LEGE nr. 136 din 21 martie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul acestui fond
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 26 martie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 28 ianuarie 1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul acestui fond, emisă în temeiul art. 1 pct. 7 lit. c) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Persoanelor juridice care efectuează transporturi auto supuse licentierii şi care înregistrează obligaţii de plată restante la Fondul special al drumurilor publice, inclusiv faţă de amânări sau reesalonari, nu li se mai vizează licenta pentru anul următor de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. (2) Eliberarea unei noi licenţe de transport sau vizarea pentru prelungirea licenţei vechi se va efectua numai după achitarea obligaţiilor restante la Fondul special al drumurilor publice, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente."2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(3) Contravenţia se constata şi amenda se aplică de către organele împuternicite ale Ministerului Finanţelor Publice."3. Alineatele (1) şi (5) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Constatările persoanelor împuternicite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei să efectueze controlul privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la Fondul special al drumurilor publice se consemnează într-un proces-verbal care va cuprinde datele de identificare a persoanelor juridice, numele reprezentantului legal, individualizarea sumelor datorate, inclusiv majorările de întârziere aferente, precum şi obligaţia de plată a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data înregistrării procesului-verbal la registratura contribuabilului............................................................................ (5) Împotriva procesului-verbal de constatare se pot formula obiecţiuni şi se poate depune contestaţie la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în termen de 5 zile de la data înregistrării procesului-verbal. Contestaţia nu suspenda executarea silită."4. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Organele de specialitate ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., denumite în continuare organe de executare, sunt abilitate să efectueze procedura de executare silită pentru creanţele Fondului special al drumurilor publice administrat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."5. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(2) Personalul cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe este împuternicit de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pe baza legitimatiilor speciale eliberate în acest scop."6. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(3) Contravenţia se constata şi amenda se aplică de către organele împuternicite ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Nedepunerea declaraţiilor tipizate conform art. 2 alin. (3) la termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) ori completarea acestora cu date eronate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Contravenţia se constata şi amenda se aplică de către organele împuternicite ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) La cererea temeinic justificată a debitorilor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei poate acorda amânări şi eşalonări la plata obligaţiilor la bugetul Fondului special al drumurilor publice, în interiorul aceluiaşi an financiar. (2) Procedura de acordare a înlesnirilor privind plata sumelor datorate potrivit alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei."9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va emite norme metodologice de aplicare a procedurii de executare silită a creanţelor Fondului special al drumurilor publice, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 14/1999 cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PAUL PACURARUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUC---------------