DECIZIE nr. 7 din 15 ianuarie 2002referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 2 aprilie 2002    Nicolae Popa - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorLucian Stangu - judecătorŞerban Viorel Stanoiu - judecătorIoan Vida - judecătorGabriela Ghita - procurorLaurentiu Cristescu - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicată de Mircea Dumitrescu în Dosarul nr. 3.230/CA/2001 al Curţii de Apel Oradea într-un litigiu al cărui obiect este o contestaţie împotriva deciziei de respingere a cererii de pensionare.La apelul nominal răspunde Serviciul Roman de Informaţii, prin consilier, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Serviciului Roman de Informaţii arata ca autorul excepţiei, care a împlinit 60 de ani la 4 aprilie 2001, nu a determinat corect legea aplicabilă care să facă posibila constituirea dreptului sau de pensie militară, aceasta fiind Legea nr. 19/2000, în raport cu dispoziţiile căreia autorul excepţiei poate primi pensie militară la împlinirea vârstei de 62 de ani şi 3 luni. Se mai arata ca instanţa trebuia sa stabilească legea aplicabilă şi nu sa sesizeze Curtea Constituţională, deoarece se considera ca ne aflam în faţa unui caz de interpretare şi aplicare a legii, nu în faţa unei probleme de constituţionalitate. Solicita respingerea excepţiei ca neîntemeiată.Reprezentantul Ministerului Public arata ca textul criticat nu exista la data la care s-a specificat, în conţinutul sau, ca intră în vigoare şi considera că nu este posibila aplicarea unei legi înainte de apariţia acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. În ceea ce îl priveşte pe autorul excepţiei arata ca acesta nu poate răspunde pentru o conduita avută înainte de data publicării legii. În consecinţa, solicita admiterea excepţiei şi declararea ca neconstitutional a textului criticat.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 10 octombrie 2001, pronunţată în Dosarul nr. 3.230/CA/2001, Curtea de Apel Oradea a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicată de Mircea Dumitrescu.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine ca art. 87 din Legea nr. 164/2001 prevede pentru intrarea în vigoare a legii o dată anterioară publicării ei, producand astfel efecte retroactive, contrar dispoziţiilor art. 15 alin. (2) şi ale art. 78 din Constituţie. Autorul excepţiei a îndeplinit condiţiile pentru pensionare prevăzute în actul normativ anterior (Decretul nr. 214/1977) înainte de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 164/2001, dar, datorită faptului ca, în această lege, s-a prevăzut o dată anterioară pentru intrarea în vigoare, prin decizia contestată în justiţie nu s-au mai aplicat prevederile actului normativ anterior.Curtea de Apel Oradea, exprimandu-şi opinia, considera ca dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 164/2001 sunt neconstituţionale prin raportare la prevederile art. 15 alin. (2) şi ale art. 78 din Constituţie, întrucât "este inadmisibil ca data intrării în vigoare a legii să fie anterioară datei de promulgare". Pe de altă parte, instanţa retine ca autorul contestaţiei şi al excepţiei de neconstituţionalitate a împlinit vârsta de pensionare prevăzută de Decretul nr. 214/1977 la data de 4 aprilie 2001, data la care era încă în vigoare acest act normativ.Potrivit dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, precum şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul, în punctul sau de vedere, apreciază ca "dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 164/2001, prevăzând intrarea în vigoare a legii la data de 1 aprilie 2001, faţă de data publicării în Monitorul Oficial al României - 10 aprilie 2001 -, sunt neconstituţionale, astfel încât excepţia urmează să fie admisă".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 10 aprilie 2001, potrivit cărora "Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2001".Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constata ca Legea nr. 164/2001 a fost adoptată de Camera Deputaţilor la data de 27 martie 2001, iar de Senat la data de 28 martie 2001. Legiuitorul a voit ca legea să între în vigoare la aceeaşi dată la care intră în vigoare Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, respectiv la data de 1 aprilie 2001, fără a cunoaşte, la data adoptării legii, data la care aceasta va fi promulgată de Preşedintele României şi când va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Curtea mai observa ca, potrivit dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale legea poate fi trimisa spre promulgare doar după 5 zile de la adoptare, termen care nu se putea respecta de la 28 martie până la 1 aprilie. Legea nr. 164/2001, conform comunicării primite de la secretarul general al Senatului, a fost adoptată cu procedura obişnuită şi a fost trimisa Preşedintelui României spre promulgare la data de 2 aprilie 2001.Potrivit prevederilor art. 78 din Constituţie, legea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României sau la data prevăzută în textul ei. Curtea retine ca, fără a contraveni principiului neretroactivitatii legii, cu excepţia legii penale mai favorabile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie, nici o lege nu poate prevedea în textul ei, pentru intrarea în vigoare, o dată anterioară celei la care este publicată în Monitorul Oficial al României. Asadar, Curtea constata ca dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 164/2001 sunt neconstituţionale, iar excepţia ridicată urmează să fie admisă. Asa fiind, întrucât data intrării în vigoare a legii nu poate fi decât 10 aprilie 2001, data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nici dispoziţiile art. 88 din aceeaşi lege nu pot avea efecte pentru perioada anterioară acestei date.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mircea Dumitrescu în Dosarul nr. 3.230/CA/2001 al Curţii de Apel Oradea şi constata ca dispoziţiile art. 87 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat sunt neconstituţionale.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 ianuarie 2002.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. NICOLAE POPAMagistrat-asistent,Laurentiu Cristescu------------