DECIZIE nr. 46 din 12 februarie 2002referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2002    Costica Bulai - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorLucian Stangu - judecătorŞerban Viorel Stanoiu - judecătorIoan Vida - judecătorGabriela Ghita - procurorLaurentiu Cristescu - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicată de Dumitru Coifan în Dosarul nr. 7.036/2001 al Tribunalului Olt - Secţia comercială şi de contencios administrativ, având ca obiect recalcularea unei pensii militare.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public arata ca dispoziţiile constituţionale ale art. 107 alin. (3) şi ale art. 114 alin. (1) şi (3) nu sunt incalcate, deoarece critica de neconstituţionalitate nu priveşte o ordonanţa, ci o ordonanţa de urgenţă emisă în temeiul alin. (4) al art. 114, pentru care nu este nevoie de lege de abilitare. De asemenea, nici o dispoziţie constituţională nu interzice Guvernului sa reglementeze în domeniul legilor organice. Mai arata ca textul criticat nu încalcă nici dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie şi nici pe cele ale art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece nu se instituie o discriminare între două categorii de cetăţeni, ci doar un termen de la care se va acorda un drept. Se solicita respingerea excepţiei ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 7 noiembrie 2001, pronunţată în Dosarul nr. 7.036/2001, Tribunalul Olt - Secţia comercială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicată de Dumitru Coifan în dosarul acelei instanţe.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine ca actul normativ criticat încalcă prevederile art. 107 alin. (3) şi ale art. 114 din Constituţie, întrucât Guvernul a emis ordonanţa de urgenţă fără sa existe pentru aceasta o lege specială de abilitare şi a reglementat într-un domeniu rezervat legii organice. În opinia autorului excepţiei ordonanţa este contrară şi: prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie şi ale art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, pentru ca instituie o discriminare între pensionării militari în raport cu data pensionării, anterior sau după data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001; dispoziţiilor art. 43 alin. (1) din Constituţie, întrucât, amanand recalcularea pensiilor militare anterior stabilite, statul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a asigura cetăţenilor un nivel de trai decent; precum şi prevederilor art. 49 alin. (1) din Constituţie, întrucât restrânge exerciţiul dreptului la pensie. Se mai invoca încălcarea dispoziţiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor şi ale art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative.Tribunalul Olt - Secţia comercială şi de contencios administrativ, exprimandu-şi opinia, "apreciază ca fiind pertinenta excepţia invocată de petent, insusindu-şi argumentatia acestuia, deoarece sunt incalcate principiile prevăzute în mai multe dispoziţii din Constituţie asa cum sunt enumerate de petent".Potrivit dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, precum şi Guvernului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.În punctul de vedere al preşedintelui Camerei Deputaţilor se apreciază ca excepţia ridicată este nefondata. Se arata în acest sens ca suspendarea temporară a aplicării art. 79 din Legea nr. 164/2001 nu creează nici o discriminare, întrucât la expirarea termenului de suspendare reintra în drepturi toţi pensionării militari, iar recalcularea pensiilor anterior stabilite are scopul de a asigura un nivel de trai decent tuturor pensionarilor, conform obligaţiei prevăzute la art. 43 din Constituţie, însă aceasta se poate face doar în limita posibilităţilor financiare existente. Se mai arata ca autorul excepţiei face confuzie între ordonanţele simple şi cele de urgenta, cele din urma putând fi emise fără abilitare printr-o lege specială şi chiar în domenii rezervate legilor organice.Guvernul, în punctul sau de vedere, considera ca excepţia ridicată nu este intemeiata, întrucât ordonanţa criticata nu încalcă nici o dispoziţie constituţională. Dispoziţiile art. 107 alin. (3) şi ale art. 114 alin. (1) şi (3) din Constituţie nu sunt incidente, nefiind vorba de o ordonanţa emisă pe baza unei legi speciale de abilitare, ci despre o ordonanţa emisă în baza art. 114 alin. (4) din Constituţie, text care a fost respectat conform cerinţelor reţinute şi în jurisprudenta Curţii Constituţionale, exemplificandu-se cu Decizia nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000. Se mai arata ca nici dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi nici cele ale art. 49 alin. (1) din Constituţie nu sunt incalcate, "întrucât prin suspendarea aplicării textului care reglementează recalcularea pensiilor nu se creează discriminări sau privilegii, textul fiind de aplicare generală, şi nici nu se restrânge dreptul la pensie, dispoziţiile ordonanţei de urgenta în discuţie având influenţa doar asupra cuantumului