau indirecta, de la surse punctiforme ori difuze ale instalaţiei, de substanţe, vibratii, căldură sau de zgomot în aer, apa ori sol.Valoare-limita de emisie - masa, exprimată în funcţie de parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu poate fi depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de funcţionare. Valorile-limita de emisie pot fi, de asemenea, fixate pentru anumite grupe, familii sau categorii de substanţe, în special cele vizate în anexa nr. 3. Valorile-limita de emisie a substanţelor se aplică la punctele de evacuare a emisiilor din instalatie, fiind exclus orice proces de dilutie la stabilirea acestora.În cazul evacuarilor indirecte în apa se ia în considerare la stabilirea valorilor-limita de emisie ale instalaţiei efectul unei staţii de preepurare/epurare, cu condiţia ca aceasta să asigure un nivel echivalent cu valoarea-limita de emisie pentru protecţia mediului în întregul său, prevăzut de normativele şi standardele de calitate, şi de a nu se ajunge la o încărcare cu poluanti mai ridicată în mediu, fără a se încalcă dispoziţiile legale în vigoare.Norme de calitate a mediului - un ansamblu de cerinţe care trebuie satisfacute la un moment dat, pentru un element de mediu dat sau ale unei părţi specifice a acestuia, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Autoritate competenţa - autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau teritoriale pentru protecţia mediului, precum şi alte autorităţi desemnate, însărcinate cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului.Acord integrat - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acorda dreptul de a stabili condiţiile de realizare a unei activităţi încă din etapa de proiectare, care să asigure ca instalatia corespunde cerinţelor prezentei ordonanţe de urgenţă. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament.Autorizaţie integrată - actul tehnico-juridic emis de autorităţile competente pentru protecţia mediului conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acorda dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalatie, în anumite condiţii care să asigure ca instalatia corespunde cerinţelor prezentei ordonanţe de urgenţă. Autorizaţia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de către acelaşi titular.Modificarea modului de exploatare/funcţionare - o modificare a caracteristicilor sau în natura funcţionarii ori o extindere a instalaţiei, care ar putea avea consecinţe asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului prin depăşirea valorilor-limita de emisie stabilite în autorizaţie.Modificare substantiala - o modificare a modului de exploatare, care, din punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, poate avea consecinţe semnificative asupra sănătăţii populaţiei şi/sau a mediului.Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limita de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globală a emisiilor şi a impactului asupra mediului în întregul său;- cele mai bune - se înţelege tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general ridicat de protecţie a mediului în ansamblul sau. În determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate în considerare, în special, elementele enumerate în anexa nr. 4;- tehnici - atât tehnologia utilizata, cat şi modul în care instalatia este proiectata, construită, intretinuta, exploatată şi scoasa din funcţiune;- disponibile - acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luându-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceasta este sau nu utilizata ori produsă sau nu în România, astfel încât titularul activităţii să poată avea acces în condiţii rezonabile şi în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.Titularul activităţii - orice persoană fizica sau juridică ce exploatează sau controlează instalatia ori care este delegată cu o putere economică decisiva în ceea ce priveşte funcţionarea acesteia.  +  Anexa 3 SUBSTANŢE POLUANTE RELEVANTEpentru a fi luate în considerare la stabilirea valorilor-limita de emisieAer1. Dioxidul de sulf şi alţi compuşi ai sulfului2. Oxizi de azot şi alţi compuşi ai azotului3. Monoxidul de carbon4. Compuşi organici volatili5. Metalele şi compusii lor6. Pulberi7. Azbest (particule suspendate, fibre)8. Clorul şi compusii săi9. Fluorul şi compusii săi10. Arsenul şi compusii săi11. Cianuri12. Substanţe şi preparate care s-au dovedit a avea proprietăţi cancerigene sau mutagene ori proprietăţi care pot afecta reproducerea prin intermediul aerului13. Dibenzenodioxine policlorinate şi dibenzofurani policlorinati.Apa1. Compuşi organohalogenati şi substanţe care pot forma compuşi de acest tip în mediul acvatic2. Compuşi organofosforici3. Compuşi organici cu staniu4. Substanţe şi preparate care s-au dovedit a avea proprietăţi cancerigene sau mutagene ori proprietăţi care pot afecta reproducerea în sau prin intermediul mediului acvatic5. Hidrocarburi persistente şi substanţe organice toxice bioacumulabile şi persistente6. Cianuri7. Metalele şi compusii lor8. Arsenul şi compusii săi9. Biocide şi produşi fitosanitari10. Materiale în suspensie11. Substanţe implicate în procesul de eutrofizare (în special, azotati şi fosfati)12. Substanţe care au o influenţa nefavorabila asupra balanţei de oxigen (şi care pot fi măsurate utilizând parametri ca CBO, CCO etc.).  +  Anexa 4 Consideratii avute în vedere la determinarea celor mai bune tehnici disponibileConsideratiile care sunt luate în calcul în general sau în situaţii specifice când se realizează determinarea celor mai bune tehnici disponibile, asa cum sunt definite în anexa nr. 2, ţinându-se seama de costurile şi beneficiile fiecărei măsuri şi principiile precautiei şi prevenirii, sunt următoarele:1. utilizarea unei tehnologii care produce mai puţine deşeuri;2. utilizarea substanţelor mai puţin periculoase;3. promovarea recuperării şi reciclarii substanţelor generate şi utilizate în proces, precum şi a deşeurilor, acolo unde este cazul;4. procese, instalaţii şi metode comparabile de operare care pot fi testate cu succes la scara industriala;5. tehnologii avansate şi schimburi în înţelegerea şi cunoaşterea ştiinţifică;6. natura, efectele şi volumul emisiilor;7. date confirmate şi autorizate pentru instalaţiile noi sau existente;8. perioada necesară pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;9. consumul şi natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate în proces şi eficienta energetica;10. necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului şi riscurile implicate de acesta;11. necesitatea prevenirii accidentelor şi minimizarea efectelor pentru mediul înconjurător;12. informaţia publicată de Comisia Uniunii Europene sau de organizaţiile internaţionale.---------------