ORDIN nr. 213 din 11 februarie 2002privind stabilirea procedurii comune de soluţionare a unei cereri pentru acordarea statutului de refugiat membrilor familiei persoanei care a dobândit statutul de refugiat în România
EMITENT
  • MINISTERUL DE INTERNE
  • Nr. 213 din 11 februarie 2002
  • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  • Nr. A/2.918 din 14 martie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 27 martie 2002    Ministrul de interne şi ministrul afacerilor externe,având în vedere prevederile art. 3 şi 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 323/2001, ale art. 8 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, ale art. 9 alin. (1) lit. o) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2001, ale art. 18-20 şi ale art. 24 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat,în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne şi al art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Persoana care a dobândit statut de refugiat în România poate depune cerere pentru acordarea statutului de refugiat membrilor familiei sale, în condiţiile art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001.  +  Articolul 2 (1) O dată cu depunerea cererii persoana care a dobândit statut de refugiat în România va prezenta şi documente (certificat de naştere, certificat de căsătorie, carte de identitate etc.) în original, din care să rezulte în mod clar legătură de rudenie dintre membrul de familie în numele căruia este depusa cererea şi persoana sa, ori, în lipsa acestora, date necesare dovedirii calităţii de membru de familie. (2) În situaţia în care persoana care a dobândit statut de refugiat în România nu prezintă Oficiului Naţional pentru Refugiati documente suficiente din care să rezulte legătură sa de rudenie cu membrul de familie în numele căruia depune cererea, pe motiv ca originalele documentelor s-ar găsi la membrul de familie aflat într-o ţara terta, Oficiul Naţional pentru Refugiati comunică Direcţiei relaţii consulare lista documentelor solicitate. (3) Direcţia relaţii consulare solicita misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din ţara în care se afla membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România să constate existenta documentelor solicitate de Oficiul Naţional pentru Refugiati. Aceste documente vor fi prezentate la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României, în original, de către membrul de familie în numele căruia s-a depus cererea. (4) Documentele prevăzute la alin. (2) vor fi transmise la Direcţia relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi, mai departe, la Oficiul Naţional pentru Refugiati de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara în care se afla membrul de familie în numele căruia s-a depus cererea.  +  Articolul 3În cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2 Oficiul Naţional pentru Refugiati analizează cererea potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România.  +  Articolul 4 (1) Atunci când membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România se afla într-o ţara terta, fără document naţional de călătorie valabil, Oficiul Naţional pentru Refugiati, în baza hotărârii emise, întocmeşte un document de călătorie pe numele acestuia, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 şi ale art. 31 şi 32 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, pe care îl va transmite la Direcţia relaţii consulare în vederea trimiterii la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara în care se afla titularul. (2) Misiunea diplomatică sau oficiul consular va fi instructat sa remită titularului documentul prevăzut la alin. (1), după verificarea identităţii acestuia.  +  Articolul 5 (1) Atunci când membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România se afla în ţara de origine, Oficiul Naţional pentru Refugiati va comunică Direcţiei relaţii consulare o nota prin care confirma îndeplinirea condiţiilor pentru reunificarea familiei de către membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România. (2) Direcţia relaţii consulare transmite notificarea, în cel mai scurt timp, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara în care se afla membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România, iar misiunea diplomatică sau oficiul consular va fi instructat sa acorde persoanei interesate, la cerere, viza de intrare în România (simbol "VF"), cu drept de şedere de 30 de zile, după ce îi stabileşte identitatea şi numai dacă prezintă un document de călătorie valabil.  +  Articolul 6Dacă membrul de familie nu prezintă documente suficiente care să îi ateste identitatea, misiunea diplomatică sau oficiul consular nu va elibera viza de intrare sau, după caz, nu va remite documentul de călătorie eliberat de Oficiul Naţional pentru Refugiati.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul afacerilor externe,Mihnea Motoc,secretar de stat-------