pensiei".Preşedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 iunie 2001, care în articolul unic dispune:"Prevederile art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 10 aprilie 2001, se suspenda până la data de 1 ianuarie 2002."Art. 79 din Legea nr. 164/2001 prevede: "Pensiile militare stabilite în baza legislaţiei anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi se recalculează astfel: a) cuantumul pensiei în plata se actualizează, având ca baza de calcul solda lunară bruta în vigoare la data aplicării prezentei legi, corespunzătoare funcţiei maxime a ultimului grad avut în activitate, pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1); b) în cazul în care cuantumul pensiei obţinut conform lit. a) este mai mic decât cuantumul pensiei în plata se menţine cuantumul pensiei în plata."Autorul excepţiei susţine ca prevederile ordonanţei criticate sunt contrare următoarelor dispoziţii constituţionale:- Art. 16 alin. (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.";- Art. 43 alin. (1): "Statul este obligat sa ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natura să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.";- Art. 49 alin. (1): "Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea siguranţei naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.";- Art. 107 alin. (3): "Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta.";- Art. 114 alin. (1), (3) şi (4): "Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice. [...] (3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. (4) În cazuri excepţionale, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se afla în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu."De asemenea, se invoca şi nerespectarea prevederilor art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, potrivit cărora "Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasa, culoare, limba, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţionala sau socială, apartenenţa la o minoritate naţionala sau orice alta situaţie".Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constata ca dispoziţiile art. 107 alin. (3), precum şi ale art. 114 alin. (1) şi (3) din Constituţie nu sunt incidente în cauza, întrucât prin excepţia de neconstituţionalitate nu se critica o ordonanţa simpla emisă de Guvern, ci o ordonanţa de urgenţă adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Legea fundamentală, situaţie în care pentru emiterea de ordonanţe de către Guvern nu este necesară existenta unei legi speciale de abilitare şi nu se prevede interdicţia reglementării unor domenii care fac obiectul legilor organice.Curtea mai constata ca articolul unic al Ordonanţei Guvernului nr. 85/2001 nu instituie nici o discriminare între cetăţeni, care să fie contrară prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie sau ale art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Ea vizează doar termenul de la care se va acorda un drept nou unei anume categorii de cetăţeni, respectiv militarilor pensionaţi pe baza legislaţiei în vigoare anterior datei de la care se aplică dispoziţiile Legii nr. 164/2001, categorie de cetăţeni care se afla într-o situaţie diferita faţă de militarii care se pensionează pe baza acestei legi.Curtea retine ca prin adoptarea Legii nr. 164/2001 s-a reglementat o noua modalitate de calcul şi de stabilire a pensiilor militare de stat. Evident, acest nou mod de calcul se poate aplica doar pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a legii. Ca o măsura de protecţie socială, la art. 79 din lege s-a prevăzut şi recalcularea pensiilor militare stabilite pe baza legislaţiei anterioare Legii nr. 164/2001. Recalcularea acestor pensii nu se poate realiza de îndată, ci după asigurarea tuturor condiţiilor, inclusiv a fondurilor necesare, neputându-se însă considera ca prin aceasta statul şi-ar fi încălcat obligaţia de a lua măsuri "de protecţie socială, de natura să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent", statuata prin art. 43 alin. (1) din Constituţie.În cazul în care condiţiile economice, financiare sau sociale o impun, legiuitorul poate suspenda temporar aplicarea unor dispoziţii legale, printr-un act normativ de acelaşi nivel. În acest sens trebuie arătat ca ordonanţa de urgenţă a Guvernului are putere de lege.Curtea mai observa că nu poate fi primită nici susţinerea potrivit căreia ordonanţa criticata contravine prevederilor art. 49 din Constituţie, deoarece dispoziţiile acesteia nu restrang exerciţiul vreunui drept, ele neatingand dreptul la pensie al nici unei categorii de militari, ci decaleaza data de la care pensiile stabilite pe baza legislaţiei în vigoare anterior aplicării Legii nr. 164/2001 vor fi majorate prin recalculare.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicată de Dumitru Coifan în Dosarul nr. 7.036/2001 al Tribunalului Olt - Secţia comercială şi de contencios administrativ.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 februarie 2002.PREŞEDINTE,prof. univ. dr. Costica BulaiMagistrat-asistent,Laurentiu Cristescu──────────────────